Procedure : 2018/2847(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0393/2018

Indgivne tekster :

B8-0393/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/09/2018 - 10.8

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0350

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 266kWORD 52k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0388/2018
11.9.2018
PE624.102v01-00
 
B8-0393/2018

på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om brandene ved Mati i Attika-regionen i Grækenland i juli 2018 og EU's indsats (2018/2847(RSP))


Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om brandene ved Mati i Attika-regionen i Grækenland i juli 2018 og EU's indsats (2018/2847(RSP))  
B8‑0393/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 174 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond(1),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 ("forordningen om de generelle bestemmelser")(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Grækenland for nylig oplevede de mest ødelæggende storbrande i noget europæisk lands historie, der medførte 98 omkomne og hundredevis af tilskadekomne, gjorde tusinder hjemløse og forårsagede uoverskuelige materielle og miljømæssige skader af en grad, så landskabet nu minder om en krigszone;

B.  der henviser til, at Grækenland den 24. juli 2018 var udsat for en eksplosiv blanding af ekstremt ugunstige klimaforhold, herunder en voldsom hedebølge, kraftige vinde og udtørrede skovområder;

C.  der henviser til, at skovbrande i EU i gennemsnit hærger en halv million hektar skov- og naturområder hvert år; der henviser til, at skønt dette tal varierer betydeligt fra år til år, er 85 % af de samlede afbrændte arealer i Europa beliggende i fem Middelhavslande (Portugal, Spanien, Frankrig, Italien og Grækenland);

D.  der henviser til, at over 200 mennesker omkom ved naturkatastrofer i Europa i 2017 og over 1 mio. ha skov blev ødelagt, og til, at EU-civilbeskyttelsesmekanismen blev aktiveret 17 gange i forbindelse med skovbrande i Europa;

E.  der henviser til, at den voldsomme sparepolitik, der er blevet ført i Grækenland, har medført, at den græske civilbeskyttelsesmekanisme er underfinansieret og dens kapacitet til at sætte effektivt ind i nødsituationer således er væsentligt forringet;

F.  der henviser til, at katastrofen i det østlige Attika har påvist behovet for, hvis lidelser og tab af menneskeliv skal forebygges eller nedbringes, at have et tidligt varslingssystem, der kan advare beboere og rejsende om større nødsituationer eller katastrofer i anmarch eller under udvikling; der henviser til, at græske regeringer i flæng ikke har formået at opgradere den EU-dækkende 112-alarmtjeneste til at indbefatte varslingssystemer for borgerne, således at de nationale myndigheder sættes i stand til at udsende advarsler til borgere og rejsende, der befinder sig i områder, hvor der er overhængende fare for, at der indtræffer katastrofe eller anden nødsituation;

G.  der henviser til, at de institutionelle rammer for civilbeskyttelsen i Grækenland er præget af juridisk fragmentering, formalia-fiksering, mangel på operationelt beredskab og ledelseskaos;

H.  der henviser til, at Grækenland er det eneste europæiske land uden en national matrikel; der henviser til, at manglen på en samlet matrikel, et egentligt skovregister og detailkort udgør et tomrum, som ofte udnyttes af skruppelløse entreprenører, der bebygger arealer efter at de er blevet afbrændt og ryddet;

I.  der henviser til, at ifølge det græske Teknikerforbund findes der hundredevis af uautoriserede bebyggelser i Mati og hundredetusinder på landsplan; der henviser til, at den græske regering har oplyst, at den barsler med en prioriteringsplan til nedrivning af 3200 uautoriserede bygninger og anlæg, som der allerede er udstedt uigenkaldelige nedrivningsbekendtgørelser for under de decentraliserede forvaltningers ansvar;

J.  der henviser til, at de ødelæggelser af hidtil uset omfang, der er forårsaget af storbrandene i det østlige og vestlige Attika, skaber en overhængende risiko for oversvømmelser i de berørte områder;

K.  der henviser til, at Kommissionen aktiverede EU-civilbeskyttelsesmekanismen den 24. juli 2018 som svar på en anmodning om international bistand fremsat af den græske regering;

L.  der henviser til, at den græske premierminister har taget det politiske ansvar for storbrandene og de græske myndigheders indsats; der henviser til, at den græske regering den 25. juli 2018 fremlagde en række foranstaltninger beregnet til at hjælpe de nødlidende og udbedre materielle skader; der henviser til, at der er iværksat en retslig undersøgelse af eventuelle fejl begået af statslige embedsfolk og af årsagerne til de ødelæggende brande i Attika;

1.  udtrykker sin dybeste sorg og solidaritet med de pårørende til de omkomne og beboerne i de katastroferamte områder; hylder den opofrelse, som er blevet udvist af brandfolkene, kystvagten, frivillige og personer, der satte livet på spil for at slukke ilden og redde deres medborgere;

2.  udtrykker bekymring over det voksende antal naturkatastrofer, som ifølge eksperter ultimativt skyldes klimaforandringer der skaber mere ekstreme vejrforhold, ubæredygtige og/eller illegale bebyggelser og mere sårbare skove som følge af forfejlet forvaltning af naturressourcer og ugennemtænkte beslutninger om arealanvendelse; opfordrer Kommissionen og Rådet til i tråd med Europa 2020-målet og deres internationale forpligtelser at tage hånd om klimaforandringerne og afsætte øgede budgetmidler til klimarelaterede tiltag;

3.  glæder sig over aktiveringen af EU-civilbeskyttelsesmekanismen;

4.  glæder sig over den store solidaritet, som er blevet udvist af medlemsstater og tredjelande, der har bistået Grækenland under katastrofebrandene ved at stille flystøtte, brandslukningsudstyr, samarit-tjenester og andet personel og ekspertise til rådighed;

5.  opfordrer den græske regering til hurtigst muligt at opgradere den EU-dækkende 112-alarmtjeneste, så den indbefatter et tidligt varslingssystem for borgere og rejsende, der befinder sig i et risikoberørt område;

6.  beklager på det dybeste den forringende virkning, som de voldsomme spareforanstaltninger har haft på det græske katastrofeberedskabs operationelle kapacitet;

7.  opfordrer de græske myndigheder til at afsætte tilstrækkelige midler til det græske civilbeskyttelsessystem for at sikre optimalt indsatsmæssigt beredskab; opfordrer til, at udgifter til civilbeskyttelsesmekanismer fratrækkes ved udregningen af landet budgetunderskud;

8.  er bekymret over, at Grækenland fortsat er den eneste EU-medlemsstat, der ikke har udarbejdet en samlet national matrikel og et samlet skovregister; bemærker, at der er gjort visse fremskridt på dette område, og opfordrer den græske regering til at fuldstændiggøre matriklen og skovregistret under udarbejdelse snarest muligt;

9.  opfordrer til øjeblikkelig tilbagelevering til de berørte borgere, til udbetaling af kompensation for materielle skader og til, at miljøskader kompenseres uden omstændeligt bureaukrati; bemærker, at den græske regering har aktiveret den "særlige udviklingsplan" for håndtering af konsekvenserne af naturkatastrofer og genrejsning af berørte områder;

10.  understreger, at modernisering, rationalisering og forenkling af politikken for naturkatastrofer i Grækenland fortsat er højeste prioritet;

11.  opfordrer Kommissionen til at mobilisere EU's Solidaritetsfond;

12.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at alle tilgængelige instrumenter under EU's struktur- og investeringsfonde anvendes effektivt til forebyggelsesaktiviteter og til genopførelse og genrejsning af infrastruktur og øvrige nødvendige tiltag i fuldt samarbejde med de græske nationale og regionale myndigheder;

13.  opfordrer Parlamentet, Rådet og Kommissionen til at fremskynde de interinstitutionelle forhandlinger om den nye EU-civilbeskyttelsesmekanisme under hensyntagen til omfanget af ødelæggelserne i Grækenland og i andre medlemsstater indtruffet denne sommer;

14.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer samt de regionale og lokale myndigheder, der er ansvarlige for de berørte områder.  

(1)

EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320.

Seneste opdatering: 12. september 2018Juridisk meddelelse