Procedūra : 2018/2847(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0394/2018

Pateikti tekstai :

B8-0394/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/09/2018 - 10.8

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0350

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 414kWORD 52k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0388/2018
11.9.2018
PE624.103v01-00
 
B8-0394/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl 2018 m. liepos mėn. Matyje (Graikijos Atikos regionas) įvykusių gaisrų ir ES atsako (2018/2847(RSP))


Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Georgios Kyrtsos, Lambert van Nistelrooij, Theodoros Zagorakis, Elisabetta Gardini PPE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl 2018 m. liepos mėn. Matyje (Graikijos Atikos regionas) įvykusių gaisrų ir ES atsako (2018/2847(RSP))  
B8-0394/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 2, 6 ir 174 straipsnius,

–  atsižvelgdamas, inter alia, į savo 2015 m. balandžio 28 d. rezoliuciją dėl naujos ES miškų strategijos – miškams ir su mišku susijusiam sektoriui(1), 2009 m. rugsėjo 16 d. rezoliuciją dėl miškų gaisrų 2009 m. vasarą(2), 2008 m. birželio 19 d. rezoliuciją dėl ES pajėgumo reaguoti į nelaimes gerinimo(3), 2007 m. rugsėjo 4 d. rezoliuciją dėl gaivalinių nelaimių(4), 2006 m. rugsėjo 7 d. rezoliuciją dėl miškų gaisrų ir potvynių(5), 2005 m. balandžio 14 d. rezoliuciją dėl sausros Portugalijoje(6), 2005 m. gegužės 12 d. rezoliuciją dėl sausros Ispanijoje(7) ir 2005 m. rugsėjo 8 d. rezoliuciją dėl stichinių nelaimių (gaisrų ir potvynių) šią vasarą Europoje(8), taip pat į savo 2006 m. gegužės 18 d. rezoliucijas dėl gaivalinių nelaimių (gaisrų, sausrų ir potvynių) įtakos žemės ūkiui(9), dėl gaivalinių nelaimių (gaisrų, sausrų ir potvynių) – regioninės plėtros aspektų(10) ir dėl gaivalinių nelaimių (gaisrų, sausrų ir potvynių) aplinkosaugos aspektų(11),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo(12),

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą(13),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi šią vasarą Graikijos Atikos regione esantį Mačio miestelį nusiaubė miško gaisrai, kurių aukomis tapo daugybė žmonių, įskaitant daugiau nei šimtą žuvusiųjų;

B.  kadangi per minėtuosius gaisrus buvo sunaikinta namų, smarkiai nuniokota vietos ir regioninė infrastruktūra bei padaryta žalos ekonominei veiklai – visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms, žemės ūkiui ir turizmo bei apgyvendinimo paslaugų sektorių potencialui;

C.  kadangi sausros ir nuolat kylantys gaisrai lemia spartesnį didelių Pietų Europos teritorijų dykumėjimo procesą, daro didžiulę žalą jų gyventojų gyvenimo kokybei ir neigiamai veikia žemės ūkį, gyvulininkystę bei miško paveldą;

D.  kadangi, nepaisant mūsų visuotinių pastangų švelninti klimato kaitą, tikėtina, kad per ateinančius dešimtmečius pasaulinė temperatūra kils, o ypač didelį neigiamą šio reiškinio poveikį patirs Pietų Europa, kuri, kaip prognozuojama, taps itin pažeidžiamu regionu klimato kaitos požiūriu ir kuri dėl ekstremalių karščio bangų jau susiduria su nevaldomais precedento neturinčio masto gaisrais;

E.  kadangi pastaraisiais metais gaivalinės ir žmogaus sukeltos nelaimės visoje Europoje sparčiai dažnėjo, stiprėjo, darėsi vis sudėtingesnis, o jų poveikis vis labiau jaučiamas, per jas žūva žmonės ir netenkama nuosavybės, o nukentėjusių regionų ekonomika išgyvena katastrofiškas trumpalaikes ir ilgalaikes pasekmes, įskaitant gamtos ir kultūros paveldo netekimą, ekonominės ir socialinės infrastruktūros sunaikinimą bei žalą aplinkai (nevaldomų gaisrų atveju prarandamos natūralios buveinės ir biologinė įvairovė, prastėja mikroklimatas ir išmetamas didesnis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis);

F.  kadangi šių gaivalinių nelaimių ekonominiai ir socialiniai padariniai vietos ir regionų ekonomikai pražūtingi – kalbant tiek apie tokius sektorius, kaip turizmas, tiek apie produktyvią veiklą apskritai;

G.  kadangi prevencija ypač svarbi apsaugos nuo gaivalinių ir technologinių nelaimių bei ekologinių katastrofų požiūriu;

H.  kadangi miško gaisrų reiškinį stiprina intensyvėjantis kėlimasis iš kaimo ir tradicinės kaimo veiklos atsisakymas, netinkama miškų priežiūra, dideli miškų, kuriuose auga tik vienos rūšies medžiai, plotai, netinkamų rūšių medžių sodinimas, deramos prevencijos politikos nebuvimas ir nepakankamai griežtos sankcijos už tyčinį gaisrų sukėlimą bei netinkamas teisės aktų, kuriais draudžiamos neteisėtos statybos ir užtikrinamas miško atkūrimas, įgyvendinimas;

I.  kadangi kai kuriose valstybėse narėse iki šiol pasigendama išsamių žemės registrų ir tinkamų miškų registrų bei žemėlapių, o tai ir netinkamas teisės aktų, kuriais draudžiamos neteisėtos statybos išdegusiose teritorijose, įgyvendinimas sudaro vakuumą, lemiantį žemės naudojimo keitimą ir miško žemės paskelbimą tinkama tokiai veiklai, kaip statybos;

J.  kadangi Bendrijos civilinės saugos mechanizmas, o vėliau Sąjungos civilinės saugos mechanizmas pastaraisiais metais aktyvuotas ne kartą;

K.  kadangi tokios gaivalinės nelaimės, kaip Pietų Europoje vis dažnesni miško gaisrai, gali turėti poveikio ir tarpvalstybiniu lygmeniu, nes, įsiplieskę vienoje vietoje, jie gali žaibiškai išplisti ir netikėtai pakeisti kryptį, o tai reiškia, kad jiems kilus būtina imtis lanksčių, greitų, koordinuotų ir daugiašalių atsakomųjų veiksmų; kadangi tokios nelaimės gali padaryti didžiulę žalą nuosavybei, žmogaus gyvybei, ekonominei veiklai ir regiono aplinkai;

L.  kadangi Parlamentas nuo 1995 m. vieną po kitos teikia rezoliucijas, kuriose raginama imtis įvairių Europos Sąjungos iniciatyvų, siekiant kovoti su nevaldomais miškų gaisrais Pietų Europoje;

M.  kadangi 2018 m. gegužės 31 d. Parlamentas patvirtino pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo;

1.  reiškia užuojautą ir gilų solidarumą su gyvybės netekusių asmenų artimaisiais ir nukentėjusių vietovių gyventojais bei reiškia pagarbą ugniagesiams, kariams, specialistams ir savanoriams, kurie nenuilsdami drąsiai dirbo gesinant gaisrus, gelbėjant žmones ir siekiant apriboti šią vasarą praūžusių gaivalinių nelaimių padarytą žalą;

2.  ragina Komisiją imtis visų reikiamų veiksmų, kad būtų sudarytos galimybės greitam ir veiksmingam finansavimui užtikrinti, įskaitant turimų Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšų perskyrimą, siekiant spręsti žalos klausimą ir padėti aukoms;

3.  ragina Komisiją užtikrinti, kad visos turimos sanglaudos priemonės ir regioninės lėšos būtų veiksmingai naudojamos prevencijos, taip pat teritorinio saugumo, atstatymo ir atkūrimo veiklai bei visiems kitiems būtiniems veiksmams, visapusiškai bendradarbiaujant su Graikijos nacionalinėmis ir regioninėmis valdžios institucijomis;

4.  ragina Komisiją parodyti lankstumą atsižvelgiant į šią neeilinę ir itin sunkią padėtį, nes Graikija – vienintelė valstybė narė, kurios BVP nuolat mažėja;

5.  ragina Komisiją paremti itin didelę žala patyrusių regionų atstatymą, atkurti natūralias buveines nukentėjusiose vietovėse, stengtis atgaivinti darbo vietų kūrimą ir imtis reikiamų priemonių, kad būtų kompensuotos socialinės išlaidos, susijusios su darbo ir kitų pajamų šaltinių netekimu;

6.  nepaprastai apgailestauja, kad kai kurios kitos valstybės narės, neseniai nukentėjusios nuo panašaus masto gaisrų, taip pat patyrė šitiek daug ir tokio didelio masto nuostolių; taigi mano, jog būtina įvertinti prevencijos ir pasirengimo priemonių tinkamumą, siekiant užtikrinti, kad būtų išmoktos reikiamos pamokos ir ateityje valstybėse narėse būtų užkirstas kelias pražūtingam panašių nelaimių poveikiui ir jis būtų apribotas;

7.  apgailestauja, kad, kaip matyti, daugybė šių miško gaisrų kyla dėl padegėjų kaltės, ir ypač nerimauja dėl to, kad šio pobūdžio nusikalstami veiksmai vis dažniau tampa miško gaisrų Europoje priežastimi; todėl ragina valstybes nares griežtinti ir taikyti baudžiamąsias sankcijas už nusikalstamus veiksmus, dėl kurių žalojama aplinka, o ypač tuos veiksmus, dėl kurių kyla miško gaisrai, ir yra įsitikinęs, kad greiti ir veiksmingi tyrimai siekiant nustatyti atsakinguosius bei, savo ruožtu, proporcinga bausmė atgrasytų nuo aplaidaus ir tyčinio elgesio;

8.  ragina taikyti veiksmingesnius ankstyvo miško gaisrų aptikimo metodus ir užtikrinti geresnį praktinės patirties gaisrų gesinimo priemonių srityje perdavimą tarp valstybių narių, be to, ragina Komisiją gerinti patirties mainus tarp regionų ir valstybių narių;

9.  pripažįsta, kad Europos Sąjunga, jos valstybės narės ir kitos šalys parodė solidarumą padėdamos nukentėjusiems regionams gaisro nelaimių metu: buvo siunčiami orlaiviai, gaisrų gesinimo įranga ir dalinamasi praktine patirtimi, be to, pagirtina pagalba, kuri buvo teikiama susijusioms institucijoms ir gelbėjimo komandoms;

10.  pabrėžia, kad būtina pagreitinti procedūrą, pagal kurią skiriamos ES lėšos, reikalingos žemės ūkio paskirties žemei po gaisrų gaivinti, ir skirti didesnę finansinę pagalbą priešgaisrinėms miško juostoms įrengti; atkreipia ypatingą dėmesį į mirtiną miško gaisrų poveikį laukiniams gyvūnams ir gyvuliams;

11.  mano, kad nepaprastai svarbu atsižvelgti į struktūrines kaimo aplinkos problemas (demografinį nuosmukį, žemės ūkio paskirties žemės apleidimą, miškų naikinimą);

12.  ragina Komisiją pasistūmėti į priekį rengiant informavimo ir švietimo kampanijas, skirtas prevencijos priemonėms, sutartinai su valstybėmis narėmis, kad, informuojant visuomenę apie būtinybę rūpintis aplinka ir saugoti gamtos išteklius, būtų mažinama gaivalinių nelaimių rizika bei pasekmės, ypač didžiausios rizikos zonose; ragina Komisiją ir valstybes nares imtis priemonių, įskaitant visuomenės informavimo skatinimo priemones, siekiant paremti tausesnį vandens, dirvožemio ir biologinių išteklių naudojimą bei geresnį atliekų tvarkymą, nes gaisrai neretai kyla dėl to, kad jis neužtikrinamas;

13.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Regionų komitetui, valstybių narių vyriausybėms ir nuo gaisrų nukentėjusių regionų valdžios institucijoms.

(1)

OL C 346, 2016 9 21, p. 17.

(2)

OL C 224 E, 2010 8 19, p. 1.

(3)

OL C 286 E, 2009 11 27, p. 15.

(4)

OL C 187 E, 2008 7 24, p. 55.

(5)

OL C 305 E, 2006 12 14, p. 240.

(6)

OL C 33 E, 2006 2 09, p. 599.

(7)

OL C 92 E, 2006 4 20, p. 414.

(8)

OL C 193 E, 2006 8 17 p. 322.

(9)

OL C 297 E, 2006 12 7 p. 363.

(10)

OL C 297 E, 2006 12 7 p. 369.

(11)

OL C 297 E, 2006 12 7 p. 375.

(12)

OL L 347, 2013 12 20, p. 924.

(13)

OL L 311, 2002 11 14, p. 3.

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 12 d.Teisinis pranešimas