Процедура : 2018/2763(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0473/2018

Внесени текстове :

B8-0473/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/10/2018 - 7.8
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРОЕКТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 510kWORD 51k
2.10.2018
PE624.151v01-00
 
B8-0473/2018

внесен вследствие на въпроси с искане за устен отговор B8‑0402/2018, 0403/2018 и B8‑0404/2018

съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността


относно приноса на ЕС към обвързващ инструмент на ООН за транснационалните корпорации и други стопански предприятия с транснационални характеристики във връзка с правата на човека (2018/2763(RSP))


Годеливе Квистхауд-Ровол, Кристиан Дан Преда, Анджей Гжиб, Богдан Брунон Вента от името на групата PPE

Резолюция на Европейския парламент относно приноса на ЕС към обвързващ инструмент на ООН за транснационалните корпорации и други стопански предприятия с транснационални характеристики във връзка с правата на човека (2018/2763(RSP))  
B8‑0473/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 2, 3, 21 и 23 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като взе предвид членове 207 и 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид Стратегическата рамка на ЕС относно правата на човека и демокрацията, приета от Съвета по външни работи на 25 юни 2012 г., и Плана за действие относно правата на човека и демокрацията за периода 2015 — 2019 г., приет от Съвета на 20 юли 2015 г.,

–  като взе предвид Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, одобрени с резолюция 17/4 на Съвета на ООН по правата на човека на 16 юни 2011 г.,

–  като взе предвид стратегията „Търговията — за всички“ на Комисията,

–  като взе предвид секторните насоки на Комисията относно прилагането на ръководните принципи на ООН(1),

–  като взе предвид междинния доклад на специалния докладчик относно свободата на религията или убежденията, Хайнер Билефелт, адресиран до Общото събрание на ООН, който се съсредоточава върху начините за премахване на религиозната нетърпимост и дискриминацията на работното място(2),

  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 14 юли 2015 г. относно прилагането на Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека – актуално състояние (SWD(2015)0144),

–  като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2016 г. относно прилагането на препоръките на Парламента от 2010 г. относно социалните и екологичните стандарти, правата на човека и корпоративната отговорност(3),

–  като взе предвид становището на Агенцията на Европейския съюз за основните права относно подобряването на достъпа до правни средства за защита в областта на бизнеса и правата на човека на равнище ЕС(4),

–  като взе предвид резолюция 26/9 на Съвета на ООН по правата на човека от 26 юни 2014 г., с която организацията реши да създаде отворена междуправителствена работна група относно транснационалните корпорации и други стопански предприятия по отношение на правата на човека, чийто мандат е да изработи международен правно обвързващ инструмент за регулиране, в рамките на международното право за защита на правата на човека, на дейността на транснационални корпорации и други стопански предприятия,

–  като взе предвид Глобалния договор на ООН(5),

–  като взе предвид Насоките на ОИСР за многонационалните предприятия,

–  като взе предвид Насоките на ОИСР за надлежна проверка за отговорно бизнес поведение,

–  като взе предвид документа „Права на детето и бизнес принципи“, изготвен от УНИЦЕФ,

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно бизнеса и правата на човека, приети на 20 юни 2016 г.,

–  като взе предвид препоръката на Съвета на Европа до държавите членки на организацията относно бизнеса и правата на човека, приети на 2 март 2016 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 13 март 2018 г. относно равенството между половете в търговските споразумения на ЕС(6),

–  като взе предвид своята резолюция от 13 декември 2017 г. относно Годишния доклад относно правата на човека и демокрацията в света през 2016 г. и политиката на Европейския съюз в тази област(7),

–  като взе предвид своята резолюция от 16 ноември 2017 г. относно стратегията ЕС — Африка: стимул за развитието(8),

–  като взе предвид своята резолюция от 27 април 2017 г. относно водеща инициатива на ЕС за сектора за производство на облекла(9),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 декември 2016 г. относно Годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (2015 г.)(10),

–  като взе предвид своята резолюция от 30 май 2018 г. относно Годишния доклад относно изпълнението на общата търговска политика(11),

–  като взе предвид своята резолюция от 22 ноември 2016 г. относно увеличаване на ефективността на сътрудничеството за развитие(12),

–  като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2016 г. относно корпоративната отговорност при сериозни нарушения на правата на човека в трети държави(13),

–  като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2016 г. относно борбата с трафика на хора във външните отношения на ЕС(14),

–  като взе предвид проучването, възложено от подкомисията по правата на човека на ЕП относно Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека(15),

–  като взе предвид въпросите към заместник-председателя на Комисията / върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Комисията и Съвета относно приноса на ЕС към обвързващ инструмент на ООН за транснационалните корпорации и други стопански предприятия с транснационални характеристики във връзка с правата на човека (O-000074/2018 – B8‑0402/2018, O-000075/2018 – B8-0403/2018 и O-000078/2018 – B8-0404/2018),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че ЕС се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, принципите на правовата държава и на зачитането на правата на човека; като има предвид, че действията на Съюза на международната сцена (включително неговите политики за развитие и търговия) трябва да се ръководят от тези принципи;

Б.  като има предвид, че зачитането на правото на човека на свобода на мисълта, съвестта и вероизповедание предполага, че етиката на корпорациите, ръководени от организации на верска основа, следва да бъде зачитана и защитена, и че не трябва да им се налагат изисквания, които противоречат на или отслабват техните основни ценности и етични принципи; като има предвид, че организациите на верска основа следва да имат право да изискват от своите служители и доставчици на услуги да зачитат техните основни ценности и етични принципи и да не ги отслабват, нито да им вредят в хода на работата или професионалните дейности;

В.  като има предвид, че свободната търговия и инвестициите доказано допринасят значително за намаляването на бедността;

Г.  като има предвид, че развитието следва да върви ръка за ръка със социалния напредък и доброто управление и че развитието, свободната търговия и правата на човека могат да окажат въздействие и дори да се укрепват взаимно;

Д.  като има предвид, че държавите трябва ясно да посочат очакването, че всички стопански предприятия в своите дейности спазват основните права на човека;

Е.  като има предвид, че Глобалният договор на ООН призовава корпорациите да възприемат, подкрепят и прилагат в своята област на влияние набор от основни ценности в областта на правата на човека, трудовите норми, околната среда и борбата срещу корупцията, да се ангажират с тези ценности и да ги интегрират в своята стопанска дейност на доброволна основа;

Ж.  като има предвид, че корпорациите са сред основните играчи в областта на икономическата глобализация, финансовите услуги и международната търговия и че от тях се изисква да спазват всички приложими и действащи закони и международни договори и да зачитат правата на човека; като има предвид, че тези стопански предприятия могат понякога да предизвикват нарушения на правата на човека или да допринасят за тях, и като има предвид, че те могат също така да играят важна роля при предлагането на положителни стимули за насърчаване на правата на човека, демокрацията, екологичните стандарти и корпоративната социална отговорност;

З.  като има предвид, че ЕС играе водеща роля при воденето на преговори и прилагането на редица инициатива в областта на глобалната отговорност, които вървят ръка за ръка с насърчаването и зачитането на международните стандарти относно бизнеса и правата на човека;

И.  като има предвид, че се признава, че в дългосрочен план европейските предприятия, които извършват дейност в световен мащаб и служат за пример със своята недискриминационна корпоративна култура, оказват положително въздействие върху правата на човека;

Й.  като има предвид, че проучването от 2017 г., поръчано от подкомисията по правата на човека на ЕП и озаглавено „Прилагане на Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека“, ясно посочва, че държавите – членки на ЕС, са най-напредналите в световен мащаб в прилагането на посочените принципи, като те са приели или са на път да приемат най-голям брой национални планове за действие;

К.  като има предвид, че понастоящем в ООН се водят преговори относно система за корпоративна отговорност за нарушения на правата на човека;

1.  отбелязва, че глобализацията и увеличаващата се интернационализация на стопанските дейности и на веригите за доставки ще направят ролята, която корпорациите играят в гарантирането на зачитането на правата на човека, по-важна, и създават ситуация, при която международните норми и правила са от решаващо значение за избягване на нарушенията на правата на човека в трети държави;

2.  изразява твърдото си убеждение, че частният сектор е важен партньор в постигането на целите за устойчиво развитие (ЦУР) и мобилизирането на допълнителни ресурси за развитие; подчертава, че предвид все по-голямата им роля в сътрудничеството за развитие, участниците от частния сектор трябва да осигурят съответствие с принципите за ефективност на развитието и да спазват принципите на корпоративната отчетност по време на целия жизнен цикъл на проектите;

3.  подкрепя цялостното изпълнение на Ръководните принципи на ООН и призовава ЕС и държавите членки да разработят и приемат национални планове за действие за бързо, ефективно и цялостно прилагане на тези принципи;

4.  отбелязва, че все още липсва глобален подход по отношение на начина, по който транснационалните корпорации спазват правото в областта на правата на човека;

5.  потвърждава спешната необходимост от ефективни и съгласувани действия на всички равнища, включително на национално, европейско и международно равнище, за да се отговори ефективно на нарушенията на правата на човека от транснационални корпорации и да се разрешат правните проблеми, произтичащи от извънтериториалното измерение;

6.  отбелязва работата, започната в Организацията на обединените нации чрез междуправителствената работна група за създаване на потенциално обвързващ инструмент на ООН за транснационалните корпорации и други стопански предприятия по отношение на правата на човека; счита, че това представлява необходима крачка напред в насърчаването и защитата на правата на човека; подчертава, че отговорността за правата на човека и отговорността за нарушаването им не следва да зависи от правната форма или вида на собствеността върху предприятието; подчертава, че всички допълнителни задължения, наложени на предприятията, следва да бъдат адаптирани спрямо техния размер и способност да се справят;

7.  отбелязва, че няколко държави не участват в този процес; подчертава, че ЕС и неговите държави членки следва да се присъединят към новия потенциално правно обвързващ инструмент само ако основните му принципи бъдат правилно включени в инструмента; освен това подчертава, че за да бъде такъв обвързващ договор ефективен в световен мащаб, голяма част от държавите трябва да го ратифицират и да го спазват;

8.  счита, че присъединяването на ЕС към правно обвързващия инструмент на ООН ще изисква този инструмент да не надхвърля законно установеното в рамките на ЕС;

9.  отново отправя призива си към ЕС и неговите държави членки за тяхното действително и конструктивно участие в този междуправителствен процес;

10.  призовава държавите – членки на ООН, да гарантират, че преговорите, водещи до сключването на договора, се водят по прозрачен и информативен начин, като се провежда консултация с широк кръг заинтересовани страни, потенциално засегнати от договора;

11.  призовава ЕС да гарантира, че всяко преразглеждане или бъдещ стратегически документ, свързан със стратегическата рамка на ЕС и плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията, включва ясни цели и измерими показатели за участието на ЕС в преговорите по договора на ООН;

12.  решава да продължи да следи отблизо процеса на преговори в рамките на междуправителствената работна група;

13.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и на Европейската служба за външна дейност.

 

(1)

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/european-commission-sector-guides-implementing-un-guiding-principles-business-and-hum-0_en

(2)

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/A.69.261.pdf

(3)

OВ C 101, 16.3.2018 г., стр. 19.

(4)

FRA Opinion - 1/2017 [B-HR].

(5)

https://www.unglobalcompact.org/

(6)

Приети текстове, P8_TA(2018)0066.

(7)

Приети текстове, P8_TA(2017)0494.

(8)

Приети текстове, P8_TA(2017)0448.

(9)

OВ C 298, 23.8.2018 г., стр. 100.

(10)

OВ C 238, 6.7.2018 г., стр. 57.

(11)

Приети текстове, P8_TA(2018)0230.

(12)

OВ C 224, 27.6.2018 г., стр. 36.

(13)

OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 125.

(14)

OВ C 101, 16.3.2018 г., стр. 47.

(15)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578031/EXPO_STU(2017)578031_EN.pdf или http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_STU%282017%29578031

Последно осъвременяване: 3 октомври 2018 г.Правна информация