Förfarande : 2018/2847(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0391/2018

Ingivna texter :

B8-0391/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/09/2018 - 10.8

Antagna texter :

P8_TA(2018)0350

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 321kWORD 48k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0388/2018
11.9.2018
PE624.100v01-00
 
B8-0391/2018

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion (2018/2847(RSP))


Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen

Europaparlamentets resolution om bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion (2018/2847(RSP))  
B8‑0391/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europeiska unionens solidaritetsfond,

–  med beaktande av Europeiska unionens civilskyddsmekanism,

–  med beaktande av förordning (EU) nr 1303/2013 (förordningen om gemensamma bestämmelser)(1),

–  med beaktande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf),

–  med beaktande av Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) och Kyotoprotokollet till denna,

–  med beaktande av kommissionens Vitbok om EU:s framtid av den 1 mars 2017,

–  med beaktande av sin resolution av den 6 oktober 2016 om genomförandet av Parisavtalet och FN:s klimatkonferens i Marrakech, Marocko, 2016 (COP 22)(2),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 2 mars 2016 Vägen från Paris: en bedömning av Parisavtalets konsekvenser (COM(2016)0110),

–  med beaktande av Parisavtalet, beslut 1/CP.21 och den tjugoförsta partskonferensen (COP 21) inom ramen för UNFCCC, och av den elfte partskonferensen, i dess egenskap av möte mellan parterna i Kyotoprotokollet (CMP 11), som hölls i Paris, Frankrike, den 30 november–11 december 2015,

–  med beaktande av sin resolution av den 16 september 2009 om skogsbränder sommaren 2009(3) i vilken man ser närmare på konsekvenserna av skogsbränderna i Sydeuropa och på de slutsatser som kan dras när det gäller förebyggande åtgärder och varningssystem,

–  med beaktande av kommissionens uttalande av den 10 september 2018 till parlamentet om bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  En serie skogsbränder i Grekland började i kustområdena i regionen Attika i juli 2018 och som en direkt följd av dessa bränder dog minst 98 personer och mer än 187 skadades. Dödstalet var det näst högsta för skogsbränder under 2000-talet.

B.  Fler än 700 invånare evakuerades eller räddades, huvudsakligen från kustbyn Mati, och tusentals fordon och hus förstördes.

C.  Förödande bränder förekom också i andra EU-medlemsstater såsom Sverige, Förenade kungariket, Finland, Spanien och Lettland.

D.  De senaste åren har visat att problemen med skogsbränder och torka kommer att bli allt mer akuta och att det kommer att bli allt vanligare med extremt torra somrar.

E.  Ökningen av extrema väderfenomen är en direkt följd av de av människan orsakade klimatförändringarna, och de kommer allt oftare att ha en negativ inverkan på många delar av Europa och göra de lokala invånarna och ekosystemen mer sårbara.

F.  Enligt Meteorologiska världsorganisationen är de intensiva värmeböljorna över norra halvklotet under sommaren 2018 kopplade till klimatförändringarna.

G.  För att förhindra katastrofer som uppstår till följd av torka och skogsbränder måste man därför snarast investera i kampen mot klimatförändringar.

H.  Grekland begärde EU:s stöd genom EU:s civilskyddsmekanism och omedelbar hjälp tillhandahölls av Cypern och Spanien, vilken omfattade flygplan, brandmän, medicinsk personal och fordon. Snabba erbjudanden om bistånd kom också från andra medlemsstater och från tredjeländer.

I.  EU kan ge ekonomiskt stöd genom att utnyttja EU:s solidaritetsfond om tröskelvärdet uppnås, genom att öka medfinansieringssatsen för återuppbyggnadsarbete med stöd från Eruf och genom att ändra operativa program för att tillgodose regionala återuppbyggnadsbehov.

J.  Det stora antalet bränder i Europa, och deras omfattning, är en följd av en rad olika faktorer vid sidan av klimatförändringarna, inbegripet brottslig verksamhet såsom mordbrand, bristande tillämpning av lagar som förbjuder olaglig byggnation på bränd mark samt otillräcklig definition av skog och bristande skogsvård.

1.  Europaparlamentet beklagar djupt att bränderna medfört offer och uttrycker sin solidaritet med invånarna i de områden som härjats svårt av bränderna.

2.  Europaparlamentet uttrycker sin tacksamhet gentemot brandmän, kustbevakare, fiskare, civilskyddsstyrkor och frivilliga som tillsammans med de grekiska myndigheterna räddat tusentals människor.

3.  Europaparlamentet tackar alla de medlemsstater som visade solidaritet genom att erbjuda och tillhandahålla omedelbart stöd genom EU:s civilskyddsmekanism och berömmer kommissionen för samordningen av unionens bistånd.

4.  Europaparlamentet efterlyser ett snabbt antagande av den reviderade förordningen om EU:s civilskyddsmekanism för att möjliggöra mer och effektivare samarbete samt stärka insatskapaciteten, särskilt när det gäller att bekämpa de förödande konsekvenserna av klimatförändringarna i EU.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge ekonomiskt stöd till de grekiska myndigheterna och medborgarna genom att fullt ut utnyttja potentialen hos EU:s solidaritetsfond och Eruf.

6.  Europaparlamentet betonar att de ödelagda husen och den förstörda infrastrukturen bör återuppbyggas så att de uppfyller de strängaste normerna för förebyggande av katastrofer, inbegripet skydd mot jordbävningar, särskilt eftersom det rör sig om EU-medel.

7.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och de berörda regionerna att upprätta planer för återställande och återuppbyggnad av de drabbade områdena, vilka bör omfatta obligatoriska villkor för att garantera att alla tänkbara åtgärder för förebyggande av skogsbränder och snabb släckning av bränder genomförs i dessa regioner.

8.  Europaparlamentet påminner om att naturlig skog är mer motståndskraftig mot skogsbränder. Parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att investera i verklig återbeskogning av drabbade områden genom plantering av lokala trädsorter och i åtgärder som syftar till att förhindra att sådana katastrofer upprepas.

9.  Europaparlamentet pekar på regionen Attikas höga urbaniseringsgrad, som kännetecknas av brist på tillräckligt med grönområden och planterade gator och som bidrog till att ge bränderna fart.

10.  Europaparlamentet noterar att de skador som orsakats av skogsbränderna delvis skulle ha kunnat förhindras och att skadorna måste ge de nationella, regionala och lokala myndigheterna incitament att utveckla, finansiera och genomföra effektivare förebyggande strategier och adekvat lagstiftning om bevarande och lämplig markanvändning, bland annat i fråga om stadsplanering, hållbara skogsförvaltningsmetoder och effektiv riskhantering.

11.  Europaparlamentet beklagar att flera av dessa skogsbränder verkar vara anlagda och är särskilt oroat över att mordbrand allt oftare verkar vara orsaken till skogsbränder i Europa. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att införa och tillämpa strängare påföljder för brottsliga gärningar som skadar miljön, i synnerhet sådana som förorsakar skogsbränder, och anser att snabba och effektiva utredningar för att fastställa vem som bär ansvaret, kombinerat med välavvägda påföljder, skulle avskräcka från vårdslöst och medvetet beteende av sådant slag.

12.  Europaparlamentet betonar att det finns belägg för att värmeböljan i Europa 2018 är kopplad till klimatförändringarna. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fastställa mål och genomföra klimatåtgärder som gör det möjligt för EU och medlemsstaterna och fullgöra sina åtaganden enligt Parisavtalet om klimatförändringar (COP 21).

13.  Europaparlamentet betonar att för att uppnå de mål som fastställts måste man så fort som möjligt investera i anpassningen till och begränsningen av klimatförändringar. Parlamentet framhåller att det är ytterst viktigt att 50 procent av EU:s budget används för klimatåtgärder.

14.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet, medlemsstaterna och de mest berörda regionerna.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)

EUT C 215, 19.6.2018, s. 46.

(3)

EUT C 224E, 29.1.2010, s. 63.

Senaste uppdatering: 12 september 2018Rättsligt meddelande