Procedură : 2018/2847(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0393/2018

Texte depuse :

B8-0393/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/09/2018 - 10.8

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0350

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 407kWORD 53k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0388/2018
11.9.2018
PE624.102v01-00
 
B8-0393/2018

depusă pe baza declarației Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la incendiile din iulie 2018 din Mati, regiunea Attica, Grecia și răspunsul UE (2018/2847(RSP))


Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey în numele Grupului GUE/NGL

Rezoluția Parlamentului European referitoare la incendiile din iulie 2018 din Mati, regiunea Attica, Grecia și răspunsul UE (2018/2847(RSP))  
B8‑0393/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 174 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene(1),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (denumit în continuare „Regulamentul privind dispozițiile comune”)(2),

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Grecia s-a confruntat recent cu cele mai devastatoare incendii din istoria oricărei țări europene, având drept consecințe pierderea a 98 de vieți omenești, sute de răniți, mii de persoane rămase fără adăpost și daune materiale și ecologice inestimabile, lăsând în urmă peisaje care seamănă cu o zonă de război;

B.  întrucât, la 24 iulie 2018, Grecia a suferit din cauza unei asocieri nefericite de condiții meteorologice extreme adverse, inclusiv un val de căldură excesivă, vânturi puternice și păduri foarte uscate;

C.  întrucât, în fiecare an, incendiile forestiere din UE distrug aproximativ jumătate de milion de hectare de pădure și terenuri naturale; întrucât, deși această valoare variază considerabil de la un an la altul, 85 % din suprafața totală incendiată anual în Europa se află în cinci țări mediteraneene ale UE (Portugalia, Spania, Franța, Italia și Grecia);

D.  întrucât, în 2017, în Europa, au murit mai mult de 200 de persoane din cauza dezastrelor naturale și s-a distrus peste un milion de hectare de pădure, mecanismul de protecție civilă al UE fiind activat de 17 ori în cazuri de urgențe reprezentate de incendii forestiere în Europa;

E.  întrucât politicile de austeritate puse în aplicare în Grecia au dus la subfinanțarea mecanismului de protecție civilă din Grecia și i-au redus substanțial capacitatea de a răspunde în mod eficient în situații de urgență;

F.  întrucât dezastrul din partea de est a regiunii Attica a dovedit necesitatea de a dispune de un sistem de avertizare timpurie pentru a alerta cetățenii și turiștii de dezastre și cazuri de urgență majore iminente sau în curs de agravare, în scopul prevenirii și reducerii suferințelor și pierderilor de vieți omenești; întrucât guvernele elene succesive au eșuat în mod repetat să modernizeze serviciile oferite de numărul european de urgență „112”, astfel încât să includă un sistem de avertizare timpurie a cetățenilor, care să le permită autorităților naționale să alerteze cetățenii și turiștii dintr-o anumită zonă în caz de dezastre și urgențe iminente;

G.  întrucât cadrul instituțional de protecție civilă din Grecia suferă din cauza fragmentării juridice, formalismului, lipsei de pregătire operațională și de poliarhie;

H.  întrucât Grecia este singurul stat european fără un cadastru național; întrucât lipsa unui registru cadastral cuprinzător, a unui cadastru forestier adecvat și a unor hărți detaliate constituie o lacună exploatată deseori de dezvoltatorii fără scrupule care construiesc pe terenuri după ce acestea au fost arse și curățate;

I.  întrucât, conform Camerei Tehnice a Greciei, există sute de construcții neautorizate în Mati și sute de mii la nivel național; întrucât guvernul elen a anunțat că este în curs de elaborare un plan prioritar de demolare a 3 200 de clădiri și structuri fără autorizație, pentru care au fost lansate deja protocoale irevocabile de demolare, sub responsabilitatea administrației descentralizate;

J.  întrucât distrugerea fără precedent cauzată de incendiile puternice atât în partea de est, cât și în partea de vest a regiunii Attica creează un risc iminent de inundații în zonele afectate;

K.  întrucât Comisia a activat mecanismul de protecție civilă al UE pe 24 iulie 2018, ca răspuns la cererea de asistență internațională a guvernului elen;

L.  întrucât prim-ministrul elen și-a asumat responsabilitatea politică pentru incendii și pentru reacția autorităților elene; întrucât, la 25 iulie 2018, guvernul elen a anunțat un pachet de măsuri menite să reducă prejudiciile cauzate și să repare daunele materiale; întrucât este în curs de desfășurare o anchetă judiciară pentru a stabili posibilele erori ale funcționarilor publici și cauzele incendiilor devastatoare din Attica;

1.  își exprimă profunda durere și solidaritatea față de familiile persoanelor decedate și față de locuitorii din zonele afectate; aduce un omagiu devotamentului pompierilor, pazei de coastă, voluntarilor și persoanelor care și-au riscat viața pentru a stinge incendiile și pentru a salva concetățenii;

2.  își exprimă îngrijorarea în legătură cu creșterea numărului de dezastre naturale care, conform experților, poate fi atribuită în principal schimbărilor climatice, care au ca rezultat condiții meteorologice mai extreme, construcțiilor nesustenabile și/sau ilegale și vulnerabilității crescute a pădurilor din cauza administrării defectuoase a resurselor naturale și a deciziilor neviabile privind amenajarea terenului; solicită Comisiei și Consiliului, în conformitate cu obiectivul Strategiei Europa 2020 și cu angajamentele lor internaționale, să combată schimbările climatice și să mărească bugetul dedicat acțiunilor legate de climă;

3.  salută activarea mecanismului de protecție civilă al UE;

4.  salută puternica solidaritate manifestată de statele membre și țările terțe prin sprijinul acordat Greciei în timpul incendiilor catastrofice furnizând sprijin aerian, echipament pentru stingerea incendiilor, profesioniști din domeniul medical și alte categorii de personal și cunoștințe de specialitate;

5.  solicită guvernului elen să modernizeze, fără întârziere, serviciile oferite de numărul european de urgență „112”, astfel încât să includă un sistem de avertizare timpurie a cetățenilor și turiștilor dintr-o zonă afectată;

6.  regretă profund impactul negativ al măsurilor de austeritate asupra capacităților operaționale de protecție civilă ale Greciei;

7.  solicită autorităților elene să aloce finanțarea adecvată pentru sistemul grec de protecție civilă cu scopul de a asigura un grad optim de pregătire operațională; solicită deducerea cheltuielilor consacrate mecanismului de protecție civilă din calculul deficitului bugetului;

8.  își exprimă îngrijorarea în legătură cu faptul că Grecia rămâne singurul stat membru care nu a stabilit un cadastru național și un cadastru forestier cuprinzător; observă că s-au înregistrat unele progrese în acest domeniu și solicită guvernului elen să finalizeze cadastrul și cadastrul forestier fără întârziere;

9.  solicită o reparare imediată a pierderilor suferite de cetățenii afectați, plata unor indemnizații pentru daunele materiale și compensarea daunelor de mediu, fără birocrație; constată că guvernul elen a activat planul special de dezvoltare pentru a face față consecințelor dezastrelor naturale și pentru a reface zonele afectate;

10.  subliniază că modernizarea, raționalizarea și simplificarea politicii privind dezastrele naturale din Grecia rămân o prioritate absolută;

11.  solicită Comisiei să mobilizeze Fondul de solidaritate al UE;

12.  solicită Comisiei să garanteze faptul că toate instrumentele disponibile în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene sunt utilizate în mod eficace pentru activități de prevenire, precum și pentru reconstrucția și refacerea infrastructurii și pentru orice alte intervenții necesare, în cooperare deplină cu autoritățile naționale și regionale elene;

13.  solicită Parlamentului, Consiliului și Comisiei să accelereze negocierile interinstituționale privind noul mecanism de protecție civilă al UE, având în vedere amploarea distrugerii din Grecia și din alte state membre din această vară;

14.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor statelor membre și autorităților regionale și locale responsabile pentru zonele afectate.

 

(1)

JO L 311, 14.11.2002, p. 3.

(2)

JO L 347, 20.12.2013, p. 320.

Ultima actualizare: 12 septembrie 2018Notă juridică