Postup : 2018/2853(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0450/2018

Předložené texty :

B8-0450/2018

Rozpravy :

Hlasování :

Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0383

NÁVRH USNESENÍ
PDF 292kWORD 50k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.128v01-00
 
B8-0450/2018

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Jemenu (2018/2853(RSP))


Ángela Vallina, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, MarieChristine Vergiat, MariePierre Vieu, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Kateřina Konečná, Maria Lidia Senra Rodríguez za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Jemenu (2018/2853(RSP))  
B8-0450/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN o Jemenu,

–  s ohledem na prohlášení zvláštního vyslance generálního tajemníka OSN týkající se Jemenu ze dne 6. září 2018,

–  s ohledem na zprávu předsedy skupiny předních regionálních a mezinárodních expertů OSN na Jemen Kamela Jendoubiho Radě OSN pro lidská práva ze dne 28. srpna 2018 o situaci v oblasti lidských práv v Jemenu;

–  s ohledem na závěry ze zasedání Rady ze dne 25. června 2018 týkající se Jemenu,

–  s ohledem na společné prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicy Mogheriniové a komisaře pro humanitární pomoc a řešení krizí Christose Stylianidese ze dne 4. srpna 2018 o náletech na přístav Hudaja,

–  s ohledem na prohlášení výkonného ředitele Světového potravinového programu ze dne 19. září 2018,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v Súdánu, zejména na usnesení ze dne 9. července 2015(1), 25. února 2016(2), 15. června 2017(3) a 30. listopadu 2017(4),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 27. února 2014 o používání ozbrojených bezpilotních letounů(5),

–  s ohledem na Chartu Organizace spojených národů a na zásady mezinárodního humanitárního práva,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dlouhodobý konflikt mezi hútijskými rebely a jemenskou vládou trvá již čtvrtý rok, což zemi dovedlo k závažné humanitární krizi, a hrozí, že bude uvržena do nekonečné války;

B.  vzhledem k tomu, že podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí stojí Jemen od března 2017 ve středu největší humanitární krize světa; vzhledem k tomu, že z celkového počtu 29,3 milionu obyvatel potřebuje 22,2 milionu lidí humanitární pomoc, z nichž 11,3 milionu tuto pomoc potřebují naléhavě, a to ve všech oblastech, jako je zdravotní péče, potraviny, hygiena a voda, bydlení a ochrana;

C.  vzhledem k tomu, že skupina předních expertů na Jemen udává, že si konflikt od března 2015 do června 2018 vyžádal minimálně 16 706 civilních obětí, z nichž 6 475 bylo zabito a 10 231 zraněno; vzhledem k tomu, že skutečný počet bude pravděpodobně výrazně vyšší – podle odhadů OSN více než 55 000;

D.  vzhledem k tomu, že koalice vedená Saúdskou Arábií, podporovaná Spojenými státy, Spojeným královstvím a Francií a zahrnující Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Kuvajt, Senegal, Jordánsko, Egypt, Maroko a Súdán, je od 26. března 2015, kdy byly zahájeny vzdušné útoky s cílem umožnit prezidentu Abd Rabú Mansúrovi Hádímu návrat k moci, zodpovědná za většinu úmrtí jemenských civilistů; vzhledem k tomu, že se tato koalice dopustila závažného porušování mezinárodního humanitárního práva, které lze považovat za válečné zločiny, včetně útoků na obytné čtvrti, tržnice, nemocnice a školy, při nichž přišlo o život několik tisíc civilistů a většina z nich byly ženy a děti;

E.  vzhledem k tomu, že dne 13. června 2018 Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty zahájily operaci s názvem Zlaté vítězství, jejímž cílem je obsazení jemenského přístavu Hudaja na pobřeží Rudého moře, který síly Hútíů okupují od roku 2014; vzhledem k tomu, že Hudaja je nejvýznamnější jemenský přístav a slouží jako tranzitní místo až pro 70 % potravinové a humanitární pomoci, která má pro zemi zásadní význam; vzhledem k tomu, že od začátku června z guvernorátu Hudaja podle OSN uprchlo téměř 470 000 lidí;

F.  vzhledem k tomu, že dne 9. srpna 2018 byl při leteckém útoku, který provedla koalice vedená Saúdskou Arábií, zasažen školní autobus na tržnici v severní provincii Saada a zahynuly při něm desítky lidí včetně minimálně 40 dětí, z nichž většina byla mladší 10 let; vzhledem k tomu, že dva týdny po tomto útoku následoval dne 24. srpna 2018 další útok ze strany koalice vedené Saúdskou Arábií, při němž bylo zabito 27 civilistů, většinou dětí, kteří prchali před násilím páchaném na obléhaném jihu města Hudaja;

G.  vzhledem k tomu, že koalice v Jemenu od března 2015 zavádí v různém rozsahu přísná omezení vztahující se na námořní a leteckou dopravu; vzhledem k tomu, že před vypuknutím konfliktu Jemen dovážel téměř 90 % potravin, zdravotnických potřeb a paliva; vzhledem k tomu, že faktické blokády mají rozsáhlé a zničující účinky na civilní obyvatelstvo; vzhledem k tomu, že navzdory značnému dopadu na civilisty tato omezení pravděpodobně nedosáhnou svých vojenských cílů kvůli neexistenci jasného zveřejněného seznamu zakázaných věcí; vzhledem k tomu, že za tři roky, kdy námořní omezení platila, nebyly při prohlídkách prováděných v rámci mechanismu OSN pro ověřování a inspekce a koaličními silami objeveny žádné zbraně;

H.  vzhledem k tomu, že byly vnitřně vysídleny více než 2 miliony osob; vzhledem k tomu, že Jemen je nyní uprostřed největší krize v zajišťování potravin světa; vzhledem k tomu, že více než 17,8 milionu lidí nemá zajištěny potraviny a 8,4 milionu lidí je na pokraji hladomoru; vzhledem k tomu, že zdravotnická zařízení nefungují, čistá voda je méně dostupná a Jemen se stále potýká s největší epidemií cholery v nedávné historii;

I.  vzhledem k tomu, že zvláštní vyslanec OSN pro Jemen dne 16. září 2018 navštívil město San'á, aby zde obnovil mírové rozhovory a opatření k budování důvěry, jako jsou znovuotevření celého letiště San'á pro osobní i komerční lety a úhrada platů úředníků ve všech oblastech Jemenu vládou; vzhledem k tomu, že rozhovory sponzorované OSN byly zatím neúspěšné a že se zřejmě zdaleka nepodařilo dosáhnout politického řešení konfliktu;

J.  vzhledem k tomu, že bylo hlášeno rozsáhlé porušování ze strany hútijských rebelů, včetně používání nášlapných min; vzhledem k tomu, že došlo také k mimosoudnímu zabíjení, které provádějí provládní síly, spojenecké strany a ozbrojené skupiny; vzhledem k tomu, že jemenské strany účastnící se konfliktu jsou odpovědné za bezohledné ostřelování civilistů a civilních zařízení, znemožňování přístupu k humanitární pomoci, svévolné zadržování, násilná zmizení a mučení;

K.  vzhledem k tomu, že skupina předních expertů na Jemen obdržela zásadní informace, z nichž vyplývá, že vláda, síly podporované koalicí i síly Hútíů/Sáliha povolávaly nebo odváděly děti do ozbrojených sil nebo skupin a používaly je k aktivní účasti v bojích; vzhledem k tomu, že 1,6 milionu dětí nechodilo do školy již předtím, než konflikt začal, a poté muselo ze školy odejít dalších nejméně 1,8 milionu dětí;

L.  vzhledem k tomu, že ženy v Jemenu jsou tradičně velmi zranitelné vůči zneužívání, jako jsou dětské sňatky a násilí, neboť v této zemi neexistuje zákonně stanovený minimální věk způsobilosti k pohlavnímu styku; vzhledem k tomu, že v porovnání s muži mají ženy horší přístup k lékařské péči, k vlastnictví, vzdělání a odborné přípravě; vzhledem k tomu, že se jejich situace vlivem konfliktu zhoršila a že podle odhadů je 2,6 milionu žen a dívek vystaveno riziku násilí na základě pohlaví; vzhledem k tomu, že se v uplynulých dvou letech výrazně zvýšil počet dětských sňatků; vzhledem k tomu, že v čele přibližně 30 % přesídlených domácností stojí ženy; vzhledem k tomu, že již nejsou dostupné léky na mnoho chronických onemocnění a že se Jemen řadí k zemím s nejvyšší mírou mateřské úmrtnosti; vzhledem k tomu, že se podvyživené, těhotné a kojící ženy mohou snáze nakazit cholerou a hrozí jim vyšší riziko krvácení, což výrazně zvyšuje riziko komplikací a úmrtí při porodu;

M.  vzhledem k tomu, že je v Jemenu okolo 280 000 uprchlíků, zejména ze Somálska, neboť Jemen je jedinou zemí Arabského poloostrova, která podepsala Úmluvu OSN o postavení uprchlíků a její protokol; vzhledem k tomu, že tito uprchlíci rovněž vyžadují ochranu v důsledku zhoršení konfliktu; vzhledem k tomu, že se 30 600 Somálců údajně již vrátilo do Somálska a že Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky zřídil pro vracející se osoby asistenční službu;

N.  vzhledem k tomu, že konflikt a bezpečnostní vakuum, které vzniklo v jeho důsledku, vedly k nebezpečnému rozšíření extremistických skupin v zemi; vzhledem k tomu, že al-Káida upevnila svou přítomnost na Arabském poloostrově a že Islámský stát pokračuje v útocích a vraždění;

O.  vzhledem k tomu, že Jemen je jedna z nejchudších zemí na světě; vzhledem k tomu, že již před začátkem války žila polovina jemenských obyvatel pod hranicí chudoby, dvě třetiny mladých lidí neměly zaměstnání a hrozilo zhroucení základních sociálních služeb;

P.  vzhledem k tomu, že ve snaze zastřít pravé, geopolitické příčiny konfliktu je tento spor líčen jako spor mezi šíity a sunnity; vzhledem k tomu, že Saúdská Arábie obviňuje hútijské rebely z toho, že za nimi stojí Írán, a považuje je za hrozbu pro saúdskou bezpečnost; vzhledem k tomu, že komplexní povaha konfliktu v Jemenu vykazuje prvky zástupné války; vzhledem k tomu, že konflikt podpořil v zemi rozmach skupin přidružených k Islámskému státu;

Q.  vzhledem k tomu, že EU a OSN uvalily na Jemen zbrojní embargo a EU uvalila cílené sankce vůči vůdcům Hútíů; vzhledem k tomu, že v uplynulém roce některé evropské země, včetně Belgie, Německa, Norska a Řecka, zareagovaly na tlak veřejnosti a částečně nebo úplně zastavily předávání zbraní Saúdské Arábii a Spojeným arabským emirátům, ale mnoho členských států, zejména Spojené království, Francie a Španělsko, předávání zbraní posílily v rozporu se Smlouvou o obchodu se zbraněmi a společným postojem Rady 2008/944/CSP ze dne 8. prosince 2008;

R.  vzhledem k tomu, že Spojené státy obsadily vojenskou leteckou základnu al-Annad v blízkosti jihu města Al Houta; vzhledem k tomu, že se od nástupu Trumpovy vlády dramaticky zvýšil počet smrtících bezpilotních operací a mimosoudních poprav prováděných Spojenými státy v Jemenu od roku 2002; vzhledem k tomu, že bylo prokázáno, že některé členské státy, například Spojené království, Itálie a Německo, tyto smrtící operace přímo i nepřímo podporují tím, že poskytují zpravodajství a další operativní podporu;

S.  vzhledem k tomu, že Jemen, ležící na pobřeží Rudého moře, které vede k Suezskému průplavu a ústí do Adenského zálivu, má vzhledem ke své zeměpisné poloze strategický význam související s důležitými námořními trasami a zdroji energie;

1.  co nejdůrazněji odsuzuje pokračující násilí v Jemenu a veškeré útoky namířené na civilní obyvatelstvo a civilní infrastrukturu; je hluboce znepokojen vyhrocením konfliktu v Jemenu, který vedl až k současné humanitární krizi, přičemž situaci ještě zhoršily pokračující faktické blokády ze strany Saúdské Arábie a boj o přístav Hudaja;

2.  odsuzuje používání násilí vůči civilistům kteroukoli stranou konfliktu nebo teroristy či jinými ozbrojenými skupinami, neboť se jedná o činy, které zemi přivedly do vážné humanitární krize a způsobily, že tisíce civilistů bylo zraněno a zabito a více než dva miliony osob byly přesídleny; vyjadřuje nejhlubší spoluúčast a soustrast rodinám obětí;

3.  odsuzuje vojenské útoky a bezohledné letecké útoky na civilisty prováděné koalicí vedenou Saúdskou Arábií v Jemenu a její faktickou blokádu, což jsou i nadále hlavní příčiny úmrtí civilistů; dále odsuzuje obnovení blokády Jemenu ze strany Saúdské Arábie a naléhavě vyzývá k jejímu úplnému zrušení; žádá Saúdskou Arábii a její koalici, aby zajistily, že veškeré přístavy a pozemní trasy zůstanou otevřeny, aby jemenským obyvatelům mohla být urychleně poskytnuta humanitární pomoc;

4.  upozorňuje na následky obnovené vojenské ofenzívy v přístavu Hudaja, který musí zůstat otevřený; vyjadřuje obavu, že by další narušení vedlo k hladovění a přesídlení velkého počtu civilistů, včetně dětí;

5.  vyjadřuje politování nad pokrytectvím EU a Spojených států a požaduje mír, spravedlnost a konec vážných zločinů páchaných na jemenském lidu; je přesvědčen, že politické řešení je jediný způsob, jak konflikt v Jemenu ukončit;

6.  všem stranám, zejména Saúdské Arábii a její koalici, připomíná jejich odpovědnost za to, aby zajistily dodržování mezinárodního humanitárního práva a mezinárodních právních předpisů v oblasti lidských práv, z nichž vyplývá, že je třeba chránit civilní obyvatelstvo, neútočit na objekty civilní infrastruktury a umožnit humanitárním organizacím bezpečný a volný přístup do země;

7.  vyjadřuje politování nad neúspěchem prvního kola konzultací, konaného v Ženevě ve dnech od 6. od 9. září 2018; vyjadřuje plnou podporu úsilí OSN a zvláštního vyslance generálního tajemníka pro Jemen; důrazně proto vyzývá všechny strany zapojené do situace v Jemenu, aby obnovily mírové rozhovory a opatření k budování důvěry a aby se co nejdříve dohodly na ukončení bojů pod dohledem OSN coby prvním kroku směrem k inkluzivním politickým jednáním, která by Jemen vedl s cílem obnovit mír v zemi;

8.  s uspokojením bere na vědomí obnovení mandátu skupiny předních expertů na Jemen a vyzývá všechny členské státy, aby tento mechanismus soudržně, rychle a účinně podpořily ve všech příslušných orgánech OSN, zejména v Radě pro lidská práva;

9.  vyzývá strany konfliktu, aby učinily veškeré nezbytné kroky k předcházení všem formám násilí vůči civilistům, včetně sexuálního a genderového násilí, a k jejich řešení; silně odsuzuje porušování práv dětí; vyjadřuje hluboké znepokojení nad zprávami o používání dětských vojáků Hútíi a provládními silami a nad omezeným přístupem dětí k základní zdravotní péči a vzdělávání; vyzývá k tomu, aby ti, kdo jsou odpovědní za násilnosti a porušování právních předpisů v oblasti lidských práv nebo mezinárodního humanitárního práva, byli za své činy pohnáni k odpovědnosti;

10.  vyzývá všechny strany konfliktu, aby skoncovaly s náborem či využíváním dětí jako vojáků a dalším hrubým porušováním jejich práv v rozporu s platnými mezinárodními předpisy a normami; vyzývá všechny strany, aby propustily děti, které již byly odvedeny, a aby spolupracovaly s OSN za účelem jejich rehabilitace a opětovného začlenění do jejich komunit;

11.  ostře odsuzuje skutečnost, že členské státy, zvláště pak Spojené království, Španělsko, Francie, Německo a Švédsko, s jednotlivými zeměmi v regionu intenzivně obchodují se zbraněmi; vyzývá k okamžitému zastavení předávání zbraní a vojenské podpory Saúdské Arábii a jejím koaličním partnerům; připomíná svou výzvu Radě, aby vůči Saúdské Arábii vyhlásila zbrojní embargo EU kvůli závažným obviněním z porušování mezinárodního humanitárního práva ze strany Saudské Arábie v Jemenu, což by znamenalo, že přetrvávající povolování prodeje zbraní do Saudské Arábie by představovalo porušení společného postoje Rady 2008/944/SZBP;

12.  vyzývá mezinárodní společenství, a zejména pak některé členské státy, jako je Spojené království, Francie, Španělsko, Německo a Švédsko, aby válčícím stranám v zemi přestaly předávat zbraně, a aby proto přijaly veškerá nezbytná opatření k prevenci přímých a nepřímých dodávek zbraní, prodeje a předávání označeným osobám a subjektům nebo v jejich prospěch a osobám, které jednají jejich jménem nebo na jejich příkaz v Jemenu, v souladu se zbrojním embargem OSN vůči Jemenu, jak je uvedeno v bodě 14 rezoluce Rady Bezpečnosti OSN č. 2216 z roku 2015;

13.  vyjadřuje znepokojení nad skutečností, že by al-Káida na Arabském poloostrově a Islámský stát mohly využít zhoršující se politické a bezpečnostní situace v Jemenu; připomíná, že všechny teroristické činy jsou neomluvitelnými zločiny bez ohledu na jejich motivaci a bez ohledu na to, kdy, kde a kým byly spáchány;

14.  je přesvědčen, že cílem saúdské intervence je posílení její kontroly v tomto regionu a že tato intervence povede pouze k většímu utrpení jemenského lidu a hlubšímu rozkolu mezi národy na Blízkém východě;

15.  je přesvědčen, že jakékoli dlouhodobé řešení by mělo řešit hlubší příčiny chudoby a nestability v této zemi a splňovat legitimní požadavky a ambice jemenských obyvatel; opakuje, že podporuje veškeré mírové politické úsilí zaměřené na ochranu suverenity, nezávislosti a územní celistvosti Jemenu;

16.  vyjadřuje hluboké politování nad nedostatečnou pozorností, kterou v posledních čtyřech letech humanitární katastrofě v Jemenu věnovalo mezinárodní společenství; odsuzuje mlčení sdělovacích prostředků o různých válečných zločinech páchaných v Jemenu, což svědčí o zřetelné snaze skrýt tragické následky války podporované Spojenými státy, Francií a Spojeným královstvím;

17.  odmítá jakoukoli zahraniční vojenskou intervenci v zemi, ať už by se jednalo o intervenci saúdskou, íránskou, arabskou či západní; je velmi znepokojen stupňováním napětí v tomto regionu; zdůrazňuje, že válka v Jemenu není pouze konfliktem mezi šíity a sunnity; odsuzuje zneužití náboženských rozdílů k podněcování politických krizí a sektářských válek;

18.  odsuzuje skutečnost, že EU diktátorské režimy v tomto regionu tiše schvaluje a napomáhá jim; velmi kriticky se staví k různým západním intervencím, k nimž došlo v minulých letech a které přispěly k vyhrocení konfliktů v této oblasti; konstatuje, že konflikty v tomto regionu nelze řešit vojenskou silou; odmítá používání pojmu „odpovědnost za ochranu“, který jednotlivé strany konfliktu v Jemenu používají rovněž jako záminku, neboť takovýto přístup porušuje mezinárodní právo a nenabízí přiměřený právní základ k ospravedlnění jednostranného použití síly;

19.  odsuzuje skutečnost, že Spojené státy pod vládou Baracka Obamy používaly často k extrateritoriálním operacím bezpilotní letouny, které Trumpova vláda nasazuje ještě v mnohem větším měřítku; důrazně nesouhlasí s používáním bezpilotních letounů při mimosoudních a exteritoriálních popravách; žádá, aby bylo používání bezpilotních letounů pro tyto účely zakázáno podle jeho výše uvedeného usnesení ze dne 27. února 2014 o používání ozbrojených bezpilotních letounů, které vyzývá v bodu 2 písm. a) a b) místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, členské státy a Radu, aby „se postavily proti mimosoudnímu cílenému zabíjení a zakázaly je“ a aby „zajistily, že se členské státy nebudou v souladu se svými právními závazky dopouštět nezákonného cíleného zabíjení ani umožňovat takovéto zabíjení jiným státům“;

20.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost, vládám a parlamentům členských států, jemenské vládě, členům Rady pro spolupráci v Zálivu, Radě bezpečnosti OSN, Valnému shromáždění OSN a skupině předních regionálních a mezinárodních expertů OSN na Jemen.

(1)

Úř. věst. C 265, 11.8.2017, s. 93.

(2)

Úř. věst. C 35, 31.1.2018, s. 142.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0273.

(4)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0473.

(5)

Úř. věst. C 285, 29.8.2017, s. 110.

Poslední aktualizace: 3. října 2018Právní upozornění