Postupak : 2018/2847(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0393/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0393/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/09/2018 - 10.8

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0350

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 266kWORD 51k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0388/2018
11.9.2018
PE624.102v01-00
 
B8-0393/2018

podnesen nakon izjave Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o požarima u Matiju u regiji Atika (Grčka) u srpnju 2018. i odgovoru EU-a  (2018/2847(RSP))


Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a

Rezolucija Europskog parlamenta o požarima u Matiju u regiji Atika (Grčka) u srpnju 2018. i odgovoru EU-a (2018/2847(RSP))  
B8-0393/2018

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir članak 174. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenog 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (dalje u tekstu „Uredba o zajedničkim odredbamaˮ)(2),

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da se Grčka nedavno suočila s najrazornijim šumskim požarima u povijesti bilo koje europske države, u kojima je 98 osoba izgubilo život, stotine osoba je ozlijeđeno, tisuće njih ostalo je bez doma te je došlo do neizmjerne materijalne i ekološke štete, ostavljajući iza sebe okoliš nalik na ratnu zonu;

B.  budući da je 24. srpnja 2018. u Grčkoj došlo do eksplozivne kombinacije loših vremenskih uvjeta, uključujući visoki toplinski val i jaki vjetar, te vrlo suhih šuma;

C.  budući da u šumskim požarima u EU-u svake godine izgori prosječno pola milijuna hektara šuma i prirodnog tla; budući da se ta količina znatno razlikuje od godine do godine, 85 % ukupnih površina koje svake godine izgore u Europi nalazi se u pet sredozemnih zemalja EU-a (Portugal, Španjolska, Francuska, Italija i Grčka);

D.  budući da je 2007. preko 200 ljudi izgubilo život u prirodnim katastrofama u Europi, uništeno je više od milijun hektara šume, a Mehanizam EU-a za civilnu zaštitu aktiviran je 17 puta za hitno djelovanje zbog šumskih požara u Europi;

E.  budući da zbog mjera štednje provedenih u Grčkoj grčki mehanizam za civilnu zaštitu nije primio dovoljno sredstava, što je znatno oslabilo njegovu sposobnost učinkovitog odgovora na hitne slučajeve;

F.  budući da je katastrofa u istočnoj Atici ukazala na potrebu da se uvede sustav ranog upozoravanja kojim bi se građane i putnike upozorilo na velike hitne slučajeve ili katastrofe koje im predstoje ili su u nastajanju kako bi se spriječio ili smanjio gubitak života; budući da grčka vlada nije uspjela ažurirati usluge europskog broja za hitne slučajeve 112 kako bi obuhvaćale sustav ranog upozoravanja građana koji nacionalnim tijelima omogućuje da građanima i putnicima u određenom području šalju upozorenja u slučaju neposrednih katastrofa i hitnih slučajeva;

G.  budući da je institucijski okvir za civilnu zaštitu u Grčkoj pravno rascjepkan i formaliziran te da mu nedostaje operativne spremnosti i podijeljena upravljačka struktura;

H.  budući da je Grčka jedina europska država bez nacionalnog katastra; budući da se zbog nedostatka sveobuhvatnog zemljišnog registra, prikladnog šumskog registra i detaljnih karata stvara vakuum koji često iskorištavaju beskrupulozni graditelji koji grade na izgorenim i raščišćenim zemljištima;

I.  budući da prema podacima Grčke tehničke komore postoje stotine neovlaštenih građevinskih objekata u Matiju te stotine tisuća njih diljem zemlje; budući da je grčka vlada najavila da je u pripremi prioritetni plan za uklanjanje 3200 neovlaštenih zgrada i struktura za koje su već izdani neopozivi protokoli za rušenje, za što je odgovorna decentralizirana uprava;

J.  budući da se neviđenim razaranjem prouzročenim šumskim požarima u istočnoj i zapadnoj Atici stvara neposredna opasnost od poplava u pogođenim područjima;

K.  budući da je Komisija 24. srpnja 2018. aktivirala Mehanizam EU-a za civilnu zaštitu kao odgovor na zahtjev grčke vlade za međunarodnu pomoć;

L.  budući da je grčki premijer preuzeo političku odgovornost za šumske požare i reakcije grčkih nadležnih tijela; budući da je grčka vlada 25. srpnja 2018. najavila paket mjera osmišljenih za pomoć u nevolji i popravak materijalne štete; budući da je u tijeku pravosudna istraga o mogućem krivom postupanju državnih dužnosnika i uzrocima razornih požara u Atici;

1.  izražava duboku tugu i solidarnost s obiteljima preminulih i osobama koje žive u pogođenim područjima; odaje počast predanosti vatrogasaca, obalne straže, volontera i ljudi koji su riskirali svoj život kako bi ugasili šumske požare i spasili svoje sugrađane;

2.  zabrinut je zbog sve većeg broja prirodnih katastrofa koje se, prema riječima stručnjaka, u osnovi mogu pripisati klimatskim promjenama koje dovode do ekstremnijih vremenskih uvjeta, neodrživoj i/ili nezakonitoj izgradnji i sve većoj ranjivosti šuma zbog lošeg upravljanja prirodnim resursima i neodrživih odluka o uporabi zemljišta; poziva Komisiju i Vijeće da se u skladu s ciljem strategije Europa 2020. i svojim međunarodnim obvezama bore protiv klimatskih promjena te da povećaju proračun za mjere povezane s klimatskim promjenama;

3.  pozdravlja aktiviranje Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu;

4.  pozdravlja snažnu solidarnost koju su pokazale države članice i treće zemlje te njihovu pomoć Grčkoj tijekom katastrofalnih šumskih požara pružanjem zračne potpore, vatrogasne opreme, medicinskog osoblja te drugog osoblja i stručnjaka;

5.  poziva grčku vladu da bez odgađanja ažurira usluge europskog broja za hitne slučajeve 112 kako bi obuhvaćale sustav ranog upozoravanja za građane i putnike u pogođenom području;

6.  duboko žali zbog negativnog učinka mjera štednje na operativne kapacitete Grčke u području civilne zaštite;

7.  poziva grčke vlasti da dodijele prikladna sredstva grčkom sustavu civilne zaštite kako bi se zajamčila najbolja razina operativne spremnosti; poziva na to da se pri izračunu proračunskog deficita odbiju troškovi mehanizama civilne zaštite ;

8.  zabrinut je zbog činjenice da je Grčka jedina država članica koja nema sveobuhvatni nacionalni katastar i šumski registar; napominje da je u tom području došlo do određenog napretka i poziva grčku vladu da bez odgađanja dovrši katastar i šumski registar;

9.  poziva na to da se pogođenim građanima hitno nadoknadi šteta, da se plati naknada za materijalnu štetu i da se bez nepotrebne birokracije nadoknade ekološki troškovi; napominje da je grčka vlada pokrenula posebni razvojni plan za rješavanje posljedica prirodnih katastrofa i obnavljanje pogođenih područja;

10.  naglašava da su modernizacija, racionalizacija i pojednostavnjenje politike o prirodnim katastrofama u Grčkoj i dalje glavni prioritet;

11.  poziva Komisiju da aktivira Fond solidarnosti EU-a;

12.  poziva Komisiju da zajamči da se svi dostupni instrumenti u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova efektivno koriste za aktivnosti prevencije te za ponovnu izgradnju i obnavljanje infrastrukture i sve druge potrebne intervencije u punoj suradnji s grčkim nacionalnim i regionalnim vlastima;

13.  poziva Parlament, Vijeće i Komisiju da ubrzaju međuinstitucijske pregovore o novom Mehanizmu EU-a za civilnu zaštitu, uzimajući u obzir razmjer štete u Grčkoj i drugim državama članicama tijekom ovog ljeta;

14.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, vladama država članica te regionalnim i lokalnim tijelima nadležnima za pogođena područja.

(1)

SL L 311, 14.11.2002., str. 3.

(2)

SL L 347, 20.12.2013., str. 320.

Posljednje ažuriranje: 12. rujna 2018.Pravna napomena