Menetlus : 2018/2853(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0450/2018

Esitatud tekstid :

B8-0450/2018

Arutelud :

Hääletused :

Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0383

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 388kWORD 52k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.128v01-00
 
B8-0450/2018

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Jeemenis (2018/2853(RSP))


Ángela Vallina, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Kateřina Konečná, Maria Lidia Senra Rodríguez fraktsiooni GUE/NGL nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Jeemenis (2018/2853(RSP))  
B8-0450/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone Jeemeni kohta,

–  võttes arvesse avaldust, mille tegi 6. septembril 2018. aastal ÜRO peasekretäri eriesindaja Jeemenis,

–  võttes arvesse ÜRO Jeemeni väljapaistvate rahvusvaheliste ja piirkondlike ekspertide rühma esimehe Kamel Jendoubi 28. augusti 2018. aasta aruannet ÜRO Inimõiguste Nõukogule inimõiguste olukorra kohta Jeemenis,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2018. aasta järeldusi Jeemeni kohta,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini ning humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku Christos Stylianidese 4. augusti 2018. aasta ühisavaldust õhurünnakute kohta Al‑Ḩudaydah’ linna vastu,

–  võttes arvesse Maailma Toiduabi programmi tegevdirektori 19. septembri 2018. aasta avaldust,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone olukorra kohta Jeemenis, eelkõige 9. juuli 2015. aasta(1), 25. veebruari 2016. aasta(2), 15. juuni 2017. aasta(3) ja 30. novembri 2017. aasta(4) resolutsiooni,

–  võttes arvesse oma 27. veebruari 2014. aasta resolutsiooni relvastatud droonide kasutamise kohta(5),

–  võttes arvesse ÜRO põhikirja ning rahvusvahelise humanitaarõiguse põhimõtteid,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et al-Houthi mässuliste ja Jeemeni valitsuse vaheline pikaajaline vaenutegevus kestab juba neljandat aastat ning see viib Jeemenit ränga humanitaarkriisi suunas, ähvardades kiskuda riiki lõputusse sõtta;

B.  arvestades, et ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo teatel on Jeemen 2017. aasta märtsist saadik olnud maailma suurima humanitaarkriisi keskmes; arvestades, et 29,3 miljoni suurusest elanikkonnast vajab 22,2 miljonit inimest humanitaarabi, sealhulgas 11,3 miljoni inimese jaoks on abi hädavajalik, ning seda kõikides valdkondades, sealhulgas tervishoid, toit, kanalisatsioon ja vesi, eluase ja turvalisus;

C.  arvestades, et Jeemeni väljapaistvate rahvusvaheliste ja piirkondlike ekspertide rühma andmetel on 2015. aasta märtsist kuni 2018. aasta juunini tsiviilisikutest inimohvreid olnud vähemalt 16 706, kellest 6475 hukkus ja 10 231 sai konflikti käigus vigastada; arvestades, et tegelik arv on tõenäoliselt palju suurem – ÜRO hinnangu kohaselt üle 55 000;

D.  arvestades, et Saudi Araabia juhitav koalitsioon, mida toetavad Ameerika Ühendriigid, Ühendkuningriik ja Prantsusmaa ning kuhu kuuluvad Araabia Ühendemiraadid, Bahrein, Kuveit, Senegal, Jordaania, Egiptus, Maroko ja Sudaan, on alates 26. märtsil 2015 alanud õhurünnakutest, mille eesmärk on president Abdrabbuh Mansour Hadi võimule tagasi tuua, peamine Jeemeni tsiviilelanike surma põhjustaja; arvestades, et koalitsioon on toime pannud sõjakuritegudega võrdväärseid raskeid rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumisi, sealhulgas elamupiirkondade, turgude, haiglate ja koolide vastu suunatud rünnakuid, mille käigus on hukkunud mitmeid tuhandeid tsiviilelanikke, kellest enamik on olnud naised ja lapsed;

E.  arvestades, et Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid alustasid 13. juunil 2018 kuldse võidu nimelist operatsiooni, et vallutada Jeemeni Punase mere äärne Al-Ḩudaydah’ sadam, mille 2014. aastal okupeerisid al-Houthi mässuliste jõud; arvestades, et Al-Ḩudaydah’ on Jeemeni kõige tähtsam sadam, mille kaudu saabub 70 % riigile hädavajalikust toidu- ja humanitaarabist; arvestades, et ÜRO andmetel on Al‑Ḩudaydah’ kubernerkonnast 2018. aasta juuni alguse seisuga põgenenud ligi 470 000 inimest;

F.  arvestades, et 9. augustil 2018 tabas Saudi Araabia juhitud koalitsiooni õhurünnak Jeemeni põhjaosas Saada provintsis turuväljakul koolibussi, tappes hulgaliselt inimesi, nende seas vähemalt 40 koolilast, kellest enamik olid alla 10aastased; arvestades, et kaks nädalat hiljem, 24. augustil 2018, hukkus sama koalitsiooni uues rünnakus 27 tsiviilisikut, enamasti lapsed, kes olid põgenemas riigi lõunaosas asuvas ümberpiiratud Al‑Ḩudaydah’ linnas valitseva vägivalla eest;

G.  arvestades, et koalitsioon on 2015. aasta märtsist saadik kehtestanud Jeemenis laeva- ja õhuteedele eri ulatusega rangeid piiranguid; arvestades, et enne konflikti algust importis Jeemen ligi 90 % oma toidust, meditsiinitarvetest ja kütusest; arvestades, et neil de facto blokaadidel on olnud ulatuslik ja hävitav mõju tsiviilelanikkonnale; arvestades, et hoolimata märkimisväärsest mõjust tsiviilisikutele, ei osutu piirangud püstitatud sõjaliste eesmärkide saavutamisel tõenäoliselt kuigi tõhusaks, kuna selget keelatud esemete loetelu pole avaldatud; arvestades, et kolme aasta jooksul, mil veeteede piirangud on kehtinud, ei ole ühegi ÜRO kontrolli- ja inspekteerimismehhanismi ega koalitsioonijõudude teostatud otsingu käigus relvi avastatud;

H.  arvestades, et üle 2 miljoni inimese on muutunud riigisiseseks põgenikuks; arvestades, et Jeemen on praegu maailma suurima toiduga kindlustatuse kriisi keskmes; arvestades, et enam kui 17,8 miljonit inimest on toiduga kindlustamata ja 8,4 miljonit on nälja piiril; arvestades, et tervishoiuasutused ei tööta, puhas vesi on vähem kättesaadav ja et Jeemen kannatab endiselt lähiajaloo suurima koolerapuhangu käes;

I.  arvestades, et ÜRO Jeemeni erisaadik tegi 16. septembril 2018 külaskäigu Sanaasse eesmärgiga jätkata rahukõnelusi ja usaldust suurendavate meetmete võtmist, nt avada Sanaa lennujaam täielikult reisi- ja kommertslendudele ning ergutada Jeemeni valitsust maksma välja riigiteenistujate palgad kõigis riigi piirkondades; arvestades, et ÜRO egiidi all toimunud kõnelused ei ole siiani tulemusi andnud ning näib, et poliitilist lahendust konfliktile ei ole kaugeltki veel saavutatud;

J.  arvestades, et on teateid al-Houthi mässuliste poolt toime pandud raskete rikkumiste, sealhulgas maamiinide kasutamise kohta; arvestades, et on olnud ka kohtuväliseid hukkamisi, mille on toime pannud valitsusmeelsed väed ja nende liitlased ning relvarühmitused; arvestades, et Jeemeni konflikti osalised vastutavad tsiviilelanike ja tsiviiltaristu valimatu pommitamise, humanitaarabi kohaletoimetamise takistamise, meelevaldsete kinnipidamiste, sunniviisiliste kadumiste ja piinamisjuhtumite eest;

K.  arvestades, et Jeemeni väljapaistvate rahvusvaheliste ja piirkondlike ekspertide rühm on saanud olulist teavet, mille kohaselt nii valitsus, koalitsiooni toetusel tegutsevad väed kui ka al-Houthi/Salehi liitlasväed on kõik värvanud või kandnud relvajõudude või -rühmituste koosseisu lapsi ja kasutanud neid vaenutegevuses aktiivselt osalemiseks; arvestades, et vähemalt 1,8 miljonit last on pidanud kooli pooleli jätma lisaks neile 1,6 miljonile, kes ei õppinud koolis juba enne konflikti algust;

L.  arvestades, et Jeemeni naised on olnud traditsiooniliselt väga haavatavad sellise väärkohtlemise suhtes nagu lapsega sõlmitud abielud ja vägivald, sest riigis ei ole kehtestatud seaduslikku nõusoleku vanusepiiri; arvestades, et naistel on meestest raskem saada arstiabi, omada kinnisvara ning saada haridust ja koolitust; arvestades, et konflikt on nende olukorda halvendanud ning hinnanguliselt 2,6 miljonit naist ja tütarlast elab soolise vägivalla ohus; arvestades, et lapsega sõlmitud abielude arv on kahe viimase aasta jooksul märkimisväärselt suurenenud; arvestades, et ligikaudu 30 % ümberasunud perekondade perepeaks on naine; arvestades, et paljude krooniliste haiguste ravimeid ei ole enam saada, ning arvestades, et Jeemenis on üks kõrgemaid emasuremuse määrasid; arvestades, et alatoitunud, rasedatel ja imetavatel naistel on suurem tõenäosus haigestuda koolerasse ning neil on suurem verejooksu oht, mis omakorda suurendab märgatavalt tüsistuste ja suremise ohtu sünnitamisel;

M.  arvestades, et Jeemenis on ligikaudu 280 000 pagulast (peamiselt Somaaliast) ning Jeemen on Araabia poolsaarel ainus riik, mis on allkirjastanud ÜRO pagulasseisundi konventsiooni ja protokolli; arvestades, et need pagulased vajavad konflikti süvenemise tõttu samuti kaitset; arvestades, et umbes 30 600 somaallast on väidetavalt juba naasnud Somaaliasse ning ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet on käivitanud tagasipöördumise tugiteenuse;

N.  arvestades, et konflikt ja sellest tingitud julgeolekuvaakum on põhjustanud äärmusrühmituste tegevuse ohtlikku levikut riigis; arvestades, et Al Qaeda on suurendanud oma kohaolu Araabia poolsaarel ning Da’esh jätkab rünnakute ja mõrvade kampaaniat;

O.  arvestades, et Jeemen on üks vaesemaid riike maailmas; arvestades, et juba enne sõja algust elasid pooled Jeemeni elanikud allpool vaesuspiiri, kaks kolmandikku noortest olid töötud ja põhiliste sotsiaalteenuste süsteem oli kokkuvarisemise äärel;

P.  arvestades, et kõnealust konflikti on kujutatud ka šiiitide ja sunniitide vastasseisuna, püüdes varjata selle tegelikke geopoliitilisi põhjuseid; arvestades, et Saudi Araabia süüdistab Iraani al-Houthi mässuliste toetamises ja peab neid oma julgeolekuohuks; arvestades, et Jeemeni keerukal konfliktil on kolmandate osaliste kaudu peetava sõja tunnuseid; arvestades, et konflikt on soodustanud Da’eshiga seotud rühmituste laienemist riigis;

Q.  arvestades, et EL ja ÜRO on kehtestanud Jeemenile relvaembargo ning EL on kehtestanud sanktsioonid al-Houthi mässuliste liidrite vastu; arvestades, et eelmisel aastal peatasid mõned Euroopa riigid, sh Belgia, Saksamaa, Norra ja Kreeka avalikkuse surve tõttu osaliselt või täielikult relvatarned Saudi Araabiale ja Araabia Ühendemiraatidele, kuid paljud liikmesriigid, eelkõige Ühendkuningriik, Prantsusmaa ja Hispaania on relvatarneid suurendanud, rikkudes sellega relvakaubanduslepingut ning nõukogu 8. detsembri 2008. aasta ühist seisukohta 2008/944/ÜVJP;

R.  arvestades, et USA-l on Jeemeni lõunaosas al-Houta linna lähedal al-Annadi õhuväebaas; arvestades, et Trumpi administratsiooni ajal on USA poolt alates 2002. aastast saadik Jeemenis toime pandud surmavate droonioperatsioonide ja kohtuväliste hukkamiste arv järsult suurenenud; arvestades, et on tõendeid selle kohta, et ELi liikmesriigid, nt Ühendkuningriik, Itaalia ja Saksamaa, annavad sellistele surmavatele operatsioonidele nii otsest kui ka kaudset toetust, pakkudes luureandmeid ja muud operatiivabi;

S.  arvestades, et Jeemeni asukohal Punase mere ühes otsas, kust ühele poole jääb Suessi kanal ja teisele poole Adeni laht, on tähtsate mereteede ja energiavarude tõttu strateegiline tähtsus;

1.  mõistab kõige karmimalt hukka Jeemenis jätkuva vägivalla ning kõik rünnakud tsiviilelanike ja tsiviiltaristu vastu; väljendab sügavat muret Jeemeni konflikti süvenemise pärast, mis on põhjustanud praeguse humanitaarkriisi, kusjuures olukord on veelgi halvenenud Saudi Araabia poolse de facto blokaadi jätkumise ja Al‑Ḩudaydah’ sadama pärast toimuva lahingu tõttu;

2.  mõistab hukka konflikti kõigi osaliste, terroristide ja muude relvarühmituste vägivalla tsiviilelanike vastu, sest selliste tegude tagajärjel on riigis raske humanitaarkriis, tuhandeid tsiviilelanikke vigastatud ja tapetud ning üle kahe miljoni riigisisese põgeniku; avaldab sügavat poolehoidu ja kaastunnet ohvrite perekondadele;

3.  mõistab hukka Jeemenis saudide juhitud koalitsiooni poolt tsiviilelanike vastu korraldatavad sõjalised rünnakud ja valimatud õhurünnakud ning de facto blokaadi, mis on jätkuvalt tsiviilelanike hukkumise peamiseks põhjuseks; mõistab samuti hukka asjaolu, et Saudi Araabia kehtestas taas blokaadi Jeemeni suhtes, ja nõuab tungivalt selle täielikku lõpetamist; palub Saudi Araabial ja selle koalitsioonil tagada, et kõik sadamad ja maismaateed jääksid avatuks, et riiki oleks võimalik kiirelt saata Jeemeni elanikkonnale vajalikku humanitaarabi;

4.  hoiatab tagajärgede eest, mida uus sõjaline rünnak Al‑Ḩudaydah’ sadamale kaasa tooks, ja nõuab, et sadam jääks avatuks; väljendab muret seoses sellega, et uued takistused soodustaksid näljahäda ja paljude tsiviilisikute, sealhulgas laste sundrännet;

5.  peab kahetsusväärseks ELi ja USA silmakirjalikkust ning nõuab rahu, õiglust ja Jeemeni rahva vastu sooritatava raske kuriteo lõpetamist; on veendunud, et Jeemeni konflikti saab lõpetada üksnes poliitiline lahendus;

6.  tuletab kõigile osalistele ning eelkõige Saudi Araabiale ja tema koalitsioonile meelde nende kohustust tagada rahvusvahelise humanitaarõiguse ja inimõigustealase õiguse järgimine, mis tähendab tsiviilelanike kaitsmist, tsiviiltaristu säästmist ning humanitaarabi organisatsioonidele ohutu ja takistusteta riiki pääsemise võimaldamist;

7.  taunib 6.–9. septembril 2018 Genfis toimunud konsultatsioonide esimese vooru ebaõnnestumist; väljendab oma täielikku toetust jõupingutustele, mida teevad ÜRO ja ÜRO peasekretäri erisaadik Jeemenis; kutsub seetõttu kõiki Jeemeni olukorraga seotud osalisi tungivalt üles rahukõnelusi ja usaldust suurendavaid meetmeid lõpule viima ning leppima kiiremas korras kokku vaenutegevuse lõpetamises ÜRO järelevalve all, mis oleks esimene samm Jeemeni juhitud kaasavate poliitiliste läbirääkimiste suunas, et riigis rahu taastada;

8.  võtab rahuloluga teadmiseks Jeemeni väljapaistvate rahvusvaheliste ja piirkondlike ekspertide rühma volituste pikendamise ning palub kõigil liikmesriikidel anda sellele mehhanismile sidusat, kiiret ja tõhusat toetust kõikides asjakohastes ÜRO organites ja eriti Inimõiguste Nõukogus;

9.  palub konflikti osalistel võtta kõiki vajalikke meetmeid, et ennetada igasugust tsiviilelanike vastu suunatud vägivalda, sealhulgas seksuaalset ja soolist vägivalda, ja sellele reageerida; mõistab teravalt hukka laste õiguste rikkumised; väljendab tõsist muret teadete pärast, mille kohaselt kasutavad al-Houthi mässulised ja valitsusmeelsed jõud lapssõdureid, ning laste piiratud juurdepääsu pärast põhilistele tervishoiuteenustele ja haridusele; nõuab inimõigustealase õiguse rikkumises ja kuritarvitustes või rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumises süüdi olevate isikute vastutusele võtmist;

10.  kutsub kõiki konflikti osapooli üles lõpetama laste värbamise sõduriteks ja teised laste vastu toime pandud rasked rikkumised, millega rikutakse kohaldatavat rahvusvahelist õigust ja standardeid; kutsub kõiki osapooli üles vabastama lapsed, kes on juba sõduriteks värvatud, ning tegema koostööd ÜROga nende rehabiliteerimisel ja kogukondadesse taasintegreerimisel;

11.  mõistab teravalt hukka liikmesriikide, näiteks Ühendkuningriigi, Hispaania, Prantsusmaa, Saksamaa ja Rootsi elava relvakaubanduse mitmete piirkonna riikidega; nõuab, et kõik relvatarned ja muu sõjaline toetus Saudi Araabiale ja tema koalitsioonipartneritele viivitamatult peatataks; kordab oma üleskutset nõukogule kehtestada Saudi Araabiale ELi relvaembargo, arvestades tõsiseid süüdistusi selle kohta, et Saudi Araabia on rikkunud Jeemenis rahvusvahelist humanitaarõigust, mis tähendaks, et Saudi Araabiale relvade müümise jätkuv lubamine oleks vastuolus nõukogu ühise seisukohaga 2008/944/ÜVJP;

12.  nõuab, et rahvusvaheline üldsus ning eelkõige sellised liikmesriigid nagu Ühendkuningriik, Prantsusmaa, Hispaania, Saksamaa ja Rootsi lõpetaksid relvade edastamise kõigile Jeemenis sõdivatele pooltele ning võtaksid sellest tulenevalt vajalikke meetmeid, et hoida ära otsene või kaudne tarnimine, müük või edastamine kindlaksmääratud isikutele ja üksustele ning nende huvides või nendele, kes tegutsevad Jeemenis nende isikute ja üksuste nimel või juhtimisel, rakendades ÜRO relvaembargot Jeemenile ning vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2216 (2015) punktile 14;

13.  väljendab muret selle pärast, et Araabia poolsaare Al Qaeda ja Da’esh võivad poliitilise ja julgeolekuolukorra halvenemist Jeemenis ära kasutada; tuletab meelde, et igasugune terroriakt on õigustamatu ja kuritegelik, sõltumata selle motiividest, täideviijast ning täideviimise ajast ja kohast;

14.  on veendunud, et Saudi Araabia sekkumise eesmärk on tugevdada kontrolli piirkonna üle ning et see tekitab Jeemeni rahvale ainult rohkem kannatusi ning süvendab Lähis-Ida rahvaste vahelisi lõhesid;

15.  on veendunud, et pikaajaline lahendus peaks käsitlema riigis valitseva vaesuse ja ebastabiilsuse algpõhjuseid ning vastama Jeemeni rahva õigustatud nõudmistele ja püüdlustele; kinnitab veel kord oma toetust kõikidele rahumeelsetele poliitilistele jõupingutustele, et kaitsta Jeemeni suveräänsust, sõltumatust ja territoriaalset terviklikkust;

16.  peab äärmiselt kahetsusväärseks, et rahvusvaheline üldsus ei ole viimase nelja aasta jooksul Jeemenis toimuvale humanitaarkatastroofile tähelepanu pööranud; mõistab hukka meedia vaikimise mitmetest Jeemenis toime pandud sõjakuritegudest, mis näitab selgelt, et USA, Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi toetusel toimuva sõja traagilisi tagajärgi püütakse varjata;

17.  on vastu igasugusele välisele sõjalisele sekkumisele Jeemenis, olgu Saudi Araabia või Iraani, araabia maailma või lääneriikide poolt; on väga mures pingete teravnemise pärast piirkonnas; rõhutab, et Jeemeni sõda ei ole lihtsalt šiiitide ja sunniitide vaheline konflikt; mõistab hukka usuliste erinevuste kasutamise poliitiliste kriiside ja sektantlike sõdade õhutamiseks;

18.  mõistab hukka ELi vaikiva toetuse piirkonna diktatuurirežiimidele ja kaasosaluse nende tegevuses; on väga kriitiline selle suhtes, millist rolli on täitnud lääneriikide mitmed viimaste aastate sekkumised piirkonna konfliktide teravnemisel; rõhutab, et piirkonna konflikte ei saa lahendada sõjalisel teel; lükkab tagasi kaitsekohustuse põhimõtte kasutamise – seda kasutavad ettekäändena ka Jeemeni konflikti osalised –, kuna sellega rikutakse rahvusvahelist õigust ja see ei ole ühepoolse jõukasutuse põhjendamiseks piisav õiguslik alus;

19.  mõistab hukka droonide järjest sagedasema kasutamise ekstraterritoriaalsetes operatsioonides USA poolt Obama administratsiooni ajal ja selle järsu suurenemise Trumpi administratsiooni ajal; on kindlalt vastu droonide kasutamisele kohtuvälises ja ekstraterritoriaalses tapmises; nõuab sel otstarbel droonide kasutamise keelustamist vastavalt oma eespool nimetatud 27. veebruari 2014. aasta resolutsioonile relvastatud droonide kasutamise kohta, mille punkti 2 alapunktides a ja b kutsutakse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat, liikmesriike ja nõukogu vastavalt üles „vastustama sihipäraseid kohtuväliseid tapmisi ja need keelustama“ ning „tagama, et liikmesriigid järgiksid oma õiguslikke kohustusi mitte panna toime ebaseaduslikke sihipäraseid tapmisi ega hõlbustada sellist hävitustegevust teiste riikide puhul“;

20.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa välisteenistusele, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Jeemeni valitsusele, Pärsia lahe koostöönõukogu liikmetele, ÜRO Julgeolekunõukogule, ÜRO Peaassambleele ning ÜRO Jeemeni sõltumatute väljapaistvate rahvusvaheliste ja piirkondlike ekspertide rühmale.

 

 

 

(1)

ELT C 265, 11.8.2017, lk 93.

(2)

ELT C 35, 31.1.2018, lk 142.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0273.

(4)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0473.

(5)

ELT C 285, 29.8.2017, lk 110.

Viimane päevakajastamine: 3. oktoober 2018Õigusalane teave