Procedura : 2018/2853(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0446/2018

Teksty złożone :

B8-0446/2018

Debaty :

Głosowanie :

Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0383

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 338kWORD 47k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.124v01-00
 
B8-0446/2018

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sytuacji w Jemenie (2018/2853(RSP))


Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa, Fernando Ruas w imieniu grupy PPE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Jemenie (2018/2853(RSP))  
B8‑0446/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Jemenu,

–  uwzględniając konkluzje Rady w sprawie Jemenu z dnia 25 czerwca 2018 r.,

–  uwzględniając wspólne oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federiki Mogherini i komisarza Christosa Stylianidesa z 13 czerwca 2018 r. w sprawie niedawnych wydarzeń w okolicach Al-Hudajdy w Jemenie oraz z 4 sierpnia 2018 r. w sprawie nalotów w tym mieście,

–  uwzględniając oświadczenie w sprawie sytuacji w Jemenie wydane przez rzecznika Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w dniu 10 sierpnia 2018 r.,

–  uwzględniając oświadczenie przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 15 marca 2018 r.,

–  uwzględniając oświadczenie z dnia 6 września 2018 r. wydane przez specjalnego wysłannika sekretarza generalnego ONZ do Jemenu,

–  uwzględniając oświadczenie dyrektor wykonawczej Światowego Programu Żywnościowego z dnia 19 września 2018 r.,

–  uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Jemenu,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że konflikt w Jemenie toczy się od czterech lat i doprowadził do sytuacji, w której ponad 22 mln osób wymaga pomocy humanitarnej; mając na uwadze, że ponad 17 mln osób zmaga się z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, a ponad 8 milionów z nich odczuwa dotkliwe skutki braku takiego bezpieczeństwa i jest zagrożonych głodem;

B.  mając na uwadze, że ponad 2 mln osób zostało wewnętrznie przesiedlonych; mając na uwadze, że kobiety, dzieci i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji są szczególnie dotknięte wrogimi działaniami;

C.  mając na uwadze, że zakłócenia w świadczeniu podstawowych usług publicznych, zwłaszcza w obszarze opieki zdrowotnej, usług sanitarnych i edukacji, pogłębiły kryzys humanitarny; mając na uwadze, że jedynie połowa placówek opieki zdrowotnej jest w pełni operacyjna, przy czym nawet te placówki, które działają prawidłowo, zmagają się z poważnymi brakami leków, sprzętu i personelu; mając na uwadze, że zniszczenie infrastruktury i zapaść usług użyteczności publicznej przyczyniły się do wybuchu epidemii cholery;

D.  mając na uwadze, że UE jest głęboko zaniepokojona prawie całkowitą zapaścią gospodarki Jemenu; mając na uwadze, że regularne wypłaty pensji dla 1,4 mln jemeńskich cywilnych pracowników sektora publicznego praktycznie ustały pod koniec 2016 r.;

E.  mając na uwadze, że ze względu na fakt, iż potrzeby humanitarne obywateli Jemenu są tak duże, nie zostały one w pełni zaspokojone w drodze międzynarodowych wysiłków i uruchomienia zasobów;

F.  mając na uwadze, że UE jest nadal zdecydowana kontynuować dostarczanie ratującej życie pomocy wszystkim potrzebującym w Jemenie; mając na uwadze, że jednocześnie UE podziela obawy ONZ i innych darczyńców dotyczące stałego kurczenia się przestrzeni przeznaczonej na pomoc humanitarną;

G.  mając na uwadze, że Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci zapewnia dzieciom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji w dotkniętych kryzysem jednostkach administracyjnych pomoc humanitarną i rozwojową, w tym pomoc ofiarom, poszukiwanie członków rodzin/łączenie rodzin, dokumentację dotyczącą naruszeń praw dzieci, edukację w dziedzinie zagrożenia minami i wsparcie psychospołeczne, a także podejmuje wysiłki, by nie dopuścić do upadku systemu szkolnictwa, w tym poprzez tworzenie tymczasowych sal dydaktycznych i ośrodków rehabilitacji;

H.  mając na uwadze, że stabilny i bezpieczny Jemen z prawidłowo działającym rządem ma kluczowe znaczenie dla walki z ekstremizmem i przemocą w regionie i poza nim, a także dla pokoju i stabilności w samym Jemenie;

I.  mając na uwadze, że stabilność w tym regionie jest dla UE niezwykle istotna; mając na uwadze, że UE jest oddana kompleksowemu i strategicznemu podejściu obejmującemu wszystkie odnośne podmioty w regionie;

J.  mając na uwadze, że w 2015 r. UE przeznaczyła ponad 233 mln EUR na pomoc humanitarną dla Jemenu;

1.  wyraża głębokie zaniepokojenie ciągłym pogłębianiem się kryzysu w Jemenie i katastrofalnymi skutkami humanitarnymi konfliktu dla ludności cywilnej; potępia ataki na ludność cywilną; głęboko ubolewa nad poziomem przemocy w Jemenie; jest zaniepokojony problemami, z jakimi zmaga się gospodarka Jemenu;

2.  głęboko ubolewa nad śmiertelnymi ofiarami konfliktu oraz nad cierpieniem osób biorących udział w walkach, a także kieruje wyrazy współczucia do rodzin ofiar; potwierdza swoje zobowiązanie do dalszego wspierania Jemenu i narodu jemeńskiego;

3.  jest głęboko zaniepokojony bombardowaniami na gęsto zaludnionych obszarach, obleganiem miast, stosowaniem min przeciwpiechotnych i amunicji kasetowej, jak również atakami powodującymi zniszczenia infrastruktury cywilnej, w tym szkół, placówek medycznych, dzielnic mieszkalnych, targowisk, systemów wodociągowych, portów i lotnisk;

4.  jest głęboko zaniepokojony, że w ostatnim czasie nasiliły się działania wojskowe w mieście i porcie Al-Hudajda oraz w najbliższej okolicy; wzywa wszystkie strony konfliktu, by zapewniły pełne i skuteczne funkcjonowanie portu w Al-Hudajdzie;

5.  potępia wystrzelenie przez rebeliantów Huti pocisków balistycznych przeciw Królestwu Arabii Saudyjskiej, wymierzonych także w cele cywilne i statki przepływające przez cieśninę Bab Al-Mandab; potępia wykorzystywanie min morskich przez rebeliantów Huti;

6.  apeluje do wszystkich stron konfliktu o zagwarantowanie ochrony ludności cywilnej oraz o poszanowanie międzynarodowego prawa humanitarnego i międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka;

7.  apeluje do wszystkich stron konfliktu o przestrzeganie zobowiązań wynikających z międzynarodowego prawa humanitarnego, by umożliwić i ułatwić bezpieczny, szybki i niezakłócony dostęp dostaw humanitarnych i personelu do wszystkich ludzi w potrzebie we wszystkich dotkniętych kryzysem jednostkach administracyjnych;

8.  wzywa wszystkie strony konfliktu do umożliwienia i ułatwienia bezpiecznego, szybkiego i niezakłóconego dostępu do dostaw towarów;

9.  zaznacza, że Rada Bezpieczeństwa ONZ podkreśliła swoje poparcie dla oenzetowskiego mechanizmu weryfikacji i inspekcji (UNVIM) oraz że UE w pełni popiera kontynuację UNVIM, a także pełne i niezakłócone wykonywanie jego mandatu;

10.  podkreśla, że należy zapewnić pełny i stały dostęp do wszystkich jemeńskich portów i lotnisk dla wszystkich przywozów handlowych i humanitarnych, a także dla ewakuacji ze względów medycznych oraz lotów komercyjnych;

11.  apeluje do wszystkich stron konfliktu o zaprzestanie obecnej eskalacji, powściągliwość, pilne prace na rzecz ogólnokrajowego zawieszenia broni i o konstruktywną współpracę z ONZ;

12.  popiera wysiłki specjalnego wysłannika sekretarza generalnego ONZ do Jemenu Martina Griffithsa mające na celu ponowne uruchomienie procesu politycznego; przyjmuje do wiadomości oświadczenie skierowane do Rady Bezpieczeństwa ONZ w dniu 11 września 2018 r., z którego wynika, że „pomimo braku jednej ze stron konsultacji genewskich w ubiegłym tygodniu, a nawet mimo iż zdecydowanie nie przebiegały one zgodnie z planem, i tak udało nam się ponownie uruchomić proces polityczny przy pełnym wsparciu ze strony obywateli Jemenu i społeczności międzynarodowej”; z zadowoleniem przyjmuje wizytę Martina Griffithsa w Sanie w dniu 16 września 2018 r.; apeluje o zapewnienie specjalnemu wysłannikowi pełnego i niezakłóconego dostępu do wszystkich zainteresowanych stron w Jemenie;

13.  podkreśla, że jedynie polityczne, globalne i będące wynikiem negocjacji rozwiązanie może przywrócić pokój, zachować jedność, suwerenność, niepodległość i terytorialną integralność Jemenu; wzywa wszystkie podmioty międzynarodowe i regionalne do podjęcia konstruktywnych kontaktów ze stronami konfliktu w Jemenie, aby umożliwić deeskalację konfliktu i wynegocjowanie jego rozwiązania;

14.  potępia z całą surowością wszelkie ataki terrorystyczne; jest głęboko zaniepokojony coraz większą obecnością w Jemenie grup przestępczych i terrorystycznych, w tym Al-Kaidy Półwyspu Arabskiego (AQAP) oraz ISIS/Daisz; wzywa wszystkie strony konfliktu do podjęcia zdecydowanych działań przeciwko takim grupom;

15.  apeluje do wszystkich stron konfliktu o zaprzestanie werbowania dzieci i wykorzystywania ich jako żołnierzy, a także o zaprzestanie innych poważnych naruszeń popełnianych wobec dzieci z pogwałceniem obowiązującego prawa międzynarodowego i międzynarodowych norm; wzywa wszystkie strony do uwolnienia wszystkich zwerbowanych już dzieci oraz do współpracy z ONZ w celu ich rehabilitacji i reintegracji w społecznościach; wspiera kluczowe działania UNICEF-u w Jemenie;

16.  apeluje do wszystkich stron konfliktu, by podjęły niezbędne działania na rzecz przeprowadzenia skutecznych, bezstronnych i niezależnych dochodzeń w sprawie wszystkich domniemanych naruszeń i łamania praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego zgodnie ze standardami międzynarodowymi;

17.  jest głęboko zaniepokojony doniesieniami o ograniczaniu wolności religii lub przekonań, obejmującym dyskryminację, bezprawne zatrzymania i stosowanie przemocy;

18.  wzywa rząd Jemenu do natychmiastowej wypłaty wynagrodzeń urzędnikom służby cywilnej, zwłaszcza pracownikom kluczowych sektorów kształcenia, opieki medycznej i usług sanitarnych;

19.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że UE będzie kontynuować zapewnianie pomocy rozwojowej w Jemenie, nadając priorytet działaniom prowadzącym do ustabilizowania sytuacji w kraju, a także będzie prowadzić działania w stabilnych obszarach we współpracy z władzami lokalnymi, aby wspierać odporność społeczności, pomóc w zapewnianiu im podstawowych usług oraz promować trwałe źródła ich utrzymania;

20.  z zadowoleniem przyjmuje opracowany przez ONZ na rok 2018 plan pomocy humanitarnej dla Jemenu oraz zorganizowane w 2018 r. spotkanie wysokiego szczebla w sprawie kryzysu humanitarnego w Jemenie, w trakcie którego międzynarodowi darczyńcy obiecali przekazać ponad 2 mld USD; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że UE angażuje się na rzecz pomocy osobom dotkniętym konfliktem w Jemenie oraz że zobowiązała się przekazać 107,5 mld EUR; wzywa wszystkich darczyńców do szybkiego spełnienia złożonych przez nich obietnic;

21.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, sekretarzowi generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, sekretarzowi generalnemu Rady Współpracy Państw Zatoki, sekretarzowi generalnemu Ligi Państw Arabskich oraz rządowi Jemenu.

Ostatnia aktualizacja: 3 października 2018Informacja prawna