Procedūra : 2018/2853(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0446/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0446/2018

Debates :

Balsojumi :

Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0383

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 555kWORD 47k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.124v01-00
 
B8-0446/2018

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Jemenā (2018/2853(RSP))


Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa, Fernando Ruas PPE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Jemenā (2018/2853(RSP))  
B8‑0446/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Jemenu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 25. jūnija secinājumus par Jemenu,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) Federikas Mogerīni un komisāra Hrista Stiljanida 2018. gada 13. jūnija paziņojumu par jaunākajiem notikumiem Hudeidas apkārtnē, Jemenā, un 2018. gada 4. augusta paziņojumu par gaisa uzbrukumiem Hudeidai,

–  ņemot vērā Eiropas Ārējās darbības dienesta runaspersonas 2018. gada 10. augusta paziņojumu par stāvokli Jemenā,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes priekšsēdētāja 2018. gada 15. marta paziņojumu,

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra īpašā sūtņa Jemenā 2018. gada 6. septembra paziņojumu,

–  ņemot vērā Pasaules Pārtikas programmas izpilddirektora 2018. gada 19. septembra paziņojumu,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūcijas par Jemenu,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā pašreizējais konflikts Jemenā ilgst jau ceturto gadu un vairāk nekā 22 miljoniem cilvēku ir nepieciešama humānā palīdzība; tā kā vairāk nekā 17 miljoniem cilvēku nepietiek pārtikas un viņu vidū vairāk nekā 8 miljoni cilvēku cieš no nopietna pārtikas trūkuma un ir uz bada robežas;

B.  tā kā vairāk nekā 2 miljoni cilvēku ir pārvietoti iekšzemē; tā kā notiekošā karadarbība īpaši ietekmē sievietes, bērnus un neaizsargātas personas;

C.  tā kā humanitāro stāvokli vēl vairāk ir saasinājusi svarīgu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana, jo īpaši veselības, sanitārijas un izglītības jomā; tā kā pilnībā darbojas tikai 50 % no veselības aprūpes iestādēm un pat tām būtiski trūkst zāļu, aprīkojuma un darbinieku; tā kā infrastruktūra ir izpostīta un sabiedriskos pakalpojumus nav iespējams sniegt, kas ir veicinājis holeras uzliesmojumu;

D.  tā kā ES ir dziļi nobažījusies par gandrīz pilnīgo Jemenas ekonomikas sabrukumu; tā kā 2016. gada beigās līdz pat 1,4 miljoniem Jemenas nemilitārā publiskā sektora darbinieku faktiski pārtrauca izmaksāt regulāru algu;

E.  tā kā Jemenas humanitāro vajadzību apmēra dēļ tās nav izdevies pilnībā apmierināt ar starptautiskajiem centieniem un resursu mobilizēšanu;

F.  tā kā ES joprojām ir apņēmusies turpināt sniegt dzīvības glābšanas palīdzību visiem cilvēkiem Jemenā, kuriem tā ir vajadzīga; tā kā tajā pašā laikā ES pievienojas ANO un citu līdzekļu devēju paustajām bažām par pastāvīgi sarūkošo humanitāro telpu;

G.  tā kā ANO Bērnu fonds (UNICEF) sniedz neaizsargātiem bērniem konfliktu skartajās provincēs humāno un attīstības palīdzību, tostarp palīdzību cietušajiem, ģimenes locekļu meklēšanu/ģimenes atkalapvienošanu, bērnu tiesību pārkāpumu dokumentāciju, izglītošanu par mīnu radīto risku un psihosociālo atbalstu, un cenšas novērst izglītības sistēmas sabrukumu, tostarp izveidojot pagaidu mācību telpas un rehabilitējot skolas;

H.  tā kā stabila un droša Jemenas valsts, kam ir pienācīgi funkcionējoša valdība, ir izšķiroši svarīga, lai varētu īstenot starptautiskos centienus ekstrēmisma un vardarbības apkarošanā šajā reģionā un ārpus tā, kā arī lai panāktu mieru un stabilitāti pašā Jemenā;

I.  tā kā šā reģiona stabilitāte ir ārkārtīgi svarīga Eiropas Savienībai; tā kā ES ir apņēmusies īstenot visaptverošu un stratēģisku pieeju, kurā ir iesaistīti visi attiecīgie reģionālie dalībnieki;

J.  tā kā kopš 2015. gada ES ir Jemenai sniegusi humānās palīdzības finansējumu vairāk nekā 233 miljonu EUR apmērā;

1.  pauž nopietnas bažas par pastāvīgo situācijas pasliktināšanos Jemenā un konflikta postošo ietekmi uz civiliedzīvotāju humanitāro stāvokli; stingri nosoda uzbrukumus civiliedzīvotājiem; pauž nopietnu satraukumu par vardarbības līmeni Jemenā; pauž bažas par problēmām, ar kurām saskaras Jemenas ekonomika;

2.  pauž dziļu nožēlu par konflikta rezultātā zaudētajām dzīvībām un karadarbības skarto cilvēku ciešanām un izsaka līdzjūtību cietušo ģimenēm; vēlreiz apstiprina apņemšanos arī turpmāk atbalstīt Jemenu un Jemenas tautu;

3.  pauž dziļas bažas par blīvi apdzīvotu teritoriju bombardēšanu, pilsētu aplenkšanu, kājnieku mīnu un kasešu munīcijas pielietošanu, kā arī par uzbrukumiem, kuru rezultātā tiek iznīcināta civilā infrastruktūra, tostarp skolas, medicīnas iestādes, dzīvojamie rajoni, tirgi, ūdensapgādes sistēmas, ostas un lidostas;

4.  pauž dziļas bažas par militāro operāciju neseno pastiprināšanos Hudeidas pilsētā un ostā un to apkārtnē; aicina konfliktā iesaistītās puses nodrošināt pilnīgu un efektīvu Hudeidas ostas darbību;

5.  nosoda to, ka hūsītu nemiernieki ir palaiduši ballistiskās raķetes pret Saūda Arābijas Karalisti, tostarp pret civilajiem mērķiem, un pret kuģiem, kas tranzītā šķērso Babelmandeba jūras šaurumu; nosoda to, ka hūsītu spēki izmanto jūras mīnas;

6.  aicina visas konfliktā iesaistītās puses steidzami nodrošināt civiliedzīvotāju aizsardzību un ievērot starptautiskās humanitārās tiesības un starptautiskās cilvēktiesības;

7.  aicina visas konfliktā iesaistītās puses rīkoties saskaņā ar savām saistībām atbilstīgi starptautiskajām humanitārajām tiesībām, lai visiem cilvēkiem, kam tas ir vajadzīgs, visās skartajās provincēs dotu iespēju un palīdzētu droši, ātri un netraucēti piekļūt humanitārām piegādēm un personālam;

8.  aicina visas konfliktā iesaistītās puses dot iespēju un palīdzēt droši, ātri un netraucēti piekļūt komercprecēm;

9.  uzsver, ka ANO Drošības padome ir paziņojusi par atbalstu ANO Pārbaužu un inspekciju mehānismam (UNVIM) un ka ES pilnībā atbalsta UNVIM turpināšanu un tā mandāta pilnīgu un netraucētu īstenošanu;

10.  uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt, lai visam komerciālo un humanitāro preču importam, kā arī medicīniskajai evakuācijai un komerciālajiem lidojumiem būtu pilnīga un pastāvīga piekļuve visām Jemenas ostām un lidostām;

11.  aicina visas konfliktā iesaistītās puses izbeigt pašreizējo eskalāciju, rīkoties savaldīgi, steidzami strādāt, lai panāktu uguns pārtraukšanu visā valstī, un konstruktīvi sadarboties ar ANO;

12.  atbalsta ANO ģenerālsekretāra īpašā sūtņa Jemenā Martina Grifitsa centienus atsākt politisko procesu; pieņem zināšanai viņa 2018. gada 11. septembra paziņojumu ANO Drošības padomē, ka “neraugoties uz to, ka pagājušajā nedēļā Ženēvā notikušajās apspriedēs nepiedalījās viena no pusēm, un pat uz to, ka tās nenoritēja tā, kā plānots, mums tik un tā izdevās atsākt politisko procesu, ko stabili atbalstīja paši Jemenas iedzīvotāji un starptautiskā sabiedrība”; atzinīgi vērtē Martina Grifitsa 2018. gada 16. septembra vizīti Sanā; aicina piešķirt īpašajam sūtnim pilnīgu un netraucētu piekļuvi visām attiecīgajām pusēm Jemenā;

13.  uzsver, ka tikai politisks, iekļaujošs un sarunu ceļā panākts konflikta risinājums var atjaunot mieru un saglabāt Jemenas vienotību, suverenitāti, neatkarību un teritoriālo integritāti; aicina visus starptautiskos un reģionālos dalībniekus konstruktīvi sadarboties ar Jemenas pusēm, lai panāktu saspīlējuma mazināšanos un atrisinātu konfliktu pie sarunu galda;

14.  visstingrākajā mērā nosoda visus teroristu uzbrukumus; pauž dziļas bažas par aizvien lielāku kriminālo un teroristu grupējumu, tostarp Arābijas pussalas “Al Quaeda” (AQAP) un ISIS/Da’esh, klātbūtni Jemenā; aicina visas konfliktā iesaistītās puses ar izlēmīgu rīcību vērsties pret šiem grupējumiem;

15.  aicina visas konfliktā iesaistītās puses beigt vervēt vai izmantot bērnus par karavīriem un izbeigt citus smagus bērniem nodarītus pārkāpumus, ar kuriem tiek pārkāptas piemērojamās starptautiskās tiesības un standarti; ES aicina visas puses atbrīvot jau savervētos bērnus un sadarboties ar ANO, lai varētu šos bērnus rehabilitēt un reintegrēt viņu kopienās; atbalsta nozīmīgo UNICEF darbu Jemenā;

16.  aicina visas konfliktā iesaistītās puses veikt vajadzīgos pasākumus, lai saskaņā ar starptautiskajiem standartiem nodrošinātu efektīvu, objektīvu un neatkarīgu izmeklēšanu par visiem iespējamiem cilvēktiesību pārkāpumiem un ļaunprātībām un iespējamiem starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumiem;

17.  pauž dziļas bažas par ziņojumiem attiecībā uz reliģijas vai ticības brīvības liegšanu, tostarp diskrimināciju, nelikumīgu aizturēšanu un vardarbības pielietošanu;

18.  aicina Jemenas valdību steidzami izmaksāt publiskā sektora darbinieku algas, jo īpaši to darbinieku algas, kas strādā svarīgajās izglītības, veselības aprūpes un sanitārijas jomās;

19.  atzinīgi vērtē to, ka ES turpinās sniegt Jemenai attīstības palīdzību, piešķirot prioritāti valsts stabilizācijai paredzētajām intervencēm, un sadarbosies ar vietējām iestādēm stabilos reģionos, lai veicinātu noturību, palīdzētu saglabāt pamatpakalpojumu sniegšanu un veicinātu ilgtspējīgu iztiku kopienām;

20.  atzinīgi vērtē ANO 2018. gada Humānās palīdzības plānu Jemenai un 2018. gadā notikušo ANO augsta līmeņa pasākumu līdzekļu devējiem saistībā ar humanitāro krīzi Jemenā, kur starptautiskie līdzekļu devēji pauda apņemšanos piešķirt vairāk nekā 2 miljardus USD; atzinīgi vērtē to, ka ES ir apņēmusies palīdzēt Jemenas konfliktā skartajiem iedzīvotājiem un šim nolūkam ir apsolījusi 107,5 miljonus EUR; aicina visus līdzekļu devējus nekavējoties īstenot savus solījumus;

21.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram, Persijas līča arābu valstu sadarbības padomes ģenerālsekretāram, Arābu valstu līgas ģenerālsekretāram un Jemenas valdībai.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 3. oktobrisJuridisks paziņojums