Διαδικασία : 2018/2847(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0391/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0391/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2018 - 10.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0350

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 473kWORD 49k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0388/2018
11.9.2018
PE624.100v01-00
 
B8-0391/2018

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τις πυρκαγιές στο Μάτι (Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα) τον Ιούλιο του 2018 και την αντίδραση της ΕΕ (2018/2847(RSP))


Davor Škrlec εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις πυρκαγιές στο Μάτι (Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα) τον Ιούλιο του 2018 και την αντίδραση της ΕΕ (2018/2847(RSP))  
B8‑0391/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (κανονισμός περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ)) (1),

–  έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) και το πρωτόκολλο του Κιότο,

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2017, για το μέλλον της Ευρώπης,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού και τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, του 2016, στο Μαρακές του Μαρόκου (COP 22)(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Μαρτίου 2016, με τίτλο «Η πορεία μετά το Παρίσι: αξιολόγηση των συνεπειών της Συμφωνίας του Παρισιού» (COM(2016)0110),

–   έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Παρισιού, την απόφαση 1/CP.21 και την 21η Διάσκεψη των Μερών που συμβλήθηκαν στην UNFCCC (COP 21), καθώς και την 11η Διάσκεψη των Μερών που επέχει θέση συνόδου των μερών του Πρωτοκόλλου του Κιότο (CMP 11), η οποία έλαβε χώρα στο Παρίσι (Γαλλία) από τις 30 Νοεμβρίου 2015 έως τις 11 Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2009(3), το οποίο εξέταζε τις συνέπειες των δασικών πυρκαγιών στη νότια Ευρώπη και τα συμπεράσματα που έπρεπε να εξαχθούν για τη λήψη μέτρων πρόληψης και επαγρύπνησης,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο, στις 10 Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με τις πυρκαγιές στο Μάτι (Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα) τον Ιούλιο του 2018 και την αντίδραση της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ελλάδα ξέσπασε σειρά από πυρκαγιές στις παράκτιες περιοχές της Αττικής τον Ιούλιο του 2018, άμεσο επακόλουθο των οποίων ήταν να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 98 άνθρωποι και να τραυματιστούν πάνω από 187· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πυρκαγιές αυτές ήσαν οι δεύτερες σε απώλεια ανθρώπινων ζωών τον 21ο αιώνα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έγινε εκκένωση ή διάσωση περισσότερων από 700 κατοίκων, κυρίως από τον παραθαλάσσιο οικισμό Μάτι, ενώ χιλιάδες οχήματα και σπίτια καταστράφηκαν·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι καταστροφικές πυρκαγιές σημειώθηκαν και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, όπως στη Σουηδία, στο ΗΒ, στη Φινλανδία, στην Ισπανία και στη Λετονία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τα τελευταία έτη, τα προβλήματα που συνδέονται με τις δασικές πυρκαγιές και την ξηρασία θα οξύνονται όλο και περισσότερο, καθώς θα γίνονται όλο και συνηθέστερα τα υπερβολικά ξηρά καλοκαίρια·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων είναι άμεσο επακόλουθο της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής και θα συνεχίσει να έχει αρνητικό αντίκτυπο με μεγαλύτερη συχνότητα σε πολλά μέρη της Ευρώπης, καθιστώντας πιο ευάλωτους τους κατοίκους τα οικοσυστήματά τους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, τα σοβαρά κύματα καύσωνα στο βόρειο ημισφαίριο το καλοκαίρι του 2018 συνδέονται με την κλιματική αλλαγή·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται ως εκ τούτου επειγόντως επενδύσεις στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, για να αποτραπούν οι καταστροφές από την ξηρασία και τις δασικές πυρκαγιές·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελλάδα ζήτησε στήριξη μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ και ανταποκρίθηκαν αμέσως η Κύπρος και η Ισπανία, πράγμα που περιελάμβανε την αποστολή αεροσκαφών, πυροσβεστών, ιατρικού προσωπικού και οχημάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι γρήγορη ήταν η παροχή βοήθειας και από άλλα κράτη μέλη και τρίτες χώρες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ μπορεί να παρέχει χρηματοδοτική στήριξη κινητοποιώντας το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ, εφόσον τηρείται το κατώτατο όριο, με την αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης για έργα ανοικοδόμησης που στηρίζονται από το ΕΤΠΑ και με την τροποποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων για να αντιμετωπίζονται οι περιφερειακές ανάγκες ανοικοδόμησης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υψηλός αριθμός πυρκαγιών στην Ευρώπη καθώς και η έκτασή τους είναι αποτέλεσμα ενός αριθμού παραγόντων παράλληλα με την κλιματική αλλαγή, όπως εγκληματικών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένων εμπρησμών, ανεπαρκούς εφαρμογής των νόμων που απαγορεύουν την παράνομη δόμηση σε καμένες περιοχές, ανεπαρκούς ορισμού των δασικών εκτάσεων και ανεπαρκούς μέριμνας για αυτές·

1.  εκφράζει τη λύπη του για τα θύματα και εκφράζει την αλληλεγγύη του με τους κατοίκους των περιοχών που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές·

2.  εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στους πυροσβέστες, ακτοφύλακες, αλιείς, εργαζομένους στην πολιτική προστασία και εθελοντές που, από κοινού με τις ελληνικές αρχές, διέσωσαν χιλιάδες ανθρώπους·

3.  ευχαριστεί όλα τα κράτη μέλη που επέδειξαν αλληλεγγύη προσφέροντας άμεση στήριξη μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ και συγχαίρει την Επιτροπή που συντόνισε την ενωσιακή βοήθεια·

4.  ζητεί να εγκριθεί γρήγορα ο αναθεωρημένος κανονισμός σχετικά με τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, για να γίνει η συνεργασία όλο και αποτελεσματικότερη και να ενισχυθεί η ικανότητα αντίδρασης, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση των καταστροφικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο σύνολο της ΕΕ·

5.  προτρέπει την Επιτροπή να παράσχει χρηματοδοτική στήριξη στις ελληνικές αρχές και τους πολίτες αξιοποιώντας πλήρως το δυναμικό του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ και του ΕΤΠΑ·

6.  υπογραμμίζει ότι η ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων σπιτιών και υποδομών πρέπει να τηρεί τις υψηλότερες προδιαγραφές πρόληψης καταστροφών, συμπεριλαμβανομένης της αντισεισμικής προστασίας, ιδίως όπου χρησιμοποιούνται πόροι της ΕΕ·

7.  καλεί τα σχετικά κράτη μέλη και περιφέρειες να συγκροτήσουν σχέδια ανασυγκρότησης και αποκατάστασης για τις πληγείσες περιοχές, στα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται δεσμευτικοί όροι που να διασφαλίζουν ότι εφαρμόζεται κάθε δυνατό μέτρο για την πρόληψη και τη γρήγορη κατάσβεση πυρκαγιών στις εν λόγω περιοχές·

8.  υπενθυμίζει ότι τα φυσικά δάση είναι ανθεκτικότερα στις δασικές πυρκαγιές· προτρέπει τα κράτη μέλη να επενδύσουν στη γνήσια αναδάσωση των πληγεισών περιοχών με τοπικές ποικιλίες δέντρων και σε μέτρα που αποσκοπούν στην αποτροπή επανάληψης τέτοιων καταστροφών·

9.  επισημαίνει τον υψηλό βαθμό αστικοποίησης της περιφέρειας Αττικής, η οποία χαρακτηρίζεται από έλλειψη επαρκών ζωνών πρασίνου και δεντροφυτευμένων δρόμων και συνέτεινε στην επιτάχυνση των πυρκαγιών·

10.  επισημαίνει ότι η καταστροφή που προκάλεσαν οι πυρκαγιές θα μπορούσε εν μέρει να είχε αποτραπεί, πράγμα που πρέπει να αποτελέσει κίνητρο για τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές για να αναπτύξουν, να χρηματοδοτήσουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικότερες πολιτικές πρόληψης και επαρκή νομοθεσία για την προστασία της φύσης και την ενδεδειγμένη χρήση της γης, μεταξύ άλλων σε σχέση με τον αστικό σχεδιασμό, τις βιώσιμες πρακτικές δασοκομίας και την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου·

11.  εκφράζει τη λύπη του που πολλές από αυτές τις πυρκαγιές σε δάση φαίνεται ότι ξεκίνησαν από εμπρησμούς και ανησυχεί ιδιαίτερα που οι εγκληματικοί εμπρησμοί γίνονται όλο και συχνότερα αιτίες των δασικών πυρκαγιών στην Ευρώπη· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την ενίσχυση και την εφαρμογή των ποινικών κυρώσεων για εγκληματικές πράξεις που βλάπτουν το περιβάλλον, ιδίως για όσες προκαλούν δασικές πυρκαγιές, και πιστεύει ότι οι άμεσες και αποτελεσματικές έρευνες για τον προσδιορισμό της ευθύνης, ακολουθούμενες από ανάλογες κυρώσεις, θα αποθάρρυναν την αμέλεια και τις εσκεμμένες ενέργειες·

12.  τονίζει ότι υπάρχουν στοιχεία που συνδέουν το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη το 2018 με την κλιματική αλλαγή· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν στόχους και να εφαρμόσουν πολιτικές για το κλίμα που θα διευκολύνουν την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο της συμφωνίας COP21 του Παρισιού·

13.  τονίζει ότι οι επενδύσεις στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτήν απαιτείται επειγόντως για να επιτευχθούν οι καθορισμένοι στόχοι· υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο να δαπανηθεί το 50% των προϋπολογισμών της ΕΕ στην κλιματική δράση·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στα κατ’ εξοχήν ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και περιφέρειες.

 

(1)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.

(2)

ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 46.

(3)

OJ C 224E, 29.1.2010, σ. 63.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου