Procedūra : 2018/2847(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0394/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0394/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 13/09/2018 - 10.8

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0350

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 408kWORD 52k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0388/2018
11.9.2018
PE624.103v01-00
 
B8-0394/2018

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par 2018. gada jūlijā notikušajiem ugunsgrēkiem pie Mati Atikas reģionā (Grieķija) un ES reaģēšanas pasākumiem (2018/2847(RSP))


Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Georgios Kyrtsos, Lambert van Nistelrooij, Theodoros Zagorakis, Elisabetta Gardini PPE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par 2018. gada jūlijā notikušajiem ugunsgrēkiem pie Mati Atikas reģionā (Grieķija) un ES reaģēšanas pasākumiem (2018/2847(RSP))  
B8-0394/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 2., 6. un 174. pantu,

–  ņemot vērā cita starpā 2015. gada 28. aprīļa rezolūciju “Jauna ES meža stratēģija mežiem un uz koksnes resursiem balstītai rūpniecībai”(1), 2009. gada 16. septembra rezolūciju par mežu ugunsgrēkiem 2009. gada vasarā(2), 2008. gada 19. jūnija rezolūciju par Eiropas Savienības reaģēšanas spēju stiprināšanu katastrofu gadījumos(3), 2007. gada 4. septembra rezolūciju par dabas katastrofām(4), 2006. gada 7. septembra rezolūciju par mežu ugunsgrēkiem un plūdiem(5), 2005. gada 14. aprīļa rezolūciju par sausumu Portugālē(6), 2005. gada 12. maija rezolūciju par sausumu Spānijā(7), 2005. gada 8. septembra rezolūciju par dabas katastrofām (ugunsgrēkiem un plūdiem) Eiropā(8), kā arī 2006. gada 18. maija rezolūciju par dabas katastrofām (ugunsgrēkiem, sausuma periodiem, plūdiem) — lauksaimniecības aspekti(9), par dabas katastrofām (ugunsgrēkiem, sausuma periodiem, plūdiem) — reģionālās attīstības aspekti(10), un par dabas katastrofām (ugunsgrēkiem, sausuma periodiem, plūdiem) — vides aspekti(11),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu(12),

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 11. novembra Regulu (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu(13),

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā šovasar Grieķijas Atikas reģiona Mati ciematu skāra postošs meža ugunsgrēks, kurā bija daudz cietušo, tostarp vairāk nekā simts cilvēku gāja bojā;

B.  tā kā šajā ugunsgrēkā ir nodeguši mājokļi, radīti lieli postījumi vietējas un reģionālas nozīmes infrastruktūrai, un ietekmēta saimnieciskā darbība, jo īpaši mazo un vidējo uzņēmumu, lauksaimnieku un tūrisma un viesmīlības nozares darbība;

C.  tā kā sausums un pastāvīgie ugunsgrēki paātrina pārtuksnešošanās procesu plašās teritorijās Dienvideiropā, nopietni kaitējot attiecīgo iedzīvotāju dzīves kvalitātei un nelabvēlīgi ietekmējot lauksaimniecību, lopkopību un mežu resursus;

D.  tā kā nākamajās desmitgadēs būs (neatkarīgi no mūsu kopējiem centieniem mazināt kaitējumu) neizbēgama temperatūras paaugstināšanās pasaulē, kas īpaši negatīvi ietekmēs Dienvideiropu, attiecībā uz kuru tiek prognozēts, ka tas būs sevišķi neaizsargāts reģions pret klimata pārmaiņām un kurā jau piedzīvoti nebijuši plaši mežu ugunsgrēki, kuri bija tieši saistīti ar šiem ārkārtēja karstuma viļņiem;

E.  tā kā dabas un cilvēka izraisīto katastrofu biežums, smagums, sarežģītība un ietekme visā Eiropā pēdējo gadu laikā ir strauji pieaudzis, izraisot cilvēku bojāeju un īpašuma zaudējumus, kā arī tās katastrofāli īstermiņā un ilgtermiņā ietekmē skarto reģionu tautsaimniecību, tostarp noplicina arī dabas un kultūras mantojumu, iznīcina tautsaimniecības un sociālo infrastruktūru un kaitē videi (meža ugunsgrēkos tiek zaudēta dabīgā dzīvotne un bioloģiskā daudzveidība, pasliktinās mikroklimats un palielinās siltumnīcefekta gāzu emisijas;

F.  tā kā šīs dabas katastrofas vietējai un reģionālajai ekonomikai rada nelabvēlīgas ekonomiskās un sociālās sekas gan tādās nozarēs kā, piemēram, tūrisms, gan saimnieciskajai darbībai kopumā;

G.  tā kā aizsardzībā pret dabas, tehnoloģiskām un vides katastrofām sevišķi svarīga ir profilakse;

H.  tā kā mežu ugunsgrēku radītās problēmas saasina arī pakāpeniskā lauku teritoriju pamešana un ar tām saistīto tradicionālo darbību izbeigšana, nepietiekama mežu kopšana, tādas lielas mežu platības, kurā ir tikai vienas sugas koki, nepiemērotu koku sugu stādīšana, patiesas profilaktiskas politikas trūkums, nepietiekami bargi sodi par tīšu dedzināšanu, kā arī nepilnīga to tiesību aktu īstenošana, kas aizliedz nelikumīgu celtniecību un paredz mežu atjaunošanu;

I.  tā kā dažām dalībvalstīm joprojām nav pilnīga zemes reģistra un pienācīga mežu reģistra un karšu, kā arī netiek pienācīgi īstenoti tiesību akti, kas aizliedz nelikumīgu celtniecību izdegušās teritorijās, tādējādi šiem apstākļiem radot vakuumu, kā rezultātā mainās zemes lietojums un mežu platības tiek pārkvalificētas, atļaujot tajās veikt tādas darbības kā celtniecība;

J.  tā kā pēdējos gados ir vairākkārt piemērots Kopienas civilās aizsardzības mehānisms, un pēc tam — Savienības civilās aizsardzības mehānisms;

K.  tā kā dabas katastrofām, piemēram, meža ugunsgrēkiem Dienvideiropā, kas kļūst arvien biežāki, var būt arī pārrobežu dimensija, ņemot vērā ātrumu, ar kādu tie var izplatīties no sākotnējā avota, un spēju negaidīti mainīt virzienu, tāpēc ir nepieciešami elastīgi, ātri, koordinēti un daudzpusēji reaģēšanas pasākumi; tā kā šādas katastrofas var radīt lielu kaitējumu īpašumam, cilvēka dzīvībai, saimnieciskajai darbībai un reģiona videi;

L.  tā kā kopš 1995. gada Parlaments ir pieņēmis vairākas rezolūcijas, aicinot steidzami izstrādāt dažādas Eiropas Savienības iniciatīvas nolūkā cīnīties ar meža ugunsgrēkiem Dienvideiropā;

M.  tā kā Parlaments 2018. gada 31. maijā pieņēma priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu,

1.  pauž līdzjūtību un dziļu solidaritāti ar bojāgājušo cilvēku radiniekiem un katastrofas skarto teritoriju iedzīvotājiem, un izsaka cieņu ugunsdzēsējiem, karavīriem, profesionālo dienestu darbiniekiem un brīvprātīgajiem, kas ir nenogurstoši un drosmīgi strādājuši, lai dzēstu ugunsgrēkus, glābtu cilvēkus un ierobežotu kaitējumu šīs vasaras dabas katastrofu skartajās teritorijās;

2.  aicina Komisiju veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai ātri un efektīvi nodrošinātu finansējumu, tostarp pārdalot pašreizējo Eiropas strukturālo un investīciju fondu līdzekļus, lai novērstu kaitējumu un sniegtu atbalstu cietušajiem;

3.  aicina Komisiju nodrošināt, ka visi pieejamie kohēzijas instrumenti un reģionālie fondi tiek efektīvi izmantoti preventīvām darbībām un teritoriju aizsardzības nodrošināšanai, rekonstrukcijas un rehabilitācijas darbībām un visām citām nepieciešamajām darbībām, pilnībā sadarbojoties ar Grieķijas valsts un reģionālajām iestādēm;

4.  Aicina Komisiju izrādīt elastību, ņemot vērā šo ārkārtīgo un smago situāciju, ņemot vērā to, ka Grieķija ir vienīgā dalībvalsts, kuras IKP pastāvīgi samazinās;

5.  Mudina Komisiju atbalstīt smagi cietušo reģionu rehabilitāciju, atjaunot dabiskās dzīvotnes skartajās teritorijās, censties atsākt radīt darbvietas un veikt atbilstošus pasākumus, lai kompensētu sociālās izmaksas, kas saistītas ar darbvietu un citu ienākumu avotu zaudējumu;

6.  pauž dziļu nožēlu par to, cik daudzos gadījumos un cik lieli zaudējumi ir radušies arī dažās citās dalībvalstīs, kurus nesen skāruši līdzīgi ugunsgrēki; attiecīgi uzskata, ka ir jāpārbauda profilakses un sagatavotības pasākumu atbilstība, lai nodrošinātu, ka tiek gūta vajadzīgā pieredze, lai nākotnē novērstu un ierobežotu līdzīgu katastrofu postošo ietekmi dalībvalstīs;

7.  pauž nožēlu par to, ka daudzi no šiem mežu ugunsgrēkiem ir sākušies ļaunprātīgas dedzināšanas dēļ, un pauž īpašas bažas par to, ka Eiropā pieaug to mežu ugunsgrēku skaits, kuri izraisījušies šādu noziedzīgu nodarījumu rezultātā; aicina dalībvalstis stingrāk sodīt dabu postošas noziedzīgas darbības, it īpaši tādas, kas izraisa mežu ugunsgrēkus, un paredzēt par to kriminālatbildību; uzskata, ka no nevērīgas un tīšas rīcības varētu atturēt ātra un efektīva izmeklēšana, kuras nolūks būtu konstatēt atbildību, un tai sekojošs atbilstīgs sods;

8.  aicina ieviest efektīvākas mežu ugunsgrēku savlaicīgas noteikšanas metodes, pieprasa uzlabot apmaiņu ar zinātību starp dalībvalstīm mežu ugunsgrēku slāpēšanas jomā, un mudina Komisiju uzlabot pieredzes apmaiņu starp reģioniem un dalībvalstīm;

9.  atzinīgi vērtē Eiropas Savienības, dalībvalstu un citu valstu izrādīto solidaritāti, palīdzot skartajiem reģioniem ārkārtas situācijās mežu ugunsgrēkos, nodrošinot ar lidmašīnām, ugunsdzēšanas aprīkojumu un speciālu informāciju, kā arī būtiski palīdzot attiecīgajām iestādēm un glābējiem;

10.  uzsver, ka jāpaātrina procedūra piekļuvei ES fondiem tās lauksaimniecībā izmantojamās zemes atveseļošanai, kuru skāruši ugunsgrēki, kā arī jānodrošina lielāks finansiāls atbalsts ugunsdrošības joslu pilnveidošanai; uzsver mežu ugunsgrēku un plūdu fatālo ietekmi uz savvaļas un lauksaimniecības dzīvniekiem;

11.  uzskata, ka ir ļoti būtiski ņemt vērā lauku vides strukturālās problēmas (demogrāfiskā lejupslīde, lauku saimniecību pamešana un mežu izciršana);

12.  aicina Komisiju pastiprināt centienus, izstrādājot informācijas un izglītības kampaņas par preventīviem pasākumiem, par kuriem dalībvalstis ir vienojušās, lai mazinātu dabas katastrofu risku un to sekas, jo īpaši augstākā riska apgabalos, sabiedrībai izskaidrojot nepieciešamību rūpēties par vidi un dabas resursu saglabāšanu; mudina Komisiju un dalībvalstis veikt pasākumus, tostarp sabiedrības informētības palielināšanas pasākumus, lai atbalstītu ūdens, augsnes un bioloģisko resursu ilgtspējīgāku izmantošanu, kā arī uzlabotu atkritumu apsaimniekošanu, kuras trūkums bieži vien ir ugunsgrēku cēlonis;

13.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Reģionu komitejai, dalībvalstu valdībām, kā arī reģionālajām pašvaldības iestādēm, kas atbildīgas par skartajām teritorijām.

(1)

OV C 346, 21.9.2016., 17. lpp.

(2)

OV C 224 E, 19.8.2010., 1. lpp.

(3)

OV C 286 E, 27.11.2009., 15. lpp.

(4)

OV C 187 E, 24.7.2008., 55. lpp.

(5)

OV C 305 E, 14.12.2006., 240. lpp.

(6)

OV C 33 E, 9.2.2006., 599. lpp.

(7)

OV C 92 E, 20.4.2006., 414. lpp.

(8)

OV C 193 E, 17.08.2006., 322. lpp.

(9)

OV C 297 E, 7.12.2006., 363. lpp.

(10)

OV C 297 E, 7.12.2006., 369. lpp.

(11)

OV C 297 E, 7.12.2006., 375. lpp.

(12)

OV L 347, 20.12.2013., 924. lpp.

(13)

OV L 311, 14.11.2002., 3. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 12. septembrisJuridisks paziņojums