Menetlus : 2018/2847(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0393/2018

Esitatud tekstid :

B8-0393/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/09/2018 - 10.8

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0350

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 262kWORD 52k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0388/2018
11.9.2018
PE624.102v01-00
 
B8-0393/2018

komisjoni avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


Kreekas Atika piirkonnas Matis 2018. aasta juulis toimunud tulekahjude ja ELi reaktsiooni kohta (2018/2847(RSP))


Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Kreekas Atika piirkonnas Matis 2018. aasta juulis toimunud tulekahjude ja ELi reaktsiooni kohta (2018/2847(RSP))  
B8‑0393/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 174,

–  võttes arvesse nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu solidaarsusfondi loomise kohta(1),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (edaspidi „ühissätete määrus“)(2),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Kreekas toimusid hiljuti Euroopa ajaloo kõige hävitavamad metsatulekahjud, milles hukkus 98 inimest, sai vigastada sadu inimesi, tuhanded inimesed kaotasid kodu, mille materiaalset ja keskkonnale põhjustatud kahju on võimatu hinnata ning mis jättis maha sõjatsooni meenutava maastiku;

B.  arvestades, et 24. juulil 2018 olid Kreekas äärmiselt halvad ja plahvatusohtlikud ilmastikutingimused – väga kõrge temperatuuriga kuumalaine, tugev tuul ja äärmiselt kuivad metsad;

C.  arvestades, et igal aastal hävib ELis metsatulekahjudes keskmiselt pool miljonit hektarit metsa ja looduslikke alasid; arvestades, et kuigi need arvud on aastati üsna erinevad, asub 85 % põlenud aladest viies ELi Vahemere-äärses riigis (Portugal, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia ja Kreeka);

D.  arvestades, et 2017. aastal sai Euroopas loodusõnnetustes surma üle 200 inimese, hävis üle ühe miljoni hektari metsa ja ELi kodanikukaitse mehhanism käivitati Euroopa metsatulekahjudest põhjustatud hädaolukorra tõttu 17 korral;

E.  arvestades, et Kreekas rakendatud kokkuhoiupoliitika on põhjustanud Kreeka kodanikukaitse mehhanismi alarahastamise ja on oluliselt nõrgestanud selle suutlikkust hädaolukordadele tulemuslikult reageerida;

F.  arvestades, et Ida-Atika katastroof on näidanud, et selleks, et kodanikke ja reisijaid otsese või tekkiva suure hädaolukorra või katastroofi eest hoiatada, on vaja varajase hoiatamise süsteemi, et vältida kannatusi ja hukkunuid või nende arvu vähendada; arvestades, et Kreeka järjestikused valitsused ei ole suutnud ajakohastada Euroopa hädaabinumbriteenust 112, nii et see hõlmaks kodanike varajase hoiatamise süsteemi, et riigi ametiasutused saaksid mingis kindlas piirkonnas viibivaid kodanikke ja reisijaid otsese katastroofi ja hädaolukorra eest hoiatada;

G.  arvestades, et Kreeka kodanikukaitse institutsiooniline raamistik on õiguslikult killustatud, formaalne, operatiivvalmiduseta ja polüarhiline;

H.  arvestades, et Kreeka on ainus riik Euroopas, millel puudub riiklik kataster; arvestades, et põhjaliku maakatastri, korraliku metsaregistri ja üksikasjalike kaartide puudumise tõttu on tekkinud vaakum, mida südametunnistuseta arendajad sageli ära kasutavad, ehitades maale, mis on põlenud ja seejärel puhastatud;

I.  arvestades, et Kreeka Tehnikakoja sõnul on Matis sadu loata ehitisi ja kogu riigis on neid tuhandeid; arvestades, et Kreeka valitsus on teatanud, et koostamisel on prioriteetne kava, mille kohaselt detsentraliseeritud ametiasutuste vastutusel lammutatakse 3200 loata ehitist ja struktuuri, mille kohta on juba väljastatud tühistamisele mittekuuluvad lammutusprotokollid;

J.  arvestades, et metsatulekahjudest põhjustatud enneolematu häving nii Atika ida- kui ka lääneosas tekitab mõjutatud piirkondades otsese üleujutusohu;

K.  arvestades, et komisjon käivitas 24. juulil 2018 ELi kodanikukaitse mehhanismi, reageerides Kreeka valitsuse esitatud rahvusvahelise abi palvele;

L.  arvestades, et Kreeka peaminister võttis metsatulekahju ja Kreeka ametiasutuste reaktsiooni eest poliitilise vastutuse; arvestades, et Kreeka valitsus teatas 25. juulil 2018 katastroofi tagajärgede leevendamise ja materiaalse kahju hüvitamise meetmete paketist; arvestades, et õigusasutused on algatanud uurimise, mis peaks kindlaks tegema riigiametnike võimalikud vead ja Atika hävitavate tulekahjude põhjused;

1.  väljendab sügavat kurbust ja solidaarsust hukkunute perekondade ja kannatanud piirkondades elavate inimestega; avaldab austust tuletõrjujatele, rannavalvele, vabatahtlikele ja inimestele, kes metsapõlengute kustutamisel ja kaaskodanike päästmisel on riskinud oma eluga;

2.  on mures loodusõnnetuste suureneva arvu pärast, mida ekspertide hinnangul võib peamiselt seostada kliimamuutustega, mille tulemusena ilmastikuolud muutuvad äärmuslikumaks, jätkusuutmatu ja/või ebaseadusliku ehitamise pärast ning metsade suureneva haavatavuse pärast, mis on põhjustatud loodusvarade valest majandamisest ja jätkusuutmatutest maakasutust käsitlevatest otsustest; palub komisjonil ja nõukogul vastavalt strateegia „Euroopa 2020“ eesmärgile ja oma rahvusvahelistele kohustustele võidelda kliimamuutuste vastu ja suurendada kliimaga seotud meetmete eelarvet;

3.  peab ELi kodanikukaitse mehhanismi käivitamist tervitatavaks;

4.  kiidab heaks liikmesriikide ja kolmandate riikide tugeva solidaarsuse Kreeka abistamisel katastroofiliste metsatulekahjude ajal õhust kustutamise, tuletõrjevahendite, meditsiini- ja muude töötajate ning oskusteabe pakkumisega;

5.  palub Kreeka valitsusel viivitamata ajakohastada Euroopa hädaabinumbriteenus 112, et lisada sellesse varajane hoiatamise süsteem mõjutatud piirkonnas viibivatele kodanikele ja reisijatele;

6.  peab kokkuhoiumeetmete kahjulikku mõju Kreeka kodanikukaitse operatiivsuutlikkusele äärmiselt kahetsusväärseks;

7.  palub Kreeka ametivõimudel eraldada Kreeka kodanikukaitsesüsteemile piisavad rahalised vahendid, et tagada optimaalne operatiivvalmisolek; nõuab, et kodanikukaitse mehhanismi kulud eelarve puudujäägi arvutamisel maha arvataks;

8.  on mures, et Kreeka on veel ainus liikmesriik, kus ei ole loodud põhjalikku riiklikku katastrit ja metsaregistrit; märgib, et selles valdkonnas on tehtud teatavaid edusamme, ja palub Kreeka valitsusel katastri ja metsaregistri loomine viivitamata lõpule viia;

9.  nõuab kannatanud kodanikele viivitamatult hüvitist, materiaalse kahju hüvitamist ja keskkonnakahjude hüvitamist ilma bürokraatiata; märgib, et Kreeka valitsus on käivitanud spetsiaalse arengukava, et tegeleda loodusõnnetuste tagajärgedega ja taastada kannatanud piirkonnad;

10.  rõhutab, et loodusõnnetusi käsitleva poliitika ajakohastamine, ratsionaliseerimine ja lihtsustamine on Kreekas jätkuvalt esmatähtsal kohal;

11.  palub komisjonil võtta kasutusele ELi Solidaarsusfond;

12.  palub komisjonil tagada, et kõiki kättesaadavaid Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendeid kasutataks tulemuslikult ennetustegevuseks, vajalike taristute parandamiseks ja taastamiseks ning kõigiks muudeks vajalikeks sammudeks, tehes täielikku koostööd Kreeka riiklike ja piirkondlike ametiasutustega;

13.  nõuab, et Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon kiirendaksid institutsioonidevahelisi läbirääkimisi uue ELi kodanikukaitse mehhanismi üle, võttes arvesse Kreekas ja muudes liikmesriikides sel suvel toimunud hävingu suurust;

14.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide valitsustele ning kannatada saanud alade eest vastutavatele piirkondlikele ja kohalikele asutustele.

(1)

ELT L 311, 14.11.2002, lk 3.

(2)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 320.

Viimane päevakajastamine: 12. september 2018Õigusalane teave