Postupak : 2018/2763(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0472/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0472/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 04/10/2018 - 7.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 340kWORD 53k
2.10.2018
PE624.150v01-00
 
B8-0472/2018

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8-0402/2018, B8-0403/2018 i B8-0404/2018

u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika


o doprinosu EU-a obvezujućem instrumentu UN-a za transnacionalne korporacije i druga trgovačka društva s transnacionalnim obilježjima u pogledu ljudskih prava  (2018/2763(RSP))


Jan Zahradil, Nirj Deva, Ruža Tomašić, Joachim Starbatty, Emma McClarkin u ime Kluba zastupnika ECR-a

Rezolucija Europskog parlamenta o doprinosu EU-a obvezujućem instrumentu UN-a za transnacionalne korporacije i druga trgovačka društva s transnacionalnim obilježjima u pogledu ljudskih prava  (2018/2763(RSP))  
B8-0472/2018

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članke 2., 3., 21. i 23. Ugovora o Europskoj uniji (UEU),

–  uzimajući u obzir članke 207. i 208. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir Strateški okvir EU-a za ljudska prava i demokraciju, koji je 25. lipnja 2012. usvojilo Vijeće za vanjske poslove i Akcijski plan EU-a za ljudska prava i demokraciju za razdoblje 2015. – 2019., koji je 20. srpnja 2015. usvojilo Vijeće,

–  uzimajući u obzir vodeća načela UN-a o poslovanju i ljudskim pravima, koja je Vijeće UN-a za ljudska prava odobrilo u svojoj rezoluciji 17/4 od 16. lipnja 2011.,

–  uzimajući u obzir strategiju Komisije „Trgovina za sve”,

–  uzimajući u obzir sektorske smjernice Komisije o provedbi vodećih načela UN-a(1),

–  uzimajući u obzir privremeno izvješće posebnog izvjestitelja UN-a za slobodu vjeroispovijesti ili uvjerenja Heinera Bielefeldta upućeno Općoj skupštini UN-a i usmjereno na eliminaciju vjerske netolerancije i diskriminacije na radnome mjestu(2),

  uzimajući u obzir radni dokument službi Komisije od 14. srpnja 2015. naslovljen „Primjena vodećih načela UN-a o poslovanju i ljudskim pravima – Trenutačno stanje” (SWD(2015)0144),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 5. srpnja 2016. o provedbi preporuka Parlamenta iz 2010. o socijalnim i ekološkim standardima, ljudskim pravima i korporativnoj odgovornosti(3),

–  uzimajući u obzir mišljenje Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA) naslovljeno „Poboljšanje pristupa pravnim sredstvima u području poslovanja i ljudskih prava na razini EU-a”(4),

–  uzimajući u obzir Rezoluciju Vijeća UN-a za ljudska prava 26/9 od 26 lipnja 2014., u kojoj je donesena odluka o „stvaranju međuvladine radne skupine otvorenog tipa o ljudskim pravima za transnacionalne korporacije i druga poduzeća, čiji će zadatak biti izrada pravno obvezujućeg međunarodnog instrumenta za reguliranje aktivnosti transnacionalnih korporacija i drugih trgovačkih društva u okviru međunarodnog prava o ljudskim pravima”,

–  uzimajući u obzir Globalni sporazum Ujedinjenih naroda(5),

–  uzimajući u obzir Smjernice OECD-a za multinacionalna poduzeća,

–  uzimajući u obzir Smjernice OECD-a o postupanju s dužnom pažnjom za odgovorno poslovno ponašanje,

–  uzimajući u obzir načela UNICEF-a o pravima djece i poslovanju,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o poslovanju i ljudskim pravima od 20. lipnja 2016.,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća Europe državama članicama o ljudskim pravima i poslovanju usvojenu 2. ožujka 2016.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 13. ožujka 2018. o rodnoj ravnopravnosti u trgovinskim sporazumima EU-a(6),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 13. prosinca 2017. o godišnjem izvješću o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2016. i politici Europske unije u tom području(7),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 16. studenog 2017. o strategiji EU-a i Afrike: poticaj za razvoj(8),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 27. travnja 2017. o vodećoj inicijativi EU-a za odjevnu industriju(9),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 14. prosinca 2016. o godišnjem izvješću o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2015. godinu i politici Europske unije u tom području(10),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 30. svibnja 2018. o Godišnjem izvješću o provedbi zajedničke trgovinske politike(11),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 22. studenog 2016. o povećanju učinkovitosti razvojne suradnje(12),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 25. listopada 2016. o korporativnoj odgovornosti za ozbiljne povrede ljudskih prava u trećim zemljama(13),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 5. srpnja 2016. o borbi protiv trgovine ljudima u vanjskim odnosima EU-a(14),

–  uzimajući u obzir studiju koju je naručio Pododbor za ljudska prava naslovljenu „Provedba vodećih načela UN-a o poslovanju i ljudskim pravima”(15),

–  uzimajući u obzir pitanje upućeno potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Komisiji i Vijeću o doprinosu EU-a obvezujućem instrumentu UN-a za transnacionalne korporacije i druga poduzeća s transnacionalnim obilježjima u pogledu ljudskih prava (O-000074/2018 – B8-0402/2018, O-000075/2018 – B8-0403/2018 i O-000078/2018 – B8-0404/2018),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da se Europska unija temelji na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava; budući da se njezino vanjsko djelovanje mora ravnati prema tim načelima;

B.  budući da je dokazano da slobodna trgovina i ulaganja znatno doprinose stvaranju bogatstva i smanjenju siromaštva;

C.  budući da države moraju jasno naglasiti da očekuju da sva poduzeća u svom poslovanju poštuju temeljna ljudska prava;

D.  budući da se u Globalnom sporazumu UN-a od korporacija traži da unutar svojeg područja utjecaja usvoje, podupiru i primjenjuju niz temeljnih vrijednosti iz područja ljudskih prava, radnih standarda, okoliša i borbe protiv korupcije, da se dobrovoljno obvežu na poštovanje tih vrijednosti i ugrade ih u svoje poslovne aktivnosti;

E.  budući da su korporacije jedan od glavnih aktera ekonomske globalizacije, financijskih usluga i međunarodne trgovine te su dužne poštovati sve mjerodavne zakone i važeće međunarodne sporazume te poštovati ljudska prava;

F.  budući da EU ima vodeću ulogu u pregovorima o nizu inicijativa za globalnu odgovornost i njihovoj provedbi te da su te inicijative usko povezane s promicanjem i poštovanjem međunarodnih standarda u pogledu poslovanja i ljudskih prava;

G.  budući da se u UN-u trenutačno pregovara o sustavu korporativne odgovornosti za kršenja ljudskih prava;

H.  budući da još uvijek ne postoji konsenzus o tri glavna pitanja: pitanju mehanizama praćenja i pravnih sredstava; izradi izvanteritorijalnih klauzula kojima se utvrđuje odgovornost država za transnacionalne korporacije registrirane u skladu s njihovim zakonima; te stvarnih razmjera obveze postupanja s dužnom pažnjom određene vodećim načelima UN-a;

1.  priznaje da će zbog globalizacije i sve veće internacionalizacije poslovnih aktivnosti i lanaca opskrbe uloga korporacija u jamčenju poštovanja ljudskih prava biti sve važnija te će se stvoriti situacija u kojoj će međunarodne norme i pravila biti presudni za sprečavanje kršenja ljudskih prava u trećim zemljama;

2.  čvrsto vjeruje da je privatni sektor važan partner u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i mobilizaciji dodatnih sredstava za razvoj; naglašava da se dionici iz privatnog sektora zbog svoje rastuće uloge u razvojnoj suradnji moraju uskladiti s načelima razvojne učinkovitosti i pridržavati se načela korporativne odgovornosti tijekom cijelog ciklusa trajanja projekata;

3.  smatra da je potrebno da države i dalje budu u središtu svakog budućeg sustava i ističe da bi, uzimajući u obzir da glavni zagovaratelji ugovora ujedno imaju loše rezultate u pogledu poštovanja ljudskih prava, proces mogao rezultirati svaljivanjem krivnje, što bi dovelo do zastoja;

4.  podržava potpunu provedbu vodećih načela UN-a te poziva sve države da razrade i usvoje akcijske planove na nacionalnoj razini, za brzu, djelotvornu i sveobuhvatnu provedbu navedenih načela;

5.  uviđa da je u vodećim načelima UN-a već predviđena obveza postupanja s dužnom pažnjom za transnacionalne korporacije, koju treba dodatno pojasniti kako bi bila deskriptivna i operativna; s obzirom na to da korporacije već imaju čitav niz odgovornosti prema nacionalnim zakonima, smatra da treba provesti dodatnu analizu kako bi se djelotvorno riješio problem zakonskih rupa koje transnacionalnim korporacijama omogućuju da izbjegnu odgovornost;

6.  ponovno potvrđuje da postoji hitna potreba za djelotvornim i dosljednim djelovanjem na svim razinama, među ostalim na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini, kako bi se djelotvorno rješavali slučajevi kršenja ljudskih prava od strane transnacionalnih korporacija i pravni problemi koji nastaju zbog izvanteritorijalne dimenzije;

7.  napominje da nekoliko država ne sudjeluje u tom procesu; ističe da takav obvezujući ugovor može biti globalno djelotvoran samo ako ga velika većina država bude ratificirala i poštovala;

8.  smatra da je uvjet za pristupanje EU-a pravno obvezujućem instrumentu UN-a da taj instrument ne prelazi granice pravnog okvira uspostavljenog unutar EU-a;

9.  poziva države članice UN-a da osiguraju da se pregovori koji prethode ugovoru provode na transparentan i odgovoran način uz savjetovanje sa širokim rasponom dionika na koje bi ugovor mogao utjecati;

10.  poziva EU da osigura da svaka revizija ili budući strateški dokument povezani sa strateškim okvirom EU-a i akcijskim planom EU-a za ljudska prava i demokraciju uključuju jasne ciljeve i mjerljive kriterije za sudjelovanje EU-a u pregovorima o ugovoru UN-a;

11.  odlučuje da će nastaviti pomno pratiti proces pregovora međuvladine radne skupine;

12.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji i Europskoj službi za vanjsko djelovanje.

(1)

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/european-commission-sector-guides-implementing-un-guiding-principles-business-and-hum-0_en

(2)

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/A.69.261.pdf

(3)

SL C 101, 16.3.2018., str. 19.

(4)

Mišljenje FRA-e – 1/2017 [B-HR].

(5)

https://www.unglobalcompact.org/

(6)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0066.

(7)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0494.

(8)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0448.

(9)

SL C 298, 23.8.2018., str. 100.

(10)

SL C 238, 6.7.2018., str. 57.

(11)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0230.

(12)

SL C 224, 27.6.2018., str. 36.

(13)

SL C 215, 19.6.2018., str. 125.

(14)

SL C 101, 16.3.2018., str. 47.

(15)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578031/EXPO_STU(2017)578031_EN.pdf ili http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_STU%282017%29578031

Posljednje ažuriranje: 3. listopada 2018.Pravna napomena