Menetlus : 2018/2847(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0392/2018

Esitatud tekstid :

B8-0392/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/09/2018 - 10.8

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0350

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 159kWORD 49k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0388/2018
11.9.2018
PE624.101v01-00
 
B8-0392/2018

komisjoni avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


Kreekas Atika piirkonnas asuvas Matis 2018. aasta juulis toimunud tulekahjude ja ELi reaktsiooni kohta (2018/2847(RSP))


Nikos Androulakis fraktsiooni S&D nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Kreekas Atika piirkonnas asuvas Matis 2018. aasta juulis toimunud tulekahjude ja ELi reaktsiooni kohta (2018/2847(RSP))  
B8‑0392/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta otsust nr 1313/2013/EL liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta(1),

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta (COM(2017)0772),

–  võttes arvesse komisjoni 10. septembri 2018. aasta avaldust Kreekas Atika piirkonnas asuvas Matis 2018. aasta juulis toimunud tulekahjude ja ELi reaktsiooni kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Kreekas Atika piirkonnas asuvas Matis toimunud tulekahjudes hukkus 98 ja sai viga kümneid inimesi;

B.  arvestades, et Kreekale oleks tulnud kasuks parem valmisolek kodanikukaitseks, nagu evakuatsiooniplaanid ja -korraldused;

C.  arvestades, et eeldatavasti hakkavad tulekahjud ja muud loodusõnnetused kliimamuutuste ja muude põhjuste tagajärjel Euroopas sagenema;

D.  arvestades, et 2017. aastal kasutati liidu kodanikukaitse mehhanismi metsatulekahjude põhjustatud hädaolukorra tõttu Euroopas 17 korda;

E.  arvestades, et 2018. aasta suvel palusid Kreeka, Rootsi ja Läti tulekahjude tõttu ELilt toetust liidu kodanikukaitse mehhanismi kaudu;

1.  avaldab kaastunnet ning väljendab tugevat solidaarsust Kreeka tulekahjudes hukkunute omastega ja kõikide kannatanutega;

2.  tunnustab Kreeka tuletõrjujate, vabatahtlike ja muude osalejate tehtud väärtuslikku tööd ja päästealaseid pingutusi;

3.  tunneb heameelt solidaarsuse üle, mida on ilmutanud Küpros, Hispaania ja Bulgaaria, kes pakkusid abi liidu kodanikukaitse mehhanismi kaudu, sealhulgas õhusõidukite, meditsiinitöötajate ja tuletõrjujate näol, kui Euroopa solidaarsuse aktiivse väljundi üle;

4.  rõhutab vajadust saavutada kõikehõlmav kokkulepe liidu kodanikukaitse mehhanismi muutmise ja rescEU loomise kohta, tagamaks, et liidul on erinevatele katastroofidele reageerimiseks kõik vajalikud vahendid;

5.  rõhutab tungivalt, et liikmesriigid peavad viima läbi kõikehõlmavad riskihindamised ning hindama riskijuhtimissuutlikkust ja õnnetuste ohjamise planeerimist, et tagada tõhus reageerimine katastroofidele;

6.  kordab, kui oluline on Ühtekuuluvusfondi kaudu tulekahjude ennetamiseks antav ELi toetus, ning kutsub liikmesriike üles seda rahastamisvahendit täiel määral kasutama;

7.  nõuab ELi rahastamisvahendite, näiteks Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kiiret kasutuselevõttu, et toetada kannatanuid ning korvata avalikule taristule ja eraomandile tekitatud kahju kannatada saanud piirkondades;

8.  tuletab samuti meelde vajadust tagada üleujutuste ärahoidmine tulekahjudes kannatada saanud piirkondades nii Atika ida- kui ka lääneosas, et vältida edasisi katastroofe talve ajal;

9.  palub komisjonil viia lõpule menetluses oleva ettepaneku liidu kodanikukaitse mehhanismi hõlmava 2020. aasta järgse finantsraamistiku kohta;

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile.

 

(1)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 924.

Viimane päevakajastamine: 12. september 2018Õigusalane teave