Procedura : 2018/2847(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0391/2018

Teksty złożone :

B8-0391/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/09/2018 - 10.8

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0350

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 331kWORD 48k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0388/2018
11.9.2018
PE624.100v01-00
 
B8-0391/2018

złożony w następstwie oświadczenia Komisji

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie pożarów w Mati, region Attyka w Grecji, w lipcu 2018 r.: reakcja UE (2018/2847(RSP))


Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie pożarów w Mati, region Attyka w Grecji, w lipcu 2018 r.: reakcja UE (2018/2847(RSP))  
B8‑0391/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając Fundusz Solidarności Unii Europejskiej,

–  uwzględniając Unijny Mechanizm Obrony Ludności,

–  uwzględniając rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 (rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów)(1),

–  uwzględniając Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR),

–  uwzględniając Ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) oraz załączony do niej protokół z Kioto,

–  uwzględniając białą księgę Komisji w sprawie przyszłości Europy z dnia 1 marca 2017 r.,

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 października 2016 r. w sprawie wdrożenia porozumienia paryskiego oraz konferencji ONZ w sprawie zmiany klimatu w Marrakeszu (Maroko, COP 22)(2),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 2 marca 2016 r. zatytułowany „Po konferencji w Paryżu: ocena skutków porozumienia klimatycznego z Paryża” (COM(2016)0110),

–   uwzględniając porozumienie paryskie, decyzję 1/CP.21, 21. konferencję stron (COP 21) konwencji UNFCCC oraz 11. sesję konferencji stron służącej jako spotkanie stron protokołu z Kioto (CMP 11), które odbyły się w Paryżu (Francja) w dniach 30 listopada–11 grudnia 2015 r.,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 września 2009 r. w sprawie pożarów lasów w lecie 2009 r.(3), w której przeanalizowano skutki pożarów lasów w Europie Południowej oraz wnioski, które należy wyciągnąć ze środków zapobiegawczych i ostrzegawczych,

–  uwzględniając oświadczenie Komisji dla Parlamentu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie pożarów w Mati, region Attyka w Grecji, w lipcu 2018 r.: reakcja UE,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w lipcu 2018 r. w Attyce w Grecji rozpoczęła się seria pożarów, w wyniku których zginęło co najmniej 98 osób, a ponad 187 zostało rannych; mając na uwadze, że pożary te były drugimi najbardziej śmiercionośnymi pożarami w XXI wieku;

B.  mając na uwadze, że ewakuowano lub uratowano ponad 700 mieszkańców, głównie z nadmorskiej wioski Mati, a tysiące pojazdów i domów zostało zniszczonych;

C.  mając na uwadze, że niszczycielskie pożary odnotowano również w innych państwach członkowskich UE, takich jak Szwecja, Zjednoczone Królestwo, Finlandia, Hiszpania i Łotwa;

D.  mając na uwadze, że ostatnie lata pokazały, iż problemy związane z pożarami lasów i suszami będą coraz dotkliwsze ze względu na coraz częściej występujące wyjątkowo suche okresy letnie;

E.  mając na uwadze, że nasilenie się ekstremalnych zjawisk pogodowych jest bezpośrednią konsekwencją zmiany klimatu wywołanej przez działalność człowieka i coraz częściej będzie negatywnie wpływać na wiele części Europy, zwiększając podatność na zagrożenia ich mieszkańców i występujących tam ekosystemów;

F.  mając na uwadze, że według Światowej Organizacji Meteorologicznej poważne fale upałów na półkuli północnej latem 2018 r. są związane ze zmianą klimatu;

G.  mając na uwadze, że pilnie potrzebne są inwestycje w zwalczanie zmiany klimatu, aby zapobiegać katastrofom suszy i pożarów lasów;

H.  mając na uwadze, że Grecja zwróciła się do UE o wsparcie w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, a Cypr i Hiszpania zapewniły natychmiastową reakcję, w tym samoloty, strażaków, personel medyczny i pojazdy; mając na uwadze, że szybkie oferty pomocy nadeszły również z innych państw członkowskich i państw trzecich;

I.  mając na uwadze, że UE może zapewnić wsparcie finansowe poprzez uruchomienie Funduszu Solidarności UE, jeżeli zostanie osiągnięty odpowiedni próg, zwiększając stopę współfinansowania działań na rzecz odbudowy wspieranych przez EFRR oraz modyfikując programy operacyjne w celu uwzględnienia potrzeb w zakresie odbudowy regionalnej;

J.  mając na uwadze, że duża liczba pożarów w Europie, jak również ich zasięg, jest wynikiem – oprócz zmiany klimatu – szeregu czynników takich jak działalność przestępcza, w tym podpalenia, nieodpowiednie stosowanie przepisów zakazujących nielegalnego budowania na spalonych gruntach oraz nieodpowiednia definicja lasów i ich utrzymanie;

1.  ubolewa z powodu ofiar i składa wyrazy solidarności mieszkańcom obszarów zniszczonych przez pożary;

2.  wyraża wdzięczność strażakom, straży przybrzeżnej, rybakom, pracownikom ochrony ludności i wolontariuszom, którzy wraz z władzami greckimi uratowali tysiące ludzi;

3.  dziękuje wszystkim państwom członkowskim, które okazały solidarność, oferując i zapewniając natychmiastowe wsparcie w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, i gratuluje Komisji koordynacji pomocy Unii;

4.  wzywa do szybkiego przyjęcia zmienionego rozporządzenia w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności w celu umożliwienia większej i skuteczniejszej współpracy, a także wzmocnienia zdolności reagowania, w szczególności w odniesieniu do zwalczania niszczycielskich skutków zmiany klimatu w całej UE;

5.  wzywa Komisję do zapewnienia wsparcia finansowego władzom i obywatelom Grecji poprzez pełne wykorzystanie potencjału Funduszu Solidarności UE i EFRR;

6.  podkreśla, że odbudowa zdewastowanych domów i infrastruktury powinna spełniać najwyższe standardy zapobiegania klęskom żywiołowym, w tym ochrony przed trzęsieniami ziemi, zwłaszcza w przypadku zaangażowania środków UE;

7.  wzywa zainteresowane państwa członkowskie i regiony do opracowania planów odbudowy i rekultywacji obszarów, które ucierpiały, z obowiązkowymi warunkami gwarantującymi wdrożenie w tych regionach wszelkich możliwych środków służących zapobieganiu pożarom i szybkiemu ich gaszeniu;

8.  przypomina, że lasy naturalne są bardziej odporne na pożary lasów; wzywa państwa członkowskie do inwestowania w rzeczywiste ponowne zalesianie dotkniętych obszarów lokalnymi odmianami drzew oraz w środki mające na celu zapobieganie ponownemu wystąpieniu takich klęsk;

9.  wskazuje na wysoki stopień urbanizacji regionu Attyki, który cechuje się brakiem wystarczającej ilości terenów zielonych i zazielenionych ulic, co przyczyniło się do szybszego rozprzestrzenienia pożarów;

10.  zwraca uwagę, że szkodom wyrządzonym przez pożary można było częściowo zapobiec oraz że musi to stanowić bodziec dla organów władzy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym do opracowania, sfinansowania i wcielenia w życie skuteczniejszych strategii zapobiegawczych, jak również stosownego prawodawstwa w zakresie ochrony i odpowiedniego zagospodarowania gruntów, w tym planowania urbanistycznego, trwałych praktyk leśniczych i skutecznego zarządzania ryzykiem;

11.  ubolewa, że wiele pożarów było prawdopodobnie skutkiem podpalenia, oraz wyraża szczególne zaniepokojenie faktem, że przyczyną pożarów lasów w Europie są coraz częściej czyny przestępcze, jakimi są podpalenia; wzywa w związku z tym państwa członkowskie do zaostrzenia i stosowania kar za przestępstwa szkodzące środowisku, a zwłaszcza za akty podpalania lasów, i uważa, że szybkie i sprawne dochodzenie w celu ustalania odpowiedzialności, wraz z następującą po nim proporcjonalną do czynu karą, zniechęci do lekceważących i umyślnych zachowań;

12.  podkreśla, że istnieją dowody na to, iż fala upałów w Europie w 2018 r. jest związana ze zmianą klimatu; wzywa Komisję i państwa członkowskie do wyznaczenia celów i wdrożenia polityki klimatycznej, która umożliwi UE i państwom członkowskim wypełnienie zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego COP 21;

13.  podkreśla, że aby osiągnąć wyznaczone cele, pilnie potrzebne są inwestycje w łagodzenie skutków zmiany klimatu i przystosowanie się do niej; podkreśla, że jest niezbędne, aby na działania w dziedzinie klimatu przeznaczyć 50 % budżetu UE;

14.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie oraz najbardziej zainteresowanym państwom członkowskim i regionom.

 

(1)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320.

(2)

Dz.U. C 215 z 19.6.2018, s. 46.

(3)

Dz.U. C 224 E z 29.1.2010, s. 63.

Ostatnia aktualizacja: 12 września 2018Informacja prawna