Menettely : 2018/2869(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0481/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0481/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/10/2018 - 13.12
CRE 25/10/2018 - 13.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0428

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 344kWORD 50k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0481/2018
17.10.2018
PE624.172v01-00
 
B8-0481/2018

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


uusfasistisen väkivallan lisääntymisestä Euroopassa (2018/2869(RSP))


Róża Gräfin von Thun und Hohenstein PPE-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET

Euroopan parlamentin päätöslauselma uusfasistisen väkivallan lisääntymisestä Euroopassa (2018/2869(RSP))  
B8‑0481/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14 artiklan ja kahdennentoista pöytäkirjan,

–  ottaa huomioon kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2, 3, 6 ja 7 artiklan,

–  ottaa huomioon rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 29. kesäkuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/43/EY(1) (direktiivi rotujen välisestä tasa-arvosta);

–  ottaa huomioon yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27. marraskuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY(2),

–  ottaa huomioon 28. marraskuuta 2008 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2008/913/YOS rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin(3),

–  ottaa huomioon rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS korvaamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/29/EU(4),

–  ottaa huomioon Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta 22. lokakuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014(5),

–  ottaa huomioon kesäkuussa 2016 perustetun rasismin, muukalaisvihan ja muiden suvaitsemattomuuden muotojen torjumista käsittelevän EU:n korkean tason työryhmän,

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston 30. syyskuuta 2014 antaman päätöslauselman, joka koskee uusnatsismin ja oikeistolaisen ääriliikehdinnän ilmentymien vastatoimia,

–  ottaa huomioon disinformaatiota koskevat EU:n käytännesäännöt,

–  ottaa huomioon käytännesäännöt verkossa esiintyvän laittoman vihapuheen torjumiseksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että SEU:n 2 artiklan mukaan ”unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina”; ottaa huomioon, että nämä arvot ovat yhteisiä kaikille jäsenvaltioille;

B.  toteaa, että fasististen ja äärioikeistolaisten liikkeiden vastaisten vakavien toimien puute on mahdollistanut Euroopan nykyisen muukalaisvihamielisyyden kasvun;

C.  ottaa huomioon, että avoimesti uusfasistiset, uusnatsistiset, rasistiset ja muukalaisvihamieliset ryhmät ja poliittiset puolueet ovat yllyttäneet vihaan ja väkivaltaan yhteiskunnassa ”väitettyjä vihollisia” vastaan;

D.  ottaa huomioon, että turvallisuudesta vastaava komission jäsen Sir Julian King korosti vuoden 2016 Brysselin iskujen muistotilaisuudessa 22. maaliskuuta 2017 pitämässään puheessa väkivaltaisen oikeistolaisen ääriliikehdinnän aiheuttamaa uhkaa ja totesi, että hän ei tiedä ainuttakaan EU:n jäsenvaltiota, johon ilmiö ei vaikuttaisi jollain tavalla(6);

E.  toteaa, että uusfasististen järjestöjen ja uusnatsijärjestöjen toiminta ilmenee erilaisina muotoina, kuten Euroopan unionin terrorismitilannetta ja -suuntauksia koskevassa Europolin kertomuksessa (TESAT) 2018 kuvataan; toteaa, että useimmat uusfasistiset järjestöt ja uusnatsijärjestöt sulkevat tiettyjä ihmisiä tai ryhmiä ulkopuolelle; toteaa, että nämä järjestöt käyttävät usein aggressiivista kieltä vähemmistöryhmiä vastaan, mitä ne puolustavat vetoamalla sananvapauteen;

F.  toteaa, että vihapuheen levittäminen verkossa johtaa usein väkivallan, myös uusfasististen järjestöjen harjoittaman väkivallan, lisääntymiseen;

G.  ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 30 artiklassa todetaan selvästi, että ”mitään tässä julistuksessa ei saa tulkita niin, että valtio, ryhmä tai yksityinen henkilö voi sen perusteella katsoa oikeudekseen tehdä sellaista, mikä voisi hävittää (julistuksessa) määriteltyjä oikeuksia ja vapauksia”;

H.  ottaa huomioon, että kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 4 artiklassa vahvistetaan, että sopimusvaltiot tuomitsevat kaiken propagandan ja kaikki järjestöt, joiden perustana ovat aatteet tai opit jonkin rodun tahi samaa ihonväriä tai etnistä alkuperää olevan henkilöryhmän paremmuudesta;

I.  toteaa, että fasismin edistäminen on kielletty useissa jäsenvaltioissa niiden kansallisen lainsäädännön nojalla;

J.  ottaa huomioon, että Europolin TESAT 2018 -kertomuksen mukaan äärioikeistolaisista rikoksista pidätettyjen lukumäärä lähes kaksinkertaistui vuonna 2017; ottaa huomioon, että kertomuksessa todetaan myös, että rasistinen käytös, autoritaarisuus, muukalaisvihameilisyys ja vihamielinen asenne maahanmuuttoon ovat äärioikeistolaisten liikkeiden yhteisiä piirteitä;

K.  ottaa huomioon, että EU:n perusoikeusviraston äskettäisessä viharikosten kirjaamista ja tietojen keruuta koko unionissa koskevassa selonteossa todettiin, että viharikoksista on kerättävä yksityiskohtaista ja vähintään ennakkoluuloihin perustuvien motiivien ja rikostyypin mukaan eriteltyä tietoa, jotta voidaan seurata, miten tehokkaasti poliisi reagoi tähän ilmiöön, ja suunnitella tehokasta täsmäpolitiikkaa;

L.  toteaa, että myös poliitikot ovat joutuneet äärioikeistolaisten ryhmien kohteiksi, ja että nämä ryhmät pitävät politiikkoja pettureina tai hyväuskoisina, jotka ovat ”sallineet tämän kaiken tapahtua”(7);

M.  toteaa, että jalkapallohuligaanit kuuluvat monissa jäsenvaltioissa äärioikeistolaiseen liikehdintään, mutta heidän aatteellinen tasonsa ja kytköksensä muihin järjestöihin ovat erilaisia(8);

1.  tuomitsee voimakkaasti uusfasististen ja uusnatsististen järjestöjen tekemät terrori-iskut, murhat, fyysiset väkivaltaisuudet ja marssit, joita on ollut useissa EU:n jäsenvaltioissa, ja pitää niitä valitettavina;

2.  on erittäin huolissaan siitä, että fasismista, rasismista, muukalaisvihasta ja muista suvaitsemattomuuden ilmenemismuodoista on tullut yhä tavallisempia Euroopan unionissa, ja pitää huolestuttavana, että eräissä jäsenvaltioissa on raportoitu poliittisten johtajien, poliittisten puolueiden ja lainvalvontaviranomaisten juonittelusta uusfasistien ja uusnatsien kanssa;

3.  on huolissaan uusfasistisesta väkivallasta, joka kohdistuu tiettyihin vähemmistöihin, kuten tummaihoisiin/afrikkalaistaustaisiin eurooppalaisiin, juutalaisiin, muslimeihin, romaneihin, kolmansien maiden kansalaisiin, hlbti-henkilöihin ja vammaisiin henkilöihin;

4.  tuomitsee jyrkästi kaikki väkivaltaiset iskut, joita uusfasistiset ryhmät ovat tehneet poliitikkoja ja poliittisten puolueiden jäseniä vastaan, kuten eräissä jäsenvaltioissa on raportoitu;

5.  on erittäin huolissaan siitä, että uusfasistiset ja uusnatsistiset ryhmät toimivat eräissä jäsenvaltioissa rangaistuksetta, ja korostaa, että rankaisemattomuuden ilmapiiri ja jäsenvaltioiden riittämättömät toimet näiden ryhmien väkivaltaisuuksia vastaan kuuluvat niihin tekijöihin, joiden vuoksi tiettyjen äärioikeistolaisten järjestöjen väkivaltaisuudet lisääntyvät huolestuttavalla tavalla;

6.  panee merkille huolestuttavan suuntauksen, jossa uusfasistiset ja uusnatsistiset ryhmät käyttävät sosiaalista mediaa ja internetiä organisoitumiseen koko Euroopassa ja äärimielisen propagandan levittämiseen;

7.  kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja sosiaalisen median alalla toimivia yrityksiä torjumaan rasismin, fasismin ja muukalaisvihan leviämistä internetissä yhteistyössä asiaa käsittelevien kansalaisjärjestöjen kanssa niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla;

8.  kehottaa jäsenvaltioita jyrkästi tuomitsemaan viharikokset, vihapuheen ja syntipukiksi leimaamisen, johon syyllistyvät kaiken tasoiset poliitikot ja julkiset viranomaiset kaikenlaisissa tiedotusvälineissä, ja määräämään seuraamuksia tällaisista teoista, koska ne tekevät vihasta ja väkivallasta jokapäiväistä yhteiskunnassamme ja lietsovat niitä;

9.  pitää valitettavana, että eräiden jäsenvaltioiden yleisradiotoimintaa harjoittavista yhtiöistä on tullut yhden poliittisen puolueen propagandan levittäjiä, jotka sulkevat usein opposition ja vähemmistöryhmät yhteiskunnan ulkopuolelle ja jopa yllyttävät väkivaltaan;

10.  kehottaa jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä allekirjoittaneet ja ratifioineet Euroopan ihmisoikeussopimuksen kahdettatoista pöytäkirjaa, tekemään niin, jotta voidaan turvata niiden kansalaisten oikeudet olla joutumatta minkäänlaisen syrjinnän kohteeksi;

11.  kehottaa jäsenvaltiota panemaan asianmukaisesti täytäntöön ja saattamaan voimaan rasismin ja muukalaisvihan torjumista koskevan neuvoston puitepäätöksen 2008/913/YOS;

12.  pitää valitettavana, että ainoastaan 15 jäsenvaltiota erittelee viharikoksia koskevat tiedot ennakkoluuloihin perustuvien syiden mukaisesti(9);

13.  kehottaa jäsenvaltioita suunnittelemaan ja tarjoamaan asianmukaista tukea rasististen tai muukalaisvihamielisten rikosten ja viharikosten uhreille;

14.  kehottaa jäsenvaltioita perustamaan poliisivoimiinsa viharikoksia käsitteleviä yksikköjä;

15.  kehottaa lainvalvontaviranomaisia, tiedustelupalveluja, oikeuslaitosta ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjä toimimaan täysin ja oikea-aikaisesti yhteistyössä fasismin, rasismin, muukalaisvihan ja suvaitsemattomuuden muiden muotojen torjumiseksi;

16.  kehottaa jäsenvaltioita keskittymään ennalta ehkäisemiseen koulutuksen, valistuksen ja parhaiden käytäntöjen vaihtamisen avulla, mukaan lukien radikalisoitumisen torjuntaverkosto;

17.  kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan Euroopan neuvoston suosituksia, jotka koskevat uusnatsismin ja oikeistolaisen ääriliikehdinnän ilmentymien vastatoimia;

18.  kehottaa jäsenvaltioita, kansallisia urheiluliittoja ja jalkapalloseuroja torjumaan rasismia, fasismia ja muukalaisvihaa jalkapallostadioneilla ja jalkapallokulttuurissa tuomitsemalla ja rankaisemalla niistä vastuussa olevia ja edistämällä nuorille jalkapallon kannattajille tarkoitettuja myönteisiä kasvatustoimia yhteistyössä koulujen ja asiaa käsittelevien kansalaisjärjestöjen kanssa;

19.  korostaa, että historian tuntemus on yhtenä edellytyksenä kyseisten rikosten ehkäisemiseksi tulevaisuudessa ja että sillä on tärkeä tehtävä nuorempien sukupolvien valistamisessa; muistuttaa, että natsirikosten vähätteleminen on ensimmäinen askel kohti kyseisen aikakauden aatemaailman henkiin herättämistä;

20.  kehottaa jäsenvaltioita tuomitsemaan kaikenlaisen juutalaisten joukkotuhon kieltämisen ja toimimaan sitä vastaan, mukaan lukien natsien ja yhteistoimintaa heidän kanssaan harjoittaneiden rikosten trivialisointi ja vähätteleminen; toteaa, että totuutta juutalaisten joukkotuhosta ei saa trivialisoida poliittisessa keskustelussa eikä tiedotusvälineissä käytävässä keskustelussa;

21.  kehottaa luomaan yhteisen muistikulttuurin, jossa ei hyväksytä menneisyyden fasistisia rikoksia; on erittäin huolestunut siitä, että nuorempi sukupolvi Euroopassa ja muualla on yhä vähemmän huolissaan fasismin historiasta ja siten vaarassa ajautua suhtautumaan välinpitämättömästi uusiin uhkiin;

22.  kehottaa jäsenvaltioita edistämään valtavirtakulttuurin kautta opetusta yhteiskuntiemme monimuotoisuudesta ja yhteisestä historiastamme, muun muassa toisen maailmansodan kauheuksista, kuten juutalaisten joukkotuhosta ja sen uhrien ihmisyyden järjestelmällisestä riistämisestä vuosien ajan;

23.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

 

(1)

EYVL L 180, 19.7.2000, s. 22.

(2)

EYVL L 303, 2.12.2000, s. 16.

(3)

EUVL L 328, 6.12.2008, s. 55.

(4)

EUVL L 315, 14.11.2012, s. 57.

(5)

EUVL L 317, 4.11.2014, s. 1.

(6)

https://www.euractiv.com/section/politics/news/commissioner-warns-of-growing-menace-of-right-wing-terrorism-in-eu/

(7)

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-p-and-p/docs/ran_p-p_right_wing_extremism_on_rise_prague_12-13_12_2017_en.pdf

(8)

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/ran_pol_police_prevention_and_countering_of_far-right_and_far-left_extremism_rome_12-13_april_2018_en.pdf

(9)

http://fra.europa.eu/en/publication/2018/hate-crime-recording

Päivitetty viimeksi: 22. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus