Menettely : 2018/2847(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0392/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0392/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/09/2018 - 10.8

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0350

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 160kWORD 50k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0388/2018
11.9.2018
PE624.101v01-00
 
B8-0392/2018

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


maastopaloista Matin kaupungissa Attikan alueella Kreikassa heinäkuussa 2018 ja EU:n vastauksesta (2018/2847(RSP))


Nikos Androulakis S&D-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma maastopaloista Matin kaupungissa Attikan alueella Kreikassa heinäkuussa 2018 ja EU:n vastauksesta (2018/2847(RSP))  
B8‑0392/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon unionin pelastuspalvelumekanismista 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1313/2013/EU(1),

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta (COM(2017)0772),

–  ottaa huomioon 10. syyskuuta 2018 annetun komission julkilausuman maastopaloista Matin kaupungissa Attikan alueella Kreikassa heinäkuussa 2018 ja EU:n vastauksesta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että maastopaloissa Matin kaupungissa Attikan alueella Kreikassa kuoli 98 ja loukkaantui kymmeniä ihmisiä;

B.  huomauttaa, että Kreikka olisi saattanut hyötyä paremmista pelastuspalveluvalmiuksista, kuten evakuointisuunnitelmista ja evakuointimääräyksistä;

C.  toteaa, että ilmastonmuutoksen odotetaan muiden syiden ohella lisäävän maastopalojen ja muiden luonnonkatastrofien määrää Euroopassa;

D.  toteaa, että vuonna 2017 unionin pelastuspalvelumekanismi aktivoitiin 17 kertaa Euroopan metsäpalojen aiheuttamien hätätilanteiden takia;

E.  ottaa huomioon, että Kreikka, Ruotsi ja Latvia pyysivät EU:lta tukea unionin pelastuspalvelumekanismin kautta kesällä 2018 maastopalojen takia;

1.  ilmaisee osanottonsa ja voimakkaan myötätuntonsa Kreikan maastopaloissa menehtyneiden omaisille ja kaikille maastopaloista kärsineille;

2.  antaa tunnustusta kreikkalaisten palomiesten, vapaaehtoisten ja muiden asianosaisten tekemästä arvokkaasta työstä ja heidän pelastustoimistaan;

3.  on ilahtunut siitä, että Kypros, Espanja ja Bulgaria osoittivat solidaarisuutta tarjoamalla apuaan unionin pelastuspalvelumekanismin kautta, esimerkiksi ilma-alusten, lääkintäalan ammattilaisten ja palomiesten muodossa, eurooppalaisen yhteisvastuullisuuden aktiivisena ilmauksena;

4.  korostaa, että unionin pelastuspalvelumekanismin tarkistamisesta ja rescEU-reservin perustamisesta on saatava aikaan kunnianhimoinen sopimus, jotta voidaan varmistaa, että unionilla on kaikki tarvittavat valmiudet niin, että se voi reagoida erilaisiin katastrofeihin;

5.  tähdentää painokkaasti, että jäsenvaltioiden on toteutettava kattavia riskinarviointeja ja arvioitava riskinhallintakykyään ja katastrofien hallintasuunnitteluaan, jotta katastrofeihin voidaan reagoida tehokkaasti;

6.  toistaa, että EU:n koheesiorahastosta maastopalojen ennaltaehkäisyyn antama tuki on tärkeää, ja kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään täysimääräisesti tätä rahoitusta;

7.  kehottaa toimittamaan nopeasti EU:n rahoitusta, esimerkiksi EU:n solidaarisuusrahastosta, uhrien tukemiseksi ja niin julkiselle infrastruktuurille kuin yksityiselle omaisuudellekin aiheutuneiden vahinkojen korjaamiseksi maastopaloista kärsineillä alueilla;

8.  toteaa myös, että on varmistettava tulvien ennaltaehkäisy metsäpaloista kärsineillä alueilla Attikan itä- ja länsiosissa, jotta vastaavanlaiset katastrofit estettäisiin talven aikana;

9.  kehottaa komissiota viimeistelemään ehdotuksen unionin pelastuspalvelumekanismia koskevasta vuoden 2020 jälkeisestä rahoituskehyksestä;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle.

 

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 924.

Päivitetty viimeksi: 12. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus