Förfarande : 2018/2847(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0390/2018

Ingivna texter :

B8-0390/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/09/2018 - 10.8

Antagna texter :

P8_TA(2018)0350

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 159kWORD 51k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0388/2018
11.9.2018
PE624.099v01-00
 
B8-0390/2018

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion (2018/2847(RSP))


Matthijs van Miltenburg för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion (2018/2847(RSP))  
B8‑0390/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sin resolution av den 18 maj 2006 om naturkatastrofer(1),

–  med beaktande av sin debatt den 25 oktober 2017 om motåtgärder mot skogsbränderna i norra Spanien och Portugal (2017/2899(RSP)),

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Klimatförändringen orsakar och intensifierar extrema väderförhållanden och naturkatastrofer (översvämningar, extrem torka och bränder), som inträffar allt oftare världen över och leder till stora skador i form av förlorade människoliv, försämrad miljö och minskad ekonomisk verksamhet.

B.  Situationer med extrem torka och skogsbränder förekommer allt oftare och tar allt större proportioner i hela Europa. Situationerna förvärras av klimatförändringen, men är i viss mån både oförutsebara och oundvikliga.

C.  Grekland var inte den enda medlemsstaten som begärde EU-stöd efter skogsbränder; Lettland och Sverige gjorde också det.

D.  Förordning (EG) nr 2012/2002 om solidaritetsfonden(2) är särskilt utformad för att bistå EU:s medlemsstater vid stora katastrofer.

E.  Stöd till Grekland i form av flygplan, fordon, vårdpersonal och brandmän från andra medlemsstater tillhandahölls inom ramen för EU:s civilskyddsmekanism.

F.  Genom satellitsystemet Copernicus fick de grekiska myndigheterna tillgång till mycket precisa kartor.

1.  Europaparlamentet beklagar att 98 liv gick förlorade, trots den massiva nationella och europeiska insatsen, i den grekiska regionen Attika sommaren 2018, i det som var den näst dödligaste skogsbranden i Europa.

2.  Europaparlamentet noterar EU:s befintliga mekanismer och verktyg för att motverka eller åtgärda naturkatastrofer som skogsbränder, t.ex. unionens civilskyddsmekanism, solidaritetsfonden och programmet för restaurering av skogar efter katastrofer.

3.  Europaparlamentet välkomnar den ändrade förordningen om unionens civilskyddsmekanism, rescEU, som parlamentet antog den 31 maj 2018.

4.  Europaparlamentet betonar behovet av mer finansiering för vetenskaplig forskning om riskbedömningsmekanismer, system för förebyggande och andra metoder för att bekämpa dessa fenomen.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen, samt till medlemsstaternas parlament och regeringar.

 

(1)

EUT C 298 E, 8.12.2006, s. 238.

(2)

EGT L 311, 14.11.2002, s. 3.

Senaste uppdatering: 12 september 2018Rättsligt meddelande