Postup : 2018/2847(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0390/2018

Predkladané texty :

B8-0390/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/09/2018 - 10.8

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0350

NÁVRH UZNESENIA
PDF 252kWORD 51k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0388/2018
11.9.2018
PE624.099v01-00
 
B8-0390/2018

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o požiaroch v Mati v gréckom regióne Atika v júli 2018 a reakcii EÚ (2018/2847(RSP))


Matthijs van Miltenburg v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o požiaroch v Mati v gréckom regióne Atika v júli 2018 a reakcii EÚ (2018/2847(RSP))  
B8‑0390/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 18. mája 2006 o prírodných katastrofách(1),

–  so zreteľom na svoju diskusiu z 25. októbra 2017 o mechanizme reakcie na lesné požiare v severnom Španielsku a Portugalsku (2017/2899 (RSP)),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže klimatické zmeny sú dôvodom prírodných katastrof (napr. povodní, extrémneho sucha a požiarov), ktoré sa vo svete vyskytujú čoraz častejšie a spôsobujú obrovské škody v podobe strát na životoch, poškodenia životného prostredia a zníženia hospodárskej aktivity,

B.  keďže v celej Európe sa zvýšila frekvencia a rozsah prípadov extrémneho sucha a lesných požiarov a keďže tie situácie sú urýchľované zmeny klímy, a tak sú do istej miery nepredvídateľné a nevyhnutné;

C.  keďže Grécko nebolo jediným členským štátom, ktorý požiadal o podporu EÚ v dôsledku lesných požiarov, ale urobili tak aj Lotyšsko a Švédsko;

D.  keďže nariadenie (ES) č. 2012/2002 o Fonde solidarity(2) je osobitne navrhnuté tak, aby sa mohla poskytovať pomoc členským štátom, v ktorých došlo k rozsiahlym katastrofám;

E.  keďže Grécku bola poskytnutá pomoc v rámci mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany z iných členských štátov vo forme lietadiel, vozidiel, zdravotníckeho personálu a hasičov;

F.  keďže satelitný systém EÚ Copernicus poskytol gréckym orgánom vysoko špecializované mapy;

1.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že napriek obrovskému úsiliu na vnútroštátnej aj európskej úrovni prišlo v lete 2018 v gréckej Atike o život 98 ľudí v dôsledku lesného požiaru s druhými najviac smrtiacimi následkami v Európe;

2.  berie na vedomie existujúci súbor mechanizmov a nástrojov, ako je mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany, Fond solidarity a Núdzový program obnovy lesov (Emergency Forest Recovery Programme – EFRP), ktoré má EÚ na pomoc v boji proti prírodným katastrofám, ako sú lesné požiare, alebo na riešenie ich problematiky;

3.  víta zmenené nariadenie o mechanizme v oblasti civilnej ochrany (rescEU), ktoré bolo prijaté 31. mája 2018;

4.  zdôrazňuje, že na vedecký výskum v oblasti mechanizmov posudzovania rizík, systémov prevencie a iných prostriedkov boja proti týmto javom je potrebné väčšie financovanie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a parlamentom a vládam členských štátov.

 

(1)

Ú. v. EÚ C 298 E, 8.12.2006, s. 238.

(2)

Ú. v. EÚ L 311, 14.11.2002, s. 3.

Posledná úprava: 12. septembra 2018Právne oznámenie