Förfarande : 2018/2853(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0450/2018

Ingivna texter :

B8-0450/2018

Debatter :

Omröstningar :

Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0383

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 282kWORD 52k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.128v01-00
 
B8-0450/2018

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Jemen (2018/2853(RSP))


Ángela Vallina, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marie‑Christine Vergiat, Marie‑Pierre Vieu, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Kateřina Konečná, Maria Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Jemen (2018/2853(RSP))  
B8‑0450/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner om Jemen,

–  med beaktande av uttalandet från FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för Jemen av den 6 september 2018,

–  med beaktande av rapporten av den 28 augusti 2018 från Kamel Jendoubi, ordförande för FN-gruppen med framstående internationella och regionala Jemenexperter, till FN:s råd för mänskliga rättigheter om människorättssituationen i Jemen,

–  med beaktande av rådets slutsatser om Jemen av den 25 juni 2018,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 4 augusti 2018 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, och kommissionens ledamot med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering, Christos Stylianides, om luftangreppen i al‑Hudayda,

–  med beaktande av uttalandet från Världslivsmedelsprogrammets verkställande direktör av den 19 september 2018,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Jemen, särskilt resolutionerna av den 9 juli 2015(1), den 25 februari 2016(2), den 15 juni 2017(3) och den 30 november 2017(4),

–  med beaktande av sin resolution av den 27 februari 2014 om användningen av bestyckade drönare(5),

–  med beaktande av FN-stadgan och principerna i internationell humanitär rätt,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  De långvariga motsättningarna mellan huthirebellerna och Jemens regering har gått in på sitt fjärde år, vilket är på väg att leda Jemen in i en allvarlig humanitär kris och riskerar att kasta ut landet i ett ändlöst krig.

B.  FN:s kontor för samordning av humanitära frågor anser sedan mars 2017 att Jemen står i centrum för världens största humanitära kris. Av en befolkning på 29,3 miljoner människor är 22,2 miljoner i behov av humanitärt bistånd, varav 11,3 miljoner i akut behov. Behovet finns i alla sektorer, t.ex. hälso- och sjukvård, livsmedel, sanitet och vatten, bostäder och skydd.

C.  Mellan mars 2015 och juni 2018 rapporterade gruppen med framstående Jemenexperter om minst 16 706 civila offer i konflikten – 6 475 dödade och 10 231 sårade. Den verkliga siffran är sannolikt betydligt högre – över 55 000 enligt FN:s uppskattningar.

D.  Den saudiskledda koalitionen – understödd av USA, Storbritannien och Frankrike och bestående av Förenade Arabemiraten, Bahrain, Kuwait, Senegal, Jordanien, Egypten, Marocko och Sudan – har varit den främsta orsaken till dödsfall bland Jemens civilbefolkning sedan flygbombningarna inleddes den 26 mars 2015 i ett försök att återinsätta president Abd Rabbuh Mansour al-Hadi. Denna koalition har begått allvarliga övergrepp mot internationell humanitär rätt på ett sätt som är att betrakta som krigsförbrytelser, däribland angrepp mot bostadsområden, marknader, sjukhus och skolor som har medfört flera tusentals civila dödsoffer, huvudsakligen kvinnor och barn.

E.  Den 13 juni 2018 drog Saudiarabien och Förenade Arabemiraten igång operation Gyllene seger i syfte att inta den jemenitiska hamnstaden al-Hudayda vid Röda havet, som har varit ockuperad av huthistyrkor sedan 2014. al-Hudayda är i dag Jemens viktigaste hamn och är transiteringspunkt för hela 70 % av landets kritiskt viktiga livsmedels- och humanitärbistånd. Enligt FN har närmare 470 000 människor flytt från al-Hudayda-guvernementet sedan början av juni.

F.  Vid ett luftangrepp den 9 augusti 2018 av den saudiskledda koalitionen träffades en skolbuss på en marknad i Saadaprovinsen i norra delen av landet. Åtskilliga tiotals människor miste livet, däribland minst 40 barn, de flesta under 10 år. Attacken följdes två veckor senare, den 24 augusti 2018, av ett nytt angrepp av den saudiskledda koalitionen med 27 civila dödsoffer som följd, av vilka de flesta var barn som försökte fly undan våldet i den belägrade staden al-Hudayda.

G.  Koalitionen har i varierande omfattning infört stränga sjö- och luftfartsrestriktioner mot Jemen sedan mars 2015. Före konflikten importerades närmare 90 % av Jemens livsmedel, medicinska förnödenheter och bränsle. Dessa de facto-blockader har fått omfattande och förödande konsekvenser för civilbefolkningen. Trots restriktionernas betydande inverkan på civilbefolkningen är de troligtvis inte effektiva när det gäller att uppnå de angivna militära målen på grund av avsaknaden av en tydlig och offentliggjord lista över förbjudna föremål. Under de tre år som sjöfartsrestriktionerna har pågått har inga vapen påträffats av vare sig FN:s verifikations- och inspektionsmekanism eller koalitionsstyrkorna när de sökt efter sådana.

H.  Över 2 miljoner människor är internflyktingar. Jemen står nu i centrum för världens största livsmedelskris. Över 17,8 miljoner människor lider av bristfällig livsmedelsförsörjning och 8,4 miljoner står på gränsen till hungersnöd. Vårdinrättningar fungerar inte, tillgången till rent vatten har minskat och Jemen lider fortfarande av det största kolerautbrottet i samtidshistorien.

I.  FN:s särskilda sändebud för Jemen besökte Sana den 16 september 2018 i syfte att återuppta fredssamtalen och de förtroendeskapande åtgärderna, som att Sanas flygplats på nytt ska öppnas fullt ut för passagerarflyg och kommersiella flyg och att regeringen ska betala ut löner till tjänstemän i alla delar av Jemen. De FN-ledda samtalen har varit ett misslyckande så här långt och en politisk lösning på konflikten verkar avlägsen.

J.  Det har rapporterats om omfattande övergrepp begångna av huthirebellerna, bland annat användning av landminor. Utomrättsliga avrättningar har även utförts av regeringsvänliga styrkor, allierade parter och väpnade grupper. Jemenitiska parter i konflikten är ansvariga för urskillningslösa granatbeskjutningar av civilpersoner och civila anläggningar, nekat tillträde för humanitärt bistånd, godtyckliga gripanden, påtvingade försvinnanden och tortyr.

K.  Gruppen med framstående Jemenexperter har tagit emot utförlig information som tyder på att regeringen, de koalitionsunderstödda styrkorna och huthirebellerna alla har kallat in eller värvat barn till väpnade styrkor eller grupper och använt dem för att delta aktivt i stridshandlingar. Minst 1,8 miljoner barn har tvingats sluta skolan, utöver de 1,6 miljoner som inte gick i skolan när konflikten började.

L.  Kvinnorna i Jemen har traditionellt sett varit mycket sårbara för övergrepp, såsom barnäktenskap och våld, eftersom det inte finns någon lagstiftning gällande minimiålder för samtycke i landet. Kvinnor har sämre tillgång än män till medicinsk vård, fastighetsägande samt teoretisk och praktisk utbildning. Situationen för dem har förvärrats på grund av konflikten, och uppskattningsvis 2,6 miljoner kvinnor och flickor riskerar att utsättas för könsrelaterat våld. Antalet barnäktenskap har ökat kraftigt de senaste två åren. Omkring 30 procent av de fördrivna hushållen har en kvinna som överhuvud. Läkemedel för många kroniska sjukdomar finns inte längre att tillgå, och Jemen hör till de länder där mödradödligheten är högst. Undernärda gravida och ammande kvinnor tenderar att ådra sig kolera i högre utsträckning och de löper större risk för blödningar, vilket avsevärt ökar risken för komplikationer och dödsfall i samband med förlossningar.

M.  Omkring 280 000 flyktingar, främst från Somalia, befinner sig i Jemen, som är det enda landet på Arabiska halvön som är avtalspart i FN-konventionen och dess protokoll om flyktingars rättsliga ställning. Dessa flyktingar är också i behov av skydd till följd av den förvärrade konflikten. Omkring 30 600 somalier har enligt uppgift redan återvänt till Somalia, och UNHCR har inrättat hjälpkontor för återvändande.

N.  Konflikten och det säkerhetsmässiga vakuum som den har orsakat har lett till en farlig ökning av antalet extremistgrupper i landet. al-Qaida på Arabiska halvön har befäst sin närvaro och Daish har fortsatt sin kampanj med attentat och mord.

O.  Jemen är ett av världens fattigaste länder. Redan före krigsutbrottet levde hälften av Jemens befolkning under fattigdomsgränsen, två tredjedelar av ungdomarna var arbetslösa och grundläggande sociala tjänster höll på att kollapsa.

P.  Konflikten har i ett försök att dölja de bakomliggande geopolitiska orsakerna beskrivits som en konflikt mellan shia- och sunnimuslimer. Saudiarabien anklagar huthirebellerna för att vara understödda av Iran och betraktar dem som ett hot mot den saudiska säkerheten. Den komplexa konflikten i Jemen har inslag av ett krig genom ombud. Konflikten har främjat utbredningen av grupper med kopplingar till Daish i landet.

Q.  EU och FN har infört ett vapenembargo mot Jemen, och EU har infört riktade sanktioner mot huthiledare. Förra året tillmötesgick vissa europeiska länder, bland annat Belgien, Tyskland, Norge och Grekland, offentliga påtryckningar genom att helt eller delvis ställa in vapenöverföringarna till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, men många medlemsstater, i synnerhet Storbritannien, Frankrike och Spanien, har utökat sina vapenöverföringar i strid med vapenhandelsfördraget och rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 8 december 2008.

R.  USA innehar militärflygplatsen al-Annad i Jemen, nära staden al-Houta i landets södra del. Antalet dödliga drönaroperationer och utomrättsliga avrättningar utförda av USA i Jemen sedan 2002 har ökat dramatiskt sedan Trumpadministrationen tillträdde. Det finns bevis för att medlemsstater som Storbritannien, Italien och Tyskland ger både direkt och indirekt stöd åt sådana dödliga operationer genom att tillhandahålla underrättelser och annat operativt stöd.

S.  Jemens geografiska läge vid inloppet till Röda havet, som leder upp till Suezkanalen och öppnar sig mot Adenbukten, är av strategisk betydelse med koppling till viktiga sjöfartsrutter och energiresurser.

1.  Europaparlamentet fördömer i skarpast möjliga ordalag det pågående våldet i Jemen och alla angrepp på civilpersoner och civil infrastruktur. Parlamentet är djupt bekymrat över upptrappningen av konflikten i Jemen, som har lett fram till dagens humanitära kris, och situationen har förvärrats ytterligare av Saudiarabiens fortsatta de facto-blockad och kampen om hamnen i al-Hudayda.

2.  Europaparlamentet fördömer våldsanvändningen mot civila av alla parter i konflikten och av terrorister och andra väpnade grupper, eftersom sådana handlingar har framkallat en allvarlig humanitär kris i landet och lett till att tusentals civila sårats och dödats och till att över två miljoner människor drivits på flykt. Parlamentet uttrycker sin djupaste medkänsla och sitt deltagande med offrens anhöriga.

3.  Europaparlamentet fördömer den saudiskledda koalitionens militära attacker och urskillningslösa luftangrepp mot civila i Jemen och dess de facto-blockad, vilka fortsatt är den främsta anledningen till civila dödsfall. Parlamentet fördömer vidare den blockad som Saudiarabien har återinfört mot Jemen, och kräver att den upphävs helt. Parlamentet uppmanar Saudiarabien och dess koalition att se till att alla hamnar och landrutter hålls öppna, så att brådskande humanitärt bistånd till den jemenitiska befolkningen kan nå fram till landet.

4.  Europaparlamentet varnar för konsekvenserna av den förnyade militära offensiven mot hamnen i al-Hudayda, som måste förbli öppen. Parlamentet uttrycker oro över att ytterligare störningar skulle bana väg för svält och fördrivning av ett stort antal civilpersoner, däribland barn.

5.  Europaparlamentet beklagar EU:s och USA:s hyckleri och begär fred, rättvisa och ett slut på det allvarliga brott som begås mot Jemens folk. Parlamentet är övertygat om att en politisk lösning är det enda sättet att få slut på konflikten i Jemen.

6.  Europaparlamentet påminner alla parter, särskilt Saudiarabien och dess koalition, om deras skyldighet att säkerställa efterlevnad av internationell humanitär rätt och människorättslagstiftning, vilket innebär en skyldighet att skydda civilbefolkningen, avstå från att göra civil infrastruktur till måltavla och ge humanitära organisationer säkert och obehindrat tillträde till landet.

7.  Europaparlamentet beklagar djupt att den första samrådsomgången i Genève den 6–9 september 2018 misslyckades. Parlamentet upprepar sitt fulla stöd till de insatser som görs av FN och generalsekreterarens särskilda sändebud för Jemen. Parlamentet uppmanar därför med kraft alla parter som är involverade i situationen i Jemen att återuppta fredssamtalen och de förtroendeskapande åtgärderna och att i brådskande ordning enas om ett inställande av stridshandlingarna, under FN:s överinseende, som ett första steg på väg mot inkluderande politiska förhandlingar under jemenitisk ledning i syfte att återupprätta freden i landet.

8.  Europaparlamentet hälsar med tillfredsställelse det förnyade mandatet för gruppen med framstående Jemenexperter och uppmanar alla medlemsstater att skyndsamt tillhandahålla enhetligt och ändamålsenligt stöd till denna mekanism i alla relevanta FN-organ, i synnerhet rådet för mänskliga rättigheter.

9.  Europaparlamentet uppmanar konfliktparterna att vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra och bemöta alla former av våld mot civilbefolkningen, däribland sexuellt och könsrelaterat våld. Parlamentet fördömer skarpt kränkningarna av barns rättigheter. Parlamentet uttrycker allvarlig oro över rapporterna om huthistyrkornas och regeringsstyrkornas användning av barnsoldater och över barns begränsade tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård samt utbildning. Parlamentet begär att de ansvariga för kränkningar och överträdelser av människorättslagstiftningen, eller kränkningar av internationell humanitär rätt, ska ställas till svars för sina handlingar.

10.  Europaparlamentet uppmanar alla parter i konflikten att avbryta rekryteringen eller användningen av barn som soldater och sätta stopp för andra grova brott som begåtts mot dem i strid med tillämplig internationell rätt och internationella normer. Parlamentet uppmanar alla parter att frige barn som redan rekryterats och att samarbeta med FN i samband med deras rehabilitering och återintegrering i samhället.

11.  Europaparlamentet fördömer skarpt den intensiva vapenhandel med olika länder i regionen som medlemsstater bedriver, såsom Storbritannien, Spanien, Frankrike, Tyskland och Sverige. Parlamentet begär att vapenöverföringar och militärt stöd till Saudiarabien och dess koalitionspartner omedelbart ställs in. Parlamentet upprepar sin uppmaning till rådet att införa ett EU-vapenembargo mot Saudiarabien med tanke på de allvarliga anklagelserna om brott mot internationell humanitär rätt begångna av Saudiarabien i Jemen, vilket skulle innebära att fortsatta licenser för vapenförsäljning till Saudiarabien strider mot rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp.

12.  Europaparlamentet uppmanar världssamfundet, och i synnerhet medlemsstater som Storbritannien, Frankrike, Spanien, Tyskland och Sverige, att upphöra med vapenöverföringar till alla krigförande parter i landet och att således vidta de åtgärder som krävs för att förhindra direkt eller indirekt leverans, försäljning eller överföring till, eller till gagn för, utsedda enskilda personer och enheter och sådana som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag i Jemen, i överensstämmelse med FN:s vapenembargo mot Jemen och enligt vad som fastställs i punkt 14 i FN:s säkerhetsråds resolution 2216 (2015).

13.  Europaparlamentet uttrycker oro över att al-Qaida på Arabiska halvön och Daish kan dra nytta av försämringen av det politiska läget och säkerhetsläget i Jemen. Parlamentet påminner om att alla terrorhandlingar är brottsliga och oförsvarliga, oavsett motiv och oavsett när, var och av vem de begås.

14.  Europaparlamentet är övertygat om att den saudiska interventionen syftar till att stärka landets kontroll i regionen och att detta bara kommer att medföra ytterligare lidande för det jemenitiska folket och djupare splittringar mellan folken i Mellanöstern.

15.  Europaparlamentet är övertygat om att en varaktig lösning bör ta tag i de bakomliggande orsakerna till fattigdom och instabilitet i landet och tillmötesgå det jemenitiska folkets legitima krav och strävanden. Parlamentet bekräftar sitt stöd åt alla fredliga politiska insatser för att skydda Jemens suveränitet, självständighet och territoriella integritet.

16.  Europaparlamentet beklagar djupt att världssamfundet ägnat så lite uppmärksamhet åt den humanitära katastrofen i Jemen under de gångna fyra åren. Parlamentet kritiserar skarpt mediernas tystnad inför de olika krigsförbrytelser som begås i Jemen, vilket visar på ett tydligt försök att förtiga de tragiska konsekvenserna av ett krig som understöds av USA, Frankrike och Storbritannien.

17.  Europaparlamentet motsätter sig alla utländska militära interventioner i landet, oavsett om de är saudiska, iranska, arabiska eller västerländska. Parlamentet är mycket oroat över upptrappningen av spänningarna i regionen, och betonar att kriget i Jemen inte bara är en konflikt mellan shia- och sunnimuslimer. Parlamentet kritiserar skarpt användningen av religiösa skiljaktigheter som slagträn för att anstifta politiska kriser och sekteristiska krig.

18.  Europaparlamentet fördömer EU:s tysta samförstånd med och medhjälp till diktaturerna i regionen. Parlamentet är mycket kritiskt till den roll som olika västerländska interventioner har spelat under de senaste åren för tillspetsningen av konflikterna i området. Parlamentet slår fast att det inte kan finnas någon militär lösning på konflikterna i denna region. Parlamentet tar avstånd från begreppet ”skyldighet att skydda”, som även används som en förevändning av olika parter i konflikten i Jemen, eftersom detta bryter mot folkrätten och inte ger en tillräcklig rättslig grund för att motivera ensidigt bruk av våld.

19.  Europaparlamentet fördömer användningen av drönare för extraterritoriella operationer, som ökade under Obamaadministrationen och har intensifierats dramatiskt under Trumpadministrationen. Parlamentet motsätter sig kraftfullt användningen av drönare för utomrättsligt och extraterritoriellt dödande. Parlamentet kräver ett förbud mot användning av drönare för detta ändamål i enlighet med sin ovannämnda resolution av den 27 februari 2014 om användningen av bestyckade drönare, som i punkt 2 a och 2 b uppmanar vice ordföranden/den höga representanten, medlemsstaterna och rådet att ”motsätta sig och förbjuda utomrättsligt, riktat dödande” och ”se till att medlemsstaterna, i enlighet med sina rättsliga skyldigheter, inte gör sig skyldiga till olagligt riktat dödande eller underlättar för andra stater att göra sig skyldiga till sådant dödande”.

20.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, medlemsstaternas regeringar och parlament, Jemens regering, medlemmarna av Gulfstaternas samarbetsråd, FN:s säkerhetsråd, FN:s generalförsamling samt FN:s grupp med framstående internationella och regionala Jemenexperter.

 

(1)

EUT C 265, 11.8.2017, s. 93.

(2)

EUT C 35, 31.1.2018, s. 142.

(3)

Antagna texter, P8_TA(2017)0273.

(4)

Antagna texter, P8_TA(2017)0473.

(5)

EUT C 285, 29.8.2017, s. 110.

Senaste uppdatering: 3 oktober 2018Rättsligt meddelande