Procedure : 2018/2847(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0391/2018

Indgivne tekster :

B8-0391/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/09/2018 - 10.8

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0350

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 254kWORD 47k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0388/2018
11.9.2018
PE624.100v01-00
 
B8-0391/2018

på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om brandene ved Mati i Attika-regionen i Grækenland i juli 2018 og EU's indsats (2018/2847(RSP))


Davor Škrlec for Verts/ALE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om brandene ved Mati i Attika-regionen i Grækenland i juli 2018 og EU's indsats (2018/2847(RSP))  
B8‑0391/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions Solidaritetsfond,

–  der henviser til Den Europæiske Unions civilbeskyttelsesmekanisme,

–  der henviser til forordning (EU) nr. 1303/2013 (forordningen om fælles bestemmelser)(1),

–  der henviser til Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU),

–  der henviser til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) og den dertil hørende Kyotoprotokol,

–  der henviser til Kommissionens hvidbog af 1. marts 2017 om Europas fremtid,

–   der henviser til sin beslutning af 6. oktober 2016 om gennemførelsen af Parisaftalen og FN's klimakonference 2016 i Marrakesh, Marokko (COP 22)(2),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. marts 2016 med titlen "Vejen fra Paris: Vurdering af følgerne af Parisaftalen" (COM(2016)0110),

–   der henviser til Parisaftalen, afgørelse 1/CP.21 og den 21. partskonference (COP 21) under UNFCCC samt den 11. samling i den partskonference, der tjener som møde for parterne i Kyotoprotokollen (CMP 11), som afholdtes i Paris, Frankrig, fra den 30. november til den 11. december 2015,

–  der henviser til sin beslutning af 16. september 2009 om skovbrandene i sommeren 2009(3), hvori der ses nærmere på følgerne af skovbrandene i Sydeuropa og de konklusioner, der skal drages med henblik på forebyggelses- og varslingsforanstaltninger,

–  der henviser til Kommissionens udtalelse af 10. september 2018 til Parlamentet om brandene ved Mati i Attika-regionen i Grækenland i juli 2018 og EU's indsats;

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at der opstod en række skovbrande i Grækenland i kystområderne ved Attika i juli 2018, som havde den direkte konsekvens, at mindst 98 mennesker mistede livet, og mere end 187 blev kvæstet; der henviser til, at brandene var de næstdødeligste i det 21. århundrede;

B.  der henviser til, at mere end 700 indbyggere blev evakueret eller reddet, hovedsagelig fra kystlandsbyen Mati, og at tusindvis af køretøjer og huse blev ødelagt;

C.  der henviser til, at der også blev registreret ødelæggende brande i andre EU-medlemsstater såsom Sverige, Det Forenede Kongerige, Finland, Spanien og Letland;

D.  der henviser til, at de seneste år har vist, at problemerne med skovbrande og tørke i stigende grad vil blive forværret, eftersom ekstremt tørre somre bliver mere og mere almindelige;

E.  der henviser til, at forstærkelsen af ekstreme vejrfænomener er en direkte konsekvens af menneskeskabte klimaændringer, der fortsat og med større hyppighed vil have en negativ indvirkning på mange dele af Europa og gøre dets indbyggere og økosystemer mere sårbare;

F.  der henviser til, at de alvorlige hedebølger på hele den nordlige halvkugle i sommeren 2018 ifølge Den Meteorologiske Verdensorganisation er forbundet med klimaændringer;

G.  der henviser til, at der derfor er presserende behov for investeringer i bekæmpelse af klimaændringer for at forebygge katastrofer forårsaget af tørke og skovbrande;

H.  der henviser til, at Grækenland anmodede om EU-støtte gennem EU's civilbeskyttelsesordning, og at Cypern og Spanien øjeblikkeligt reagerede, hvilket omfattede fly, brandmænd, lægeligt personale og køretøjer; der henviser til, at der også kom hurtige tilbud om bistand fra andre medlemsstater og tredjelande;

I.  der henviser til, at EU kan yde finansiel støtte ved at anvende EU's Solidaritetsfond, hvis tærsklen er opfyldt, ved at øge medfinansieringssatsen for genopbygningsarbejde med støtte fra EFRU og ved at ændre de operationelle programmer med henblik på at dække regionale genopbygningsbehov;

J.  der henviser til, at det store antal brande i Europa såvel som deres omfang skyldes en række faktorer forbundet med klimaændringer såsom kriminelle aktiviteter, herunder forsætlig brandstiftelse, utilstrækkelig gennemførelse af love, der forbyder ulovligt byggeri på brandhærgede arealer, og en utilstrækkelig definition på og utilstrækkelig pleje af skove;

1.  beklager, at brandene har medført ofre, og udtrykker sin solidaritet med beboerne i de områder, der har været hærget af brandene;

2.  giver udtryk for sin taknemmelighed over for brandmændene, kystvagterne, fiskerne, civilbeskyttelsesfolkene og de frivillige, som sammen med de græske myndigheder reddede tusindvis af mennesker;

3.  takker alle de medlemsstater, der udviste solidaritet ved at tilbyde og yde øjeblikkelig støtte gennem EU's civilbeskyttelsesordning og roser Kommissionen for koordineringen af Unionens bistand,

4.  opfordrer til en hurtig vedtagelse af den reviderede forordning om EU's civilbeskyttelsesordning for at muliggøre et mere og mere effektivt samarbejde og styrke reaktionskapaciteten, navnlig med henblik på at bekæmpe klimaændringernes katastrofale følger i hele EU;

5.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at yde finansiel støtte til de græske myndigheder og borgere ved til fulde at udnytte potentialet i EU's Solidaritetsfond og EFRU;

6.  understreger, at genopbygningen af ødelagte huse og infrastrukturer bør opfylde de højeste standarder for katastrofeforebyggelse, herunder beskyttelse mod jordskælv, navnlig når der er EU-midler involveret;

7.  opfordrer medlemsstaterne og de pågældende regioner til at udarbejde genopretnings- og genopbygningsplaner for de berørte områder, som bør omfatte obligatoriske krav for at sikre, at alle tænkelige foranstaltninger til brandforebyggelse og hurtig brandslukning gennemføres i disse regioner;

8.  minder om, at naturskovene er mere modstandsdygtige over for skovbrande; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at investere i ægte genplantning af skov i de berørte områder med tilsvarende lokale træsorter og i foranstaltninger, der tager sigte på at forebygge, at sådanne katastrofer gentager sig;

9.  påpeger den høje urbaniseringsgrad i Attika-regionen, som er kendetegnet ved en mangel på tilstrækkeligt grønne områder og tilplantede gader, og som var medvirkende til, at brandene blussede op;

10.  bemærker, at de skader, der er forårsaget af brandene, delvist kunne være blevet forhindret og skal give de nationale, regionale og lokale myndigheder et incitament til at udvikle, finansiere og gennemføre mere effektive forebyggelsespolitikker og passende lovgivning om bevarelse og passende arealanvendelse, herunder hvad angår byplanlægning, bæredygtig skovbrugspraksis og effektiv risikostyring;

11.  beklager, at en stor del af disse brande tilsyneladende var påsatte, og er navnlig bekymret over, at det i stigende grad er kriminelle handlinger såsom brandstiftelse, der er årsag til de europæiske skovbrande; opfordrer derfor medlemsstaterne til at skærpe og gøre brug af straffene for kriminelle handlinger, der skader miljøet, og navnlig for handlinger, der forårsager skovbrande, og mener, at en hurtig og effektiv efterforskning, der klarlægger ansvaret, efterfulgt af passende straffe, vil virke afskrækkende på uagtsom og forsætlig kriminel adfærd;

12.  fremhæver, at det er dokumenteret, at hedebølgen i Europa i 2018 hænger sammen med klimaændringerne; opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at fastsætte mål og gennemføre klimapolitikker, som sætter EU og medlemsstaterne i stand til at opfylde deres forpligtelser i henhold til Paris-aftalen, der blev indgået på COP21;

13.  understreger, at det haster med at investere i modvirkning af og tilpasning til klimaændringer for at nå de fastsatte mål; understreger, at det er vigtigt, at 50 % af EU's budgetter bruges på klimaindsatsen;

14.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet, medlemsstaterne og de mest berørte regioner.

 

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320.

(2)

EUT C 215 af 19.6.2018, s. 46.

(3)

EUT C 224E af 29.1.2010, s. 63.

Seneste opdatering: 12. september 2018Juridisk meddelelse