Процедура : 2018/2847(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0391/2018

Внесени текстове :

B8-0391/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/09/2018 - 10.8

Приети текстове :

P8_TA(2018)0350

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 479kWORD 49k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0388/2018
11.9.2018
PE624.100v01-00
 
B8-0391/2018

за приключване на разисквания по изявление на Комисията

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция и отговора на ЕС (2018/2847(RSP))


Давор Шкърлец от името на групата Verts/ALE

Резолюция на Европейския парламент относно пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция и отговора на ЕС (2018/2847(RSP))  
B8‑0391/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид фонда „Солидарност“ на Европейския съюз,

–  като взе предвид Механизма за гражданска защита на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 (Регламент за общоприложимите разпоредби)(1),

–  като взе предвид Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР),

–  като взе предвид Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) и Протокола от Киото към нея,

–  като взе предвид Бялата книга на Комисията от 1 март 2017 г. относно бъдещето на Европа,

–  като взе предвид своята резолюция от 6 октомври 2016 г. относно изпълнението на Споразумението от Париж и Конференцията на ООН по изменението на климата (COP22) в Маракеш, Мароко през 2016 г.(2),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 2 март 2016 г., озаглавено: „Пътят след Париж: оценка на въздействието на Споразумението от Париж“ (COM(2016)0110),

–  като взе предвид Парижкото споразумение, Решение 1/CP.21 и 21-вата конференция на страните по РКООНИК (COP21), както и 11-ата конференция на страните, служеща като среща на страните по Протокола от Киото (CMP11), проведена в Париж, Франция, от 30 ноември до 11 декември 2015 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 16 септември 2009 г. относно горските пожари през лятото на 2009 г.(3), в която се разглеждат последиците от горските пожари в Южна Европа и заключенията по отношение на мерките за предотвратяване и за бързо предупреждение,

–  като взе предвид изявлението на Комисията до Парламента от 10 септември 2018 г. относно пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция и отговора на ЕС,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че редица горски пожари в Гърция започнаха в крайбрежните области на Атика през юли 2018 г., в резултат на което загинаха най-малко 98 души, а над 187 бяха ранени; като има предвид, че горските пожари бяха вторите по смъртност през 21-ви век;

Б.  като има предвид, че повече от 700 жители бяха евакуирани или спасени, главно от крайбрежното селище на Мати, а хиляди превозни средства и къщи бяха унищожени;

В.  като има предвид, че и в други държави – членки на ЕС, като Швеция, Обединеното кралство, Финландия, Испания и Латвия, бяха регистрирани опустошителни пожари;

Г.  като има предвид, че последните години показаха, че проблемите с горските пожари и сушата стават все по-осезаеми поради нарастващия брой на изключително сухите лета;

Д.  като има предвид, че зачестяването на екстремните метеорологични явления е пряко следствие от причиненото от човека изменение на климата и че тези явления ще продължат все по-често да оказват отрицателно въздействие върху много части на Европа, което ще увеличи уязвимостта на техните жители и екосистеми;

Е.  като има предвид, че според Световната метеорологична организация тежките горещини в северното полукълбо през лятото на 2018 г. са свързани с изменението на климата;

Ж.  като има предвид, че поради това е спешно необходимо да се инвестира в борбата с изменението на климата, за да се предотвратят сушите и горските пожари;

З.  като има предвид, че Гърция поиска помощ от ЕС чрез Механизма за гражданска защита на ЕС и че беше предоставена незабавна помощ от Кипър и Испания, която включваше самолети, пожарникари, медицински персонал и превозни средства; като има предвид, че бързи предложения за помощ дойдоха и от други държави членки и трети държави;

И.  като има предвид, че ЕС може да предостави финансова подкрепа чрез мобилизиране на фонда „Солидарност“ на ЕС, ако прагът е достигнат, чрез увеличаване на процента на съфинансиране за възстановителните работи, подпомагани от ЕФРР, и чрез изменение на оперативните програми, за да се отговори на нуждите от регионално възстановяване;

Й.  като има предвид, че големият брой пожари в Европа, както и техният обхват са резултат от редица фактори наред с изменението на климата, като например престъпни дейности, включително палежи, неправилно прилагане на законите, забраняващи незаконното строителство в изгорелите земи, и неадекватното определяне и полагане на грижа за горите

1.  изразява съжаление за жертвите и изразява солидарност с жителите на местата, опустошени от пожарите;

2.  изразява своята благодарност на пожарникарите, бреговата охрана, рибарите, служителите за гражданска защита и доброволците, които заедно с гръцките органи спасиха хиляди хора;

3.  благодари на всички държави членки, които проявиха солидарност, като предложиха и предоставиха незабавна подкрепа чрез Механизма за гражданска защита на ЕС, и поздравява Комисията за координирането на помощта на Съюза;

4.  призовава за бързо приемане на преразгледания Регламент относно Механизма за гражданска защита на ЕС, за да се даде възможност за по-голямо и по-ефективно сътрудничество, както и за укрепване на капацитета за реагиране, особено по отношение на борбата с опустошителните последици от изменението на климата в целия ЕС;

5.  настоятелно призовава Комисията да предостави финансова подкрепа на гръцките органи и граждани чрез пълно използване на потенциала на фонд „Солидарност“ на ЕС и на ЕФРР;

6.  подчертава, че възстановяването на разрушените къщи и инфраструктура следва да отговаря на най-високите стандарти за превенция на бедствия, включително защита от земетресения, особено когато става въпрос за средства на ЕС;

7.  призовава държавите членки и заинтересованите региони да създадат планове за възстановяване и рехабилитация на засегнатите райони, които следва да включват задължителни условия, за да се гарантира, че в тези региони се прилагат всички възможни мерки за предотвратяване на пожари и за бързо потушаване на пожари;

8.  припомня, че естествената гора е по-устойчива на горски пожари; настоятелно призовава държавите членки да инвестират в действителното повторно залесяване на засегнатите райони с местни сортове дървета и в мерки, насочени към предотвратяване на повторното възникване на такива бедствия;

9.  посочва високата степен на урбанизация на областта Атика, която се характеризира с липсата на достатъчно зелени площи и залесени улици, което спомогна за ускоряване на пожарите;

10.  отбелязва, че вредите, причинени от пожарите, можеха отчасти да бъдат предотвратени и трябва да стимулират националните, регионалните и местните органи да разработят, финансират и прилагат по-ефективни политики за превенция и адекватно законодателство за опазване и подходящо земеползване, включително по отношение на градоустройството, устойчиви практики в областта на горското стопанство и ефективно управление на риска;

11.  изразява съжаление поради факта, че такъв голям брой от тези пожари явно са започнати в резултат на палежи, и изразява загриженост особено поради факта, че престъпните палежи стават все по-често причина за горски пожари в Европа; поради това призовава държавите членки да засилят и да налагат наказателните санкции за престъпни деяния, които причиняват вреди върху околната среда, и по-специално за деянията, предизвикващи горски пожари, и счита, че бързото и ефективно разследване с цел установяване на отговорността за вредите, последвано от пропорционално наказание, би възпряло непредпазливото или умишленото престъпно поведение;

12.  подчертава, че има доказателства, че горещините в Европа през 2018 г. са свързани с изменението на климата; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да определят цели и да прилагат политики в областта на климата, които да дадат възможност на ЕС и на държавите членки да изпълнят ангажиментите си съгласно Споразумението от Париж на COP21;

13.  подчертава, че за постигане на поставените цели е спешно необходимо да се инвестира в мерки за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него; подчертава, че е от съществено значение 50% от бюджетите на ЕС да бъдат изразходвани за действия в областта на климата;

14.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, на Съвета и на най-заинтересованите държави членки и региони.

(1)

OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.

(2)

OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 46.

(3)

OВ C 224E, 29.1.2010 г., стр. 63.

Последно осъвременяване: 12 септември 2018 г.Правна информация