Procedūra : 2018/2853(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0447/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0447/2018

Debates :

Balsojumi :

Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0383

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 572kWORD 55k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.125v01-00
 
B8-0447/2018

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Jemenā (2018/2853(RSP))


Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Ana Miranda, Michel Reimon, Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Jemenā (2018/2853(RSP))  
B8-0447/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Jemenu, jo īpaši 2017. gada 30. novembra rezolūciju par stāvokli Jemenā(1), 2016. gada 25. februāra rezolūciju par humanitāro situāciju Jemenā(2) un 2015. gada 9. jūlija rezolūciju par stāvokli Jemenā(3), kā arī 2016. gada 28. aprīļa rezolūciju par uzbrukumiem slimnīcām un skolām kā starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumu(4),

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) Federica Mogherini un komisāra Christos Stylianides 2018. gada 13. jūnija paziņojumu par jaunākajiem notikumiem Hudeidas apkārtnē, Jemenā, un Eiropas Ārējās darbības dienesta runaspersonas 2018. gada 10. augusta paziņojumu par stāvokli Jemenā,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 25. jūnija secinājumus par Jemenu,

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas augstā cilvēktiesību komisāra 2018. gada 17. augusta ziņojumu, kurā iekļauti Neatkarīgu ievērojamu starptautisku un reģionālu ekspertu grupas konstatējumi par cilvēktiesību situāciju Jemenā, tostarp par pārkāpumiem un ļaunprātībām kopš 2014. gada septembra,

–  ņemot vērā attiecīgās ANO Drošības padomes rezolūcijas, jo īpaši Rezolūciju Nr. 2402(2018), ar ko paplašināts sankciju režīms,

–  ņemot vērā ES pamatnostādnes par starptautisko humanitāro tiesību ievērošanas veicināšanu,

–  ņemot vērā 1949. gada Ženēvas konvencijas un to papildprotokolus,

–  ņemot vērā Starptautiskās Krimināltiesas Romas statūtus,

–  ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

–  ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā 2018. gada jūnijā Saūda Arābijas vadītā koalīcija sāka ofensīvu ar mērķi ieņemt Hudeidas pilsētu; tā kā sarunās par pamieru, ko vadīja ANO īpašais sūtnis Jemenā Martin Griffiths, tika panākta ofensīvas pagaidu pārtraukšana; tā kā nesenākais mēģinājums rīkot miera sarunas Ženēvā bija neveiksmīgs un noveda pie karadarbības atsākšanās 2018. gada 7. septembrī; tā kā kopš ofensīvas sākuma civiliedzīvotāju bojāejas līmenis ir pieaudzis par 164 %;

B.  tā kā 2018. gada septembrī Jemenas valdība ar Saūda Arābijas vadītās koalīcijas atbalstu sagrāba galveno ceļu, kas savieno Hudeidu ar Sanu, un bloķēja piegādes maršrutu starp šīm pilsētām;

C.  tā kā 70 % palīdzības un komerciālā importa, kas nodrošina cilvēku izdzīvošanai vajadzīgo pārtiku, kurināmo un zāles, Jemenā nonāk caur Hudeidu un tai tuvumā esošo Salefas ostu; tā kā vēl viens uzbrukums Hudeidai katastrofāli ietekmētu civiliedzīvotājus; tā kā konflikta pusēm ir pienākums ļaut un sekmēt ātru un netraucētu humānās palīdzības, tostarp zāļu, pārtikas un citu izdzīvošanai nepieciešamu lietu, piegādi;

D.  tā kā Apvienoto Nāciju Organizācijas Humānās palīdzības koordinācijas birojs ir norādījis, ka Jemenas humanitārā krīze ir lielākā pasaulē: humānā vai aizsardzības palīdzība vajadzīga vairāk nekā 22 miljoniem cilvēku; tā kā 17 miljoni cilvēku cieš no nepietiekama pārtikas nodrošinājuma, tostarp vairāk nekā 8 miljoniem draud bads;

E.  tā kā saskaņā ar ANO Neatkarīgu ievērojamu starptautisku un reģionālu ekspertu grupas (IEG) Jemenas jautājumos konstatējumiem no 2015. gada martam līdz 2018. gada jūnijam gājuši bojā vismaz 16 706 civiliedzīvotāji; tā kā faktiskais rādītājs, ticamākais, ir ievērojami lielāks; tā kā lielāko daļu dokumentēto civiliedzīvotāju bojāejas gadījumu ir izraisījuši koalīcijas gaisa uzbrukumi, kas, klaji pārkāpjot Ženēvas konvencijas, vērsti pret dzīvojamiem rajoniem, tirgiem un veselības aprūpes objektiem;

F.  tā kā ANO IEG Jemenas jautājumos ir secinājusi, ka atsevišķas personas Jemenas valdībā un koalīcijā, arī no Saūda Arābijas un Apvienotajiem Arābu Emirātiem (AAE), ir veikušas darbības, kas var būt uzskatāmas par kara noziegumiem, tostarp jāmin nežēlīga izturēšanās un spīdzināšana, kā arī precīzijas ieroču izmantošana pret civiliem mērķiem;

G.  tā kā ieroču nodošana un militārais atbalsts konflikta pusēm ļauj īstenot blokādi un turpināt uzbrukumus no gaisa, vēl vairāk saasina humanitāro krīzi un apgrūtina iespēju rast politisku konflikta risinājumu;

H.  tā kā pret ANO IEG Jemenas jautājumos vadītāju Kamel Jendoubi tiek vērsta nomelnošanas kampaņa, kuras mērķis ir iebiedēt ANO IEG un viest šaubas par tās konstatējumiem;

I.  tā kā taisnīgums, tiesiskums un cīņa pret nesodāmību ir būtiski noturīga miera un konfliktu risināšanas centienu elementi;

J.  tā kā valstī, kas ir atkarīga no importa, Saūda Arābijas vadītā koalīcija teritorijā, ko kontrolē hūsītu nemiernieki, ir ieviesusi jūras un gaisa blokādi, kura liek šķēršļus dzīvībai svarīgu preču piegādei civiliedzīvotājiem un ierobežo viņu iespējas ieceļot valstī un izceļot no tās;

K.  tā kā ANO Sarkanās jūras ostās, ko nekontrolē Jemenas valdība, ir izveidojusi verifikācijas un inspekcijas mehānismu; tā kā par spīti tam Saūda Arābijas vadītā koalīcija veic papildu inspekcijas, kas var ilgt nedēļām ilgi, un ir patvaļīgi liegusi ienākšanu ostās kuģiem, smagi apdraudot humānās palīdzības piegādi civiliedzīvotājiem; tā kā saskaņā ar starptautisko tiesību normām nepamatota kuģu aizkavēšana vai aizliegums kuģiem ienākt Jemenas ostās ir uzskatāms par nelikumīgu vienpusēju piespiedu pasākumu;

L.  tā kā Jemena un AAE ir parakstījušas Starptautiskās Krimināltiesas Romas statūtus, bet nav tos ratificējušas; tā kā Saūda Arābija Romas statūtus nav nedz parakstījusi, nedz ratificējusi; tā kā vairāki Romas statūtu noteikumi, tostarp par kara noziegumiem, atspoguļo starptautiskās paražu tiesības;

M.  tā kā 2018. gada 10. jūlijā Saūda Arābija karalis Salman bin Abdulaziz izdeva karaļa dekrētu, kur plašos vilcienos norādīts, ka operācijā “Cerības atjaunošana” iesaistītie kareivji ir atbrīvoti no jebkādiem militāriem un disciplināriem sodiem; tā kā šis dekrēts pārkāpj Ženēvas konvencijas un ir pretrunā pienākumam pieņemt krimināltiesību aktus, kas attiecas uz visām personām, kuras izdarījušus smagus starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumus;

N.  tā kā Jemenā ir krasi palielinājies letālas dabas ekstrateritoriālo un ārpustiesas ASV operāciju skaits, kuras īstenotas, izmantojot galvenokārt dronus, un kuru rezultātā saskaņā ar saņemtajiem ziņojumiem ir gājuši bojā daudzi civiliedzīvotāji; tā kā ir pierādījumi, ka konkrētas ES dalībvalstis šādām letālām operācijām sniedz tiešu vai netiešu atbalstu ar izlūkdatiem un citiem līdzekļiem;

O.  tā kā Saūda Arābijas vadītā koalīcija ir pastāvīgi traucējusi starptautisko mediju un cilvēktiesību organizāciju darbam, liedzot to personālam izmantot ANO lidojumus; tā kā pastāvošās nedrošības apstākļos šāda rīcība traucē neatkarīgi un uzticami ziņot par situāciju Jemenā un palielina pasaules vienaldzību par šo konfliktu; tā kā 2018. gada 17. septembrī koalīcijas gaisa uzbrukumā cieta Jemenas Almaravijas raioapraides centrs;

P.  tā kā hūsītu nemiernieki ir bez izšķirības ar artilēriju apšaudījuši civiliedzīvotāju teritorijas, īpaši Taizā, nogalinot un ievainojot simtiem civiliedzīvotāju, izmantojuši aizliegtas kājinieku mīnas, vervējuši bērnus un nelikumīgi apcietinājuši cilvēkus, tātad veikuši darbības, kas var būt uzskatāmas par kara noziegumiem; tā kā Sanas īpašā krimināltiesa pēc starptautiskajiem standartiem neatbilstošiem tiesas procesiem ir piespriedusi nāvessodus;

Q.  tā kā vairāki ziņojumi liecina, ka AAE personāls vairākās aizturēšanas vietās, tostarp koalīcijas objektā Bureikā un Birahmedas cietumā, ir izmantojis spīdzināšanu un seksuālu vardarbību, piemēram, apcietinātu pieaugušo vīriešu izvarošanu;

R.  tā kā dzimumbalstītas seksuālās vardarbības līmenis kopš konflikta sākuma ir kāpis eksponenciāli; tā kā krimināltiesību sistēmas jau tā ierobežotā spēja vērsties pret seksuālu un dzimumbalstītu vardarbību ir izsīkusi un nav veikta nekāda izmeklēšana par tādu rīcību kā sieviešu nolaupīšana un izvarošana vai draudi to izdarīt nolūkā izspiest naudu no viņu ģimenēm un kopienām;

S.  tā kā cilvēktiesību aizstāvji ir saskārušies ar neatlaidīgu vajāšanu, draudiem un nomelnošanas kampaņām, ko veic visas konflikta puses; tā kā sievietes cilvēktiesību aizstāves, žurnālistes un aktīvistes ir saskārušās ar īpašām represijām uz dzimuma pamata,

1.  aicina visas puses, it sevišķi Saūda Arābiju un tās sabiedrotos, nekavējoties izbeigt pret civiliedzīvotājiem vērstos uzbrukumus, kas ir pretrunā piemērojamām starptautiskajām cilvēktiesībām un starptautiskajām humanitārajām tiesībām; aicina visas puses pildīt savus pienākumus sekmēt strauju un netraucētu humānās palīdzības un citu neatliekami svarīgu preču piegādi iedzīvotājiem, kā arī netraucētu piekļuvi medicīnas iestādēm gan Jemenā, gan citās valstīs;

2.  nosoda Saūda Arābijas vadītās koalīcijas rīcību, sevišķi neselektīvos un nesamērīgos gaisa uzbrukumus un jūras blokādi, kam tā pakļāvusi Jemenu; uzsver, ka šādas rīcības rezultātā gājuši bojā tūkstošiem civiliedzīvotāju un saasināta valsts nestabilitāte, ko, savukārt, izmantojušas teroristu un ekstrēmistu organizācijas, piemēram, ISIS/Da’esh un Al Qaeda; nosoda hūsītu nemiernieku vardarbīgos uzbrukumus, tostarp Taizas pilsētas aplenkšanu;

3.  uzsver, ka Hudeidas osta ir svarīgs nepieciešamo humānās palīdzības preču izplatīšanas centrs, un aicina visas puses nodrošināt, ka šī osta pilnīgi un efektīvi darbojas kā humānās palīdzības kanāls un pirmās nepieciešamības preču komerciālo piegāžu piekļuves punkts; uzsver, ka vēl viens Saūda Arābijas vadītās koalīcijas uzbrukums Hudeidas ostai katastrofāli ietekmētu civiliedzīvotājus un vēl vairāk grautu mēģinājumus rīkot miera sarunas;

4.  atgādina, ka konfliktam Jemenā nav iespējams nekāds militārs risinājums un ka krīzi var atrisināt vienīgi sarunu procesā, kurā iesaistītas visas attiecīgās puses; atbalsta ANO īpašā sūtņa Martin Griffiths centienus panākt sarunu atsākšanu un mudina visas puses konstruktīvi un bez priekšnosacījumiem iesaistīties šajos centienus; mudina visas puses piešķirt ANO īpašajam sūtnim pilnīgu un netraucētu piekļuvi visām teritorijas daļām;

5.  aicina visas puses nekavējoties izbeigt visus uzbrukumus vārda brīvībai, tostarp apcietināšanu, piespiedu pazušanu un iebiedēšanu, un atbrīvot visus žurnālistus un cilvēktiesību aizstāvjus, kas apcietināti tikai par savu cilvēktiesību izmantošanu; aicina Saūda Arābijas iestādes vairs nelikt šķēršļus starptautisko mediju un humānās palīdzības sniedzēju darbam šā konflikta sakarā;

6.  pauž nožēlu par lielajiem ieroču darījumiem, ko ES dalībvalstis, tostarp Spānija, Francija, Vācija un Apvienotā Karaliste, ir noslēgušas ar Saūda Arābiju un AAE un kas ir pretrunā Padomes kopējai nostājai 2008/944/KĀDP par ieroču eksportu un Ieroču tirdzniecības līgumam; vēlreiz aicina ES mērogā aizliegt jebkāda drošības aprīkojuma eksportu, pārdošanu, uzlabošanu un apkopi Saūda Arābijas vadītās koalīcijas dalībniekiem, tostarp Saūda Arābijai un AAE, ņemot vērā Jemenā nodarītos smagos starptautisko humanitāro tiesību un cilvēktiesību pārkāpumus; aicina PV/AP ziņot par ES dalībvalstu un Saūda Arābijas vadītās koalīcijas militārās un drošības sadarbības pašreizējo stāvokli;

7.  ir īpaši vīlies par to, ka Spānijas valdība nesen nolēma tomēr pārdot Saūda Arābijai 400 precīzijas aviobumbas, lai gan nesen bija paziņojusi, ka tas nenotiks; pauž dziļu nožēlu par to, ka ES dalībvalstis neizrādīja solidaritāti un drosmi, kad tika paziņots sākotnējais lēmums apturēt pārdošanu;

8.  uzsver, ka ieroču eksportētāji, kas uzkurina konfliktu Jemenā, var būt līdzatbildīgi par kara noziegumiem un neatbilst vairākiem kritērijiem, ko paredz juridiski saistošā Padomes kopējā nostāja 2008/944/KĀDP par ieroču eksportu; pauž nožēlu par to, ka ir krasi palielinājies nāvējošo ASV pretterorisma operāciju skaits Jemenā; mudina Padomi, PV/AP un dalībvalstis atkārtoti apstiprināt ES nostāju saskaņā ar starptautiskajām tiesībām un nodrošināt, ka dalībvalstis neveic, neveicina vai citādi neiesaistās nelikumīgās nāvējošās operācijās; mudina PV/AP, dalībvalstis un trešās valstis apņemties veikt izmeklēšanu atbilstīgi savām starptautiskajās tiesībās paredzētajām saistībām par ticamiem apgalvojumiem, ka notikuši iespējami nelikumīgi nāves gadījumi, un pieņemt kopējo nostāju par bruņotu dronu izmantošanu;

9.  uzteic ANO IEG Jemenas jautājumos darbu un pauž pilnīgu solidaritāti ar tās vadītāju Kamel Jendoubi; atzinīgi vērtē to, ka Cilvēktiesību padome ir atjaunojusi tās pilnvaras, lai nodrošinātu, ka tiek rūpīgi izmeklēti visi starptautisko cilvēktiesību pārkāpumi un ka par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem atbildīgās personas var saukt pie atbildības; ir vīlies par Jemenas, AAE un Saūda Arābijas valdību aktīvo pretestību pret pilnvaru atjaunošu;

10.  aicina valstis un organizācijas nekavējoties izpildīt 2018. gadā notikušajā Jemenas augsta līmeņa līdzekļu devēju pasākumā dotos solījumus un pastiprināt savas saistības, lai tiktu nodrošinātas visas ANO norādītās vajadzības;

11.  aicina Padomi pilnībā īstenot ANO Drošības padomes Rezolūciju Nr. 2216(2015), apzinot personas, kas liek šķēršļus humānās palīdzības piegādei, un personas, kas plāno, vada vai veic darbības, kuras ir pretrunā piemērojamām starptautiskajām cilvēktiesībām vai starptautiskajām humanitārajām tiesībām, vai darbības, kuras uzskatāmas par cilvēktiesību pārkāpumiem Jemenā, un vērst pret tām mērķorientētus pasākumus; atgādina, ka Sankciju komiteja vēl nevienu personu no koalīcijas nav norādījusi sankciju piemērošanai, lai gan ANO IEG Jemenas jautājumos, kas sniedz informāciju, lai palīdzētu pilnībā īstenot ANO Drošības padomes rezolūcijas, ir savākusi informāciju par atkārtotiem koalīcijas pārkāpumiem;

12.  nosoda Jemenas kultūras mantojuma iznīcināšanu Saūda Arābijas vadītās koalīcijas gaisa uzbrukumos, tostarp Sanas vecpilsētas un Zabidas vēsturiskās pilsētas iznīcināšanu; pauž nožēlu par šo iznīcināšanu, atgādina, ka koalīcija ir vainojama tajā, un uzsver, ka par šādu rīcību tai būs jāatbild; aicina apturēt Saūda Arābijas un AAE balsstiesības UNESCO pārvaldības struktūrās, kamēr nav veikta neatkarīga un neitrāla izmeklēšana par abu šo valstu atbildību kultūras mantojuma iznīcināšanā; aicina ANO ģenerālsekretāru nodot Drošības padomei izskatīšanai jautājumu par visu Jemenas konflikta apdraudēto kultūras objektu aizsardzību, lai par to pieņemtu rezolūciju;

13.  aicina ES nākamajā Cilvēktiesību padomes sanāksmē uzņemties iniciatīvu un aktualizēt jautājumu par tādu valstu dalību, kam ir ļoti apšaubāms sniegums cilvēktiesību jomā; aicina apturēt Saūda Arābijas un AAE dalību Cilvēktiesību padomē; mudina balsstiesīgās valstis pirms balsošanas kā ārkārtīgi svarīgu aspektu izskatīt Cilvēktiesību padomes kandidātvalstu sniegumu cilvēktiesību jomā;

14.  mudina dalībvalstis veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai sauktu pie atbildības iespējamos vainīgos, it sevišķi — piemērojot universālas jurisdikcijas principu un veicot izmeklēšanu un kriminālvajāšanu attiecībā uz iespējamiem nežēlīgu noziegumu izdarītājiem Jemenā;

15.  uzteic darbu, ko nežēlīgu noziegumu, tostarp kultūras mantojuma iznīcināšanas, pierādījumu dokumentēšanā veic vietējās un starptautiskās pilsoniskās sabiedrības organizācijas; aicina ES un tās dalībvalstis turpināt sniegt pilnīgu atbalstu šiem aktoriem;

16.  aicina Sanas īpašo krimināltiesu atturēties no nāvessoda piespriešanas un nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot bahājiešus, kas ir apcietināti par miermīlīgu savas reliģijas piekopšanu un kam izvirzītas apsūdzības, par kurām iespējams nāvessods;

17.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Eiropas Ārējās darbības dienestam, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ANO ģenerālsekretāram, ANO augstajam cilvēktiesību komisāram, Persijas līča sadarbības padomes ģenerālsekretāram, Arābu valstu līgas ģenerālsekretāram, Jemenas valdībai, Saūda Arābijas Karalistes valdībai un Apvienoto Arābu Emirātu valdībai.

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0473.

(2)

OV C 35, 31.1.2018., 142. lpp.

(3)

OV C 265, 11.8.2017., 93. lpp.

(4)

OV C 66, 21.2.2018., 17. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 3. oktobrisJuridisks paziņojums