Procedure : 2018/2847(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0394/2018

Indgivne tekster :

B8-0394/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/09/2018 - 10.8

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0350

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 173kWORD 55k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0388/2018
11.9.2018
PE624.103v01-00
 
B8-0394/2018

på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om brandene ved Mati i Attika-regionen i Grækenland i juli 2018 og EU's indsats (2018/2847(RSP))


Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi, Georgios Kyrtsos, Lambert van Nistelrooij, Theodoros Zagorakis, Elisabetta Gardini for PPE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om brandene ved Mati i Attika-regionen i Grækenland i juli 2018 og EU's indsats (2018/2847(RSP))  
B8‑0394/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 2, 6 og 174 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der bl.a. henviser til sine beslutninger af 28. april 2015 om en ny EU-skovstrategi: for skove og den skovbaserede sektor(1), af 16. september 2009 om skovbrande i sommeren 2009(2), af 19. juni 2008 om styrkelse af EU's katastrofeberedskab(3), af 4. september 2007 om naturkatastrofer(4), af 7. september 2006 om skovbrande og oversvømmelser(5), af 14. april 2005 om tørke i Portugal(6), af 12. maj 2005 om tørke i Spanien(7) og af 8. september 2005 om naturkatastrofer (brande og oversvømmelser) i Europa(8) samt sine beslutninger af 18. maj 2006 om naturkatastrofer (brande, tørker og oversvømmelser) – landbrugsmæssige aspekter(9), naturkatastrofer (brande, tørker og oversvømmelser) – regionaludviklingsmæssige aspekter(10) og naturkatastrofer (brande, tørker og oversvømmelser) – miljømæssige aspekter(11),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU af 17. december 2013 om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme(12),

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond(13),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Mati i Attika-regionen i Grækenland i sommer blev hærget af ødelæggende skovbrande med mange ofre til følge, hvoriblandt over 100 dødsfald;

B.  der henviser til, at de omtalte brande har ødelagt huse, forvoldt alvorlig skade på lokal og regional infrastruktur og ramt den erhvervsmæssige aktivitet, især små og mellemstore virksomheder, landbruget og turisme-, hotel- og restaurationsbranchens potentiale;

C.  der henviser til, at tørke og vedvarende brande intensiverer ørkendannelsesprocessen i store områder i Sydeuropa og går alvorligt ud over livskvaliteten for de befolkningsgrupper, som rammes heraf, samt påvirker landbruget, husdyrholdet og skovbestanden;

D.  der henviser til, at den globale temperatur uagtet vore bestræbelser på at afbøde klimaforandringerne sandsynligvis vil stige i de kommende årtier, noget som vil få særligt negative konsekvenser for Sydeuropa, der med hensyn til klimaforandringer forventes at være en særdeles sårbar region og allerede har oplevet naturbrande af hidtil uset omfang som direkte følge af de ekstreme hedebølger;

E.  der henviser til, at hyppigheden, alvorligheden, kompleksiteten og virkningerne af naturlige og menneskeskabte katastrofer i hele Europa har tiltaget kraftigt i de seneste år og har resulteret i tab af menneskeliv og ejendom, hvilket har haft katastrofale kort- og langsigtede virkninger for økonomien i de berørte regioner, herunder forringelse af natur- og kulturarven, ødelæggelse af den økonomiske og sociale infrastruktur og miljømæssige skader (i forbindelse med naturbrande tab af naturlige levesteder og biodiversitet, forringelse af mikroklimaet og stigninger i drivhusgasemissionerne);

F.  der henviser til, at disse naturkatastrofer har skadelige økonomiske og sociale konsekvenser for den lokale og regionale økonomi, både i brancher som turisme og erhvervsmæssig aktivitet generelt;

G.  der henviser til, at forebyggelse er særligt vigtig i forbindelse med beskyttelse mod naturkatastrofer, teknologiske katastrofer og miljømæssige katastrofer;

H.  der henviser til, at problemet med skovbrandene desuden forværres af den tiltagende afvandring fra landdistrikterne og opgivelse af de traditionelle aktiviteter i disse områder, utilstrækkelig skovpleje, forekomsten af store skovområder, som består af kun én træart, plantning af uhensigtsmæssige træsorter, mangel på en rigtig forebyggelsespolitik, for milde straffe for påsatte brande og utilstrækkelig gennemførelse af love, der forhindrer ulovlig bebyggelse og sikrer genplantning af skov;

I.  der henviser til, at visse medlemsstater endnu ikke har en fuldstændig matrikel og et ordentligt skovregister og kort, hvilket i forening med den utilstrækkelige gennemførelse af lovbestemmelserne om forbud mod ulovlig bebyggelse af afbrændte områder udgør et tomrum, der fører til ændringer i arealanvendelsen og omklassificering af skovarealer til aktiviteter såsom byggeri;

J.  der henviser til, at fællesskabsordningen for civilbeskyttelse og derefter EU's civilbeskyttelsesmekanisme er blevet aktiveret gentagne gange i de senere år;

K.  der henviser til, at naturkatastrofer som f.eks. de stadigt hyppigere skovbrande i Sydeuropa også kan have en grænseoverskridende dimension som følge af den hastighed, hvormed de kan brede sig fra deres oprindelige kilde, og deres evne til uventet at skifte retning, hvilket betyder, at de kræver en fleksibel, hurtig, koordineret og mangesidet indsats; der henviser til, at sådanne katastrofer kan forårsage omfattende skader på ejendom, menneskeliv, den erhvervsmæssige aktivitet og det regionale miljø;

L.  der henviser til, at Parlamentet siden 1995 har vedtaget flere på hinanden følgende beslutninger, som kraftigt opfordrer EU til at iværksætte forskellige initiativer til bekæmpelse af naturbrande i Sydeuropa;

M.  der henviser, at Parlamentet den 31. maj 2018 vedtog et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme;

1.  udtrykker sin sympati og dybfølte solidaritet med de omkomnes familiemedlemmer og beboerne i de ramte områder og hylder de brandmænd og soldater, såvel professionelle som frivillige, som utrætteligt og tappert har arbejdet med at slukke brande, undsætte mennesker og begrænse skaderne af sommerens naturkatastrofer;

2.  opfordrer Kommissionen til at tage alle fornødne skridt for at sikre, at der hurtigt og effektivt, herunder gennem omfordeling af eksisterende midler fra de europæiske struktur- og investeringsfonde, bliver stillet midler til rådighed til udbedring af skaderne og støtte til ofrene;

3.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at alle tilgængelige instrumenter under samhørigheds- og regionalfondene anvendes effektivt til forebyggende aktiviteter og til territorial sikkerhed, genopbygnings- og rehabiliteringsaktiviteter samt alle andre nødvendige foranstaltninger i fuldt samarbejde med de græske nationale og regionale myndigheder;

4.  opfordrer Kommissionen til at udvise fleksibilitet i lyset af denne ekstraordinære og alvorlige situation, i betragtning af at Grækenland er den eneste medlemsstat med et stadigt faldende BNP;

5.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at støtte rehabiliteringen af de områder, der har lidt alvorlig skade, genoprette de naturlige levesteder i de ramte områder, tilstræbe at skabe beskæftigelse og træffe passende foranstaltninger for at kompensere for de samfundsmæssige omkostninger ved tab af arbejdspladser og andre indtægtskilder;

6.  beklager dybt, at også visse andre medlemsstater for nylig blev ramt af lige så omfattende brande og har lidt mange og store tab; finder det i konsekvens heraf nødvendigt at undersøge, om forebyggelses- og beredskabsforanstaltningerne er tilstrækkelige, for at sikre, at der uddrages den nødvendige lære med henblik på at forebygge og begrænse de ødelæggende virkninger af lignende katastrofer i medlemsstaterne fremover;

7.  beklager den omstændighed, at så stor en del af disse skovbrande tilsyneladende er påsatte, og er navnlig bekymret over, at skovbrande i Europa i stigende grad er forårsaget af sådanne kriminelle handlinger; opfordrer derfor medlemsstaterne til at skærpe og gøre brug af straffene for kriminelle handlinger, der skader miljøet, og navnlig for handlinger, der forårsager skovbrande, og mener, at en hurtig og effektiv efterforskning, der klarlægger ansvaret, efterfulgt af passende straffe, vil virke afskrækkende på uagtsom og forsætlig kriminel adfærd;

8.  opfordrer til mere effektive metoder til tidlig opdagelse af skovbrande og bedre overførsel af ekspertise om brandbekæmpelsesforanstaltninger blandt medlemsstaterne og opfordrer indtrængende Kommissionen til at forbedre erfaringsudvekslingen mellem regionerne og medlemsstaterne;

9.  anerkender den solidaritet, som EU, medlemsstaterne og andre lande har udvist ved under brandkatastroferne at bistå de ramte regioner med fly, brandslukningsudstyr og ekspertise, samt den prisværdige støtte, som er blevet ydet de relevante myndigheder og redningstjenester;

10.  understreger behovet for at fremskynde proceduren for tildeling af EU-midler til genopretning af landbrugsjord efter brande samt for at stille flere finansielle midler til rådighed til etablering af brandbælter; understreger de fatale følger af skovbrande for dyr og husdyr;

11.  finder det væsentligt at tage højde for de strukturelle problemer i landdistrikterne (befolkningstilbagegang, landbrugsjord, som tages ud af drift, skovrydning);

12.  opfordrer Kommissionen til at iværksætte informations- og uddannelseskampagner om forebyggende foranstaltninger, som medlemsstaterne har tilsluttet sig, for at mindske faren for og konsekvenserne af naturkatastrofer, især i de områder, hvor risikoen er størst, ved at gøre befolkningen bevidst om behovet for at drage omsorg for miljøet og bevare naturressourcerne; opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger til fordel for en mere bæredygtig anvendelse af vand, jord og biologiske ressourcer, herunder med henblik på at øge bevidstheden herom i offentligheden, samt bedre affaldshåndtering, idet brande ofte skyldes mangler i så henseende;

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Regionsudvalget, medlemsstaternes regeringer samt de regionale myndigheder i de områder, som er berørt af brandene.

 

(1)

EUT C 346 af 21.9.2016, s. 17.

(2)

EUT C 224 E af 19.8.2010, s. 1.

(3)

EUT C 286 E af 27.11.2009, s. 15.

(4)

EUT C 187 E af 24.7.2008, s. 55.

(5)

EUT C 305 E af 14.12.2006, s. 240.

(6)

EUT C 33 E af 9.2.2006, s. 599.

(7)

EUT C 92 E af 20.4.2006, s. 414.

(8)

EUT C 193 E af 17.8.2006, s. 322.

(9)

EUT C 297 E af 7.12.2006, s. 363.

(10)

EUT C 297 E af 7.12.2006, s. 369.

(11)

EUT C 297 E af 7.12.2006, s. 375.

(12)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 924.

(13)

EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.

Seneste opdatering: 12. september 2018Juridisk meddelelse