Procedūra : 2018/2853(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0446/2018

Pateikti tekstai :

B8-0446/2018

Debatai :

Balsavimas :

Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0383

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 413kWORD 52k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.124v01-00
 
B8-0446/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Jemene  (2018/2853(RSP))


Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa, Fernando Ruas PPE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Jemene  (2018/2853(RSP))  
B8-0446/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Jemeno,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. birželio 25 d. Tarybos išvadas dėl Jemeno,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini ir Komisijos nario Christoso Stylianideso 2018 m. birželio 13 d. bendrus pareiškimus dėl naujausių įvykių netoli Chudaidos (Jemenas) ir 2018 m. rugpjūčio 4 d. bendrą pareiškimą dėl aviacijos smūgių Chudaidoje,

–  atsižvelgdamas į Europos išorės veiksmų tarnybos atstovo spaudai 2018 m. rugpjūčio 10 d. pareiškimą dėl padėties Jemene,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos pirmininko 2018 m. kovo 15 d. pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į JT generalinio sekretoriaus specialiojo pasiuntinio Jemene 2018 m. rugsėjo 6 d. pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į Pasaulio maisto programos vykdomojo direktoriaus 2018 m. rugsėjo 19 d. pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas dėl Jemeno,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi konfliktas Jemene vyksta jau ketvirtus metus ir daugiau kaip 22 milijonams žmonių reikia humanitarinės pagalbos; kadangi 17,8 mln. gyventojų neužtikrinamas aprūpinimas maistu, daugiau kaip 8 mln. jų ypač trūksta maisto ir gresia bado pavojus;

B.  kadangi daugiau kaip 2 mln. žmonių perkelta šalies viduje; kadangi nuo vykstančių karo veiksmų ypač kenčia moterys, vaikai ir pažeidžiami žmonės;

C.  kadangi dėl sutrikimų teikiant pagrindines viešąsias paslaugas, ypač sveikatos priežiūros, sanitarijos ir švietimo srityse, humanitarinė padėtis dar labiau pablogėjo; kadangi pilnu pajėgumu veikia tik 50 proc. visų sveikatos priežiūros įstaigų, tačiau net ir joms labai trūksta vaistų, įrangos ir darbuotojų; kadangi dėl sugriautos infrastruktūros ir viešųjų paslaugų žlugimo kilo choleros protrūkis;

D.  kadangi ES labai susirūpinusi dėl beveik žlugusios Jemeno ekonomikos; kadangi 2016 m. pabaigoje faktiškai nutrauktas reguliarus atlyginimų mokėjimas maždaug 1,4 mln. Jemeno valstybinio ne karo sektoriaus darbuotojų;

E.  kadangi humanitarinių poreikių mastas Jemene yra labai didelis ir tų poreikių nepavyko visiškai patenkinti dedant tarptautines pastangas ir mobilizuojant išteklius;

F.  kadangi ES tebėra įsipareigojusi toliau teikti gyvybiškai svarbią pagalbą visiems Jemeno žmonėms, kuriems jos reikia; kadangi tuo pat metu ES pritaria JT ir kitų donorų susirūpinimui dėl nuolatinio humanitarinės erdvės mažėjimo;

G.  kadangi Jungtinių Tautų Vaikų fondas (UNICEF) pažeidžiamiems vaikams iš nuo konflikto nukentėjusių gubernijų teikia humanitarinę ir vystymosi pagalbą, be kita ko, pagalbą aukoms, padeda ieškoti šeimos narių ir jiems susijungti, dokumentuoja vaiko teisių pažeidimus, informuoja apie minų pavojų ir teikia psichologinę-socialinę paramą, taip pat deda pastangas, siekdamas užkirsti kelią švietimo sistemos žlugimui, be kita ko, įrengia laikinas mokymo vietas ir atnaujina mokyklas;

H.  kadangi stabili, saugi, deramai veikiančią vyriausybę turinti Jemeno valstybė yra ypač svarbi tarptautinės bendruomenės kovai su ekstremizmu ir smurtu regione ir už jo ribų, taip pat siekiant užtikrinti taiką ir stabilumą pačiame Jemene;

I.  kadangi šio regiono stabilumas ES yra gyvybiškai svarbus; kadangi ES yra įsipareigojusi laikytis visapusiško ir strateginio požiūrio, apimančio visus susijusius regioninius subjektus;

J.  kadangi nuo 2015 m. ES prie humanitarinės pagalbos Jemenui prisidėjo suteikdama daugiau kaip 233 mln. eurų;

1.  reiškia didelį susirūpinimą dėl nuolatinio padėties Jemene blogėjimo ir konflikto keliamų pražūtingų humanitarinių padarinių civiliams gyventojams; griežčiausiai smerkia išpuolius prieš civilius gyventojus; reiškia didelį sielvartą dėl smurto gausos Jemene; reiškia susirūpinimą dėl problemų, su kuriomis susiduria Jemeno ekonomika;

2.  nepaprastai apgailestauja dėl konflikto metu prarastų gyvybių ir kančių, kurias patiria tapusieji kovų įkaitais, ir reiškia užuojautą aukų šeimoms; pakartoja savo įsipareigojimą toliau remti Jemeną ir Jemeno gyventojus;

3.  yra labai susirūpinęs dėl bombardavimų tankiai apgyvendintose vietovėse, miestų apgulties, priešpėstinių minų ir kasetinių šaudmenų naudojimo, taip pat dėl išpuolių, dėl kurių sunaikinama civilinė infrastruktūra, įskaitant mokyklas, medicinos įstaigas, gyvenamuosius rajonus, turgaus vietas, vandens sistemas, uostus ir oro uostus;

4.  yra labai susirūpinęs dėl naujausio karinių operacijų suaktyvėjimo Chudaidos mieste ir jo apylinkėse; ragina konflikto šalis užtikrinti visapusišką ir veiksmingą Chudaidos uosto veikimą;

5.  smerkia tai, kad Houthi sukilėlių grupuotė į Saudo Arabijos Karalystę, be kita ko, į civilius taikinius, ir į Bab al Mandebo sąsiauriu praplaukiančius laivus paleido balistines raketas; smerkia tai, kad Houthi pajėgos naudoja jūrines minas;

6.  ragina visas konflikto šalis užtikrinti civilių gyventojų apsaugą ir laikytis tarptautinės humanitarinės teisės ir tarptautinės žmogaus teisių teisės;

7.  ragina visas konflikto šalis laikytis savo įsipareigojimų pagal tarptautinę humanitarinę teisę, kad būtų sudaroma galimybė ir padedama saugiai, greitai ir nekliudomai teikti humanitarinės pagalbos siuntas visiems žmonėms, kuriems to reikia visose nukentėjusiose gubernijose, taip pat sudaroma galimybė ir padedama humanitarinės pagalbos darbuotojams patekti pas tokius žmones;

8.  ragina visas konflikto šalis sudaryti galimybę ir padėti saugiai, greitai ir nekliudomai teikti komercines prekes;

9.  pabrėžia, kad JT Saugumo Taryba pabrėžė remianti JT tikrinimo ir patikrų mechanizmą (UNVIM) ir kad ES visapusiškai remia UNVIM veiklos tęstinumą ir visapusišką bei netrukdomą jos įgaliojimų vykdymą;

10.  pabrėžia, kad itin svarbu visapusiškai ir tvariai užtikrinti visų importuojamų komercinių ir humanitarinių prekių patekimą į visus Jemeno uostus ir oro uostus, taip pat medicininę evakuaciją ir komercinius skrydžius;

11.  ragina visas konflikto šalis nutraukti dabartinę eskalaciją, laikytis santūriai, sparčiai dirbti siekiant visoje šalyje nutraukti ugnį ir konstruktyviai bendradarbiauti su JT;

12.  remia JT generalinio sekretoriaus specialiojo pasiuntinio Jemene Martino Griffithso pastangas atgaivinti politinį procesą; atkreipia dėmesį į jo 2018 m. rugsėjo 11 d. pareiškimą JT Saugumo Tarybai, kad „nepaisant to, kad praėjusią savaitę Ženevoje vykusiose konsultacijose nebuvo vienos iš šalių ir jos netgi nevyko taip, kaip buvo planuota, mums vis dėlto pavyko iš naujo pradėti politinį procesą, aiškiai ir tvirtai remiant Jemeno žmonėms ir tarptautinei bendruomenei“; palankiai vertina M. Griffithso apsilankymą Sanoje 2018 m. rugsėjo 16 d.; ragina specialiajam pasiuntiniui sudaryti visapusiškas sąlygas netrukdomai patekti į visas atitinkamas Jemeno teritorijos dalis;

13.  pabrėžia, kad tik politinis, įtraukus ir derybomis pasiektas konflikto sprendimas gali atkurti taiką ir išsaugoti Jemeno vienybę, suverenumą, nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą; ragina visus tarptautinius ir regioninius subjektus konstruktyviai bendradarbiauti su Jemeno konflikto šalimis, kad būtų sudarytos sąlygos deeskaluoti konfliktą ir derybų keliu pasiekti susitarimą;

14.  kuo griežčiausiai smerkia visus teroristinius išpuolius; yra labai susirūpinęs dėl to, kad Jemene daugėja nusikalstamų ir teroristinių grupuočių, įskaitant Arabijos pusiasalio grupuotę „Al Kaida“ ir ISIS („Da’esh“); ragina visas konflikto šalis imtis ryžtingų veiksmų prieš tokias grupuotes;

15.  ragina visas konflikto šalis nutraukti vaikų karių verbavimą ar naudojimą kare ir kitus šiurkščius jų atžvilgiu vykdomus pažeidimus, nesilaikant taikytinos tarptautinės teisės ir standartų; ragina visas konflikto šalis paleisti visus jau užverbuotus vaikus ir bendradarbiauti su JT siekiant juos reabilituoti ir vėl integruoti į jų bendruomenes; remia gyvybiškai svarbų UNICEF darbą Jemene;

16.  ragina visas konflikto šalis imtis būtinų priemonių siekiant užtikrinti, kad būtų atliekami veiksmingi, nešališki ir nepriklausomi visų įtariamų žmogaus teisių pažeidimų ir piktnaudžiavimo žmogaus teisėmis, ir įtariamų tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų tyrimai, laikantis tarptautinių standartų;

17.  yra labai susirūpinęs dėl pranešimų apie atsisakymą suteikti religijos ar tikėjimo laisvę – tai apima diskriminaciją, neteisėtą sulaikymą ir smurto naudojimą;

18.  ragina Jemeno vyriausybę skubiai išmokėti atlyginimus valstybės tarnautojams, ypač dirbantiems labai svarbiuose švietimo, sveikatos priežiūros ir sanitarijos sektoriuose;

19.  palankiai vertina tai, kad ES toliau teiks paramą vystymuisi Jemene, teikdama pirmenybę veiksmams, kuriais siekiama stabilizuoti šalį, ir dirbs stabiliose vietovėse su vietos valdžios institucijomis, kad skatintų atsparumą, padėtų toliau teikti pagrindines paslaugas ir skatintų tvarų bendruomenių pragyvenimą;

20.  palankiai vertina JT 2018 m. humanitarinės pagalbos teikimo Jemenui planą ir tai, kad 2018 m. Jemeno humanitarinei krizei skirtame aukšto lygio paramos teikėjų renginyje tarptautiniai paramos teikėjai įsipareigojo skirti daugiau kaip 2 mlrd. JAV dolerių; teigiamai vertina tai, kad ES yra įsipareigojusi suteikti pagalbą nukentėjusiesiems nuo konflikto Jemene ir tuo tikslu numatė skirti 107,5 mln. EUR; ragina visus paramos teikėjus skubiai išmokėti įsipareigotas skirti sumas;

21.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos generaliniam sekretoriui, Arabų Valstybių Lygos generaliniam sekretoriui ir Jemeno vyriausybei.

Atnaujinta: 2018 m. spalio 3 d.Teisinis pranešimas