Postup : 2018/2847(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0393/2018

Predkladané texty :

B8-0393/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/09/2018 - 10.8

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0350

NÁVRH UZNESENIA
PDF 272kWORD 53k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0388/2018
11.9.2018
PE624.102v01-00
 
B8-0393/2018

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o požiaroch v Mati v gréckom regióne Atika v júli 2018 a reakcii EÚ (2018/2847(RSP))


Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o požiaroch v Mati v gréckom regióne Atika v júli 2018 a reakcii EÚ (2018/2847(RSP))  
B8‑0393/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 174 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje fond solidarity Európskej únie(1),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (ďalej len „nariadenie o spoločných ustanoveniach“)(2),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Grécko nedávno zažilo požiare ničivejšie, než ktorákoľvek európska krajina kedy vo svojich dejinách, ktoré mali za následok 98 ľudských životov a stovky ranených, tisíce ľudí bez domova a nevyčísliteľné straty na majetku a životnom prostredí a za sebou nechali krajinu pripomínajúcu vojnovú oblasť;

B.  keďže Grécko 24. júla 2018 trpelo v dôsledku výbušnej zmesi extrémnych nepriaznivých meteorologických podmienok vrátane horúčav a silného vetra, ako aj vyprahnutých lesov;

C.  keďže pri požiaroch každý rok podľahne v EÚ požiarom v priemere pol milióna hektárov lesov a prírodných území; keďže napriek tomu, že sa táto rozloha z roka na rok značne mení, 85 % celkovej plochy, ktorá každoročne padne v Európe za obeť požiarom, sa nachádza v piatich stredomorských krajinách EÚ (Portugalsko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko a Grécko);

D.  keďže v roku 2017 prírodné pohromy pripravili v Európe o život vyše 200 ľudí a zničili vyše milióna hektárov lesov, pričom mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany bol počas lesných požiarov v Európe aktivovaný 17-krát;

E.  keďže úsporné opatrenia zavedené v Grécku viedli k nedostatočnému financovaniu mechanizmu civilnej ochrany v tejto krajine a podstatne oslabili jej schopnosť efektívne reagovať na núdzové situácie;

F.  keďže katastrofa vo východnej časti regiónu Atika ukázala, že je potrebný systém včasného varovania na upozornenie občanov a turistov na hroziace alebo vznikajúce závažné núdzové situácie a katastrofy, ak tak možno predísť utrpeniu a stratám na životoch alebo ich zredukovať; keďže viaceré grécke vlády opakovane nedokázali zmodernizovať služby európskeho čísla tiesňového volania 112 tak, aby ich súčasťou bol systém včasného varovania pre občanov, prostredníctvom ktorého môžu vnútroštátne orgány posielať upozornenia občanom i turistom nachádzajúcim sa v konkrétnej oblasti, ak hrozia katastrofy alebo núdzové situácie;

G.  keďže inštitucionálny rámec civilnej ochrany v Grécku je z hľadiska právnych predpisov roztrieštený, poznačený formalizmom, nedostatkom operačnej pripravenosti a polyarchiou;

H.  keďže v Grécku ako jedinej európskej krajine neexistuje národný kataster; keďže absencia komplexného katastra nehnuteľností, riadneho katastra lesov a podrobných máp predstavuje vákuum, ktoré bezohľadní developeri často využívajú na výstavbu na pozemkoch uvoľnených po požiari;

I.  keďže podľa Gréckej technickej komory sa v Mati nachádzajú stovky čiernych stavieb a v krajine sú ich státisíce; keďže grécka vláda informovala o pripravovanom prioritnom pláne zbúrať 3 200 budov a stavieb bez stavebného povolenia, ku ktorým už boli na úrovni decentralizovanej správy vydané neodvolateľné demolačné príkazy;

J.  keďže nebývalá skaza, ktorú spôsobili lesné požiare vo východnej i západnej časti regiónu Atika, prináša bezprostredné riziko záplav v postihnutých oblastiach;

K.  keďže Komisia ako odpoveď na žiadosť gréckej vlády o medzinárodnú pomoc 24. júla 2018 aktivovala mechanizmus civilnej ochrany EÚ;

L.  keďže grécky premiér na seba prevzal politickú zodpovednosť za lesný požiar i za reakciu gréckych orgánov; keďže grécka vláda 25. júla 2018 vyhlásila balíček opatrení na zmiernenie núdze a nápravu materiálnych škôd; keďže súdne prebieha vyšetrovanie prípadných pochybení štátnych úradníkov a príčin ničivých požiarov v Atike;

1.  vyjadruje svoj úprimný zármutok a solidaritu s rodinami zosnulých a s ľuďmi, ktorí žijú v postihnutých oblastiach; vzdáva hold obetavosti členov hasičských zborov a pobrežných hliadok, dobrovoľníkov i tých, ktorí riskovali svoje životy pri hasení lesných požiarov a záchrane svojich spoluobčanov;

2.  je znepokojený rastúcim počtom prírodných katastrof, ktoré podľa vyjadrení odborníkov možno v zásade pripísať zmene klímy vedúcej k extrémnejšiemu počasiu, rozsahu neudržateľnej a (alebo) nepovolenej výstavby a zvýšenej zraniteľnosti lesov spôsobenej zlým hospodárením s prírodnými zdrojmi a neudržateľnými rozhodnutiami o využívaní pôdy; vyzýva Komisiu a Radu, aby v súlade s cieľom stratégie Európa 2020 a svojimi medzinárodnými záväzkami riešili problematiku zmeny klímy a zvýšili rozpočet na opatrenia súvisiace s klímou;

3.  víta aktivizáciu mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany;

4.  víta hlbokú solidaritu, ktorú prejavili členské štáty i tretie krajiny pri pomoci Grécku počas katastrofických lesných požiarov poskytnutím leteckej podpory, protipožiarneho vybavenia, zdravotníkov a iného kvalifikovaného personálu a odborných znalostí;

5.  vyzýva grécku vládu, aby bez zbytočného odkladu zmodernizovala služby európskeho čísla pre tiesňové volanie 112 tak, aby ich súčasťou bol systém včasného varovania pre občanov i turistov, ktorí sa nachádzajú v postihnutej oblasti;

6.  vyslovuje hlboké poľutovanie nad negatívnym vplyvom úsporných opatrení na operačné kapacity gréckej civilnej ochrany;

7.  vyzýva grécke orgány, aby gréckemu systému civilnej ochrany pridelili primerané finančné prostriedky na zabezpečenie optimálnej operačnej pripravenosti; požaduje, aby sa pri výpočte deficitu rozpočtu odpočítali výdavky na mechanizmus civilnej ochrany;

8.  je znepokojený tým, že Grécko ostáva jediným členským štátom, ktorý nemá zriadený komplexný národný kataster a register lesov; konštatuje, že v tejto oblasti nastal určitý pokrok, a vyzýva grécku vládu, aby čo najskôr doplnila kataster a register lesov;

9.  volá po okamžitom odškodnení postihnutých občanov, pričom náhrada sa má vyplatiť za materiálne škody a environmentálne náklady sa majú kompenzovať bez zbytočnej byrokracie; konštatuje, že grécka vláda aktivizovala špeciálny plán rozvoja na riešenie dôsledkov prírodných katastrof a obnovu postihnutých oblastí;

10.  zdôrazňuje, že modernizácia, racionalizácia a zjednodušenie politiky v prípade prírodných katastrof v Grécku ostáva najvyššou prioritou;

11.  vyzýva Komisiu, aby zmobilizovala Fond solidarity EÚ;

12.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že všetky nástroje k dispozícii v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov sa efektívne využijú na preventívne opatrenia, ako aj na rekonštrukciu a obnovu infraštruktúry a všetky ostatné potrebné zásahy pri plnej spolupráci s gréckymi orgánmi na národnej a regionálnej úrovni;

13.  volá po urýchlení medziinštitucionálnych rokovaní Parlamentu, Rady a Komisie o novom mechanizme civilnej ochrany EÚ, majúc na zreteli rozsah skazy v Grécku a ďalších členských štátoch počas tohtoročného leta.

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam členských štátov a regionálnym a miestnym orgánom zodpovedným za postihnuté oblasti.

 

(1)

Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320.

Posledná úprava: 12. septembra 2018Právne oznámenie