Postup : 2018/2847(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0394/2018

Předložené texty :

B8-0394/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/09/2018 - 10.8

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0350

NÁVRH USNESENÍ
PDF 271kWORD 53k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0388/2018
11.9.2018
PE624.103v01-00
 
B8-0394/2018

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o požárech, které v červenci 2018 postihly řecké město Mati v regionu Attika, a o reakci EU (2018/2847(RSP))


Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Georgios Kyrtsos, Lambert van Nistelrooij, Theodoros Zagorakis, Elisabetta Gardini za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o požárech, které v červenci 2018 postihly řecké město Mati v regionu Attika, a o reakci EU (2018/2847(RSP))  
B8-0394/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 2, 6 a 174 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na svá usnesení mimo jiné ze dne 28. dubna 2015 „Nová strategie EU v oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví“(1), ze dne 16. září 2009 o lesních požárech v létě 2009(2), ze dne 19. června 2008 o posílení schopnosti Unie reagovat na katastrofy(3), ze dne 4. září 2007 o přírodních katastrofách(4), ze dne 7. září 2006 o lesních požárech a povodních(5), ze dne 14. dubna 2005 o suchu v Portugalsku(6), ze dne 12. května 2005 o suchu ve Španělsku(7) a ze dne 8. září 2005 o přírodních katastrofách (požárech a povodních) v Evropě(8) a na svá usnesení ze dne 18. května 2006 o přírodních katastrofách (lesní požáry, sucha a povodně) – zemědělská hlediska(9), o přírodních katastrofách (požáry, sucha a povodně) – aspekty regionálního rozvoje(10) a o přírodních katastrofách (požáry, sucha a povodně) – aspekty životního prostředí(11),

–  s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU ze dne 17. prosince 2013 o mechanismu civilní ochrany Unie(12),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie(13),

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že letos v létě postihly město Mati v řeckém regionu Attika ničivé požáry, které si vyžádaly více než sto lidských životů a postihly velký počet osob;

B.  vzhledem k tomu, že tyto požáry zničily domy, vážně poškodily místní a regionální infrastrukturu a měly dopad na ekonomickou aktivitu, zejména pokud jde o malé a střední podniky, zemědělství a potenciál cestovního ruchu a pohostinství;

C.  vzhledem k tomu, že sucho a opakující se požáry urychlují proces desertifikace rozsáhlých oblastí jižní Evropy, což významně zhoršuje kvalitu života místního obyvatelstva a dopadá na zemědělství, chov hospodářských zvířat a lesní bohatství;

D.  vzhledem k tomu, že v příštích desetiletích dojde bez ohledu na naše celosvětové úsilí v oblasti klimatu k nárůstu globálních teplot, což bude mít nepříznivý vliv zejména na jižní Evropu, která bude mimořádně citlivá na klimatickou změnu a která se již potýká s lesními požáry nebývalého rozsahu, jež jsou přímým důsledkem extrémních veder;

E.  vzhledem k tomu, že v posledních letech prudce vzrostly četnost, závažnost, komplexnost a dopady přírodních a člověkem způsobených katastrof v Evropě, což si vyžádalo řadu lidských životů, značné materiální škody a což má katastrofické krátkodobé i dlouhodobé důsledky pro hospodářství zasažených regionů, včetně zničení přírodního a kulturního dědictví, ekonomické a sociální infrastruktury a životního prostředí (v případě lesních požárů ztráta přírodních stanovišť a biologické rozmanitosti, zhoršení mikroklimatu a zvýšení emisí skleníkových plynů);

F.  vzhledem k tomu, že tyto přírodní katastrofy mají ničivé hospodářské a sociální dopady na místní a regionální ekonomiku, jak v odvětví cestovního ruchu, tak z hlediska produktivní činnosti obecně;

G.  vzhledem k tomu, že při ochraně před přírodními, technologickými a environmentálními katastrofami je mimořádně důležitá prevence;

H.  vzhledem k tomu, že výskyt lesních požárů dále zhoršuje postupné vysídlování venkova a opouštění jeho tradičních činností, nedostatečné lesní hospodářství, existence rozsáhlých jednodruhových lesních porostů, vysazování nevhodných druhů stromů, absence účinné preventivní politiky a mírné tresty v případě úmyslně založených požárů, společně s nedostatečným prováděním právních předpisů, které zakazují nezákonné stavby a zajišťují obnovování lesů;

I.  vzhledem k tomu, že v některých členských státech dosud neexistuje úplný pozemkový katastr a řádný lesní registr a lesní mapy, což spolu s nedostatečným prováděním právních předpisů zakazujících nezákonnou výstavbu ve spálených oblastech vytváří vakuum, které s sebou nese změnu užití pozemků a změnu statutu lesní půdy například k účelům výstavby;

J.  vzhledem k tomu, že v posledních letech byl opakovaně aktivován mechanismus civilní ochrany Společenství a následně mechanismus civilní ochrany Unie;

K.  vzhledem k tomu, že přírodní katastrofy, jako jsou stále častější lesní požáry v jižní Evropě, rovněž mohou mít přeshraniční rozměr, neboť se mohou rychle rozšířit z původního ohniska a neočekávaně změnit směr, což vyžaduje flexibilní, rychlou, koordinovanou a mnohostrannou reakci; vzhledem k tomu, že takové katastrofy mohou způsobit rozsáhlé škody na majetku, ekonomických činnostech a životním prostředí v celém regionu a ztráty na lidských životech;

L.  vzhledem k tomu, že Parlament od roku 1995 předložil řadu usnesení, v nichž naléhavě požadoval různé iniciativy na úrovni EU k předcházení lesním požárům v jižní Evropě;

M.  vzhledem k tomu, že Parlament dne 31. května 2018 přijal návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie;

1.  vyjadřuje soustrast a hlubokou solidaritu příbuzným osob, jež přišly o život, jakož i obyvatelům postižených oblastí a vzdává hold hasičům, vojákům, profesionálům i dobrovolníkům, kteří neúnavně a odvážně usilovali o uhašení ohňů, záchranu lidských životů a omezení škod způsobených přírodními katastrofami letošního léta;

2.  vyzývá Komisi, aby učinila veškeré nezbytné kroky, které umožní rychlé a účinné poskytnutí finančních prostředků, včetně přerozdělení stávajících evropských strukturálních a investičních fondů, za účelem odstraňování škod a pomoci obětem;

3.  vyzývá Komisi, aby zajistila, že všechny dostupné nástroje soudržnosti a regionální fondy budou v úzké spolupráci s řeckými státními a regionálními orgány účinně využity na preventivní opatření, zajištění bezpečnosti území, rekonstrukci, obnovu a veškerá další potřebná opatření;

4.  vyzývá Komisi, aby s ohledem na to, že Řecko je jediným členským státem s trvale klesajícím HDP, postupovala v reakci na tuto mimořádnou a závažnou situaci flexibilně;

5.  naléhavě vyzývá Komisi, aby podporovala obnovu regionů, které utrpěly vážné škody, obnovu přírodních stanovišť v zasažených oblastech a oživení pracovního trhu a aby přijala vhodná opatření ke kompenzaci sociální zátěže spojené se ztrátou zaměstnání a jiných zdrojů příjmů;

6.  vyjadřuje hluboké politování nad značnými škodami, které v poslední době utrpěly další členské státy postižené požáry podobného rozsahu; proto pokládá za nutné posoudit vhodnost opatření prevence a přípravy s cílem vyvodit ponaučení, jak se v budoucnu podobným katastrofám v členských státech vyhnout a omezit jejich ničivé dopady;

7.  vyjadřuje politování nad tím, že mnoho z těchto lesních požárů zřejmě založili žháři, a je zejména znepokojen skutečností, že trestné činy této povahy zaviňují čím dále více lesních požárů v Evropě; vyzývá proto členské státy, aby zpřísnily a uplatňovaly postihy za trestné činy, které poškozují životní prostředí, a zejména za ty, které způsobují lesní požáry, a je přesvědčen, že pohotové a efektivní vyšetřování, které povede k odhalení viníků a po němž bude následovat odpovídající trest, by odradilo pachatele od nedbalého i záměrného jednání;

8.  požaduje účinnější metody včasné detekce lesních požárů a lepší předávání znalostí a zkušeností s bojem proti požárům v členských státech a naléhavě vyzývá Komisi, aby zlepšila výměnu zkušeností mezi regiony a členskými státy;

9.  oceňuje solidaritu Evropské unie, jejích členských států a dalších zemí při pomoci postiženým regionům během nouzových situací způsobených lesními požáry poskytnutím letadel, protipožární techniky a odborných znalostí, jakož i pomoc poskytnutou příslušnými orgány a záchrannými službami;

10.  zdůrazňuje, že je třeba urychlit postup pro přístup k fondům EU za účelem obnovy zemědělské půdy po požárech a že je třeba více finančně podpořit budování protipožárních pruhů; upozorňuje na fatální dopady lesních požárů na zvířata a skot;

11.  pokládá za nezbytné zohlednit strukturální problémy venkovského prostředí (úbytek obyvatelstva, opouštění zemědělské půdy, odlesňování);

12.  vyzývá Komisi, aby pokročila s přípravou informačních a vzdělávacích kampaní v oblasti preventivních opatření dohodnutých s členskými státy s cílem snížit rizika a důsledky přírodních katastrof, zejména v rizikových oblastech, zvýšením povědomí veřejnosti o nutnosti péče o životní prostředí a ochranu přírodních zdrojů; naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly opatření, včetně opatření ke zvýšení informovanosti veřejnosti, podporující udržitelnější využívání vody, půdy a biologických zdrojů a lepší hospodaření s vodou, jejíž nedostatek je často příčinou požárů;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Výboru regionů, vládám členských států a regionálním orgánům oblastí postižených požáry.

 

(1)

Úř. věst. C 346, 21.9.2016, s. 17.

(2)

Úř. věst. C 224 E, 19.8.2010, s. 1.

(3)

Úř. věst. C 286 E, 27.11.2009, s. 15.

(4)

Úř. věst. C 187 E, 24.7.2009, s. 55.

(5)

Úř. věst. C 305 E, 14.12.2006, s. 240.

(6)

Úř. věst. C 33 E, 9.2.2006, s. 599.

(7)

Úř. věst. C 92 E, 20.4.2006, s. 414.

(8)

Úř. věst. C 193 E, 17.8.2006, s. 322.

(9)

Úř. věst. C 297 E, 7.12.2006, s. 363.

(10)

Úř. věst. C 297 E, 7.12.2006, s. 369.

(11)

Úř. věst. C 297 E, 7.12.2006, s. 375.

(12)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 924.

(13)

Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.

Poslední aktualizace: 12. září 2018Právní upozornění