Postup : 2018/2853(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0446/2018

Předložené texty :

B8-0446/2018

Rozpravy :

Hlasování :

Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0383

NÁVRH USNESENÍ
PDF 271kWORD 51k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.124v01-00
 
B8-0446/2018

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Jemenu (2018/2853(RSP))


Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa, Fernando Ruas za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Jemenu (2018/2853(RSP))  
B8-0446/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Jemenu,

–  s ohledem na závěry Rady o Jemenu ze dne 25. června 2018,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (VP/HR) Fredericy Mogheriniové a komisaře Christose Stylianidese ze dne 13. června 2018 o nejnovějším vývoji v okolí jemenského přístavního města Hudajdá a ze dne 4. srpna 2018 o leteckých útocích ve městě Hudajdá,

–  s ohledem na prohlášení mluvčí Evropské služby pro vnější činnost o situaci v Jemenu ze dne 10. srpna 2018,

–  s ohledem na prohlášení předsedy Rady bezpečnosti OSN ze dne 15. března 2018,

–  s ohledem na prohlášení zvláštního vyslance generálního tajemníka OSN pro Jemen ze dne 6. září 2018,

–  s ohledem na prohlášení výkonného ředitele Světového potravinového programu ze dne 19. září 2018,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN o Jemenu,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že konflikt v Jemenu probíhá již čtvrtým rokem a více než 22 milionů osob potřebuje humanitární pomoc; vzhledem k tomu, že více než 17 milionů osob trpí nedostatkem potravin, přičemž přes 8 milionů z nich trpí akutním nedostatkem potravin a hrozí jim hladovění;

B.  vzhledem k tomu, že více než dva miliony osob byly vnitřně vysídleny; vzhledem k tomu, že pokračujícími boji jsou obzvláště zasaženy ženy, děti a zranitelné skupiny obyvatel;

C.  vzhledem k tomu, že přerušení poskytování základních veřejných služeb, zejména v oblasti zdraví, hygieny a vzdělávání, humanitární krizi ještě více prohloubilo; vzhledem k tomu, že v plném provozu je pouze 50 % všech zdravotnických zařízení, přičemž i tato zařízení trpí vážným nedostatkem léků, vybavení a zaměstnanců; vzhledem k tomu, že zničení infrastruktury a kolaps veřejných služeb přispěly k vypuknutí epidemie cholery;

D.  vzhledem k tomu, že je EU hluboce znepokojena hrozícím kolapsem jemenské ekonomiky; vzhledem k tomu, že na konci roku 2016 bylo zcela zastaveno vyplácení platu až 1,4 milionu nevojenských zaměstnanců veřejného sektoru v Jemenu;

E.  vzhledem k tomu, že humanitární potřeby Jemenu nebylo kvůli jejich obrovskému rozsahu možné plně pokrýt mezinárodní pomocí a mobilizací zdrojů;

F.  vzhledem k tomu, že EU je i nadále odhodlána pokračovat v poskytování životně důležité pomoci všem osobám v Jemenu, které ji potřebují; vzhledem k tomu, že EU zároveň sdílí obavy OSN a dalších dárců týkající se stále se zmenšujícího prostoru pro humanitární pomoc;

G.  vzhledem k tomu, že Dětský fond OSN (UNICEF) poskytuje ohroženým dětem v konfliktních oblastech postižených boji humanitární a rozvojovou pomoc, včetně pomoci obětem, vyhledávání rodinných příslušníků a slučování rodin, dokumentace porušování práv dětí, zvyšování informovanosti o minovém nebezpečí a psychosociální podpory, a také pracuje na tom, aby se předešlo kolapsu vzdělávacího systému, a to i zřizováním prozatímních učebních prostor a opravou škol;

H.  vzhledem k tomu, že stabilní a bezpečný Jemen s řádně fungující vládou má zásadní význam pro mezinárodní úsilí v boji proti extremismu a násilí nejen v tomto regionu a také pro mír a stabilitu v samotném Jemenu;

I.  vzhledem k tomu, že stabilita v tomto regionu je pro EU mimořádně důležitá; vzhledem k tomu, že EU je pevně odhodlána prosazovat komplexní a strategický přístup zahrnující veškeré příslušné regionální aktéry;

J.  vzhledem k tomu, že od roku 2015 přispěla EU na humanitární pomoc Jemenu více než 233 miliony EUR;

1.  je hluboce znepokojen pokračujícím zhoršováním situace v Jemenu a ničivým humanitárním dopadem konfliktu na civilní obyvatelstvo; ostře odsuzuje útoky na civilisty; je hluboce znepokojen mírou násilí v Jemenu; vyjadřuje obavy v souvislosti s problémy, jimž čelí hospodářství Jemenu;

2.  vyjadřuje hluboké politování nad ztrátami na životech v tomto konfliktu a utrpením osob zasažených boji a vyjadřuje upřímnou soustrast rodinám obětí; znovu potvrzuje své odhodlání i nadále podporovat Jemen a jeho lid;

3.  je hluboce znepokojen bombardováním hustě osídlených oblastí, obléháním měst, používáním protipěchotních min a kazetové munice, jakož i útoky ničícími civilní infrastrukturu včetně škol, zdravotnických zařízení, obytných oblastí, tržnic, vodovodních systémů, přístavů a letišť;

4.  je hluboce znepokojen nedávným zesílením vojenských operací v přístavním městě Hudajdá a v jeho okolí; žádá všechny strany konfliktu, aby zajistily plné a účinné fungování přístavu Hudajdá;

5.  odsuzuje skutečnost, že hútíjští povstalci odpálili balistické střely na Království Saúdská Arábie, a to i na civilní cíle, a na plavidla v průlivu Bab al-Mandab; odsuzuje, že hútíjské ozbrojené složky používají námořní miny;

6.  žádá všechny strany konfliktu, aby zajistily ochranu civilistů a dodržovaly mezinárodní humanitární právo a mezinárodní právní předpisy v oblasti lidských práv;

7.  žádá všechny strany konfliktu, aby plnily své povinnosti podle mezinárodního humanitárního práva a umožnily a usnadnily humanitárním pracovníkům a dodávkám humanitární pomoci bezpečný, rychlý a neomezený přístup ke všem potřebným osobám ve všech postižených správních oblastech;

8.  žádá všechny strany konfliktu, aby umožnily a usnadnily bezpečný, rychlý a neomezený přístup pro obchodní dodávky;

9.  upozorňuje, že Rada bezpečnosti OSN zdůraznila svou podporu pro mechanismus OSN pro ověřování a inspekce (UNVIM) a že EU plně podporuje pokračování tohoto mechanismu a plné a neomezené provádění jeho mandátu;

10.  zdůrazňuje, že je naprosto klíčové zajistit, aby měly všechny obchodní a humanitární dodávky plný a trvalý přístup do všech přístavů a na všechna letiště v Jemenu, a to včetně případů evakuace pacientů a komerčních letů;

11.  vyzývá všechny strany konfliktu, aby zastavily současnou eskalaci, zachovaly zdrženlivost, usilovně pracovaly na dosažení celostátního příměří a konstruktivně spolupracovaly s OSN;

12.  podporuje úsilí, které vyvíjí zvláštní vyslanec OSN pro Jemen Martin Griffiths s cílem obnovit politický proces v zemi; všímá si jeho prohlášení v Radě bezpečnosti OSN ze dne 11. září 2018, že „navzdory tomu, že se jedna ze stran na konzultace v Ženevě minulý týden nedostavila a že tyto konzultace rozhodně neproběhly podle plánu, podařilo se i přesto obnovit politický proces za pevné podpory jemenského lidu a mezinárodního společenství“; vítá návštěvu pana Griffithse v San’á, která se uskutečnila dne 16. září 2018; požaduje, aby měl zvláštní vyslanec plný a neomezený přístup ke všem příslušným stranám v Jemenu;

13.  zdůrazňuje, že obnovit mír a zachovat jednotu, svrchovanost, nezávislost a územní celistvost Jemenu lze pouze vyjednáním politického a inkluzivního řešení konfliktu; vyzývá všechny mezinárodní i regionální aktéry, aby se konstruktivně zapojili do jednání se stranami v Jemenu s cílem umožnit deeskalaci konfliktu a vyjednání smíru;

14.  co nejdůrazněji odsuzuje veškeré teroristické útoky; je hluboce znepokojen zvýšenou přítomností zločineckých a teroristických skupin v Jemenu, včetně al-Káidy na Arabském poloostrově (AQAP) a ISIS/Dá'iš; žádá všechny strany konfliktu, aby proti těmto skupinám důrazně zakročily;

15.  vyzývá všechny strany konfliktu, aby skoncovaly s náborem či využíváním dětí jako vojáků a dalším hrubým porušováním jejich práv v rozporu s platnými mezinárodními předpisy a normami; vyzývá všechny strany, aby propustily děti, které již byly odvedeny, a aby spolupracovaly s OSN za účelem jejich rehabilitace a opětovného začlenění do jejich komunit; podporuje práci organizace UNICEF v Jemenu, která má klíčový význam;

16.  vyzývá všechny strany konfliktu, aby přijaly nezbytná opatření k zajištění účinného, nestranného a nezávislého vyšetření veškerých obvinění z porušení lidských práv a případů jejich zneužívání a obvinění z porušení mezinárodního humanitárního práva, a to v souladu s mezinárodními standardy;

17.  je hluboce znepokojen zprávami o potlačování svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení, včetně diskriminace, nezákonného zadržování a použití násilí;

18.  žádá vládu Jemenu, aby bezodkladně začala státním úředníkům vyplácet mzdu, především těm, kteří pracují v klíčových odvětvích, jako je vzdělání, zdravotnictví a hygiena;

19.  vítá to, že EU bude i nadále poskytovat Jemenu rozvojovou pomoc, přičemž bude upřednostňovat opatření zaměřená na stabilizaci země, a bude ve stabilních oblastech spolupracovat s místními orgány při posilování odolnosti, pomáhat při zajišťování základních služeb a podporovat udržitelné způsoby živobytí v místních komunitách;

20.  vítá program OSN pro humanitární pomoc Jemenu z roku 2018 a setkání na vysoké úrovni věnované humanitární krizi v Jemenu, které se konalo v roce 2018 a na němž se mezinárodní dárci zavázali k poskytnutí více než 2 miliard USD; vítá, že je EU odhodlána pomoci lidem postiženým konfliktem v Jemenu a přislíbila na pomoc 107,5 milionu EUR; žádá všechny dárce, aby bezodkladně slíbené prostředky uvolnili;

21.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, generálnímu tajemníkovi Rady pro spolupráci v Zálivu, generálnímu tajemníkovi Ligy arabských států a vládě Jemenu.

 

Poslední aktualizace: 3. října 2018Právní upozornění