Postup : 2018/2847(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0391/2018

Predkladané texty :

B8-0391/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/09/2018 - 10.8

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0350

NÁVRH UZNESENIA
PDF 261kWORD 48k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0388/2018
11.9.2018
PE624.100v01-00
 
B8-0391/2018

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o požiaroch v Mati v gréckom regióne Atika v júli 2018 a reakcii EÚ (2018/2847(RSP))


Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o požiaroch v Mati v gréckom regióne Atika v júli 2018 a reakcii EÚ (2018/2847(RSP))  
B8-0391/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Fond solidarity Európskej únie,

–  so zreteľom na mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany,

–  so zreteľom na nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 (nariadenie o spoločných ustanoveniach)(1),

–  so zreteľom na Európsky fond regionálneho rozvoja,

–  so zreteľom na Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy (ďalej len „UNFCCC“) a Kjótsky protokol k tomuto dohovoru,

–  so zreteľom na bielu knihu Európy o budúcnosti Európy z 1. marca 2017,

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. októbra 2016 o vykonávaní Parížskej dohody a konferencii OSN o zmene klímy 2016 v Marrákeši v Maroku (COP 22)(2),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. marca 2016 s názvom Po parížskej konferencii: posúdenie dôsledkov parížskej dohody (COM(2016)0110),

–   so zreteľom na Parížsku dohodu, rozhodnutie 1/CP.21 a 21. konferenciu zmluvných strán UNFCCC (COP 21) a 11. konferenciu zmluvných strán, ktorá slúžila ako stretnutie zmluvných strán Kjótskeho protokolu (CMP 11) a ktorá sa konala od 30. novembra do 11. decembra 2015 v Paríži,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. septembra 2009 o lesných požiaroch v lete 2009(3), v ktorom sa skúmali následky lesných požiarov v južnej Európe a závery týkajúce sa opatrení v oblasti prevencie a varovania,

–  so zreteľom na vyhlásenie Komisie z 10. septembra 2018 o požiaroch v Mati v gréckom regióne Atika v júli 2018 a reakcii EÚ,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v júli 2018 sa v Grécku v pobrežných oblastiach Atiky začala séria lesných požiarov, v dôsledku ktorých zahynulo 98 ľudí a viac ako 187 bolo zranených; keďže tieto lesné požiare boli druhými najničivejšími požiarmi 21. storočia;

B.  keďže bolo evakuovaných alebo zachránených viac ako 700 obyvateľov, najmä z prímorskej dediny Mati, a tisícky boli zničené vozidiel a domov;

C.  keďže ničivé požiare boli zaznamenané aj v iných členských štátoch EÚ, ako napríklad vo Švédsku, Spojenom kráľovstve, Fínsku, Španielsku a Lotyšsku;

D.  keďže posledné roky ukázali, že problémy s lesnými požiarmi a suchami sa stanú čoraz naliehavejšími, pričom extrémne suché letá budú čoraz bežnejšie;

E.  keďže nárast extrémnych výkyvov počasia je priamym následkom zmeny klímy spôsobenej človekom a bude mať aj naďalej a čoraz častejšie negatívny vplyv v mnohých častiach Európy, v dôsledku čoho budú ich obyvatelia a ekosystémy zraniteľnejšie;

F.  keďže podľa Svetovej meteorologickej organizácie sa rozsiahle vlny horúčav na severnej pologuli v lete 2018 spájajú so zmenou klímy;

G.  keďže je preto naliehavo potrebné investovať do boja proti zmene klímy, aby sa zabránilo katastrofálnym suchám a lesným požiarom;

H.  keďže Grécko požiadalo o podporu EÚ prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany a Cyprus a Španielsko poskytli okamžitú reakciu, ktorá zahŕňala letecké prostriedky, hasičov, zdravotnícky personál a vozidlá; keďže rýchle ponuky pomoci prichádzali aj z iných členských štátov a z tretích krajín;

I.  keďže EÚ môže poskytnúť finančnú podporu mobilizovaním Fondu solidarity EÚ, ak je dodržaná prahová hodnota, zvýšením miery spolufinancovania rekonštrukčných prác podporovaných z EFRR a zmenou operačných programov s cieľom riešiť potreby regionálnej obnovy;

J.  keďže vysoký počet požiarov v Európe, ako aj ich rozsah sú popri zmene klímy výsledkom viacerých faktorov, ako je trestná činnosť vrátane podpaľačstva, nedostatočná implementácia právnych predpisov zakazujúcich nelegálnu výstavbu na spálených pozemkoch a nedostatočné vymedzenie lesov a starostlivosť o ne;

1.  vyjadruje poľutovanie nad obeťami a vyjadruje solidaritu obyvateľom oblastí postihnutých požiarmi;

2.  vyjadruje poďakovanie hasičom, pobrežnej stráži, rybárom, pracovníkom civilnej ochrany a dobrovoľníkom, ktorí spolu s gréckymi orgánmi zachránili tisícky ľudí;

3.  ďakuje všetkým členským štátom, ktoré prejavili solidaritu tým, že ponúkli a poskytli okamžitú podporu prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany, a blahoželá Komisii ku koordinácii pomoci Únie;

4.  žiada rýchle prijatie revidovaného nariadenia o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany, ktoré by umožnilo lepšiu a účinnejšiu spoluprácu, ako aj posilnenie schopnosti reakcie, najmä pokiaľ ide o boj proti ničivým dôsledkom zmeny klímy v celej EÚ;

5.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby gréckym orgánom a občanom poskytla finančnú podporu tým, že plne využije potenciál Fondu solidarity EÚ a EFRR;

6.  zdôrazňuje, že rekonštrukcia zničených domov a infraštruktúry by mala spĺňať najvyššie normy týkajúce sa prevencie katastrof vrátane ochrany pred zemetraseniami, najmä v prípade zapojenia prostriedkov EÚ;

7.  vyzýva členské štáty a dotknuté regióny, aby pre postihnuté oblasti vypracovali plány obnovy a rehabilitácie, ktoré by mali zahŕňať povinné podmienky, aby sa zaručilo, že v týchto regiónoch sa zavedú všetky možné opatrenia na prevenciu a rýchle hasenie požiarov;

8.  pripomína, že prírodné lesy sú odolnejšie voči lesným požiarom; naliehavo vyzýva členské štáty, aby investovali do skutočného zalesňovania postihnutých oblastí miestnymi odrodami stromov a do opatrení zameraných na zabránenie opätovného výskytu takýchto katastrof;

9.  poukazuje na vysoký stupeň urbanizácie regiónu Atika, ktorý sa vyznačuje nedostatkom zelených plôch a ulíc s vysadenou zeleňou a ktorý pomohol urýchliť požiare;

10.  poznamenáva, že škodám spôsobeným požiarmi bolo možné čiastočne predísť a že sa musí vnútroštátny, regionálnym a miestnym orgánom poskytnúť stimul, aby mohli rozvíjať, financovať a vykonávať účinnejšie politiky prevencie a príslušné právne predpisy týkajúce sa ochrany a primeraného využívania pôdy, a to aj pokiaľ ide o mestské plánovanie, trvalo udržateľné lesnícke postupy a efektívne riadenie rizík;

11.  odsudzuje skutočnosť, že mnoho z týchto požiarov bolo dôsledkom podpaľačstva, pričom ho znepokojuje predovšetkým skutočnosť, že za lesnými požiarmi v Európe sú čoraz častejšie trestné činy podpaľačstva; vyzýva členské štáty, aby posilnili a využívali postihy za trestné činy, ktoré poškodzujú životné prostredie, a predovšetkým za činy, ktoré spôsobujú lesné požiare, a verí, že pohotové a efektívne vyšetrovanie, ktorým by sa určili zodpovednosti a po ktorom by nasledoval primeraný trest, by malo odradzujúci účinok na nedbalosť a úmyselné správanie;

12.  zdôrazňuje, že existujú dôkazy, že vlna horúčav v Európe v roku 2018 súvisí so zmenou klímy; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby stanovili ciele a vykonávali politiky v oblasti klímy, ktoré umožnia EÚ a členským štátom plniť ich záväzky v rámci Parížskej dohody COP 21;

13.  zdôrazňuje, že na dosiahnutie stanovených cieľov je naliehavo potrebné investovať do zmierňovania zmeny klímy a prispôsobenia sa tejto zmene; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby sa 50 % rozpočtu EÚ vynaložilo na opatrenia v oblasti klímy;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade, členským štátom a najviac dotknutým regiónom.

 

(1)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)

Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 46.

(3)

Ú. v. EÚ C 224E, 29.1.2010, s. 63.

Posledná úprava: 12. septembra 2018Právne oznámenie