Eljárás : 2018/2847(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0393/2018

Előterjesztett szövegek :

B8-0393/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 13/09/2018 - 10.8

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0350

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 271kWORD 52k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0388/2018
11.9.2018
PE624.102v01-00
 
B8-0393/2018

benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a görögországi Attika régióban lévő Mátiban 2018 júliusában bekövetkezett tüzekről és az EU válaszáról  (2018/2847(RSP))


Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a görögországi Attika régióban lévő Mátiban 2018 júliusában bekövetkezett tüzekről és az EU válaszáról (2018/2847(RSP))  
B8-0393/2018

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 174. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendeletre(1),

–  tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (a továbbiakban: a közös rendelkezésekről szóló rendelet)(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a közelmúltban Görögország az európai országok történelmének legsúlyosabb erdőtüzeivel nézett szembe, amelyek 98 emberéletet követeltek, több százan megsérültek, ezrek váltak otthontalanná és felbecsülhetetlen értékű anyagi és környezeti kár keletkezett, és amelyek után háborús övezetekre emlékeztető tájak maradtak vissza;

B.  mivel 2018. július 24-én Görögország súlyosan kedvezőtlen időjárási viszonyoktól, többek között nagy hőhullámtól és erős szelektől szenvedett, és erdőit szárazság sújtotta;

C.  mivel az EU-ban évente átlagosan fél millió hektár erdő és természeti terület ég le erdőtüzek miatt; mivel bár ez a mérték évről évre jelentősen változik, az évente leégett összes európai terület 85%-a öt uniós mediterrán országban található (Portugália, Spanyolország, Franciaország, Olaszország és Görögország);

D.  mivel Európában 2017-ben több mint 200 ember vesztette életét természeti katasztrófák következtében, és több mint egymillió hektárnyi erdő pusztult el, továbbá az uniós polgári védelmi mechanizmust az európai erdőtüzekből eredő vészhelyzetek miatt 17 alkalommal aktiválták;

E.  mivel a Görögországban végrehajtott megszorító politikák a görög polgári védelmi mechanizmus alulfinanszírozásához vezettek, és jelentősen gyengítették Görögország vészhelyzetekre való hatékony reagálási képességét;

F.  mivel a kelet-attikai katasztrófa megmutatta, hogy szükség van egy korai figyelmeztető rendszerre annak érdekében, hogy a polgárokat figyelmeztetni lehessen az azonnali vagy kialakulóban levő jelentős vészhelyzetekre és katasztrófákra, hogy megelőzhető vagy csökkenthető legyen a szenvedés és az emberéletek elvesztése; mivel az egymást követő görög kormányok többször elmulasztották a 112-es európai segélyhívó számon elérhető szolgáltatások annak érdekében történő fejlesztését, hogy az magában foglaljon egy korai figyelmeztető rendszert, amely lehetővé teszi, hogy a nemzeti hatóságok a küszöbön álló katasztrófa- és vészhelyzetek esetén az adott területen tartózkodó polgárok és utazók számára riasztásokat küldjenek;

G.  mivel Görögországban a polgári védelem intézményi keretét a jogi széttagoltság, a formalizmus, az operatív készenlét hiánya és poliarchia sújtja;

H.  mivel Görögország az egyetlen olyan európai állam, ahol nem létezik nemzeti kataszter; mivel az átfogó ingatlan-nyilvántartás, a megfelelő erdőnyilvántartás és a részletes térképek hiánya egy olyan vákuumot teremt, amelyet gyakran olyan gátlástalan ingatlanfejlesztők használnak ki, akik az előbb leégetett majd megtisztított területekre építkeznek;

I.  mivel a Görög Műszaki Kamara szerint Mátiban több száz, és országszerte több százezer engedély nélküli építmény található; mivel a görög kormány bejelentette, hogy a decentralizált igazgatás felelőssége mellett folyamatban van egy kiemelt terv megvalósítása, amelynek keretében 3200 engedély nélküli épületet és szerkezetet bontanak le, amelyek lebontását már visszavonhatatlanul elrendelték;

J.  mivel az erdőtüzek által okozott soha nem látott mértékű pusztítás miatt Attika keleti és nyugati részén az érintett területeket közvetlen árvízveszély fenyegeti;

K.  mivel a Bizottság 2018. július 24-én aktiválta az uniós polgári védelmi mechanizmust, válaszul a görög kormány által benyújtott nemzetközi segítség iránti kérelemre;

L.  mivel a görög miniszterelnök politikai felelősséget vállalt a tüzekért és a görög hatóságok reakciójáért; mivel 2018. július 25-én a görög kormány intézkedéscsomagot jelentett be, amelynek célja a szükséghelyzet enyhítése és az anyagi károk helyreállítása; mivel folyamatban van az állami tisztviselők által elkövetett esetleges hibák és az attikai pusztító tüzek okainak bírósági vizsgálata;

1.  mélységes fájdalmát és együttérzését fejezi ki az elhunytak családtagjai és az érintett területeken élő emberek felé; elismeréssel adózik a tűzoltók, a parti őrség, az önkéntesek és azon emberek elkötelezettsége iránt, akik életüket kockáztatták a tüzek eloltása és polgártársaik megmentése érdekében;

2.  aggódik a természeti katasztrófák egyre növekvő száma miatt, amely a szakértők szerint alapvetően a szélsőségesebb időjárási körülményeket eredményező éghajlatváltozásnak, a fenntarthatatlan és/vagy illegális építkezéseknek, valamint az erdőknek a természeti erőforrásokkal való rossz gazdálkodás és a nem fenntartható földhasználati döntések miatt megnövekedett sebezhetőségének tulajdonítható; felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy az Európa 2020 stratégia célkitűzéseivel és nemzetközi kötelezettségeikkel összhangban küzdjenek az éghajlatváltozás ellen és növeljék az éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedések költségvetését;

3.  üdvözli az uniós polgári védelmi mechanizmus működésbe léptetését;

4.  üdvözli a tagállamok és harmadik országok határozott szolidaritását Görögország iránt, ami a katasztrofális erdőtüzek idején légi támogatás, tűzoltó-berendezések, orvosi szakemberek, valamint más személyzet és a szakértelem formájában nyújtott segítségben nyilvánult meg;

5.  felszólítja a görög kormányt, hogy késedelem nélkül frissítse a 112-es európai segélyhívó számon elérhető szolgáltatásokat, hogy azok foglaljanak magukban egy korai figyelmeztető rendszert az érintett területen tartózkodó polgárok és utazók számára;

6.  mélységes sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a megszorító intézkedések negatívan hatottak Görögország polgári védelmi kapacitásaira;

7.  felhívja a görög hatóságokat, hogy a megfelelő operatív felkészültség biztosítása érdekében biztosítsák a görög polgári védelmi rendszer megfelelő finanszírozását; kéri, hogy a polgári védelmi mechanizmusokkal kapcsolatos kiadásokat vonják le költségvetési hiány kiszámítása során;

8.  aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy Görögország továbbra sem rendelkezik átfogó nemzeti kataszterrel és erdőnyilvántartással; megjegyzi, hogy némi előrelépés történt ezen a területen, és felszólítja a görög kormányt, hogy haladéktalanul tegye teljessé a katasztert és az erdőnyilvántartást;

9.  felszólít az érintett polgárok azonnali kártalanítására, az anyagi károk után kártérítés kifizetésére, valamint a környezeti költségek bürokráciamentes megtérítésére; megállapítja, hogy a görög kormány életbe léptette a természeti katasztrófák következményeinek kezelésére és az érintett területek helyreállítására vonatkozó különleges fejlesztési tervet;

10.  hangsúlyozza, hogy a görögországi természeti katasztrófákra vonatkozó politika korszerűsítése, ésszerűsítése és egyszerűsítése továbbra is elsődleges prioritás;

11.  felhívja a Bizottságot, hogy mozgósítsa az EU Szolidaritási Alapját;

12.  felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa, hogy az európai strukturális és beruházási alapok keretében rendelkezésre álló valamennyi eszközt hatékonyan használják fel megelőzési tevékenységek céljára, valamint az infrastruktúra újjáépítésére és helyreállítására, továbbá bármely egyéb szükséges beavatkozásra, teljes mértékben együttműködve a görög nemzeti és regionális hatóságokkal;

13.  felhívja a Parlamentet, a Tanácsot és a Bizottságot, hogy gyorsítsák fel az új uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló intézményközi tárgyalásokat, tekintettel a Görögországban és más tagállamokban a nyár folyamán bekövetkezett pusztítás mértékére;

14.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és az érintett területekért felelős regionális és helyi hatóságoknak.

 

 

(1)

HL L 311., 2002.11.14., 3. o.

(2)

HL L 347., 2013.12.20., 320. o.

Utolsó frissítés: 2018. szeptember 12.Jogi nyilatkozat