Menettely : 2018/2853(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0448/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0448/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0383

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 178kWORD 50k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.126v01-00
 
B8-0448/2018

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Jemenin tilanteesta (2018/2853(RSP))


Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Jemenin tilanteesta (2018/2853(RSP))  
B8‑0448/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Jemenistä, etenkin 30. marraskuuta 2017(1), 15. kesäkuuta 2017(2) ja 25. helmikuuta 2016(3) antamansa päätöslauselmat Jemenin ihmisoikeustilanteesta,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 17. elokuuta 2018 päivätyn raportin, jossa esitetään merkittävistä kansainvälisistä ja alueellisista asiantuntijoista koostuvan riippumattoman asiantuntijaryhmän havainnot Jemenin ihmisoikeustilanteesta, mukaan lukien rikkomukset ja väärinkäytökset syyskuusta 2014 lähtien,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2402(2018), jolla Jemenin vastaisten pakotteiden voimassaoloa pidennetään 26. helmikuuta 2019 saakka,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston Jemen-päätöslauselmat ja etenkin päätöslauselmat 2342 (2017), 2266 (2016), 2216 (2015), 2201 (2015) ja 2140 (2014),

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston puheenjohtajan 15. maaliskuuta 2018 antaman julkilausuman Jemenistä,

–  ottaa huomioon humanitaaristen asioiden ja hätäavun koordinaattorin, alipääsihteeri Mark Lowcockin 21. syyskuuta 2018 turvallisuusneuvostolle antaman selonteon Jemenin humanitaarisesta tilanteesta,

–  ottaa huomioon humanitaaristen asioiden ja hätäavun koordinaattorin, alipääsihteeri Mark Lowcockin 24. elokuuta 2018 turvallisuusneuvostolle antaman lausuman Jemenin tilanteesta,

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedottajan 10. elokuuta 2018 antaman lausuman Jemenin tilanteesta,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin ja humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinnasta vastaavan komission jäsenen Christos Stylianidesin 13. kesäkuuta 2018 antaman yhteisen julkilausuman viimeaikaisista tapahtumista Hodeidan, Jemen, ympäristössä,

–  ottaa huomioon 25. kesäkuuta 2018 annetut neuvoston päätelmät Jemenistä,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Jemenin tilanne on tulossa kriittiseen vaiheeseen, sillä YK:n johdolla käytävät neuvottelut eivät ole vielä johtaneet merkittävään edistykseen kohti poliittista ratkaisua, kumpikaan osapuoli ei ole saavuttanut sotilaallista voittoa eikä todennäköisesti tee niin tulevaisuudessa, uusia yhteydenottoja ja taisteluita syttyy eri puolilla maata, erityisesti ratkaisevan tärkeällä Hodeidan alueella, ja humanitaarinen tilanne heikkenee;

B.  ottaa huomioon, että humanitaaristen asioiden ja hätäavun koordinaattori, YK:n alipääsihteeri varoitti Jemenin humanitaarisesta tilanteesta YK:n turvallisuusneuvostolle antamassaan selonteossa, että humanitaarinen apu ja hätäapu eivät kykene vastaamaan nälänhätään ja heikentyvään tilanteeseen, ja että noin 75 prosenttia väestöstä, siis 22 miljoonaa ihmistä, tarvitsee jonkinlaista humanitaarista apua ja suojelua; ottaa huomioon, että tämän lisäksi 3,5 miljoonaa ihmistä saatetaan pian lisätä niiden 8 miljoonan joukkoon, joiden elintarviketurva on vakavasti uhattuna, sillä konflikti ja saarron pitkittyneet vaikutukset hankaloittavat kipeästi tarvittavaa tuontia maahan; ottaa huomioon, että puoli miljoonaa lasta Jemenissä uhkaa nälkäkuolema ja että arvioiden mukaan maassa kuolee yksi lapsi joka kymmenes minuutti;

C.  ottaa huomioon, että maan taloudellisen tilaneteen huononeminen edistää osaltaan kriisiä, joka jo nyt on vakavin humanitaarinen kriisi maailmassa; ottaa huomioon, että Jemenin valuutta on menettänyt puolet arvostaan vuodesta 2015, että se on hiljattain ollut vapaassa pudotuksessa ja että sen vuoksi peruselintarvikkeiden hinnat nousevat; ottaa huomioon, että taistelu Jemenin tärkeimmässä tuontikeskuksessa Hodeidassa vahvistaa tätä negatiivista kehitystä; ottaa huomioon, että huthien kontrolloimilla alueilla on vakava polttoainepula, joka johtuu Jemenin hallituksen ja Saudi-Arabian asettamista rajoituksista ja joka haittaa kansalaisten normaalia elämä ja peruspalvelujen toimittamista;

D.  ottaa huomioon, että taistelujen kiihtyminen Hodeidan ympäristössä estää Sanaan menevän valtatien käytön, mikä entisestään vaikeuttaa humanitaarisen avun perillepääsyä, ja että äskettäiset taistelut alueella ovat vahingoittaneet terveydenhuoltoa, vesihuoltoa ja sanitaatiota tarjoavia järjestelmiä ja lisänneet pelkoa koleraepidemian uudelleen puhkeamisesta; toteaa, että kolera on raivonnut Jemenissä kahdesti sodan aikana, tarttunut miljoonaan jemeniläiseen ja tappanut 2 300 ihmistä huhtikuusta 2017;

E.  ottaa huomioon, että YK:n mukaan kesäkuun alun jälkeen lähes 470 000 ihmistä on paennut Hodeidan hallintoalueelta, että 75 prosenttia väestöstä on riippuvainen humanitaarisesta avusta ja että 17,8 miljoonaa ihmistä kärsii elintarvikepulasta;

F.  ottaa huomioon, että vaikka kouluvuosi on käynnistynyt, kaksi miljoonaa lasta jää koulujen ulkopuolelle ja neljän miljoonan lapsen koulunkäynti on vaarassa, koska noin 67 prosenttia valtion koulujen opettajista ei ole saanut palkkaa lähes kahteen vuoteen, 66 prosenttia kouluista on vahingoittunut konfliktissa, 27 prosenttia on suljettu ja 7 prosenttia on aseistettujen ryhmien käytössä tai siirtymään joutuneiden ihmisten suojina;

G.  ottaa huomioon, että nämä tekijät yhdessä asettavat Jemenissä kokonaisen sukupolven vaaraan, kun lapset joutuvat kokemaan useita erilaisia uhkia: pommeja, nälkää, epidemioita ja pakkovärväystä; ottaa huomioon, että 2 635 lasta, kaikki poikia, on värvätty armeijaan tai aseellisiin ryhmiin ja lähes puolet tytöistä naitetaan ennen 15 vuoden ikää;

H.  ottaa huomioon, että koalition johtamat ilmaiskut tappavat jatkuvasti siviilejä ja tuhoavat infrastruktuuria; ottaa huomioon, että 24. lokakuuta Saudi-Arabian johtamassa ilmaiskussa Jemenissä kuoli ainakin 22 lasta ja neljä naista, ja että aiempi, 9. elokuuta tehty ilmaisku osui koulubussiin tappaen kymmeniä, myös lapsia; ottaa huomioon, että tällaiset tapaukset herättävät vakavia epäilyjä liittoutuman ilmaiskujen kohdentamismenettelyistä ja liittoutuman halusta rajoittaa kuolonuhrien määrää; ottaa huomioon, että huthikapinalliset ampuvat edelleen ballistisia ohjuksia Riadiin ja muualle Saudi-Arabian alueelle;

I.  ottaa huomioon, että sodankäyntiä koskevan oikeuden mukaan tahalliset ja summittaiset hyökkäykset siviilejä vastaan ovat kiellettyjä; toteaa, että tällaisia hyökkäyksiä pidetään sotarikoksina ja että niihin syyllistyneet henkilöt voidaan asettaa syytteeseen sotarikoksista; ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusviraston mukaan maaliskuusta 2015 23 päivään elokuuta 2018 Jemenissä on tapettu ainakin 6 660 siviiliä ja 10 500 on loukkaantunut;

J.  ottaa huomioon, että YK:n merkittävistä kansainvälisistä ja alueellisista asiantuntijoista koostuvan riippumattoman asiantuntijaryhmän 28. elokuuta 2018 päivätyssä raportissa Jemenin ihmisoikeustilanteesta korostetaan, että koalition ilmaiskut ovat aiheuttaneet suurimman osan siviiliuhreista, koska iskut ovat osuneet asuinalueille ja julkisiin tiloihin, ja että on perusteltua olettaa, että tällaisia iskuja on tehty erottelu-, suhteellisuus- ja ennaltavarautumisperiaatteiden vastaisesti; pitää samalla erittäin huolestuttavana, että huthijoukkojen väitetään käyttävän mielivaltaisesti laajalle alueelle vaikuttavia aseita kaupunkisodankäynnissä; toteaa, että raportissa väitetään, että konfliktin osapuolet eivät ole pyrkineet minimoimaan siviiliuhrien määrää ja ovat syyllistyneet ja edelleen syyllistyvät rikkomuksiin ja rikoksiin, jotka ovat kansainvälisen oikeuden mukaan rikoksia, jotka saattavat täyttää sotarikosten tunnusmerkit;

K.  ottaa huomioon, että raportissa mainitaan myös joitakin muita ihmisoikeusrikkomuksia, joita maassa tekevät kaikki konfliktin osapuolet ja joihin kuuluvat muun muassa laajalle levinneet mielivaltaiset pidätykset, huono kohtelu ja kidutus eräissä laitoksissa, seksuaalinen väkivalta, lasten värvääminen asevoimiin ja vakavat sananvapauden rajoitukset;

L.  toteaa, että merkittävien asiantuntijoiden ryhmän puheenjohtaja Kamel Jendoubi, joka luovutti raportin ihmisoikeusneuvostolle, on joutunut loanheittokampanjan kohteeksi ja että kyseisellä kampanjalla pyritään pelottelemaan merkittävien asiantuntijoiden ryhmää ja kyseenalaistamaan sen tekemät havainnot;

M.  ottaa huomioon, että huolimatta useiden maiden painostuksesta ja siitä, että Jemenin hallitus kieltäytyi jatkamasta merkittävien Jemen-asiantuntijoiden tehtävää syyttäen heitä huthitaistelijoiden suosimisesta, ihmisoikeusneuvosto uudisti 28. syyskuuta 2018 asiantuntijoiden toimeksiannon;

N.  ottaa huomioon, että syyskuun alussa 2018 Genevessä yritettiin käydä ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen keskusteluja Jemenistä, mutta yritys epäonnistui, kun huthivaltuuskunta ei osallistunut ja syytti Saudi-Arabian johtamaa koalitiota siitä, että se oli estänyt heidän matkansa rauhanneuvotteluihin;

O.  ottaa huomioon, että Jemenin aseellisiin ryhmiin ja erityisesti huthikapinallisiin kohdistuu kansainvälinen asevientikielto; toteaa, että EU:n 19:nnen asevientiä koskevan vuosikertomuksen mukaan jäsenvaltiot ovat edelleen sallineet asetoimitukset Saudi-Arabiaan konfliktin kärjistymisen jälkeen, mikä on aseviennin valvontaa koskevan neuvoston 8. joulukuuta 2008 vahvistaman yhteisen kannan 2008/944/YUTP vastaista; ottaa huomioon, että parlamentti kehotti 25. helmikuuta 2016 ja 30. marraskuuta 2017 Jemenin humanitaarisesta tilanteesta antamissaan päätöslauselmissa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa tekemään aloitteen Saudi-Arabian asettamiseksi EU:n asevientikieltoon yhteisen kannan 2008/944/YUTP mukaisesti;

1.  tuomitsee voimakkaasti Jemenissä jatkuvan väkivallan ja toteaa jälleen olevansa äärimmäisen huolestunut konfliktin tuhoisista vaikutuksista Jemenin väestöön ja humanitaarisen tilanteen hälyttävästä heikentymisestä; toteaa jälleen, että tästä kriisistä on tullut maailman vakavin humanitaarinen kriisi;

2.  ilmaisee osanottonsa kriisin uhreille; pitää valitettavana, että konflikti ei vieläkään saa ansaitsemaansa huomiota; kehottaa kaikkia kansainvälisiä toimijoita pitämään Jemenin tilanteen kansainvälisen asialistan kärjessä ja toimimaan yhdessä toteuttamiskelpoisten ratkaisujen löytämiseksi;

3.  muistuttaa kannastaan, jonka mukaan Jemenin konfliktia ei voida ratkaista sotilaallisesti ja että ainoa mahdollinen ratkaisu on osapuolten välinen neuvotteluprosessi; toistaa antavansa täyden tukensa YK:n pääsihteerin ja hänen Jemenin-erityislähettiläänsä ponnisteluille neuvottelujen uudelleenkäynnistämiseksi; kehottaa konfliktin kaikkia osapuolia sekä alueellisia toimijoita osallistumaan rakentavasti YK:n puitteissa toteutettavaan prosessiin;

4.  pitää tässä yhteydessä valitettavana Genevessä 6.–9. syyskuuta 2018 pidetyn ensimmäisen neuvottelukierroksen kariutumista ja kehottaa konfliktin kaikkia osapuolia pidättymään aggressiivisesta kielenkäytöstä ja tarpeettomasta syyttelystä, käynnistämään uudelleen luottamusta lisäävät toimet ja järjestämään vilpittömän paluun YK:n välittämään rauhanprosessiin; toivoo, että YK:n yleiskokous voisi antaa tarvittavan sysäyksen neuvottelujen jatkamiselle;

5.  pitää myönteisenä, että YK:n erityislähettiläs Martin Griffiths vieraili Sanaassa äskettäin 16. syyskuuta 2018 tarkoituksenaan käynnistää uudelleen rauhanneuvottelut ja edistää luottamusta rakentavia toimenpiteitä, joista voidaan mainita Sanaan lentoaseman avaaminen kokonaan uudelleen matkustajalennoille ja kaupallisille ilmakuljetuksille ja se, että Jemenin hallitus maksaa virkamiesten palkat maan kaikilla alueilla, ja tukee erityislähettilään pyrkimyksiä käynnistää jälleen rauhanneuvottelut luomalla olosuhteet hedelmällisille neuvotteluille osapuolten välillä;

6.  muistuttaa jälleen kerran, että konfliktin osapuolilla on vastuu siviilien ja siviili-infrastruktuurin suojelemisesta, ja että siviilejä vastaan tehdyt hyökkäykset ovat sotarikoksia; kehottaa kaikkia osapuolia sallimaan välittömästi täysimääräisen humanitaarisen avun pääsyn konfliktialueille, jotta niiden väestö saisi tarvitsemaansa apua; kehottaa neuvostoa ja YK:n turvallisuusneuvostoa nimeämään viime mainitun päätöslauselman 2216(2015) täytäntöönpanon yhteydessä henkilöt, jotka estävät humanitaarisen avun toimittamisen Jemeniin ja määräämään heihin kohdennettuja seuraamuksia;

7.  kehottaa kaikkia osapuolia toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet poistaakseen kohtuuttomat rajoitukset, jotka koskevat humanitaarisen avun ja muiden siviiliväestön kannalta välttämättömien tavaroiden ja henkilöiden turvallista ja nopeaa liikkumista Jemeniin kansainvälisen oikeuden mukaisesti, mukaan lukien liikkuvuus Sanaan kansainvälisellä lentoasemalla;

8.  tuomitsee jyrkästi Saudi-Arabian johtaman koalition Jemenissä tekemät ilmaiskut, jotka ovat aiheuttaneet useimmat siviiliuhrit ja jotka on toteutettu erottelu-, suhteellisuus- ja ennaltavarautumisperiaatteen vastaisesti, sillä hyökkäysten tulokset osoittavat, että kuolonuhrien määrää ei haluta rajoittaa; kehottaa Saudi-Arabian johtamaa koalitiota välittömästi lopettamaan Jemenissä suorittamansa iskut ja purkamaan saartonsa maata vastaan; tuomitsee myös sen, että huthikapinalliset käyttävät laajalla alueella vaikuttavia aseita kaupunkisodankäynnissä ja ampuvat ballistisia ohjuksia Saudi-Arabiaan; on vakuuttunut siitä, että nämä rikkomukset, kuten myös merkittävien asiantuntijoiden ryhmän raportissa todetaan, ovat selvästi sotarikoksia;

9.  kehottaa Saudi-Arabiaa ja muita koalition kumppaneita tutkimaan viipymättä kaikki yhteenotot, joissa on mukana heidän toimiaan Jemenissä, toteuttamaan asianmukaiset vastuuvelvollisuutta koskevat toimenpiteet ja julkaisemaan tutkimusten tulokset; katsoo, että olisi käynnistettävä riippumattomia tutkimuksia vastuiden selvittämiseksi, koska koalition tutkintaelin, yhteinen vaaratilanteiden arviointiryhmä, jonka tehtävänä tämä selvittäminen oli, ei ole noudattanut avoimuutta, puolueettomuutta ja riippumattomuutta koskevia kansainvälisiä normeja;

10.  tuomitsee perusteettomat yritykset heikentää merkittävien asiantuntijoiden ryhmän puheenjohtajan asemaa ja Jemenin hallituksen päätöksen ryhmän kanssa tehtävän yhteistyön lopettamisesta; pitää erittäin myönteisenä YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöstä jatkaa merkittävien asiantuntijoiden ryhmän toimeksiantoa niin, että se voi jatkaa todistusaineiston keräämistä sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan Jemenissä; katsoo, että merkittävien asiantuntijoiden ryhmä olisi muutettava täysimittaiseksi kansainväliseksi tutkintakomissioksi; kehottaa keskeyttämään Saudia-Arabian jäsenyyden ihmisoikeusneuvostossa, ottaen huomioon Saudi-Arabiaan sen rooliin Jemenissä liittyvät vakavat syytökset;

11.  on erittäin huolissaan Hodeidan alueella käytävien taistelujen kiihtymisestä, sillä Hodeida on avustustoimien kannalta ratkaisevan tärkeä keskus, jonne suurin osa Jemenin elintarviketuonnista saapuu; kehottaa konfliktin osapuolia pitämään kiinni siviilien ja siviili-infrastruktuurin suojelua koskevista velvoitteistaan ja kehottaa niitä pitämään Hodeidan sataman ja tärkeimmät maantiet avoimina humanitaariselle avulle sekä korostaa, että humanitaarisia kohteita ei saa käyttää sotilaallisiin tarkoituksiin;

12.  pitää tärkeänä, että löydetään käytännön ratkaisuja, kuten YK:n ehdottamat ilmasillat siviiliväestöä varten, ja että pyritään lopulta avaamaan uudelleen Sanaan lentoasema; katsoo, että tällaisia toimenpiteitä ei pitäisi nähdä poliittisina, vaan keinona helpottaa siviiliväestön kärsimystä;

13.  antaa tunnustusta kaikille avustustoimissa mukana oleville avustustyöntekijöille, toimielimille ja kansalaisjärjestöille ja kiittää ihmisoikeuksien puolustamiseen ja edistämiseen omistautuneiden järjestöjen työstä sekä konfliktin osapuolten rikkomuksista todistusaineistoa keräävien järjestöjen työstä äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa;

14.  kehottaa neuvostoa edistämään tehokkaasti kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattamista asiaa koskevien EU:n suuntaviivojen mukaisesti; toistaa eritoten, että EU:n kaikkien jäsenvaltioiden on sovellettava tiukasti yhteisessä kannassa 2008/944/YUTP vahvistettuja sääntöjä; palauttaa tässä yhteydessä mieliin 25. helmikuuta 2016 ja 30. marraskuuta 2017 antamansa Jemenin humanitaarista tilannetta koskevat päätöslauselmat, joissa pyydetään korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa tekemään aloite Saudi-Arabian asettamiseksi EU:n asevientikieltoon ottaen huomioon vakavat väitteet Saudi-Arabian syyllistymisestä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksiin Jemenissä ja sen, että jatkuva lupien myöntäminen aseiden myymiseen Saudi-Arabialle olisi näin ollen vastoin yhteistä kantaa 2008/944/YUTP;

15.  kehottaa komissiota, varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja neuvostoa ryhtymään kaikilla kansainvälisillä foorumeilla ja kahdenvälisissä suhteissa tarvittaviin toimiin, joilla edistetään osapuolten välisten neuvottelujen käynnistämistä uudelleen;

16.  korostaa, että EU:lla on ollut tärkeä rooli siitä lähtien kun konflikti alkoi maaliskuussa 2015; muistuttaa, että EU on kohdentanut kumppaniorganisaatioidensa avulla 233,7 miljoonaa euroa humanitaariseen apuun; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan humanitaarista apuaan Jemenin väestölle;

17.  pitää itsellään oikeuden harkita asiaa uudelleen kunnes on päästy neuvotteluratkaisuun; suosittelee, että ihmisoikeuksien alivaliokunta seuraa Jemenin ihmisoikeustilanteen kehittymistä sekä laatii raportin maassa todetuista ihmisoikeuksien ja kansalaisoikeuksien rikkomuksista;

18.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, Persianlahden yhteistyöneuvoston pääsihteerille, Arabiliiton pääsihteerille sekä Jemenin hallitukselle.

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0473.

(2)

EUVL C 331, 18.9.2018, s. 146.

(3)

EUVL C 35, 31.1.2018, s. 142.

Päivitetty viimeksi: 3. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus