Menettely : 2018/2847(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0391/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0391/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/09/2018 - 10.8

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0350

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 254kWORD 53k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0388/2018
11.9.2018
PE624.100v01-00
 
B8-0391/2018

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


maastopaloista Matin kaupungissa Attikan alueella Kreikassa heinäkuussa 2018 ja EU:n vastauksesta (2018/2847(RSP))


Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma maastopaloista Matin kaupungissa Attikan alueella Kreikassa heinäkuussa 2018 ja EU:n vastauksesta (2018/2847(RSP))  
B8‑0391/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismin,

–  ottaa huomioon asetuksen (EU) N:o 1303/2013 (yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen)(1),

–  ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR),

–  ottaa huomioon ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen (UNFCCC) ja siihen liitetyn Kioton pöytäkirjan,

–  ottaa huomioon 1. maaliskuuta 2017 annetun komission valkoisen kirjan Euroopan tulevaisuudesta,

–  ottaa huomioon 6. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman Pariisin sopimuksen täytäntöönpanosta ja vuonna 2016 Marrakeshissa Marokossa järjestettävästä YK:n ilmastonmuutoskokouksesta (COP 22)(2),

–  ottaa huomioon 2. maaliskuuta 2016 annetun komission tiedonannon ”Pariisin jälkeen: arvio Pariisin sopimuksen vaikutuksista” (COM(2016)0110),

–  ottaa huomioon Pariisin sopimuksen, päätöksen 1/CP.21 ja Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen (UNFCCC) osapuolten 21. kokouksen (COP 21) sekä Pariisissa Ranskassa 30. marraskuuta–11. joulukuuta 2015 pidetyn Kioton pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimivan osapuolten 11. konferenssin (CMP11),

–  ottaa huomioon 16. syyskuuta 2009 antamansa päätöslauselman(3) metsäpaloista kesällä 2009; ottaa huomioon, että päätöslauselmassa tarkastellaan Etelä-Euroopan metsäpalojen seurauksia ja tehdään johtopäätöksiä ennaltaehkäisy- ja hälytystoimista,

–  ottaa huomioon 10. syyskuuta 2018 annetun komission julkilausuman parlamentille maastopaloista Matin kaupungissa Attikan alueella Kreikassa heinäkuussa 2018 ja EU:n vastauksesta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että Kreikassa Attikan rannikkoalueilla alkoi sarja maastopaloja heinäkuussa 2018 ja että niiden välittömänä seurauksena ainakin 98 ihmistä kuoli ja yli 187 loukkaantui; toteaa, että nämä palot aiheuttivat toiseksi eniten kuolonuhreja maastopaloissa 2000-luvulla;

B.  toteaa, että pääasiassa Matin merenrantakylästä evakuoitiin tai pelastettiin yli 700 asukasta ja että tuhansia ajoneuvoja ja taloja tuhoutui;

C.  toteaa, että tuhoisia paloja oli myös muissa EU:n jäsenvaltioissa, kuten Ruotsissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Suomessa, Espanjassa ja Latviassa;

D.  toteaa, että viime vuodet ovat osoittaneet, että metsäpalojen ja kuivuuden aiheuttamista ongelmista tulee yhä pahempia ja erittäin kuivista kesistä yhä yleisempiä;

E.  ottaa huomioon, että äärimmäisten sääilmiöiden lisääntyminen on ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen suora seuraus ja että tällaiset ilmiöt vaikuttavat jatkossakin kielteisesti moniin Euroopan osiin ja niitä esiintyy entistä useammin, mikä tekee Euroopan asukkaista ja ekosysteemeistä entistä haavoittuvaisempia;

F.  toteaa, että Maailman ilmatieteellisen järjestön mukaan kesällä 2018 pohjoista pallonpuoliskoa koetelleet ankarat helleaallot liittyvät ilmastonmuutokseen;

G.  toteaa, että tämän vuoksi tarvitaan kiireellisesti investointeja ilmastonmuutoksen torjumiseen, jotta voidaan estää kuivuus- ja metsäpalokatastrofit;

H.  toteaa, että Kreikka pyysi EU:n tukea EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta ja sai sitä välittömästi Kyprokselta ja Espanjalta, jotka lähettivät lentokoneita, palomiehiä, lääkintähenkilöstöä ja ajoneuvoja; toteaa, että myös muut jäsenvaltiot ja kolmannet maat tarjosivat nopeasti apua;

I.  toteaa, että EU voi tarjota rahoitustukea EU:n solidaarisuusrahastosta, jos kynnysarvo saavutetaan, nostamalla yhteisrahoitusastetta EAKR:n tukemaa jälleenrakennustyötä varten ja muuttamalla toimintaohjelmia siten, että toimet kohdistetaan alueellisiin jälleenrakennustarpeisiin;

J.  toteaa, että tulipalojen suuri määrä Euroopassa sekä niiden laajuus on ilmastonmuutoksen lisäksi monen eri tekijän tulos, kuten rikollisen toiminnan, tuhopoltot mukaan luettuina, sellaisten lakien riittämättömän täytäntöönpanon, joilla kielletään laiton rakentaminen palaneelle maalle, sekä metsien riittämättömän määrittelyn ja hoidon;

1.  on surullinen uhreista ja esittää osanottonsa tulipalojen tuhoamien alueiden asukkaille;

2.  esittää tuhansien ihmisten pelastamisesta kiitoksensa palomiehille, rannikkovartijoille, kalastajille, pelastuspalvelutyöntekijöille ja vapaaehtoisille sekä Kreikan viranomaisille;

3.  kiittää kaikkia jäsenvaltioita, jotka ovat osoittaneet solidaarisuutta tarjoamalla ja toimittamalla välitöntä tukea EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta, ja onnittelee komissiota unionin avun koordinoinnista;

4.  vaatii EU:n pelastuspalvelumekanismia koskevan tarkistetun asetuksen pikaista hyväksymistä, jotta mahdollistetaan yhä tehokkaampi yhteistyö ja jotta vahvistetaan toimintavalmiuksia etenkin ilmastonmuutoksen tuhoisien seurausten torjumiseksi kaikkialla EU:ssa;

5.  kehottaa komissiota tarjoamaan rahoitustukea Kreikan viranomaisille ja kansalaisille siten, että hyödynnetään täysipainoisesti EU:n solidaarisuusrahaston ja EAKR:n potentiaalia;

6.  painottaa, että tuhoutuneiden talojen ja infrastruktuurin jälleenrakennuksen olisi täytettävä tiukimmat katastrofien ehkäisemistä koskevat vaatimukset, myös maanjäristyksiltä suojautumista koskevat, etenkin EU:n rahoitusta käytettäessä;

7.  kehottaa jäsenvaltioita ja tuhoja kärsineitä alueita laatimaan tuhoalueiden ennallistamis- ja kunnostussuunnitelmia, joissa pitäisi asettaa sitovia ehtoja sen varmistamiseksi, että kaikki mahdolliset toimet metsäpalojen torjumiseksi ja pikaiseksi sammuttamiseksi pannaan kyseisillä alueilla täytäntöön;

8.  muistuttaa, että luonnontilainen metsä kestää paremmin metsäpaloja; kehottaa jäsenvaltioita investoimaan tuhoalueiden aitoon uudelleenmetsitykseen paikallisilla puulajeilla sekä toimiin tällaisten katastrofien toistumisen estämiseksi;

9.  viittaa Attikan alueen korkeaan kaupungistumisasteeseen, mikä näkyy riittävien viheralueiden ja kadunvierusistutusten puutteena, ja tämä auttaa paloja leviämään;

10.  panee merkille, että tulipalojen aiheuttamat vahingot olisi osittain voitu estää, minkä on toimittava kansallisille, alue- ja paikallisviranomaisille kannustimena kehittää, rahoittaa ja panna täytäntöön tehokkaampia ehkäiseviä toimia ja riittävää lainsäädäntöä luonnonsuojelusta ja asianmukaisesta maankäytöstä, mukaan luettuina kaupunkisuunnittelu, kestävät metsätalouskäytännöt ja tehokas riskien hallinta;

11.  pitää valitettavana, että monet näistä tulipaloista vaikuttavat tuhopoltoilta, ja on erityisen huolestunut siitä, että tuhopolttorikokset ovat yhä useammin syynä metsäpaloihin Euroopassa; kehottaa sen vuoksi jäsenvaltioita koventamaan ja langettamaan rangaistuksia ympäristörikoksista ja etenkin metsäpaloihin johtaneista rikoksista ja uskoo, että ripeä ja tehokas tutkinta vastuun selvittämiseksi ja sen jälkeen tekoon oikeassa suhteessa olevien rangaistusten langettaminen ehkäisisivät huolimatonta ja tahallista käyttäytymistä;

12.  painottaa, että on olemassa todisteita siitä, että vuoden 2018 helleaalto Euroopassa liittyy ilmastonmuutokseen; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita asettamaan sellaiset tavoitteet ja toteuttamaan sellaista ilmastopolitiikkaa, että EU ja sen jäsenvaltiot täyttävät Pariisin COP21-sopimuksen mukaiset sitoumuksensa;

13.  painottaa, että ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen on panostettava kiireellisesti, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan; korostaa, että on olennaisen tärkeää, että 50 prosenttia EU:n talousarvioista olisi käytettävä ilmastotoimiin;

14.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle ja jäsenvaltioille sekä eniten kärsineille alueille.

 

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)

EUVL C 215, 19.6.2018, s. 46.

(3)

EUVL C 224 E, 29.1.2010, s. 63.

Päivitetty viimeksi: 12. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus