Postupak : 2018/2763(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0473/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0473/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 04/10/2018 - 7.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 333kWORD 54k
2.10.2018
PE624.151v01-00
 
B8-0473/2018

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8-0402/2018, 0403/2018 i B8-0404/2018

u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika


o doprinosu EU-a obvezujućem instrumentu UN-a za transnacionalne korporacije i druga trgovačka društva s transnacionalnim obilježjima u pogledu ljudskih prava (2018/2763(RSP))


Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Bogdan Brunon Wenta u ime Kluba zastupnika PPE-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o doprinosu EU-a obvezujućem instrumentu UN-a za transnacionalne korporacije i druga trgovačka društva s transnacionalnim obilježjima u pogledu ljudskih prava (2018/2763(RSP))  
B8-0473/2018

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir članke 2., 3., 21. i 23. Ugovora o Europskoj uniji (UEU),

–  uzimajući u obzir članke 207. i 208. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir Strateški okvir EU-a za ljudska prava i demokraciju koji je 25. lipnja 2012. usvojilo Vijeće za vanjske poslove i Akcijski plan EU-a za ljudska prava i demokraciju za razdoblje 2015. – 2019. koji je 20. srpnja 2015. usvojilo Vijeće,

–  uzimajući u obzir vodeća načela UN-a o poslovanju i ljudskim pravima, koja je Vijeće UN-a za ljudska prava odobrilo u svojoj rezoluciji 17/4 od 16. lipnja 2011.,

–  uzimajući u obzir strategiju Komisije „Trgovina za sve”,

–  uzimajući u obzir sektorske smjernice Komisije o provedbi vodećih načela UN-a(1),

–  uzimajući u obzir privremeno izvješće posebnog izvjestitelja UN-a za slobodu vjeroispovijesti ili uvjerenja Heinera Bielefeldta upućeno Općoj skupštini UN-a i usmjereno na eliminaciju vjerske netolerancije i diskriminacije na radnome mjestu(2),

  uzimajući u obzir radni dokument službi Komisije od 14. srpnja 2015. naslovljen „Primjena vodećih načela UN-a o poslovanju i ljudskim pravima – Trenutačno stanje” (SWD(2015)0144),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 5. srpnja 2016. o provedbi preporuka Parlamenta iz 2010. o socijalnim i ekološkim standardima, ljudskim pravima i korporativnoj odgovornosti(3),

–  uzimajući u obzir mišljenje Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA) naslovljeno „Poboljšanje pristupa pravnim sredstvima u području poslovanja i ljudskih prava na razini EU-a”(4),

–  uzimajući u obzir Rezoluciju Vijeća UN-a za ljudska prava 26/9 od 26 lipnja 2014. u kojoj je donesena odluka o „stvaranju međuvladine radne skupine otvorenog tipa o ljudskim pravima za transnacionalne korporacije i druga poduzeća čiji će zadatak biti izrada pravno obvezujućeg međunarodnog instrumenta za reguliranje aktivnosti transnacionalnih korporacija i drugih trgovačkih društva u okviru međunarodnog prava o ljudskim pravima”,

–  uzimajući u obzir Globalni sporazum Ujedinjenih naroda(5),

–  uzimajući u obzir Smjernice OECD-a za multinacionalna poduzeća,

–  uzimajući u obzir Smjernice OECD-a o postupanju s dužnom pažnjom za odgovorno poslovno ponašanje,

–  uzimajući u obzir načela UNICEF-a o pravima djece i poslovanju,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o poslovanju i ljudskim pravima od 20. lipnja 2016.,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća Europe državama članicama o ljudskim pravima i poslovanju usvojenu 2. ožujka 2016.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 13. ožujka 2018. o rodnoj ravnopravnosti u trgovinskim sporazumima EU-a(6),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 13. prosinca 2017. o godišnjem izvješću o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2016. i politici Europske unije u tom području(7),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 16. studenog 2017. o strategiji EU-a i Afrike: poticaj za razvoj(8),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 27. travnja 2017. o vodećoj inicijativi EU-a za odjevnu industriju(9),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 14. prosinca 2016. o godišnjem izvješću o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2015. godinu i politici Europske unije u tom području(10),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 30. svibnja 2018. o Godišnjem izvješću o provedbi zajedničke trgovinske politike(11),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 22. studenog 2016. o povećanju učinkovitosti razvojne suradnje(12),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 25. listopada 2016. o korporativnoj odgovornosti za ozbiljne povrede ljudskih prava u trećim zemljama(13),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 5. srpnja 2016. o borbi protiv trgovine ljudima u vanjskim odnosima EU-a(14),

–  uzimajući u obzir studiju koju je naručio Pododbor za ljudska prava naslovljenu „Provedba vodećih načela UN-a o poslovanju i ljudskim pravima”(15),

–  uzimajući u obzir pitanje upućeno potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Komisiji i Vijeću o doprinosu EU-a obvezujućem instrumentu UN-a za transnacionalne korporacije i druga trgovačka društva s transnacionalnim obilježjima u pogledu ljudskih prava (O-000074/2018 – B8-0402/2018, O-000075/2018 – B8-0403/2018 i O-000078/2018 – B8-0404/2018),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da se Europska unija temelji na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava; i budući da njezino međunarodno djelovanje (kao i njezina razvojna i trgovinska politika) mora biti u skladu s tim načelima;

B  budući da poštovanje ljudskog prava na slobodu mišljenja, savjesti i vjeroispovijesti podrazumijeva da treba poštovati i zaštititi i sustav vrijednosti korporacija kojima upravljaju vjerske organizacije i da im se ne bi smjeli nametati zahtjevi koji su u suprotnosti s njihovim temeljnim vrijednostima i etičkim načelima ili kojima se te vrijednosti i načela podrivaju; budući da to također podrazumijeva da bi vjerske organizacije trebale imati pravo od svojih zaposlenika i pružatelja usluga zahtijevati da poštuju i ne ugrožavaju njihove temeljne vrijednosti i etička načela i ne štete im u njihovu radu i profesionalnim aktivnostima;

C.  budući da je dokazano da slobodna trgovina i ulaganja znatno doprinose smanjenju siromaštva;

D.  budući da bi razvoj trebao biti popraćen socijalnim napretkom i dobrim upravljanjem te budući da razvoj, slobodna trgovina i ljudska prava mogu utjecati jedni na druge i međusobno se poticati;

E.  budući da države moraju jasno naglasiti da očekuju da sva poduzeća u svom poslovanju poštuju temeljna ljudska prava;

F.  budući da se u Globalnom sporazumu UN-a od korporacija traži da unutar svojeg područja utjecaja usvoje, podupiru i primjenjuju niz temeljnih vrijednosti iz područja ljudskih prava, radnih standarda, okoliša i borbe protiv korupcije, da se dobrovoljno obvežu na poštovanje tih vrijednosti i ugrade ih u svoje poslovne aktivnosti;

G.  budući da su korporacije jedan od glavnih aktera ekonomske globalizacije, financijskih usluga i međunarodne trgovine te su dužne poštovati sve mjerodavne zakone i važeće međunarodne sporazume te poštovati ljudska prava; budući da ta poduzeća katkad mogu prouzročiti kršenje ljudskih prava ili doprinijeti tom kršenju, ali da mogu imati i važnu ulogu u pružanju pozitivnih poticaja u pogledu promicanja ljudskih prava, demokracije, standarda zaštite okoliša i društveno odgovornog poslovanja;

H.  budući da EU ima vodeću ulogu u pregovorima o nizu inicijativa za globalnu odgovornost i njihovoj provedbi te da su te inicijative usko povezane s promicanjem i poštovanjem međunarodnih standarda u pogledu poslovanja i ljudskih prava;

I.  budući da je općepriznato da europska poduzeća koja posluju u svijetu i koja svojom nediskriminacijskom korporativnom kulturom služe kao primjer imaju dugoročan pozitivan utjecaj na ljudska prava;

J.  budući da studija iz 2017. naslovljena „Provedba Vodećih načela UN-a o poslovanju i ljudskim pravima”, koju je naručio Pododbor Europskog parlamenta za ljudska prava, jasno pokazuje da su u pogledu provedbe tih načela globalno najnaprednije države članice EU-a, s obzirom na to da se u njima provodi najveći broj nacionalnih akcijskih planova;

K.  budući da se u UN-u trenutačno pregovara o sustavu korporativne odgovornosti u slučaju kršenja ljudskih prava;

1.  napominje da će zbog globalizacije i sve veće internacionalizacije poslovnih aktivnosti i lanaca opskrbe uloga korporacija u jamčenju poštovanja ljudskih prava biti sve važnija te će se stvoriti situacija u kojoj će međunarodne norme i pravila biti presudni za sprečavanje kršenja ljudskih prava u trećim zemljama;

2.  čvrsto vjeruje da je privatni sektor važan partner u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i mobilizaciji dodatnih sredstava za razvoj; naglašava da se dionici iz privatnog sektora, s obzirom na svoju sve veću ulogu u razvojnoj suradnji, moraju uskladiti s načelima razvojne učinkovitosti i pridržavati se načela korporativne odgovornosti tijekom cijelog ciklusa trajanja projekata;

3.  podržava potpunu provedbu vodećih načela UN-a te poziva sve države članice da razrade i usvoje akcijske planove na nacionalnoj razini, za brzu, djelotvornu i sveobuhvatnu provedbu navedenih načela;

4.  napominje da još uvijek ne postoji globalni pristup u pogledu načina na koji se transnacionalne korporacije pridržavaju prava o ljudskim pravima;

5.  ponovno potvrđuje da postoji hitna potreba za djelotvornim i dosljednim djelovanjem na svim razinama, među ostalim i na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini, kako bi se djelotvorno rješavali slučajevi kršenja ljudskih prava od strane transnacionalnih korporacija i pravni problemi koji nastaju zbog izvanteritorijalne dimenzije;

6.  prima na znanje rad koju je u okviru UN-a započela međuvladina radna skupina za uspostavu potencijalno obvezujućeg instrumenta UN-a za transnacionalne korporacije i druga trgovačka društva u pogledu ljudskih prava i smatra to korakom naprijed u promicanju i zaštiti ljudskih prava; naglašava da odgovornost za poštovanje, odnosno za kršenje ljudskih prava ne bi smjela ovisiti o pravnom obliku ili vrsti vlasništva poduzeća; naglašava da sve dodatne obveze koje se poduzećima zakonom nametnu treba prilagoditi njihovoj veličini i njihovoj sposobnosti reagiranja;

7.  napominje da nekoliko država ne sudjeluje u tom procesu; naglašava da bi EU i njegove države članice tom novom, potencijalno pravno obvezujućem instrumentu trebali pristupiti samo ako se temeljna načela integriraju na propisan način; nadalje ističe da takav obvezujući ugovor može biti globalno djelotvoran samo ako ga velika većina država bude ratificirala i poštovala;

8.  smatra da je uvjet za pristupanje EU-a pravno obvezujućem instrumentu UN-a da taj instrument ne prelazi granice pravnog okvira uspostavljenog unutar EU-a;

9.  još jednom ponavlja svoj poziv EU-u i državama članicama da stvarno i konstruktivno sudjeluju u tom međuvladinom procesu;

10.  poziva države članice UN-a da osiguraju da se pregovori koji prethode ugovoru provode na transparentan i informativan način uz savjetovanje sa širokim rasponom dionika na koje bi ugovor mogao potencijalno utjecati;

11.  poziva EU da osigura da svaka revizija ili budući strateški dokument povezani sa strateškim okvirom EU-a i akcijskim planom EU-a za ljudska prava i demokraciju uključuju jasne ciljeve i mjerljive kriterije za sudjelovanje EU-a u pregovorima o ugovoru UN-a;

12.  odlučuje da će nastaviti pomno pratiti proces pregovora međuvladine radne skupine;

13.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji i Europskoj službi za vanjsko djelovanje.

(1)

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/european-commission-sector-guides-implementing-un-guiding-principles-business-and-hum-0_en

(2)

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/A.69.261.pdf

(3)

SL C 101, 16.3.2018, str. 19.

(4)

Mišljenje FRA-e – 1/2017 [B-HR].

(5)

https://www.unglobalcompact.org/

(6)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0066.

(7)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0494.

(8)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0448.

(9)

SL C 298, 23.8.2018, str. 100.

(10)

SL C 238, 6.7.2018, str. 57.

(11)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0230.

(12)

SL C 224, 27.6.2018, str. 36.

(13)

SL C 215, 19.6.2018, str. 125.

(14)

SL C 101, 16.3.2018, str. 47.

(15)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578031/EXPO_STU(2017)578031_EN.pdf ili http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_STU%282017%29578031

Posljednje ažuriranje: 3. listopada 2018.Pravna napomena