Menetlus : 2018/2853(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0446/2018

Esitatud tekstid :

B8-0446/2018

Arutelud :

Hääletused :

Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0383

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 368kWORD 47k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.124v01-00
 
B8-0446/2018

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Jeemenis (2018/2853(RSP))


Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa, Fernando Ruas fraktsiooni PPE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Jeemenis (2018/2853(RSP))  
B8-0446/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Jeemeni kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2018. aasta järeldusi Jeemeni kohta,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini ning Euroopa Komisjoni voliniku Christos Stylianidese 13. juuni 2018. aasta ühisavaldust viimaste arengute kohta Jeemenis Al‑Ḩudaydah’ linna ümbruses ja 4. augusti 2018. aasta ühisavaldust õhurünnakute kohta Al‑Ḩudaydah’ linnale,

–  võttes arvesse Euroopa välisteenistuse esindaja 10. augusti 2018. aasta avaldust olukorra kohta Jeemenis,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu eesistuja 15. märtsi 2018. aasta avaldust Jeemeni kohta,

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri Jeemeni erisaadiku 6. septembri 2018. aasta avaldust,

–  võttes arvesse Maailma Toiduabi programmi tegevdirektori 19. septembri 2018. aasta avaldust;

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone Jeemeni kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et konflikt Jeemenis jätkub juba neljandat aastat ning enam kui 22 miljonit inimest vajab humanitaarabi; arvestades, et üle 17 miljoni inimese kannatab toiduga kindlustamatuse all, nendest väga tõsisel määral rohkem kui 8 miljonit, kes on näljaohus;

B.  arvestades, et üle kahe miljoni inimese on riigisisese põgeniku seisundis; arvestades, et jätkuv vaenutegevus mõjutab eriti naisi, lapsi ja haavatavas olukorras inimesi;

C.  arvestades, et humanitaarolukorda on halvendanud peamiste avalike teenuste osutamise katkemine, eelkõige tervishoiu, kanalisatsiooni ja hariduse valdkonnas; arvestades, et ainult 50% kõikidest tervishoiuasutustest tegutseb täismahus ning isegi nendes on tõsine puudus ravimitest, varustusest ja töötajatest; arvestades, et taristu hävitamine ja avalike teenuste katkemine on soodustanud kooleraepideemia puhkemist;

D.  arvestades, et EL on sügavalt mures selle pärast, et Jeemeni majandus on kokkuvarisemise äärel; arvestades, et kuni 1,4 miljonile Jeemeni mittesõjalise avaliku sektori teenistujale ei ole 2016. aasta lõpust alates regulaarselt palka välja makstud;

E.  arvestades, et humanitaarvajadusi Jeemenis ei ole nende suure ulatuse tõttu rahvusvaheliste jõupingutuste ja ressursside mobiliseerimise abil suudetud täiel määral tagada;

F.  arvestades, et EL on kindlalt otsustanud jätkata elupäästva abi osutamist kõikidele abivajavatele inimestele Jeemenis; arvestades, et EL jagab samas ÜRO ja teiste abiandjate muret humanitaarruumi jätkuva kahanemise pärast;

G.  arvestades, et ÜRO Lastefond (UNICEF) osutab haavatavas olukorras lastele konfliktidest mõjutatud kubernerkondades humanitaar- ja arenguabi, sealhulgas ohvriabi, abi pereliikmete otsimisel ja perekondade taasühendamisel, dokumenteerib laste õiguste rikkumisi, teavitab miiniohust, annab psühhosotsiaalset tuge ning teeb jõupingutusi selleks, et hoida ära haridussüsteemi kokkuvarisemine, muu hulgas seades sisse ajutisi õpperuume ja taastades koole;

H.  arvestades, et toimiva valitsusega stabiilne ja turvaline Jeemen on ülimalt oluline rahvusvaheliste pingutuste seisukohast võitluses äärmusluse ja vägivalla vastu piirkonnas ja ka mujal, samuti Jeemeni enda rahu ja stabiilsuse jaoks;

I.  arvestades, et stabiilsuse saavutamine piirkonnas on ELi jaoks otsustava tähtsusega; arvestades, et ELi eesmärk on igakülgne ja strateegiline lähenemisviis, mis kaasaks kõik piirkondlikud osalejad;

J.  arvestades, et alates 2015. aastast on EL andnud Jeemenile humanitaartoetusena üle 233 miljoni euro;

1.  väljendab tõsist muret järjest halveneva olukorra pärast Jeemenis ja konflikti laastava humanitaarmõju pärast tsiviilisikutele; mõistab hukka rünnakud tsiviilisikute vastu; väljendab sügavat muret vägivalla kõrge määra pärast Jeemenis; väljendab muret seoses Jeemeni majanduse tõsiste probleemidega;

2.  väljendab sügavat kahetsust konflikti põhjustatud inimohvrite ja kõigi sõjategevusele jalgu jäänud inimeste kannatuste pärast ning avaldab kaastunnet ohvrite perekondadele; kinnitab oma otsusekindlust jätkata Jeemeni ja jeemenlaste toetamist;

3.  on sügavalt mures tiheda asustusega piirkondade pommitamise, linnade piiramise, jalaväemiinide ja kobarlaskemoona kasutamise ning rünnakute pärast, milles hävib tsiviiltaristu, sealhulgas koolid, meditsiiniasutused, elamurajoonid, turud, veesüsteemid, sadamad ja lennujaamad;

4.  on sügavalt mures sõjategevuse hiljutise intensiivistumise pärast Al-Ḩudaydah’ linnas ja sadamas ning selle ümbruses; kutsub konflikti kõiki osalisi üles tagama Al-Ḩudaydah’ sadama täielik ja tõhus toimimine;

5.  mõistab hukka ballistiliste rakettide kasutamise al‑Houthi mässuliste poolt Saudi Araabia Kuningriigi, sealhulgas tsiviilsihtmärkide vastu, ning Bab al Mandabi väina läbivate laevade vastu; mõistab hukka meremiinide kasutamise al-Houthi jõudude poolt;

6.  palub kõigil konflikti osalistel tagada tsiviilelanike kaitse ning järgida rahvusvahelist humanitaarõigust ja rahvusvahelist inimõigustealast õigust;

7.  kutsub kõiki konflikti osalisi üles täitma rahvusvahelisest humanitaarõigusest tulenevaid kohustusi ning võimaldama ja hõlbustama humanitaarabi tarnete ja humanitaartöötajate turvalist, kiiret ja takistamatut pääsu kõikide abivajavate inimesteni kõikides konfliktist mõjutatud kubernerkondades;

8.  kutsub kõiki konflikti osalisi üles võimaldama ja hõlbustama turvalist, kiiret ja takistamatut juurdepääsu kaubatarneteks;

9.  rõhutab, et ÜRO Julgeolekunõukogu on toonitanud oma toetust ÜRO kontrolli- ja inspekteerimismehhanismile ning EL toetab täielikult selle tegevust ja volituste täielikku takistamatut rakendamist;

10.  rõhutab, et vältimatult on vaja tagada kogu kommerts- ja humanitaarimpordi, samuti meditsiiniliste evakueerimiste ja kommertslendude täielik ja püsiv juurdepääs kõikidele Jeemeni sadamatele ja lennujaamadele;

11.  palub konflikti kõikidel osalistel lõpetada vaenutegevuse süvendamine, toimida vaoshoitult, tegutseda viivitamata kogu riiki hõlmava relvarahu kehtestamise nimel ning teha ÜROga konstruktiivselt koostööd;

12.  toetab ÜRO peasekretäri Jeemeni erisaadiku Martin Griffithsi jõupingutusi poliitilise protsessi taaskäivitamise nimel; võtab teadmiseks tema 11. septembri 2018. aasta avalduse ÜRO Julgeolekunõukogule, milles ta märkis, et „vaatamata ühe poole puudumisele möödunud nädalal Genfis toimunud konsultatsioonidelt, ja olenemata sellest, et kõnelused ei läinud kindlasti plaanitult, suutsime siiski poliitilise protsessi taaskäivitada tugeva selge toetusega Jeemeni rahvalt ja rahvusvaheliselt üldsuselt“; tervitab Griffithsi 16. septembril 2018 toimunud visiiti Sana’asse; nõuab, et erisaadikule võimaldataks täielik ja takistamatu juurdepääs kõikidele osapooltele Jeemenis;

13.  rõhutab, et üksnes konflikti poliitilise, kaasava ja läbirääkimistel põhineva lahenduse kaudu on võimalik taastada rahu ning säilitada Jeemeni ühtsus, suveräänsus, sõltumatus ja territoriaalne terviklikkus; kutsub kõiki rahvusvahelisi ja piirkondlikke osalejaid üles tegema Jeemeni konflikti osalistega konstruktiivset koostööd, mis võimaldaks konflikti leevendada ja läbirääkimiste teel kokkuleppele jõuda;

14.  mõistab kõige karmimalt hukka kõik terrorirünnakud; on sügavalt mures kuritegelike ja terroristlike rühmituste, sealhulgas Araabia poolsaare al-Qaeda ja ISISe/Daeshi kasvava kohaolu pärast Jeemenis; palub konflikti kõikidel osalistel võtta resoluutseid meetmeid selliste rühmituste vastu;

15.  kutsub konflikti kõiki osalisi üles lõpetama laste värbamine sõduriteks ja muud laste vastu toime pandud rasked rikkumised, millega rikutakse kehtivat rahvusvahelist õigust ja standardeid; palub kõikidel osapooltel vabastada lapsed, kes on juba sõduriteks värvatud, ning teha ÜROga koostööd nende rehabiliteerimisel ja kogukonda taasintegreerimisel; toetab UNICEFi hindamatut tegevust Jeemenis;

16.  palub konflikti kõikidel osalistel võtta meetmeid selleks, et tagada inimõiguste kõikide väidetavate rikkumiste ja kuritarvituste, samuti rahvusvahelise humanitaarõiguse väidetavate rikkumiste tõhusaks, erapooletuks ja sõltumatuks uurimiseks kooskõlas rahvusvaheliste standarditega;

17.  on sügavalt mures teadete pärast usu- ja veendumusvabaduse takistamise kohta, mis on hõlmanud ka diskrimineerimist, ebaseaduslikku kinnipidamist ja vägivalla kasutamist;

18.  palub Jeemeni valitsusel kiiresti välja maksta avaliku sektori teenistujate palgad, eriti nendele, kes töötavad elutähtsates hariduse, tervishoiu ja sanitaarvaldkonnas;

19.  väljendab heameelt seoses sellega, et EL jätkab Jeemenile arenguabi andmist, seades esikohale meetmed, mis on suunatud riigi stabiliseerimisele, ning teeb stabiilsetes piirkondades koostööd kohalike võimudega, et suurendada vastupanuvõimet, aidata säilitada põhiliste teenuste osutamist ning tugevdada kogukondade kestlikke elatusallikaid;

20.  väljendab rahuolu ÜRO 2018. aasta Jeemeni humanitaarreageerimiskava ja 2018. aasta kõrgetasemelist rahastajate konverentsiga Jeemeni humanitaarkriisi leevendamiseks, millel rahvusvahelised rahastajad võtsid kohustuse eraldada rohkem kui 2 miljardit USA dollarit; tervitab asjaolu, et EL on pühendunud Jeemeni konflikti tõttu kannatavate inimeste abistamisele ja on lubanud selleks eraldada 107,5 miljonit eurot; palub kõikidel rahastajatel lubatud summad kiiresti välja maksta;

21.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, Pärsia lahe koostöönõukogu peasekretärile, Araabia Riikide Liiga peasekretärile ja Jeemeni valitsusele.

Viimane päevakajastamine: 3. oktoober 2018Õigusalane teave