Процедура : 2018/2847(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0393/2018

Внесени текстове :

B8-0393/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/09/2018 - 10.8

Приети текстове :

P8_TA(2018)0350

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 487kWORD 54k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0388/2018
11.9.2018
PE624.102v01-00
 
B8-0393/2018

за приключване на разисквания по изявление на Комисията

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция и отговора на ЕС (2018/2847(RSP))


София Сакорафа, Димитриос Пападимулис, Николаос Хундис, Мариза Матиаш, Меря Кюльонен, Такис Хаджигеоргиу, Неоклис Силикиотис, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева, Шабиер Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, Лола Санчес Калдентей от името на групата GUE/NGL

Резолюция на Европейския парламент относно пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция и отговора на ЕС (2018/2847(RSP))  
B8‑0393/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 174 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (наричан по-долу „Регламент за общоприложимите разпоредби“)(2),

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че неотдавна Гърция беше изправена пред най-опустошителните пожари в историята на европейските държави, които причиниха смъртта на 98 души, доведоха до стотици ранени, хиляди останали без дом и неоценими материални и екологични щети, като оставиха след себе си пейзаж, напомнящ зона на война;

Б.  като има предвид, че на 24 юли 2018 г. Гърция пострада от експлозивна смесица от екстремни неблагоприятни метеорологични условия, включващи високо равнище на гореща вълна и силни ветрове, както и изключително засушаване на горите;

В.  като има предвид, че при горски пожари в ЕС изгарят приблизително половин милион хектара горски и природни площи годишно; като има предвид, че въпреки че тези цифри значително варират от една година до друга, 85% от всички изгорени площи в Европа са разположени в пет средиземноморски държави от ЕС (Португалия, Испания, Франция, Италия и Гърция);

Г.  като има предвид, че през 2017 г. над 200 души загинаха при природни бедствия в Европа и над един милион хектара гори бяха унищожени, като Механизмът на ЕС за гражданска защита беше задействан 17 пъти във връзка с извънредни ситуации, причинени от горски пожари в Европа;

Д.  като има предвид, че политиката на строги икономии в Гърция доведе до недостатъчно финансиране на гръцкия механизъм за гражданска защита и значително отслаби способността й да отговаря ефикасно на извънредни ситуации;

Е.  като има предвид, че бедствието в източна Атика показа необходимостта от наличието на система за ранно предупреждение, за да бъдат информирани гражданите и пътниците за непосредствени или настъпващи сериозни извънредни ситуации и бедствия, ако искаме да се предотврати или ограничи страданието и загубата на човешки живот; като има предвид, че няколко гръцки правителства последователно не успяха да модернизират службите на европейския номер за спешни повиквания 112, за да включат система за ранно предупреждение за гражданите, която да позволява на националните органи да изпращат съобщения на гражданите и пътниците, намиращи се в определени райони в случай на непосредствени бедствия и извънредни ситуации;

Ж.  като има предвид, че институционалната рамка на гражданската защита в Гърция страда от правна фрагментация, формализъм, липса на оперативна готовност и многовластие;

З.  като има предвид, че Гърция е единствената европейска държава, която не притежава национален кадастър; като има предвид, че липсата на всеобхватен поземлен регистър, на надлежно регистриране на горите и подробни карти представлява вакуум, който често се използва от безскрупулни предприемачи, които застрояват терени, които са били опожарени и разчистени;

И.  като има предвид, че според Техническата камара на Гърция в Мати са разположени стотици неразрешени строежи, а в рамките на цялата държавата броят им е стотици хиляди; като има предвид, че гръцкото правителство обяви, че започва да прилага приоритетен план за разрушаването на 3 200 неразрешени строежи и структури, за които вече са съставени, под ръководството на децентрализираната администрация, неподлежащи на обжалване протоколи за разрушаване;

Й.  като има предвид, че безпрецедентното разрушаване, причинено от пожарите както в източна, така и в западна Атика създава непосредствен риск от наводнения в засегнатите райони;

К.  като има предвид, че Комисията задейства на 24 юли 2018 г. Механизма на ЕС за гражданска защита в отговор на искането за международна подкрепа, представено от гръцкото правителство;

Л.  като има предвид, че гръцкият премиер пое политическа отговорност за горските пожари и за реакцията на гръцките органи; като има предвид, че на 25 юли 2018 г. гръцкото правителство обяви пакет от мерки, имащи за цел да облекчат страданието и да поправят материалните щети; като има предвид, че беше образувано съдебно разследване на евентуалните грешки, допуснати от държавни служители и на причините за опустошителните пожари в Атика;

1.  изразява дълбокото си съчувствие и солидарност със семействата на загиналите и лицата, живеещи в засегнатите райони; отдава почит на жертвоготовността на пожарникарите, граничната охрана, доброволците и хората, рискували живота си, за да гасят горските пожари и спасяват граждани;

2.  изразява загриженост във връзка с увеличаващия се брой на природните бедствия, които по мнението на експерти, се дължат най-вече на изменението на климата, което води до екстремни метеорологични условия, неустойчиви и/или незаконни строежи и повишаване на уязвимостта на горите, дължаща се на лошо управление на природните ресурси и неустойчиви решения относно земеползването; призовава Комисията и Съвета, в съответствие с целта на Европа 2020 и техните международни ангажименти, да установят подход по отношение на изменението на климата и да увеличат бюджета за дейности, свързани с климата;

3.  приветства задействането на Механизма на ЕС за гражданска защита;

4.  приветства силната солидарност, демонстрирана от държавите членки и трети държави при оказването на помощ на Гърция по време на опустошителните горски пожари чрез предоставянето на въздушна подкрепа, оборудване за борба с огъня, медицински специалисти и друг персонал и експертен опит;

5.  призовава гръцкото правителство да модернизира, без отлагане, службите на европейския номер за спешни повиквания 112, като включи система за ранно предупреждение за граждани и пътници, намиращи се в засегнатите райони;

6.  изразява дълбоко съжаление във връзка с отрицателното въздействие на мерките за строги икономии върху оперативните способности на гръцката гражданска защита;

7.  призовава гръцките органи да предоставят подходящо финансиране на системата на гръцката гражданска защита, за да осигурят оптимална оперативна готовност; призовава разходите за Механизма за гражданска защита да бъдат изключени от изчислението на бюджетния дефицит;

8.  изразява загриженост във връзка с факта, е Гърция все още е единствената европейска държава, която не е съставила всеобхватен национален кадастър и регистър на горите; отбелязва, че е бил постигнат известен напредък в тази област и призовава гръцкото правителство да приключи без отлагане съставянето на кадастъра и регистъра на горите;

9.  призовава за незабавно обезщетение на пострадалите граждани, за възстановяване на материалните щети и поемане на екологичните разходи без административни усложнения; отбелязва, че гръцкото правителство задейства специален план за развитие за преодоляване на последиците от природни бедствия и възстановяване на засегнатите райони;

10.  подчертава, че модернизацията, рационализацията и опростяването на политиката в областта на природните бедствия в Гърция продължават да бъдат главен приоритет;

11.  отправя искане към Комисията да мобилизира Фонда на ЕС „Солидарност“;

12.  призовава Комисията да гарантира, че всички налични инструменти в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове се използват ефективно за дейности по превенция, както и за дейности по възстановяване и реконструкция на инфраструктурата и за всякакви други необходими действия, в тясно сътрудничество с гръцките национални и регионални органи;

13.  призовава Парламента, Съвета и Комисията да ускорят междуинституционалните преговори относно новия Механизъм на ЕС за гражданска защита, като вземат предвид мащаба на опустошенията в Гърция и други държави членки от това лято;

14.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата на държавите членки и на регионалните и местните органи, които отговарят за засегнатите области.

(1)

ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.

Последно осъвременяване: 12 септември 2018 г.Правна информация