Procedure : 2018/2847(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0390/2018

Ingediende teksten :

B8-0390/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/09/2018 - 10.8

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0350

ONTWERPRESOLUTIE
PDF 160kWORD 51k
Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0388/2018
11.9.2018
PE624.099v01-00
 
B8-0390/2018

naar aanleiding van een verklaring van de Commissie

ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement


over de branden in Mati in de regio Attica, Griekenland, in juli 2018 en de reactie van de EU daarop (2018/2847(RSP))


Matthijs van Miltenburg namens de ALDE-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over de branden in Mati in de regio Attica, Griekenland, in juli 2018 en de reactie van de EU daarop (2018/2847(RSP))  
B8‑0390/2018

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn resolutie van 18 mei 2006 over natuurrampen(1),

–  gezien zijn debat van 25 oktober 2017 over responsmechanismen voor de bosbranden in het noorden van Spanje en Portugal (2017/2899(RSP)),

–  gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat klimaatverandering de oorzaak en versterkende factor is van extreme weertoestanden en natuurrampen (zoals overstromingen, extreme droogte en branden), die over de hele wereld steeds vaker voorkomen en die veel schade hebben aangericht in termen van menselijke slachtoffers, milieubederf en achteruitgang van de economische activiteit;

B.  overwegende dat extreme droogte en bosbranden overal in Europa vaker en op grotere schaal voorkomen, en overwegende dat deze situaties, hoewel ze worden verergerd door klimaatverandering, tot op zekere hoogte zowel onvoorspelbaar als onvermijdelijk zijn;

C.  overwegende dat Griekenland niet de enige lidstaat was die om EU-steun verzocht na bosbranden, maar dat Letland en Zweden ook hierom verzocht hebben;

D.  overwegende dat de verordening betreffende het Solidariteitsfonds (Verordening (EG) nr. EC2012/2002(2)) speciaal is ontworpen om lidstaten waar grootschalige rampen hebben plaatsgevonden te steunen;

E.  overwegende dat aan Griekenland steun werd verleend via het EU-mechanisme voor civiele bescherming in de vorm van vliegtuigen, voertuigen, medisch personeel en brandweerlieden uit andere lidstaten;

F.  overwegende dat de Griekse autoriteiten door middel van het Copernicus-satellietsysteem van zeer gespecialiseerde kaarten zijn voorzien;

1.  betreurt dat ondanks de enorme inspanningen op zowel nationaal als Europees niveau in de zomer van 2018 98 mensen om het leven zijn gekomen in Attica, Griekenland, in wat de op een na dodelijkste bosbrand in Europa was;

2.  wijst op de bestaande reeks mechanismen en instrumenten in de EU om bij te dragen aan het tegengaan of beëindigen van natuurrampen zoals bosbranden, zoals het Uniemechanisme voor civiele bescherming, het Solidariteitsfonds en noodprogramma voor bosherstel (Emergency Forest Restoration Programme – EFRP);

3.  is ingenomen met de gewijzigde verordening inzake het Uniemechanisme voor civiele bescherming rescEU, die het op 31 mei 2018 heeft vastgesteld;

4.  benadrukt de noodzaak voor meer financiering voor wetenschappelijk onderzoek naar mechanismen voor risicobeoordeling, preventiesystemen en andere middelen ter bestrijding van deze verschijnselen;

5.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de parlementen en de regeringen van de lidstaten.

 

(1)

PB C 298 E van 8.12.2006, blz. 238.

(2)

PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3.

Laatst bijgewerkt op: 12 september 2018Juridische mededeling