Postup : 2018/2847(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0391/2018

Předložené texty :

B8-0391/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/09/2018 - 10.8

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0350

NÁVRH USNESENÍ
PDF 262kWORD 51k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0388/2018
11.9.2018
PE624.100v01-00
 
B8-0391/2018

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o požárech, které v červenci 2018 postihly řecké město Mati v regionu Attika, a o reakci EU (2018/2847(RSP))


Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE

Usnesení Evropského parlamentu o požárech, které v červenci 2018 postihly řecké město Mati v regionu Attika, a o reakci EU (2018/2847(RSP))  
B8-0391/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na Fond solidarity Evropské unie,

–  s ohledem na mechanismus civilní ochrany Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení (EU) č. 1303/2013 (nařízení o společných ustanoveních (CPR))(1),

–  s ohledem na Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR),

–  s ohledem na Rámcovou úmluvu Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) a na Kjótský protokol k této úmluvě,

–  s ohledem na bílou knihu Komise o budoucnosti Evropy ze dne 1.. března 2017:

–   s ohledem na své usnesení ze dne 6. října 2016 o provádění Pařížské dohody a o konferenci OSN o změně klimatu konající se v roce 2016 v marockém Marrákeši (COP22)(2),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 2. března 2016 nazvané „Po pařížské konferenci: posouzení dopadů Pařížské dohody“ (COM(2016)0110),

–   s ohledem na Pařížskou dohodu, rozhodnutí 1/CP.21 a 21. konferenci smluvních stran (COP21) Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu a 11. schůzi konference smluvních stran, která byla zároveň setkáním smluvních stran Kjótského protokolu (CMP11) a konala se ve dnech 30. listopadu až 11. prosince 2015 v Paříži ve Francii,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 16. září 2009 o lesních požárech v létě 2009(3), zabývající se dopady lesních požárů v jižní Evropě a závěry s cílem navrhnout preventivní a výstražná opatření,

–  s ohledem na prohlášení Komise určené Parlamentu ze dne 10. září 2018 o požárech, k nimž došlo v červenci 2018 v Mati v attickém regionu, Řecko, a reakci EU,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v červenci 2018 započala v pobřežní oblasti Attiky v Řecku řada lesních požárů a v jejím důsledku nejméně 98 osob zahynulo a více než 187 bylo zraněno; vzhledem k tomu, že tyto požáry byly druhými nejvíce smrtícími požáry ve 21. století;

B.  vzhledem k tomu, že bylo evakuováno a zachráněno více než 700 obyvatel, zejména z pobřežní vesnice Mati, a byly zničeny tisíce vozidel a domů;

C.  vzhledem k tomu, že zničující požáry byly zaznamenány rovněž v dalších členských státech EU, jako je Švédsko, Spojené království, Finsko, Španělsko a Lotyšsko;

D.  vzhledem k tomu, že nedávné roky prokázaly, že problémy s lesními požáry a suchy jsou stále akutnější, s extrémně suchými léty, která se stávají stále běžnějšími;

E.  vzhledem k tomu, že nárůst extrémních meteorologických jevů je přímým následkem změny klimatu zapříčiněné člověkem a bude mít stále častěji nepříznivý dopad na mnohé části Evropy, v důsledku čehož budou jejich obyvatelé a ekosystémy zranitelnější;

F.  vzhledem k tomu, že podle Světové meteorologické organizace je silná vlna veder na severní polokouli v létě 2018 spojená se změnou klimatu;

G.  vzhledem tomu, že investice do boje se změnou klimatu představují naléhavě potřebné investice na předcházení katastrofálním suchům a lesním požárům;

H.  vzhledem k tomu, že Řecko požádalo o podporu EU prostřednictvím mechanismu civilní ochrany EU a okamžitě se dočkaly odpovědi ze strany Španělska a Kypru, jež zahrnovala letadla, hasiče, zdravotnický personál a vozidla; vzhledem k tomu, že rychlé nabídky pomoci přišly rovněž od dalších členských států a třetích zemí;  

I.  vzhledem k tomu, že EU může poskytnout finanční podporu tím, že uvolní prostředky z Fondu solidarity EU, pokud je dosaženo příslušného prahu, zvýšením míry spolufinancování rekonstrukčních prací podporovaných z EFRR a modifikací operačních programů s cílem řešit regionální potřeby obnovy;

J.  vzhledem k tomu, že značný počet požárů v Evropě i jejich rozsah je kromě změny klimatu důsledkem řady faktorů, jako jsou kriminální aktivity včetně žhářství, neodpovídající provádění právních předpisů zakazujících nelegální výstavbu na pozemcích ohrožených požárem nebo nesprávná definice lesů a péče o ně;

1.  hluboce lituje obětí a vyjadřuje solidaritu s obyvateli oblastí zničených požáry;

2.  vyjadřuje vděčnost hasičům, pobřežním hlídkám, rybářům, pracovníkům civilní ochrany a dobrovolníkům, kteří, spolu s řeckými úřady, zachránili tisíce lidí;

3.  děkuje všem členským státům, které prokázaly solidaritu a poskytly okamžitou pomoc prostřednictvím mechanismu civilní ochrany EU, a vyslovuje uznání Komisi za koordinaci pomoci Unie;

4.  vyzývá k rychlému přijetí revidovaného nařízení o mechanismu civilní ochrany EU, jež by umožnilo stále účinnější spolupráci i posílilo schopnosti reakce, zejména v boji proti zničujícím dopadům změny klimatu v celé EU;

5.  naléhavě vyzývá Komisi, aby poskytla finanční podporu řeckým orgánům a občanům plným využitím potenciálu Fondu solidarity EU a EFRR;

6.  zdůrazňuje, že obnova zničených domů a infrastruktury by se měla řídit nejvyššímu standardy pro předcházení katastrofám, včetně odolnosti proti zemětřesením, zejména v případě zapojení prostředků EU;

7.  vyzývá členské státy a postižené oblasti, aby sestavily pro postižené oblasti plány obnovy a nápravy, včetně povinných podmínek, které zaručí, že v těchto oblastech budou provedena veškerá možná opatření na prevenci požárů a jejich rychlé uhašení;

8.  připomíná, že přírodní prales je odolnější vůči požárům; naléhavě vyzývá členské státy, aby investovaly do řádné obnovy lesa v postižených oblastech, s místními druhy stromů, a do opatření zaměřených na to, aby se takové katastrofy neopakovaly;

9.  poukazuje na vysoký stupeň urbanizace regionu Attiky vyznačující se nedostatkem zelených prostorů a ulic se stromovím, jenž napomohl rychlému šíření požárů;

10.  konstatuje, že škodám způsobeným lesními požáry a jinými přírodními katastrofami se mohlo částečně předejít a že to musí být impulzem pro vnitrostátní, regionální a místní orgány, aby vypracovaly, financovaly a prováděly účinnější politiky prevence a příslušné právní předpisy o ochraně a vhodném využívání území zahrnující územní plánování, udržitelné lesnické postupy a účinné řízení rizik;

11.  s politováním konstatuje, že mnoho z těchto požárů bylo zřejmě zahájeno žhářstvím a je obzvláště znepokojen skutečností, že trestné činy žhářství zaviňují čím dál více lesních požárů v Evropě; vyzývá proto členské státy, aby posílily a využívaly postihy za trestné činy, které poškozují životní prostředí, a zejména za ty, které způsobují lesní požáry, a je přesvědčen, že pohotové a efektivní vyšetřování, které povede k odhalení viníků a po němž bude následovat odpovídající trest, by odradilo pachatele od nedbalého i záměrného jednání;

12.  zdůrazňuje, že je evidentní, že vlna veder v Evropě v roce 2018 je spojena se změnou klimatu; naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby stanovily příslušné cíle a prováděly politiky v oblasti klimatu, jež umožní splnit dohody uzavřené v rámci Pařížské dohody z COP 21;

13.  zdůrazňuje, že mají-li být splněny stanovené cíle, jsou naléhavě potřeba investice na zmírňování změny klimatu a na přizpůsobování se této změně; zdůrazňuje, že je zásadně důležité, aby bylo 50 % rozpočtu EU vynaloženo na opatření v oblasti klimatu;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, členským státům a nejvíce postiženým regionům.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)

Úř. věst. C 215, 19.6.2018, s. 46.

(3)

Úř. věst. C 224E, 8.7.2010, s. 63.

Poslední aktualizace: 12. září 2018Právní upozornění