Menetlus : 2018/2847(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0394/2018

Esitatud tekstid :

B8-0394/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/09/2018 - 10.8

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0350

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 170kWORD 55k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0388/2018
11.9.2018
PE624.103v01-00
 
B8-0394/2018

komisjoni avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


Kreekas Atika piirkonnas Matis 2018. aasta juulis toimunud tulekahjude ja ELi reaktsiooni kohta (2018/2847(RSP))


Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Georgios Kyrtsos, Lambert van Nistelrooij, Theodoros Zagorakis, Elisabetta Gardini fraktsiooni PPE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Kreekas Atika piirkonnas Matis 2018. aasta juulis toimunud tulekahjude ja ELi reaktsiooni kohta (2018/2847(RSP))  
B8-0394/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 2, 6 ja 174,

–  võttes muu hulgas arvesse oma 28. aprilli 2015. aasta resolutsiooni „Uus ELi metsastrateegia metsade ja metsandussektori jaoks“(1), 16. septembri 2009 aasta resolutsiooni metsatulekahjude kohta 2009. aasta suvel(2), 19. juuni 2008. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu katastroofidele reageerimise suutlikkuse suurendamise kohta(3), 4. septembri 2007. aasta resolutsiooni loodusõnnetuste kohta(4), 7. septembri 2006. aasta resolutsiooni metsatulekahjude ja üleujutuste kohta(5), 14. aprilli 2005. aasta resolutsiooni põua kohta Portugalis(6), 12. mai 2005. aasta resolutsiooni põua kohta Hispaanias(7), 8. septembri 2005. aasta resolutsiooni loodusõnnetuste (tulekahjude ja üleujutuste) kohta Euroopas(8), 18. mai 2006. aasta resolutsioone looduskatastroofide (tulekahjud, põuad ja üleujutused) põllumajanduslike aspektide kohta(9), looduskatastroofide (tulekahjud, põuad ja üleujutused) regionaalarengu aspektide kohta(10) ning looduskatastroofide (tulekahjud, üleujutused ja põuad) keskkonnaaspektide kohta(11),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta otsust nr 1313/2013/EL liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta(12),

–  võttes arvesse nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu solidaarsusfondi loomise kohta(13),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et selle suve hävitavad metsapõlengud Kreekas Atika piirkonnas asuvas Matis tõid kaasa hulgaliselt ohvreid, sealhulgas üle saja inimese surma;

B.  arvestades, et põlengutes hävis maju, rängalt sai kahjustada kohalik ja piirkondlik infrastruktuur ning majandustegevus, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetes, põllumajanduses ning vähenes ka turismi- ja majutussektori potentsiaal;

C.  arvestades, et põud ja pidevad tulekahjud võivad Lõuna-Euroopas kiirendada kõrbestumise protsessi, kahjustada tõsiselt elanike elukvaliteeti ning mõjutada põllumajandust, karjakasvatust ja metsapärandit;

D.  arvestades, et üldistele leevendusmeetmetele vaatamata tõuseb lähikümnenditel tõenäoliselt kogu maailmas temperatuur ja sellel on eriti kahjulik mõju Lõuna-Euroopale, millest saab ilmselt kliimamuutustest väga mõjutatud piirkond ja kus juba on äärmuslike kuumalainete otsesel tagajärjel aset leidnud enneolematu ulatusega põlenguid;

E.  arvestades, et loodus- ja inimtekkeliste õnnetuste sagedus, tõsidus, keerukus ja mõju on viimastel aastatel Euroopas kiiresti kasvanud ning see on kaasa toonud inimelude kaotust ja vara hävimist, millel on lühi- ja pikaajaline mõju kannatanud piirkondade majandusele, samuti on see kahjustanud loodus- ja kultuuripärandit, hävitanud majanduse ja ühiskonna infrastruktuuri ning toonud kahju keskkonnale (metsa- ja maastikupõlengutes hävivad looduslikud elupaigad ja bioloogiline mitmekesisus, halveneb mikrokliima ja suureneb kasvuhoonegaaside heide);

F.  arvestades, et loodusõnnetustel on hävitavad majanduslikud ja sotsiaalsed tagajärjed kohalikule ja piirkondlikule majandusele nii sellistele sektoritele nagu turism kui ka tootmistegevusele üldisemalt;

G.  arvestades, et ennetustöö on eriti oluline loodus-, tehnoloogia- ja keskkonnakatastroofide eest kaitsmisel;

H.  arvestades, et metsapõlengute tekkele aitab kaasa ka maapiirkondade üha leviv mahajätmine ja sealsetest traditsioonilistest tegevusvormidest loobumine, ebapiisav metsahooldus, ühe puuliigiga suured metsaalad, ebasobivate puuliikide istutamine, nõuetekohase ennetuspoliitika puudumine ja liiga leebed karistused tahtliku süütamise eest, samuti ebaseaduslikku ehitustegevust keelavate ja taasmetsastamist tagavate seaduste ebapiisav rakendamine;

I.  arvestades, et mõnedel liikmesriikidel ei ole ikka veel täielikku maaregistrit, nõuetekohast metsaregistrit ja kaarte, mis koos põlenud maadele ebaseaduslike ehitiste püstitamist keelavate seaduste ebapiisava rakendamisega tekitavad vaakumi, millega kaasnevad maakasutuse muutused ja metsamaa kasutusotstarbe muutmine näiteks ehitusmaaks;

J.  arvestades, et ühenduse kodanikukaitse mehhanismi ehk praegust liidu kodanikukaitse mehhanismi on viimastel aastatel korduvalt kasutusele võetud;

K.  arvestades, et loodusõnnetustel, nagu üha sagenevad metsapõlengud Lõuna-Euroopas, võib samuti olla piiriülene mõõde kiiruse tõttu, millega need võivad levida oma lähtekohast eemale ja ootamatult liikumissuunda muuta, mis tähendab, et neile tuleb reageerida paindlikult, kiiresti, kooskõlastatult ja mitmepoolsete jõupingutustega; arvestades, et sellised katastroofid võivad tekitada suurt kahju varale, inimeste elule, majandustegevusele ja piirkonna keskkonnale;

L.  arvestades, et Euroopa Parlament on alates 1995. aastast esitanud järjest resolutsioone, milles nõutakse kiiresti mitmesuguste Euroopa Liidu meetmete võtmist võitluseks metsa- ja maastikupõlengutega Lõuna-Euroopas;

M.  võttes arvesse, et Euroopa Parlament võttis vastu ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta (COM(2017)0772);

1.  avaldab kaastunnet surmasaanute sugulastele ja kannatanud piirkonna elanikele ning on nendega solidaarne, avaldab tunnustust tuletõrjujatele, sõjaväelastele, spetsialistidele ja vabatahtlikele, kes töötasid väsimatult ja vapralt põlengu kustutamisel, inimeste päästmisel ja selle suve loodusõnnetuste kahjustustele piiri panemisel;

2.  palub komisjonil teha kõik, et oleks võimalik kiiresti ja tõhusalt eraldada vahendeid, sealhulgas jagada ümber olemasolevad Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondi vahendid, et tulla toime tekkinud kahjuga ja toetada ohvreid;

3.  palub komisjonil tagada, et kõiki kättesaadavaid ühtekuuluvus- ja piirkondlike fondide vahendeid kasutataks tulemuslikult ennetustegevuseks, piirkonna turvalisuse tagamiseks, ülesehituseks ja taastamiseks ning kõigiks muudeks vajalikeks sammudeks, tehes täielikku koostööd Kreeka riigi- ja piirkondlike asutustega;

4.  palub komisjonil tegutseda paindlikult, võttes arvesse erakordselt rasket olukorda ja tõsiasja, et Kreeka on ainus kahaneva SKPga liikmesriik;

5.  nõuab tungivalt, et komisjon toetaks rängalt kannatanud piirkondade ülesehitustööd, looduslike elupaikade taastamist, töökohtade loomist ning asjakohaste meetmete võtmist töökohtade ja muude sissetulekuallikate kaotusest tulenevate sotsiaalsete kulude hüvitamiseks;

6.  peab äärmiselt kahetsusväärseks asjaolu, et nii palju ja sedavõrd raskeid kaotusi kandsid ka teatavad teised liikmesriigid, keda hiljuti laastasid sarnase ulatusega tulekahjud; peab seetõttu vajalikuks vaadata läbi ennetus- ja valmidusmeetmete asjakohasuse, et juhtunust tehtaks vajalikud järeldused eesmärgiga hoida edaspidi ära sarnaseid katastroofe ja vähendada nende hävitavat mõju teistes liikmesriikides;

7.  peab taunimisväärseks tõsiasja, et paljud neist metsapõlengutest on ilmselt alguse saanud süütamisest, ja tunneb iseäranis muret selle pärast, et taolised kuriteod on üha sagedamini metsapõlengute tekkepõhjuseks Euroopas; kutsub liikmesriike üles karmistama ja kohaldama karistusi kuritegude eest, mis kahjustavad keskkonda, ja eriti metsapõlenguid põhjustavate kuritegude eest, ning usub, et kiire ja tõhus uurimine süüdlase kindlaks tegemiseks, millele järgneb teole kohane karistus, aitaks ära hoida hooletut ja tahtlikku käitumist;

8.  nõuab metsapõlengute varaseks avastamiseks tõhusamate meetodite kasutuselevõttu ja liikmesriikide vahel paremat tulekustutusalase oskusteabe edastamist ning nõuab tungivalt, et komisjon edendaks kogemuste vahetamist piirkondade ja liikmesriikide vahel;

9.  tunnustab Euroopa Liidu, selle liikmesriikide ja teiste riikide solidaarsust abi andmisel metsapõlengutes kannatavatele piirkondadele, mida varustati lennukite, tuletõrjevarustuse ja oskusteabega, ühtlasi tunnustab kiiduväärset abi, mida anti vastavatele ametivõimudele ja päästerühmadele;

10.  rõhutab vajadust kiirendada ELi vahenditele juurdepääsu menetlust, et taastada põllumajandusmaa pärast põlenguid ning teha kättesaadavaks rohkem rahalist abi tuletõkestusvööndite rajamiseks; rõhutab metsapõlengute hukatuslikku mõju mets- ja kariloomadele;

11.  peab hädavajalikuks võtta arvesse maapiirkondade struktuurseid probleeme (elanikkonna vähenemine, põllumajandusmaa hülgamine, metsade hävitamine);

12.  palub komisjonil edendada liikmesriikidega kokku lepitud ennetusmeetmeid käsitlevaid teavitus- ja koolituskampaaniaid, et vähendada loodusõnnetuste ohtu ja leevendada tagajärgi, eelkõige suurima riskiga piirkondades, teavitades üldsust vajadusest hoolitseda keskkonna eest ja säilitada loodusvarasid; palub tungivalt komisjonil ja liikmesriikidel võtta meetmeid, sealhulgas üldsuse teadlikkust suurendavaid meetmeid, vee, pinnase ja bioloogiliste ressursside säästvamaks kasutamiseks ning paremaks jäätmekäitluseks, mille puudumisest on põlengud sageli tingitud;

13.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Regioonide Komiteele, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning põlengutes kannatanud alade piirkondlikele asutustele.

 

(1)

ELT C 346, 1.12.2016, lk 17.

(2)

ELT C 224 E, 19.8.2010, lk 1.

(3)

ELT C 286 E, 27.11.2009, lk 15.

(4)

ELT C 187 E, 24.7.2008, lk 55.

(5)

ELT C 305 E, 14.12.2006, lk 240.

(6)

ELT C 33 E, 9.2.2006, lk 599.

(7)

ELT C 92 E, 20.4.2006, lk 414.

(8)

ELT C 193 E, 17.8.2006, lk 322.

(9)

ELT C 297 E, 7.12.2006, lk 363.

(10)

ELT C 297 E, 7.12.2006, lk 369.

(11)

ELT C 297 E, 7.12.2006, lk 375.

(12)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 924.

(13)

EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3.

Viimane päevakajastamine: 12. september 2018Õigusalane teave