Postup : 2018/2763(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0472/2018

Předložené texty :

B8-0472/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 04/10/2018 - 7.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 344kWORD 55k
2.10.2018
PE624.150v01-00
 
B8-0472/2018

předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B8-0402/2018, B8-0403/2018 a B8-0404/2018

v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu


o příspěvku EU k závaznému nástroji OSN, který by upravoval činnost nadnárodních společností a dalších podniků nadnárodního charakteru z hlediska lidských práv (2018/2763(RSP))


Jan Zahradil, Nirj Deva, Ruža Tomašić, Joachim Starbatty, Emma McClarkin za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o příspěvku EU k závaznému nástroji OSN, který by upravoval činnost nadnárodních společností a dalších podniků nadnárodního charakteru z hlediska lidských práv (2018/2763(RSP))  
B8-0472/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 2, 3, 21 a 23 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

–  s ohledem na články 207 a 208 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na strategický rámec EU pro lidská práva a demokracii, jak jej přijala Rada pro zahraniční věci dne 25. června 2012, a na akční plán pro lidská práva a demokracii na období 2015–2019, který Rada přijala dne 20. července 2015,

–  s ohledem na obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv (UNGPs), které schválila Rada OSN pro lidská práva ve své rezoluci 17/4 ze dne 16. června 2011,

–  s ohledem na strategii Komise „Obchod pro všechny“,

–  s ohledem na odvětvové pokyny Komise k provádění obecných zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv(1),

–  s ohledem na průběžnou zprávu zvláštního zpravodaje OSN pro svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení Heinera Bielefeldta určenou Valnému shromáždění OSN, která se zaměřuje na opatření k odstranění náboženské nesnášenlivosti a diskriminace na pracovišti(2),

  s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 14. července 2015 o stavu provádění obecných zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv (SWD(2015)0144),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 5. července 2016 k provádění doporučení Parlamentu z roku 2010 týkajících se sociálních a environmentálních norem, lidských práv a sociální odpovědnosti podniků(3),

–  s ohledem na stanovisko Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA) s názvem „Zlepšování přístupu k opravným prostředkům v oblasti obchodu a lidských práv na úrovni EU“(4),

–  s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva 26/9 ze dne 26. června 2014, v níž bylo rozhodnuto o „ustavení otevřené mezivládní pracovní skupiny pro nadnárodní společnosti a další podniky z hlediska lidských práv, jejímž úkolem je vypracovat právně závazný mezinárodní nástroj, kterým se bude na základě mezinárodního práva v oblasti lidských práv regulovat činnost nadnárodních společností a dalších podniků“,

–  s ohledem na iniciativu OSN s názvem „Global Compact“(5),

–  s ohledem na pokyny OECD pro nadnárodní společnosti,

–  s ohledem na pokyny OECD pro náležitou péči na podporu odpovědného chování podniků,

–  s ohledem na právo dítěte a obchodní zásady vypracované fondem UNICEF,

–  s ohledem na závěry Rady o podnikání a lidských právech přijaté dne 20. června 2016,

–  s ohledem na doporučení Rady Evropy členským státům o lidských právech a podnikání přijaté dne 2. března 2016,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. března 2018 o rovnosti žen a mužů v obchodních dohodách EU(6),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. prosince 2017 o výroční zprávě o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2016 a o politice Evropské unie v této oblasti(7),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 16. listopadu 2017 ke strategii EU-Afrika: urychlení rozvoje(8),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 27. dubna 2017 o stěžejní iniciativě EU pro oděvní průmysl(9),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 14. prosince 2016 o výroční zprávě o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2015 a o politice Evropské unie v této oblasti(10),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 30. května 2018 k výroční zprávě o provádění společné obchodní politiky(11),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 22. listopadu 2016 o zvýšení účinnosti rozvojové spolupráce(12),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2016 o odpovědnosti podniků za závažné porušování lidských práv ve třetích zemích(13),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 5. července 2016 o boji proti obchodování s lidmi ve vnějších vztazích EU(14),

–  s ohledem na studii zadanou podvýborem pro lidská práva na téma „Provádění obecných zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv“(15),

–  s ohledem na otázky místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Komisi a Radě o příspěvku EU k závaznému nástroji OSN, který by upravoval činnost nadnárodních společností a dalších podniků nadnárodního charakteru z hlediska lidských práv (O-000074/2018 – B8-0402/2018, O-000075/2018 – B8-0403/2018 a O-000078/2018 – B8-0404/2018),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že EU je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv; vzhledem k tomu, že se její vnější činnost musí řídit těmito zásadami;

B.  vzhledem k tomu, že je prokázáno, že volný obchod a investice znatelně přispívají k vytváření bohatství a snižování chudoby;

C.  vzhledem k tomu, že státy by měly jasně stanovit požadavek, aby všechny společnosti při veškeré své činnosti dodržovaly základní práva;

D.  vzhledem k tomu, že iniciativa OSN Global Compact vyzývá podniky, aby v rámci své sféry vlivu přijaly, podporovaly a schválily soubor nejdůležitějších hodnot týkajících se lidských práv, pracovních norem, životního prostředí a boje proti korupci, zavázaly se k jejich dodržování a dobrovolně se jimi řídily při své činnosti;

E.  vzhledem k tomu, že společnosti jsou jedním z hlavních aktérů hospodářské globalizace, finančních služeb a mezinárodního obchodu a žádá se po nich, aby dodržovaly všechny příslušné právní předpisy a platné mezinárodní smlouvy a lidská práva;

F.  vzhledem k tomu, že EU hrála vůdčí úlohu při vyjednávání a provádění řady iniciativ globální odpovědnosti, které jdou ruku v ruce s podporou a dodržováním mezinárodních norem v oblasti podnikání a lidských práv;

G.  vzhledem k tomu, že systém odpovědnosti podniků za porušování lidských práv je v současné době předmětem jednání v rámci OSN;

H.  vzhledem k tomu, že ve třech hlavních otázkách se doposud nepodařilo dosáhnout shody: v otázce mechanismů monitorování a opravných prostředků, v otázce vytvoření extrateritoriálních doložek, které by stanovily odpovědnost států za nadnárodní společnosti založené podle jejich zákonů, a v otázce skutečného rozsahu povinnosti náležité péče stanovené v UNGPs;

1.  uznává, že globalizace a rostoucí internacionalizace obchodních aktivit a dodavatelských řetězců zvýší význam úlohy, kterou podniky při zajišťování dodržování lidských práv hrají, a vytváří situaci, v níž jsou pro zamezení porušování lidských práv ve třetích zemích zásadně důležité mezinárodní normy a pravidla;

2.  je pevně přesvědčen o tom, že soukromý sektor je významným partnerem při dosahování cílů udržitelného rozvoje a při mobilizaci dodatečných zdrojů v oblasti rozvoje; zdůrazňuje, že vzhledem ke stále důležitější úloze subjektů soukromého sektoru v rozvojové spolupráci musí tyto subjekty sladit svou činnost se zásadami účinnosti rozvoje a řídit se zásadami odpovědnosti podniků po celou dobu životního cyklu projektů;

3.  domnívá se, že středem každého budoucího systému musí být i nadále státy, a zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že k významným zastáncům smlouvy patří i státy se slabými výsledky v oblasti dodržování lidských práv, mohl by celý proces vyústit ve vzájemné obviňování a skončit na mrtvém bodě;

4.  podporuje plné provádění UNGPs a vyzývá všechny státy, aby vypracovaly a přijaly vnitrostátní plány pro rychlé, účinné a komplexní provádění uvedených zásad;

5.  uznává, že UNGPs již pro nadnárodní společnosti stanovují povinnost náležité péče, kterou je třeba dále vyjasnit tak, aby byla srozumitelná a funkční; s ohledem na to, že společnosti již musí plnit různé povinnosti podle vnitrostátních právních předpisů, se domnívá, že je třeba vypracovat další analýzu s cílem účinně vyřešit mezery, které nadnárodním společnostem umožňují vyhnout se odpovědnosti;

6.  znovu potvrzuje, že je naléhavě zapotřebí jednat účinně a soudržně na všech úrovních, včetně vnitrostátní, evropské a mezinárodní úrovně, s cílem účinně řešit porušování lidských práv nadnárodními společnostmi a právní problémy vyplývající z extrateritoriálního rozměru;

7.  konstatuje, že řada zemí se tohoto procesu neúčastní; zdůrazňuje, že aby taková závazná dohoda byla celosvětově účinná, je nezbytné, aby ji velká většina států ratifikovala a dodržovala;

8.  domnívá se, že přistoupení EU k právně závaznému nástroji OSN bude vyžadovat, aby tento nástroj nepřekračoval právní předpisy EU;

9.  vyzývá členské státy OSN, aby zajistily, že jednání vedoucí k uzavření smlouvy budou vedena transparentním a odpovědným způsobem a v konzultaci s širokou škálou zainteresovaných stran, jichž se smlouva potenciálně týká;

10.  vyzývá EU, aby zajistila, aby každá revize nebo budoucí strategický dokument související se strategickým rámcem a akčním plánem EU pro lidská práva a demokracii zahrnoval jasné cíle a měřitelná kritéria pro účast EU na jednání o smlouvě OSN;

11.  je rozhodnut, že proces jednání mezivládní pracovní skupiny bude nadále úzce sledovat;

12.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost.

(1)

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/european-commission-sector-guides-implementing-un-guiding-principles-business-and-hum-0_en

(2)

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/A.69.261.pdf

(3)

Úř. věst C 101, 16.3.2018, s. 19.

(4)

Stanovisko agentury FRA – 1/2017 [B-HR].

(5)

https://www.unglobalcompact.org/

(6)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0066.

(7)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0494.

(8)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0448.

(9)

Úř. věst. C 298, 23.8.2018, s. 100.

(10)

Úř. věst. C 238, 6.7.2018, s. 57.

(11)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0230.

(12)

Úř. věst. C 224, 27.6.2018, s. 36.

(13)

Úř. věst. C 215, 19.6.2018, s. 125.

(14)

Úř. věst C 101, 16.3.2018, s. 47.

(15)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578031/EXPO_STU(2017)578031_EN.pdf nebo http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_STU%282017%29578031

Poslední aktualizace: 3. října 2018Právní upozornění