Διαδικασία : 2018/2763(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0472/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0472/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/10/2018 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 503kWORD 51k
2.10.2018
PE624.150v01-00
 
B8-0472/2018

εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης B8‑0402/2018, B8-0403/2018 και B8‑0404/2018

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού


σχετικά με τη συμβολή της ΕΕ στο δεσμευτικού χαρακτήρα μέσο του ΟΗΕ σχετικά με τις διεθνικές εταιρείες και λοιπές επιχειρήσεις που έχουν διεθνικά χαρακτηριστικά όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα  (2018/2763(RSP))


Jan Zahradil, Nirj Deva, Ruža Tomašić, Joachim Starbatty, Emma McClarkin εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη συμβολή της ΕΕ στο δεσμευτικού χαρακτήρα μέσο του ΟΗΕ σχετικά με τις διεθνικές εταιρείες και λοιπές επιχειρήσεις που έχουν διεθνικά χαρακτηριστικά όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα  (2018/2763(RSP))  
B8‑0472/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 21 και 23 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 25 Ιουνίου 2012, και το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019, το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 20 Ιουλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στο ψήφισμά του 17/4 της 16ης Ιουνίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική της Επιτροπής «Εμπόριο για Όλους»,

–  έχοντας υπόψη τις τομεακές οδηγίες της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ(1),

–  έχοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεση του Ειδικού Εισηγητή σχετικά με την ελευθερία της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, Heiner Bielefeldt, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και επικεντρώνεται στα μέσα για την εξάλειψη της θρησκευτικής μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων στον χώρο εργασίας(2),

  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την πορεία της εφαρμογής των κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα (SWD(2015)0144),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων του 2010 του Κοινοβουλίου για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εταιρική κοινωνική ευθύνη(3),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε μέσα προσφυγής στον τομέα των επιχειρήσεων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε επίπεδο ΕΕ»(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 26/9 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, της 26ης Ιουνίου 2014, στο οποίο αποφασίζεται η δημιουργία ανοικτής διακυβερνητικής ομάδας εργασίας για τις διεθνικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, που έχει ως εντολή να αναπτύξει ένα νομικά δεσμευτικό μέσο στο διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων των διεθνικών εταιρειών και λοιπών επιχειρήσεων,

–  έχοντας υπόψη το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ(5),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια για την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά,

–  έχοντας υπόψη τις αρχές για τα δικαιώματα των παιδιών και τις επιχειρήσεις που καταρτίστηκαν από τη UNICEF,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2016 σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη μέλη σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις επιχειρήσεις, η οποία εγκρίθηκε στις 2 Μαρτίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Μαρτίου 2018, σχετικά με την ισότητα των φύλων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2016 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτόν(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Νοεμβρίου  2017, σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ-Αφρικής: μία ώθηση για την ανάπτυξη(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Απριλίου 2017, σχετικά με την εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ στον τομέα της ένδυσης(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2015 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 30ής Μαΐου 2018, σχετικά με την ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Νοεμβρίου 2016, σχετικά με την αύξηση της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την εταιρική ευθύνη για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ(14),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη που ανατέθηκε από την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα(15),

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, την Επιτροπή και το Συμβούλιο σχετικά με τη συμβολή της ΕΕ στο δεσμευτικού χαρακτήρα μέσο του ΟΗΕ σχετικά με τις διεθνικές εταιρείες και λοιπές επιχειρήσεις που έχουν διεθνικά χαρακτηριστικά όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα (O-000074/2018 – B8-0402/2018, O-000075/2018 – B8-0403/2018 και O-000078/2018 – B8-0404/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξωτερική δράση της πρέπει να έχει ως πυξίδα τις αρχές αυτές·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελεύθερες συναλλαγές και επενδύσεις έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργία πλούτου και στη μείωση της φτώχειας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταστήσουν σαφή την προσδοκία πως όλες οι επιχειρήσεις σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις δραστηριότητές τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ καλεί τις επιχειρήσεις να ενστερνιστούν, να υποστηρίξουν και να εφαρμόσουν, στη σφαίρα επιρροής τους, μια δέσμη θεμελιωδών αξιών όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά πρότυπα, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς, καθώς και να δεσμευτούν για την τήρηση αυτών των αξιών και την ενσωμάτωσή τους στις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους σε εθελοντική βάση·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εταιρείες συγκαταλέγονται στους σημαντικότερους παράγοντες της οικονομικής παγκοσμιοποίησης, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και του διεθνούς εμπορίου και πρέπει να τηρούν όλες τις ισχύουσες και εφαρμοστέες νομοθετικές διατάξεις και τις ισχύουσες Συνθήκες και να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη διαπραγμάτευση και την υλοποίηση σειράς πρωτοβουλιών για την παγκόσμια ευθύνη, οι οποίες συνδέονται με την προώθηση και τον σεβασμό των διεθνών προτύπων για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα σύστημα εταιρικής ευθύνης για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου βρίσκεται τώρα υπό διαπραγμάτευση στο πλαίσιο του ΟΗΕ·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει ακόμη συναίνεση σχετικά με τρία βασικά ζητήματα: το ζήτημα των μηχανισμών παρακολούθησης και των διορθωτικών μέτρων, το ζήτημα της ανάπτυξης εξωεδαφικών ρητρών οι οποίες να θεσπίζουν την ευθύνη του κράτους για τις διεθνικές εταιρείες που έχουν συσταθεί στο πλαίσιο της νομοθεσίας τους και το ζήτημα της πραγματικής έκτασης της υποχρέωσης δέουσας επιμέλειας η οποία ορίζεται στις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ·

1.  αναγνωρίζει ότι η παγκοσμιοποίηση και η αυξανόμενη διεθνοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των αλυσίδων εφοδιασμού καθιστούν πιο σημαντικό το ρόλο των εταιρειών στην εξασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημιουργούν μια κατάσταση στην οποία τα διεθνή πρότυπα και κανόνες είναι ζωτικής σημασίας για την αποφυγή παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες·

2.  πιστεύει ακράδαντα ότι ο ιδιωτικός τομέας αποτελεί σημαντικό εταίρο στην επίτευξη των Στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) και στην κινητοποίηση πρόσθετων πόρων για την ανάπτυξη· τονίζει ότι, δεδομένου του ενισχυόμενου ρόλου τους στην αναπτυξιακή συνεργασία, οι φορείς του ιδιωτικού τομέα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις αρχές της αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης και να συμμορφώνονται με τις αρχές της εταιρικής λογοδοσίας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των έργων·

3.  πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να διατηρηθούν τα κράτη στο κέντρο του όποιου μελλοντικού συστήματος και τονίζει ότι, αν ληφθεί υπόψη πως οι θερμότεροι υποστηρικτές της συνθήκης έχουν ταυτοχρόνως και βεβαρημένο ιστορικό σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η διαδικασία ενδέχεται να καταλήξει σε διαμάχη για την επίρριψη της ευθύνης, οδηγώντας τελικά σε αδιέξοδο·

4.  υποστηρίζει την πλήρη εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΗΕ και καλεί όλα τα κράτη να εκπονήσουν και να εγκρίνουν εθνικά σχέδια δράσης για την ταχεία, αποτελεσματική και ολοκληρωμένη εφαρμογή των εν λόγω αρχών·

5.  αναγνωρίζει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ έχουν ήδη προβλέψει υποχρέωση δέουσας επιμέλειας για τις διεθνικές εταιρείες, που πρέπει να αποσαφηνιστούν περαιτέρω προκειμένου να καταστούν περιγραφικές και λειτουργικές· με δεδομένο ότι οι εταιρείες ήδη έχουν, στο πλαίσιο των εθνικών νομοθεσιών, ένα ευρύ σύνολο ευθυνών, πιστεύει πως θα πρέπει να πραγματοποιηθούν περαιτέρω αναλύσεις με σκοπό να καλυφθούν τα κενά που επιτρέπουν στις διεθνικές εταιρείες να αποφεύγουν την ανάληψη των ευθυνών αυτών·

6.  επαναλαμβάνει ότι επείγει η ανάληψη δράσης με αποτελεσματικό και συνεκτικό τρόπο, σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ άλλων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από διεθνικές εταιρείες και των νομικών προβλημάτων που ανακύπτουν από την εξωεδαφική διάστασή τους·

7.  σημειώνει ότι πολλές χώρες δεν συμμετέχουν στη διαδικασία· τονίζει ότι για να είναι αποτελεσματική μια τέτοια δεσμευτική συνθήκη, σε παγκόσμιο επίπεδο, μια μεγάλη πλειονότητα κρατών πρέπει να την κυρώσουν και να την τηρήσουν·

8.  πιστεύει ότι, για να προσχωρήσει η ΕΕ σε αυτό το νομικά δεσμευτικό μέσο του ΟΗΕ, απαιτείται το τελευταίο να μην υπερβαίνει τα νομικώς ισχύοντα στην ΕΕ·

9.  καλεί τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να εξασφαλίσουν ότι οι διαπραγματεύσεις για την έγκριση της συνθήκης θα διεξαχθούν με διαφάνεια και λογοδοσία και ότι θα ζητηθεί η γνώμη ευρέος φάσματος ενδιαφερομένων μερών που ενδέχεται να επηρεαστούν από τη συνθήκη·

10.  καλεί την ΕΕ να εξασφαλίσει ότι κάθε αναθεώρηση ή μελλοντική εκπόνηση εγγράφου στρατηγικής που θα συνδέεται με το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία θα περιλαμβάνει σαφείς στόχους και μετρήσιμα σημεία αναφοράς για τη συμμετοχή της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις για τη συνθήκη του ΟΗΕ·

11.  αποφασίζει να συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τη διαπραγματευτική διαδικασία στο πλαίσιο της διακυβερνητικής ομάδας εργασίας·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

 

(1)

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/european-commission-sector-guides-implementing-un-guiding-principles-business-and-hum-0_en

(2)

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/A.69.261.pdf

(3)

ΕΕ C 101, 16.3.2018, σ. 19.

(4)

Γνωμοδότηση FRA - 1/2017 [B-HR].

(5)

https://www.unglobalcompact.org/

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0066.

(7)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0494.

(8)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0448.

(9)

ΕΕ C 298, 23.8.2018, σ. 100.

(10)

ΕΕ C 238, 6.7.2018, σ. 57.

(11)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0230.

(12)

ΕΕ C 224, 27.6.2018, σ. 36.

(13)

ΕΕ C 215, 19.6.2018, σ. 125.

(14)

ΕΕ C 101, 16.3.2018, σ. 47.

(15)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578031/EXPO_STU(2017)578031_EN.pdf ή http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_STU%282017%29578031

Τελευταία ενημέρωση: 3 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου