Menettely : 2018/2853(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0446/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0446/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0383

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 259kWORD 47k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.124v01-00
 
B8-0446/2018

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Jemenin tilanteesta (2018/2853(RSP))


Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa, Fernando Ruas PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Jemenin tilanteesta (2018/2853(RSP))  
B8‑0446/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Jemenistä,

–  ottaa huomioon 25. kesäkuuta 2018 annetut neuvoston päätelmät Jemenistä,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin ja komission jäsenen Christos Stylianidesin 13. kesäkuuta 2018 antaman yhteisen julkilausuman viimeaikaisista tapahtumista Hodeidan ympäristössä Jemenissä ja 4. elokuuta 2018 antaman yhteisen julkilausuman ilmaiskuista Hodeidan kaupunkiin,

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedottajan 10. elokuuta 2018 antaman julkilausuman Jemenin tilanteesta,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston puheenjohtajan 15. maaliskuuta 2018 antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin Jemenin-erityislähettilään 6. syyskuuta 2018 antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon Maailman elintarvikeohjelman pääjohtajan 19. syyskuuta 2018 antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon Jemeniä koskevat YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että Jemenin konflikti jatkuu jo neljättä vuotta ja että yli 22 miljoonaa ihmistä on humanitaarisen avun tarpeessa; ottaa huomioon, että yli 17 miljoonaa ihmistä kärsii puutteellisesta ruokaturvasta ja että heistä yli kahdeksan miljoonaa kärsii äärimmäisen puutteellisesta ruokaturvasta ja on vaarassa kuolla nälkään;

B.  ottaa huomioon, että yli kaksi miljoonaa ihmistä on joutunut siirtymään kotiseudultaan maan sisällä; toteaa, että jatkuvat vihamielisyydet koettelevat erityisesti naisia, lapsia ja heikossa asemassa olevia ihmisiä;

C.  ottaa huomioon, että julkisten peruspalveluiden tarjoamisen häiriintyminen erityisesti terveyden, sanitaation ja koulutuksen aloilla on pahentanut humanitaarista tilannetta; ottaa huomioon, että vain 50 prosenttia kaikista terveydenhuoltolaitoksista toimii kaikilta osin ja niitäkin vaivaa vakava pula lääkkeistä, laitteista ja henkilöstöstä; toteaa, että infrastruktuurin tuhoutuminen ja julkisten palveluiden romahtaminen ovat pahentaneet koleraepidemiaa;

D.  toteaa EU:n olevan erittäin huolissaan siitä, että Jemenin talous on lähes romahtanut; toteaa, että jopa 1,4 miljoonalle Jemenin julkisen sektorin siviilityöntekijälle ei käytännössä ole maksettu palkkaa vuoden 2016 lopun jälkeen;

E.  toteaa, että koska Jemenin humanitaariset tarpeet ovat niin valtaisat, niihin ei ole täysin pystytty vastaamaan kansainvälisillä toimilla ja resursseilla;

F.  toteaa EU:n olevan edelleen sitoutunut elintärkeän avun toimittamiseen kaikille avuntarvitsijoille Jemenissä; toteaa, että samaan aikaan EU yhtyy YK:n ja muiden avunantajien huoleen humanitaarisen toimintatilan jatkuvasta kutistumisesta;

G.  toteaa, että YK:n lastenrahasto Unicef tarjoaa konfliktin koettelemilla hallintoalueilla oleville hädänalaisille lapsille humanitaarista ja heidän kehitykseensä liittyvää apua, muun muassa uhreille tarjottavaa apua, perheenjäsenten jäljittämisapua ja perheenyhdistämisapua, lasten oikeuksien loukkausten dokumentointia, valistusta miinoihin liittyvistä riskeistä ja psykososiaalista tukea, ja pyrkii estämään koulutusjärjestelmän romahtamisen esimerkiksi perustamalla väliaikaisia opiskelutiloja ja kunnostamalla kouluja;

H.  katsoo, että vakaalla ja turvallisella Jemenillä, jolla on asianmukaisesti toimiva hallitus, on ratkaisevan tärkeä merkitys sellaisten kansainvälisten toimien kannalta, joilla pyritään torjumaan ääriliikkeitä ja väkivaltaa alueella ja laajemminkin, sekä rauhan ja vakauden kannalta itse Jemenissä;

I.  toteaa, että alueen vakaus on erittäin tärkeää EU:lle; toteaa EU:n sitoutuneen kokonaisvaltaiseen ja strategiseen toimintatapaan, joka kattaa kaikki asiaankuuluvat alueelliset toimijat;

J.  ottaa huomioon, että EU on vuodesta 2015 alkaen myöntänyt Jemenille tähän mennessä yli 233 miljoonaa euroa humanitaarista rahoitusta;

1.  ilmaisee syvän huolensa Jemenin tilanteen jatkuvasta heikkenemisestä ja konfliktin tuhoisista humanitaarisista vaikutuksista siviiliväestöön; tuomitsee siviiliväestöön kohdistetut iskut; on äärimmäisen järkyttynyt väkivallan määrästä Jemenissä; on huolissaan Jemenin talouteen liittyvistä haasteista;

2.  pitää erittäin valitettavina konfliktin aiheuttamia ihmishenkien menetyksiä ja taistelujen keskelle joutuneiden kärsimyksiä ja ilmaisee osanottonsa uhrien perheille; vahvistaa olevansa edelleen sitoutunut tukemaan Jemeniä ja Jemenin kansaa;

3.  on syvästi huolissaan pommituksista tiheään asutuilla alueilla, kaupunkien saartamisesta, henkilömiinojen ja rypäleammusten käytöstä sekä iskuista, joilla on tuhottu siviili-infrastruktuureja, kuten kouluja, terveydenhuoltolaitoksia, asuinalueita, toreja, vesijärjestelmiä, satamia ja lentoasemia;

4.  on syvästi huolissaan sotatoimien viimeaikaisesta kiihtymisestä Hodeidan kaupungin ja sataman alueella ja ympäristössä; kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia varmistamaan Hodeidan sataman täysitehoisen toiminnan;

5.  tuomitsee huthi-kapinallisten ballistiset ohjusiskut Saudi-Arabian kuningaskuntaan, myös siviilikohteisiin, ja Bab el Mandebin salmen kautta kulkeviin aluksiin; tuomitsee sen, että huthijoukot ovat käyttäneet merimiinoja;

6.  kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia varmistamaan siviilien suojelun sekä noudattamaan kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja ihmisoikeuksia koskevaa kansainvälistä oikeutta;

7.  kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia noudattamaan kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaisia velvoitteitaan sallia humanitaarisille avustustarvikkeille ja ‑henkilöstölle turvallinen, nopea ja esteetön pääsy kaikille asianomaisille hallintoalueille ja helpottaa kaikkien apua tarvitsevien ihmisten saavuttamista;

8.  kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia sallimaan kauppatavaroiden turvallisen, nopean ja esteettömän pääsyn sekä helpottamaan sitä;

9.  korostaa, että YK:n turvallisuusneuvosto on ilmaissut tukensa YK:n valvonta- ja tarkastusmekanismille (UNVIM) ja että EU antaa täyden tukensa UNVIMin jatkolle ja sille, että sen toimeksianto pannaan täytäntöön kaikilta osin ja esteittä;

10.  korostaa, että on välttämätöntä taata kaikille kaupallisille ja humanitaarisille tuontitoimituksille jatkuva esteetön pääsy Jemenin satamiin ja lentoasemille, ja toteaa, että sama koskee myös lääkinnällisiä evakuointeja ja kaupallisia lentoja;

11.  kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia pysäyttämään konfliktin yltymisen, noudattamaan pidättyvyyttä, pyrkimään kiireesti maanlaajuiseen aselepoon sekä tekemään rakentavaa yhteistyötä YK:n kanssa;

12.  antaa tukensa YK:n pääsihteerin Jemenin-erityislähettilään Martin Griffithsin pyrkimyksille saada poliittinen prosessi uudelleen käyntiin; panee merkille hänen YK:n turvallisuusneuvostossa 11. syyskuuta 2018 antamansa lausuman, että vaikka yksi Geneven neuvottelujen osapuolista oli poissa edellisviikolla ja vaikka kaikki ei suinkaan mennyt suunnitelmien mukaisesti, poliittinen prosessi onnistuttiin silti käynnistämään uudelleen Jemenin kansan ja kansainvälisen yhteisön selvästi antamalla vankalla tuella; panee tyytyväisenä merkille Griffithsin vierailun Sanaahan 16. syyskuuta 2018; kehottaa antamaan erityslähettiläälle täyden ja esteettömän mahdollisuuden päästä tapaamaan kaikkia asiaankuuluvia osapuolia Jemenissä;

13.  korostaa, että vain poliittinen, osallistava ja neuvotteluilla aikaansaatu ratkaisu konfliktiin voi palauttaa rauhan ja säilyttää Jemenin yhtenäisyyden, suvereniteetin, itsenäisyyden sekä alueellisen eheyden; kehottaa kaikkia kansainvälisiä ja alueellisia toimijoita ryhtymään rakentavaan yhteistyöhön jemeniläisten osapuolten kanssa konfliktin liennyttämiseksi ja neuvotteluratkaisun löytämiseksi;

14.  tuomitsee mitä jyrkimmin kaikki terrori-iskut; on erittäin huolissan siitä, että rikollis- ja terroristiryhmät, kuten Arabian niemimaan al-Qaida ja ISIS/Da’esh ovat voimistaneet läsnäoloaan Jemenissä; kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia ryhtymään päättäväisiin toimiin näitä ryhmiä vastaan;

15.  kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia lopettamaan lasten värväämisen tai käyttämisen sotilaina sekä muut vakavat lapsiin kohdistuvat, sovellettavan kansainvälisen oikeuden ja normien vastaiset loukkaukset; kehottaa kaikkia osapuolia vapauttamaan jo rekrytoimansa lapset ja tekemään yhteistyötä YK:n kanssa lasten kuntouttamiseksi ja uudelleensopeuttamiseksi omiin yhteisöihinsä; antaa tukensa Unicefin elintärkeälle työlle Jemenissä;

16.  kehottaa konfliktin kaikkia osapuolia ryhtymään tarvittaviin toimiin sen varmistamiseksi, että kaikki väitetyt ihmisoikeusloukkaukset ja -väärinkäytökset sekä väitetyt kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset tutkitaan tehokkaasti, puolueettomasti ja riippumattomasti kansainvälisten normien mukaisesti;

17.  on syvästi huolissaan raportoiduista uskonnon- tai vakaumuksenvapauden rajoituksista, joihin on liittynyt syrjintää, laittomia vangitsemisia ja väkivaltaa;

18.  kehottaa Jemenin hallitusta maksamaan kiireellisesti virkamiesten palkat, etenkin kriittisillä koulutuksen, terveydenhuollon ja sanitaation aloilla toimivien virkamiesten palkat;

19.  pitää myönteisenä, että unioni jatkaa kehitysavun antamista Jemenille asettaen etusijalle toimet, joilla pyritään vakauttamaan maata, ja että unioni aikoo työskennellä vakailla alueilla yhteistyössä paikallisviranomaisten kanssa edistääkseen selviytymiskykyä, auttaakseen peruspalveluiden tarjonnan ylläpitämisessä ja edistääkseen yhteisöjen kestäviä elinkeinoja;

20.  panee tyytyväisenä merkille Jemenin humanitaarista toimintaa koskevan YK:n suunnitelman vuodelle 2018 sekä vuonna 2018 järjestetyn Jemenin humanitaarista kriisiä koskeneen korkean tason avunantajien tapahtuman, jossa kansainväliset avunantajat sitoutuivat lahjoittamaan yli kaksi miljardia dollaria; pitää myönteisenä, että EU on sitoutunut avustamaan Jemenin konfliktista kärsiviä ja lahjoittamaan 107,5 miljoonaa euroa; kehottaa kaikkia avunantajia maksamaan lupaamansa lahjoitukset nopeasti;

21.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, Persianlahden yhteistyöneuvoston pääsihteerille, Arabiliiton pääsihteerille sekä Jemenin hallitukselle.

Päivitetty viimeksi: 3. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus