Postup : 2018/2847(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0394/2018

Predkladané texty :

B8-0394/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/09/2018 - 10.8

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0350

NÁVRH UZNESENIA
PDF 272kWORD 55k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0388/2018
11.9.2018
PE624.103v01-00
 
B8-0394/2018

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o požiaroch v Mati v gréckom regióne Atika v júli 2018 a reakcii EÚ (2018/2847(RSP))


Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi, Georgios Kyrtsos, Lambert van Nistelrooij, Theodoros Zagorakis, Elisabetta Gardini v mene skupiny PPE

Uznesenie Európskeho parlamentu o požiaroch v Mati v gréckom regióne Atika v júli 2018 a reakcii EÚ (2018/2847(RSP))  
B8‑0394/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 2, 6 a 174 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom, okrem iného, na svoje uznesenia z 28. apríla 2015 o novej stratégii lesného hospodárstva EÚ: pre lesy a sektor lesného hospodárstva(1), zo 16. septembra 2009 o lesných požiaroch v lete 2009(2), z 19. júna 2008 o zvýšení kapacity Únie v oblasti reakcie na katastrofy(3), zo 4. septembra 2007 o prírodných katastrofách (4), zo 7. septembra 2006 o lesných požiaroch a záplavách(5), zo 14. apríla 2005 o suchu v Portugalsku(6), z 12. mája 2005 o suchu v Španielsku(7) a z 8. septembra 2005 o prírodných katastrofách (požiaroch a záplavách) v Európe(8), a na svoje uznesenia z 18. mája 2006 o prírodných katastrofách (lesných požiaroch, suchách a záplavách) – poľnohospodárske aspekty(9), o prírodných katastrofách (požiare, suchá a záplavy) – aspekty regionálneho rozvoja(10) a o prírodných katastrofách (požiare, suchá a záplavy) – aspekty ochrany životného prostredia(11),

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. decembra 2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany(12),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje fond solidarity Európskej únie(13),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže zničujúce lesné požiare postihli toto leto Mati v gréckom regióne Atika a zanechali mnohé obete vrátane viac než sto obetí na ľudských životoch;

B.  keďže tieto požiare zničili domy, vážne poškodili miestnu a regionálnu infraštruktúru a negatívne ovplyvnili hospodársku činnosť, najmä malých a stredných podnikov, poľnohospodárstvo a potenciál sektorov cestovného ruchu a pohostinstva;

C.  keďže sucho a pretrvávajúce požiare urýchľujú proces rozširovania púští veľkých oblastí južnej Európy, závažne poškodzujú kvalitu života tamojších obyvateľov a postihujú poľnohospodárstvo, chov dobytka a lesné dedičstvo,

D.  keďže v nasledujúcich desaťročiach, bez ohľadu na naše globálne úsilie o zmiernenie následkov, je pravdepodobné, že dôjde k zvýšeniu globálnej teploty, najmä pokiaľ ide o nepriaznivé účinky na južnú Európu, o ktorej sa predpokladá, že pôjde o mimoriadne zraniteľnú oblasť v zmysle klimatických zmien, ktorá je postihovaná bezprecedentnými lesnými požiarmi ako priamy dôsledok extrémnych vĺn horúčav;

E.  keďže frekvencia, závažnosť, zložitosť a vplyv prírodných a človekom spôsobených katastrof v celej Európe sa v posledných rokoch rapídne zvýšili, čo viedlo k stratám na ľudských životoch a majetku, a to s katastrofickými krátkodobými a dlhodobými účinkami na hospodárstvo dotknutých regiónov, vrátane vyčerpania prírodného a kultúrneho dedičstva, ničenia hospodárskej a sociálnej infraštruktúry a poškodzovania životného prostredia (v prípade lesných požiarov, straty prirodzeného biotopu a biodiverzity, zhoršenia mikroklímy a zvyšovania emisií skleníkových plynov);

F.  keďže tieto prírodné katastrofy majú nepriaznivé hospodárske a sociálne dôsledky pre miestne a regionálne hospodárstva, a to tak v sektoroch ako cestovný ruch, ako aj vo výrobnej činnosti vo všeobecnosti;

G.  keďže prevencia je obzvlášť dôležitá, pokiaľ ide o ochranu pred prírodnými, technologickými a environmentálnymi katastrofami;

H.  keďže úkaz lesných požiarov sa zhoršuje aj opúšťaním vidieka a jeho tradičných činností, nevhodným lesným hospodárením, existenciou rozsiahlych lesov pozostávajúcich z jedného druhu drevín, výsadbou nevhodných odrôd stromov, absenciou náležitej politiky prevencie a nedostatočne prísnymi trestami v prípadoch, v ktorých sa požiare začali zámerne, spolu s neprimeraným vykonávaním právnych predpisov zakazujúcich nezákonnú stavbu a zabezpečujúcich opätovné zalesnenie,

I.  keďže niektoré členské štáty stále nemajú úplný katastrálny register a vhodný lesný register a mapy, ktoré spolu s nedostatočným vykonávaním právnych predpisov zakazujúcich nezákonné stavby na spálených plochách predstavujú vákuum, ktoré vedie k zmenám vo využívaní pôdy a k reklasifikácii lesnej pôdy na činnosti, ako je napríklad stavebníctvo;

J.  keďže mechanizmus Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany a následne mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany bol v posledných rokoch opakovane aktivovaný;

K.  keďže prírodné katastrofy, ako sú stále častejšie lesné požiare v južnej Európe, môžu mať tiež cezhraničný rozmer v dôsledku rýchlosti, akou sa môžu šíriť z pôvodného zdroja a ich schopnosti zmeniť smer neočakávane, čo znamená, že si vyžadujú pružnú, rýchlu, koordinovanú a multilaterálnu reakciu; keďže takéto katastrofy môžu spôsobiť rozsiahle škody na majetku, ľudských životoch, hospodárskych činnostiach a regionálnom životnom prostredí;

L.  keďže Parlament predložil následné uznesenia od roku 1995 a urýchlene vyzval na prijatie rôznych iniciatív Európskej únie na boj proti lesným požiarom v južnej Európe;

M.  keďže Parlament schválil návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany z 31. mája 2018,

1.  vyjadruje sústrasť a hlbokú solidaritu s príbuznými osôb, ktoré stratili život a s obyvateľmi postihnutých oblastí, a vzdáva hold hasičom, vojakom, profesionálom a dobrovoľníkom, ktorí neúnavne a odvážne pracovali na hasení požiarov, záchrane osôb a obmedzovaní škôd spôsobených týmito prírodnými katastrofami;

2.  vyzýva Komisiu, aby prijala všetky potrebné opatrenia s cieľom umožniť rýchle a účinné poskytnutie finančných prostriedkov vrátane prerozdelenia existujúcich európskych štrukturálnych a investičných fondov na nápravu škôd a podporu obetí;

3.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby sa všetky dostupné kohézne nástroje a regionálne fondy účinne využívali na preventívne činnosti, ako aj na poskytovanie územnej bezpečnosti, činnosti rekonštrukcie a obnovy a na všetky ostatné potrebné zásahy v plnej spolupráci s gréckymi štátnymi a regionálnymi orgánmi;

4.  vyzýva Komisiu, aby preukázala flexibilitu v súvislosti s touto mimoriadnou a ťažkou situáciou vzhľadom na to, že Grécko je jediný členský štát s trvalo klesajúcim HDP;

5.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby podporovala obnovu regiónov, ktoré utrpeli vážnu škodu, obnovu prirodzených biotopov v postihnutých oblastiach, opätovné naštartovanie tvorby pracovných miest a prijatie vhodných opatrení na kompenzáciu sociálnych nákladov súvisiacich so stratou pracovných miest a iných zdrojov príjmu;

6.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad skutočnosťou, že došlo k tak veľkému počtu ťažkých strát aj v niektorých iných členských štátoch, ktoré boli nedávno zasiahnuté požiarmi podobného rozsahu; v dôsledku toho považuje za potrebné preskúmať primeranosť opatrení na prevenciu a pripravenosť, aby sa zabezpečilo, že sa získajú potrebné poznatky v záujme prevencie a obmedzenia ničivých následkov podobných katastrof v členských štátoch v budúcnosti;

7.  odsudzuje skutočnosť, že mnoho z týchto požiarov bolo dôsledkom podpaľačstva, pričom ho znepokojuje predovšetkým skutočnosť, že za lesnými požiarmi v Európe sú čoraz častejšie takéto trestné činy; vyzýva členské štáty, aby posilnili a využívali postihy za trestné činy, ktoré poškodzujú životné prostredie, a predovšetkým za činy, ktoré spôsobujú lesné požiare, a verí, že pohotové a efektívne vyšetrovanie, ktorým by sa určili zodpovednosti a po ktorom by nasledoval primeraný trest, by malo odradzujúci účinok na nedbalosť a úmyselné správanie;

8.  požaduje účinnejšie metódy na včasné odhaľovane lesných požiarov a lepší prenos odborných poznatkov o opatreniach na potláčanie požiarov medzi členskými štátmi a naliehavo vyzýva Komisiu, aby zlepšila výmenu skúseností medzi regiónmi a členskými štátmi;

9.  oceňuje solidaritu Európskej únie, jej členských štátov a ďalších krajín pri poskytovaní pomoci postihnutým regiónom počas lesných požiarov a zabezpečovaním lietadiel, hasiacej techniky a odbornej pomoci, ako aj chvályhodnej pomoci príslušným orgánom a záchranným oddielom;

10.  zdôrazňuje potrebu urýchlenia postupu sprístupňovania finančných prostriedkov EÚ na ozdravenie poľnohospodárskej pôdy po požiaroch a vyčlenenia vyššej finančnej pomoci pri budovanie protipožiarnych pruhov; zdôrazňuje smrteľné účinky lesných požiarov na zvieratá a hospodárske zvieratá;

11.  domnieva sa, že je nevyhnutné zohľadniť štrukturálne problémy vidieckeho prostredia (demografický pokles, opúšťanie poľnohospodárskej pôdy, odlesňovanie);

12.  vyzýva Komisiu, aby dosiahla pokrok pri navrhovaní informačných a vzdelávacích kampaní o preventívnych opatreniach dohodnutých s členskými štátmi s cieľom znižovať riziká a dôsledky prírodných katastrof, najmä v oblastiach s najvyšším rizikom, a to prostredníctvom informovania verejnosti o potrebe starostlivosti o životné prostredie a o zachovávania prírodných zdrojov; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali opatrenia, vrátane opatrení na zvýšenie informovanosti verejnosti, na podporu udržateľnejšieho využívania vody, pôdy a biologických zdrojov, ako aj lepšieho odpadového hospodárstva, ktorých nedostatok je často príčinou požiarov;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Výboru regiónov, vládam členských štátov a regionálnym orgánom v oblastiach postihnutých požiarmi.

 

(1)

Ú. v. EÚ C 346, 21.9.2016, s. 17.

(2)

Ú. v. EÚ C 224 E, 19.8.2010, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ C 286 E, 27.11.2009, s. 15.

(4)

Ú. v. EÚ C 187 E, 24.7.2008, s. 55.

(5)

Ú. v. EÚ C 305 E, 14.12.2006, s. 240.

(6)

Ú. v. EÚ C 33 E, 9.2.2006, s. 599.

(7)

Ú. v. EÚ C 92 E, 20.4.2006, s. 414.

(8)

Ú. v. EÚ C 193 E, 17.8.2006, s. 322.

(9)

Ú. v. EÚ C 297 E, 7.12.2006, s. 363.

(10)

Ú. v. EÚ C 297 E, 7.12.2006, s. 369.

(11)

Ú. v. EÚ C 297 E, 7.12.2006, s. 375.

(12)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 924.

(13)

Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.

Posledná úprava: 12. septembra 2018Právne oznámenie