Postupak : 2018/2847(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0394/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0394/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/09/2018 - 10.8

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0350

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 265kWORD 52k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0388/2018
11.9.2018
PE624.103v01-00
 
B8-0394/2018

podnesen nakon izjave Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o požarima u Matiju u regiji Atika (Grčka) u srpnju 2018. i odgovoru EU-a  (2018/2847(RSP))


Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Georgios Kyrtsos, Lambert van Nistelrooij, Theodoros Zagorakis, Elisabetta Gardini u ime Kluba zastupnika PPE-a

Rezolucija Europskog parlamenta o požarima u Matiju u regiji Atika (Grčka) u srpnju 2018. i odgovoru EU-a (2018/2847(RSP))  
B8-0394/2018

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir članke 2., 6. i 174. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir, među ostalim, svoje rezolucije od 28. travnja 2015. o „Novoj strategiji EU-a za šume i sektor koji se temelji na šumama”(1), od 16. rujna 2009. o šumskim požarima tijekom ljeta 2009.(2), od 19. lipnja 2008. o jačanju kapaciteta Unije za odgovaranje na katastrofe(3), od 4. rujna 2007. o prirodnim katastrofama(4), od 7. rujna 2006. o šumskim požarima i poplavama(5), od 14. travnja 2005. o suši u Portugalu(6), od 12. svibnja 2005. o suši u Španjolskoj(7) i od 8. rujna 2005. o prirodnim katastrofama (požarima i poplavama) u Europi(8) te svoje rezolucije od 18. svibnja 2006. o prirodnim katastrofama (šumskim požarima, sušama i poplavama) – poljoprivredni aspekti(9), o prirodnim katastrofama (šumskim požarima, sušama i poplavama) – aspekti regionalnog razvoja(10), te o prirodnim katastrofama (šumskim požarima, sušama i poplavama) – okolišni aspekti(11),

–  uzimajući u obzir Odluku br. 1313/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu(12),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenog 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije(13),

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da su šumski požari ovog ljeta poharali Mati, gradić u regiji Atika u Grčkoj, i za sobom ostavili brojne žrtve, uključujući više od stotinu mrtvih;

B.  budući da su spomenuti požari uništili kuće, teško oštetili lokalnu i regionalnu infrastrukturu te poremetili gospodarske aktivnosti, posebice kada je riječ o malim i srednjim poduzećima, poljoprivredi i potencijalu turističkog i uslužnog sektora;

C.  budući da suše i učestali požari ubrzavaju proces dezertifikacije velikih područja južne Europe, ozbiljno ugrožavaju kvalitetu života pogođenog stanovništva te negativno utječu na poljoprivredu, uzgoj stoke i šumsku baštinu,

D.  budući da je porast globalne temperature u sljedećim desetljećima vjerojatan, usprkos globalnim naporima koje ulažemo u ublažavanje klimatskih promjena, te će posljedice biti osobito teške za južnu Europu, za koju se predviđa da će biti iznimno osjetljiva na klimatske promjene i koja je već iskusila šumske požare neviđenih razmjera koji su izravna posljedica ekstremnih toplinskih valova;

E.  budući da je tijekom posljednjih godina došlo do naglog porasta učestalosti, ozbiljnosti, složenosti i utjecaja prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih katastrofa diljem Europe, što je dovelo do gubitaka ljudskih života i uništavanja imovine, s katastrofalnim kratkoročnim i dugoročnim posljedicama za gospodarstvo pogođenih regija, uključujući nestajanje prirodne i kulturne baštine, uništenje gospodarske i socijalne infrastrukture te štetu za okoliš (koja u slučaju šumskih požara znači gubitak prirodnih staništa i biološke raznolikosti, narušavanje mikroklime i povećanje emisija stakleničkih plinova);

F.  budući da takve prirodne katastrofe imaju štetne gospodarske i socijalne posljedice za lokalno i regionalno gospodarstvo, kako u sektorima poput turizma tako i u smislu proizvodne aktivnosti općenito;

G.  budući da je prevencija posebno važna kada je riječ o zaštiti od prirodnih, tehnoloških i ekoloških katastrofa;

H.  budući da problem šumskih požara pogoršavaju sve učestalije napuštanje ruralnih područja i s njima povezanih tradicionalnih aktivnosti, neadekvatno održavanje šuma, velika šumska područja sa samo jednom vrstom drveća, pošumljavanje neodgovarajućim vrstama drveća, nepostojanje prave politike prevencije i nedovoljno teške kazne u slučaju podmetnutih požara, uz neadekvatnu primjenu zakona kojima se zabranjuje ilegalna gradnja i osigurava ponovno pošumljavanje;

I.  budući da neke države članice još uvijek nemaju potpune zemljišne knjige i prave šumarske registre i karte, te da to, uz neadekvatnu primjenu zakona kojima se zabranjuje ilegalna gradnja na opožarenim područjima, predstavlja slabu točku u sustavu zbog koje dolazi do promjena u upotrebi zemljišta i do prenamjene šuma u zemljišta koja se koriste za aktivnosti poput gradnje;

J.  budući da su Mehanizam Zajednice za civilnu zaštitu, te poslije njega Mehanizam Unije za civilnu zaštitu, tijekom posljednjih godina u više navrata aktivirani;

K.  budući da prirodne katastrofe poput sve učestalijih šumskih požara u južnoj Europi mogu imati i prekograničnu dimenziju jer se mogu brzo proširiti od svog izvorišta i neočekivano mijenjati smjer, što znači da iziskuju fleksibilan, brz, koordiniran i višestran odgovor; budući da takve katastrofe mogu prouzročiti velike štete po imovinu, ljudske živote, gospodarske aktivnosti i regionalni okoliš;

L.  budući da je Parlament počevši od 1995. podnio brojne rezolucije u kojima hitno poziva na primjenu raznih inicijativa Europske unije za suzbijanje šumskih požara u južnoj Europi;

M.  budući da je Parlament 31. svibnja 2018. usvojio Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu;

1.  izražava sućut i duboku solidarnost obiteljima poginulih i stanovnicima pogođenih područja te odaje priznanje vatrogascima, vojnicima, profesionalcima i volonterima koji su neumorno i hrabro gasili požare, spašavali ljude i ograničavali štetu nastalu uslijed prirodnih katastrofa kojima smo svjedočili ovog ljeta;

2.  poziva Komisiju da poduzme sve potrebne korake kako bi se omogućila brza i učinkovita dodjela sredstava, uključujući preraspodjelu postojećih europskih strukturnih i investicijskih fondova, u svrhu rješavanja problema nastale štete i pružanja potpore žrtvama;

3.  poziva Komisiju da se pobrine za to da se svi dostupni instrumenti u okviru kohezijskih i regionalnih fondova efektivno koriste za aktivnosti prevencije kao i za teritorijalnu sigurnost, aktivnosti obnove i rehabilitacije te sve druge potrebne intervencije, u punoj suradnji s grčkim nacionalnim i regionalnim tijelima;

4.  poziva Komisiju na fleksibilnost u svjetlu ove izvanredne i ozbiljne situacije s obzirom na to da je Grčka jedina država članica u kojoj BDP kontinuirano pada;

5.  poziva Komisiju da podrži rehabilitaciji regija koje su pretrpjele veliku štetu, obnovi prirodna staništa u pogođenim područjima, radi na ponovnom otvaranju radnih mjesta i poduzme odgovarajuće mjere kojima će se kompenzirati socijalni trošak koji proizlazi iz gubitka radnih mjesta i drugih izvora prihoda;

6.  izražava duboko žaljenje zbog činjenice da su i neke druge države članice također nedavno pretrpjele brojne i teške gubitke zbog požara sličnih razmjera; stoga smatra da je potrebno preispitati adekvatnost mjera prevencije i pripravnosti kako bi se osiguralo da se ne ponavljaju iste greške, u cilju sprečavanja i ograničavanja razornih učinaka sličnih katastrofa u državama članicama u budućnosti;

7.  žali zbog činjenice što su, izgleda, mnogi od tih požara podmetnuti te je osobito zabrinut zbog toga što su kaznena djela te vrste sve češći uzrok šumskih požara u Europi; stoga poziva države članice da ojačaju i primjenjuju kaznene sankcije za kaznena djela koja štete okolišu, osobito ako su uzrok šumskim požarima, te smatra da bi brze i učinkovite istrage za utvrđivanje odgovornosti, praćene proporcionalnim kaznama, odvratile od takvog nemarnog i namjernog ponašanja;

8.  poziva na primjenu učinkovitijih metoda za rano otkrivanje šumskih požara i bolji prijenos stručnog znanja o mjerama gašenja požara među državama članicama te poziva Komisiju da poboljša razmjenu iskustava među regijama i državama članicama;

9.  prepoznaje da su Europska unija, njezine države članice i druge zemlje pokazale solidarnost s pogođenim regijama i pomogle im u kriznim situacijama prouzročenima šumskim požarima slanjem letjelica, vatrogasne opreme i dijeljenjem stručnog znanja, kao i hvalevrijednim pružanjem pomoći relevantnim tijelima i spasilačkim ekipama;

10.  ističe da je potrebno ubrzati postupak pristupanja fondovima EU-a za oporavak poljoprivrednog zemljišta nakon požara te da je potrebno staviti na raspolaganje veću financijsku potporu za probijanje protupožarnih prosjeka; ističe da šumski požari imaju smrtonosne posljedice za životinje i stoku;

11.  smatra da je ključno uzeti u obzir strukturne probleme ruralnih područja (demografski pad, napuštanje poljoprivrednih zemljišta, krčenje šuma);

12.  poziva Komisiju da u dogovoru s državama članicama poduzme korake u pogledu osmišljavanja informacijskih i obrazovnih kampanja o mjerama prevencije kako bi se smanjio rizik i ublažile posljedice prirodnih katastrofa, posebice u najrizičnijim područjima, i to na način da se javnost senzibilizira o tome da je potrebno brinuti se za okoliš i očuvati prirodne resurse; apelira na Komisiju i države članice da poduzmu mjere, uključujući mjere senzibiliziranja javnosti, kojima će se poduprijeti održivije korištenje vode, tla i bioloških resursa te bolje gospodarenje otpadom, čije je nepostojanje često uzrok požara;

13.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Odboru regija, vladama država članica te regionalnim tijelima vlasti u područjima pogođenima požarima.

(1)

SL C 346, 21.9.2016., str. 17.

(2)

SL C 224 E, 19.8.2010., str. 1.

(3)

SL C 286 E, 27.11.2009., str. 15.

(4)

SL C 187 E, 24.7.2008., str. 55.

(5)

SL C 305 E, 14.12.2006., str. 240.

(6)

SL C 33 E, 9.2.2006., str. 599.

(7)

SL C 92 E, 20.4.2006., str. 414.

(8)

SL C 193 E, 17.8.2006., str. 322.

(9)

SL C 297 E, 7.12.2006., str. 363.

(10)

SL C 297 E, 7.12.2006., str. 369.

(11)

SL C 297 E, 7.12.2006., str. 375.

(12)

SL L 347, 20.12.2013., str. 924.

(13)

SL L 311, 14.11.2002., str. 3.

Posljednje ažuriranje: 12. rujna 2018.Pravna napomena