Postup : 2018/2847(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0393/2018

Předložené texty :

B8-0393/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/09/2018 - 10.8

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0350

NÁVRH USNESENÍ
PDF 271kWORD 51k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0388/2018
11.9.2018
PE624.102v01-00
 
B8-0393/2018

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o požárech, které v červenci 2018 postihly řecké město Mati v regionu Attika, a o reakci EU (2018/2847(RSP))


Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o požárech, které v červenci 2018 postihly řecké město Mati v regionu Attika, a o reakci EU (2018/2847(RSP))  
B8-0393/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 174 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie(1),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále jen „nařízení o společných ustanoveních“)(2),

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Řecko postihly nedávno nejničivější požáry v dějinách všech evropských zemí, při nichž 98 osob přišlo o život, stovky lidí byly zraněny a tisíce se ocitly bez střechy nad hlavou a které způsobily nevyčíslitelné materiální a ekologické škody, neboť zpustošily místní krajinu tak, že vypadá jako po válečném střetu;

B.  vzhledem k tomu, že dne 24. července 2018 zaznamenalo Řecko nebezpečnou kombinaci mimořádně nepříznivých povětrnostních podmínek, včetně vlny vysokých teplot a silných větrů, a extrémně vyschlých lesů;

C.  vzhledem k tomu, že při lesních požárech v EU každoročně shoří v průměru půl milionu hektarů lesů a přírodních ploch; vzhledem k tomu, že ačkoliv se rozsah těchto škod rok od roku značně liší, 85 % plochy, kterou ročně zasáhnou v Evropě požáry, leží v pěti středomořských zemích EU (v Portugalsku, Španělsku, Francii, Itálii a Řecku);

D.  vzhledem k tomu, že v roce 2017 si přírodní katastrofy v Evropě vyžádaly více než 200 obětí na životech a zničily více než milion hektarů lesů a že mechanismus civilní ochrany EU byl v uvedeném roce v Evropě 17krát aktivován kvůli poplachům způsobeným lesními požáry;

E.  vzhledem, že řecký mechanismus civilní ochrany nemá v důsledku úsporných opatření, jež byla v Řecku zavedena, dostatek finančních prostředků, a jeho schopnost účinně reagovat na nouzové situace je tedy značně omezena;

F.  vzhledem k tomu, že katastrofa, k níž došlo ve východní Attice, ukázala, že má-li se předejít utrpení a ztrátám na životech nebo je omezit, je nutné zavést systém včasného varování, který by občany a turisty upozornil na bezprostředně hrozící nebo blížící se nouzové a katastrofální situace; vzhledem k tomu, že několika řeckým vládám se opakovaně nepodařilo modernizovat služby evropského čísla tísňového volání 112 tak, aby zahrnovaly i systém včasného varování občanů, jehož prostřednictvím by státní orgány mohly rozesílat varování občanům a turistům nacházejícím se v místě, kde bezprostředně hrozí katastrofální či nouzový stav;

G.  vzhledem k tomu, že institucionální rámec civilní ochrany v Řecku trpí právní roztříštěností, přílišným formalismem, nedostatkem operační připravenosti a polyarchií;

H.  vzhledem k tomu, že Řecko je jediným evropským státem, kde neexistuje státní katastr; vzhledem k tomu, že v Řecku neexistuje ucelený pozemkový katastr, řádný lesní katastr ani podrobné mapy, což vytváří vakuum, které často zneužívají bezohlední stavební investoři využívající vypálené a vyklizené oblasti k výstavbě;

I.  vzhledem k tomu, že podle Technické komory Řecka jsou v Mati stovky nepovolených staveb a v celé zemi jsou takových staveb statisíce; vzhledem k tomu, že řecká vláda informovala o chystaném prioritním plánu na zbourání 3 200 nepovolených budov a staveb, v jejichž případě již bylo vydáno nezrušitelné rozhodnutí o demolici a které spadají do oblasti působnosti decentralizovaných správních orgánů;

J.  vzhledem k tomu, že v důsledku nebývale ničivých požárů ve východní i západní Attice hrozí v postižených oblastech bezprostřední nebezpečí záplav;

K.  vzhledem k tomu, že v reakci na žádost řecké vlády o mezinárodní pomoc aktivovala Komise dne 24. července 2018 mechanismus civilní ochrany EU;

L.  vzhledem k tomu, že řecký ministerský předseda převzal politickou odpovědnost za lesní požáry i za reakci řeckých orgánů; vzhledem k tomu, že dne 25. července 2018 oznámila řecká vláda, že přijme soubor opatření ke zmírnění vzniklých potíží a odstranění materiálních škod; vzhledem k tomu, že probíhá soudní vyšetřování, které má zjistit, zda nedošlo k pochybením státních úředníků a jaké byly příčiny ničivých požárů v Attice;

1.  je hluboce zarmoucen a vyjadřuje solidaritu rodinám zemřelých osob a obyvatelům zasažených oblastí; vzdává poctu obětavosti hasičů, pobřežních hlídek, dobrovolníků a lidí, kteří riskovali život, aby uhasili požáry a zachránili své spoluobčany;

2.  je znepokojen zvyšujícím se počtem přírodních katastrof, jejichž původ lze podle odborníků v zásadě připsat změně klimatu vedoucí k extrémnějším klimatickým podmínkám, neudržitelné nebo nepovolené výstavbě a většímu ohrožení lesů způsobenému špatným hospodařením s přírodními zdroji a neudržitelnými rozhodnutími o využití půdy; vyzývá Komisi a Radu, aby v souladu s cílem strategie Evropa 2020 a se svými mezinárodními závazky řešily problém změny klimatu a zvýšily rozpočet na opatření spjatá s klimatem;

3.  vítá aktivaci mechanismu civilní ochrany EU;

4.  vítá obrovskou solidaritu, kterou členské státy a třetí země prokázaly, když Řecku během katastrofálních požárů poskytly leteckou pomoc, protipožární techniku, odborníky ze zdravotnictví i dalších oborů a odborné znalosti;

5.  vyzývá řeckou vládu, aby služby evropského čísla tísňového volání 112 bezodkladně modernizovala tak, aby zahrnovaly i systém včasného varování občanů a turistů v dotčené oblasti;

6.  vyjadřuje hluboké politování nad nepříznivým dopadem úsporných opatření na operační kapacity řecké civilní ochrany;

7.  vyzývá řecké orgány, aby vyčlenily dostatečné finanční prostředky na řecký systém civilní ochrany, a zajistily tak jeho optimální operační připravenost; vyzývá k tomu, aby výdaje na mechanismy civilní ochrany byly odečteny při výpočtech rozpočtového schodku;

8.  je znepokojen skutečností, že Řecko je už jen jediným členským státem, který nezavedl ucelený státní katastr nemovitostí ani lesní katastr; konstatuje, že v této otázce bylo dosaženo jistého pokroku, a vyzývá řeckou vládu, aby katastr nemovitostí i lesní katastr urychleně dokončila;

9.  vyzývá k okamžitému odškodnění postižených občanů, k vyplacení náhrad za materiální škody a ke kompenzaci nákladů spojených s poškozením životního prostředí bez zbytečné byrokracie; konstatuje, že řecká vláda za účelem řešení následků přírodních katastrof a obnovy zasažených oblastí aktivovala mimořádný plán rozvoje;

10.  zdůrazňuje, že hlavní prioritou je v Řecku i nadále modernizace, racionalizace a zjednodušení politiky týkající se přírodních katastrof;

11.  vyzývá Komisi, aby uvolnila prostředky z Fondu solidarity EU;

12.  vyzývá Komisi, aby zajistila, že všechny nástroje dostupné v rámci evropských strukturálních a investičních fondů budou v plné spolupráci s řeckými státními a regionálními orgány účinně využity na preventivní opatření, rekonstrukci a obnovu infrastruktury a jakékoli další nezbytné zásahy;

13.  vyzývá Parlament, Radu a Komisi, aby urychlily interinstitucionální jednání o novém mechanismu civilní ochrany EU a vzaly při tom v potaz rozsah škod, které letos v létě vznikly v Řecku a dalších členských státech;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států a regionálním a místním orgánům odpovědným za postižené oblasti.

(1)

Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320.

Poslední aktualizace: 12. září 2018Právní upozornění