Procedure : 2018/2869(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0482/2018

Ingediende teksten :

B8-0482/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 25/10/2018 - 13.12
CRE 25/10/2018 - 13.12
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0428

ONTWERPRESOLUTIE
PDF 303kWORD 58k
Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0481/2018
17.10.2018
PE624.173v01-00
 
B8-0482/2018

naar aanleiding van verklaringen van de Raad en de Commissie

ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement


over de opkomst van neofascistisch geweld in Europa (2018/2869(RSP))


Soraya Post namens de S&D-Fractie
Ana Miranda, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Terry Reintke, Ska Keller, Molly Scott Cato, Jordi Solé, Josep‑Maria Terricabras namens de Verts/ALE-Fractie
Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Marie‑Pierre Vieu, Marie‑Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Sabine Lösing, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Martin Schirdewan, Stefan Eck, Malin Björk, Ángela Vallina, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis namens de GUE/NGL-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over de opkomst van neofascistisch geweld in Europa (2018/2869(RSP))  
B8‑0482/2018

Het Europees Parlement,

–  gezien de Universele Verklaring van de rechten van de mens,

–  gezien het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie,

–  gezien het verslag van 27 augustus 2014 van de speciaal rapporteur van de Verenigde Naties over de bevordering van waarheid, gerechtigheid, schadevergoeding en waarborgen ter voorkoming van herhaling,

–  gezien het verslag van de speciaal rapporteur van de Verenigde Naties over hedendaagse vormen van racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante vormen van onverdraagzaamheid,

–  gezien resolutie 71/179 van de Algemene Vergadering van de VN van 19 december 2016 getiteld "Combating glorification of Nazism, neo-Nazism and other practices that contribute to fuelling contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance" (Bestrijding van verheerlijking van nazisme, neonazisme en andere praktijken die bijdragen tot het aanwakkeren van hedendaagse vormen van racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante vormen van onverdraagzaamheid),

–  gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

–  gezien de artikelen 2, 3, 6 en 7 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU),

–  gezien Richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming(1) (richtlijn inzake rassengelijkheid),

–  gezien Kaderbesluit 2008/913/JBZ van de Raad van 28 november 2008 betreffende de bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht(2),

–  gezien Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ(3),

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen(4),

–  gezien de oprichting in juni 2016 van de EU-groep op hoog niveau voor de bestrijding van racisme, vreemdelingenhaat en andere vormen van onverdraagzaamheid,

–  gezien de EU-praktijkcode betreffende desinformatie,

–  gezien de gedragscode tegen illegale haatzaaiende uitlatingen op het internet,

–  gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het VN-Handvest waarden en beginselen verankerd zijn die door alle lidstaten gedragen worden; overwegende dat neofascisme indruist tegen deze waarden en beginselen;

B.  overwegende dat artikel 2 VEU het volgende bepaalt: "De waarden waarop de Unie berust, zijn eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren"; overwegende dat deze waarden door alle lidstaten gedragen worden;

C.  overwegende dat het uitblijven van serieus optreden tegen fascistische en ultrarechtse bewegingen de huidige opmars van vreemdelingenhaat in Europa in de hand heeft gewerkt;

D.  overwegende dat openlijk neofascistische, neonazistische, racistische en xenofobe groepen en politieke partijen hebben opgeroepen tot haat en geweld in de samenleving tegen "vermeende vijanden";

E.  overwegende dat Europol heeft gemeld(5) dat de EU-commissaris voor Veiligheid, Sir Julian King, in zijn toespraak op 22 maart 2017 bij de herdenking van de aanslagen in Brussel van 2016 wees op de toenemende dreiging van gewelddadig rechtsextremisme en verklaarde dat er bij zijn weten geen enkele EU-lidstaat was die niet op de een of andere manier te maken had met dit fenomeen, waarbij hij met name verwees naar het bloedbad door Anders Breivik in Noorwegen, de moord op het Britse parlementslid Jo Cox en aanslagen op asielzoekerscentra en moskeeën in heel Europa om te wijzen op deze "onderbelichte" veiligheidsdreiging;

F.  overwegende dat neofascistische en neonazistische groeperingen zich op veel verschillende manieren uiten; overwegende dat de meeste neofascistische en neonazistische groepen zich beroepen op de vrijheid van meningsuiting; overwegende dat de vrijheid van meningsuiting niet absoluut is;

G.  overwegende dat in artikel 30 van de Universele Verklaring van de rechten van de mens duidelijk het volgende wordt verklaard: "Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben";

H.  overwegende dat in artikel 4 van het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie wordt bepaald dat "de Staten die partij zijn bij dit Verdrag alle propaganda [veroordelen] en alle organisaties die berusten op denkbeelden of theorieën die uitgaan van de superioriteit van een bepaald ras of een groep personen van een bepaalde huidskleur of etnische afstamming";

I.  overwegende dat Europol melding heeft gemaakt van bijna dubbel zo veel personen die in 2017 werden gearresteerd vanwege extreemrechtse vergrijpen(6);

J.  overwegende dat er bij de aanvallen in Noorwegen van 22 juli 2011 77 doden en 151 gewonden vielen;

K.  overwegende dat het Britse parlementslid Jo Cox op 16 juni 2016 op brute wijze in Birstall (Verenigd Koninkrijk) werd vermoord door een man met ultrarechtse ideeën, en dat deze man op 23 november 2016 schuldig werd bevonden aan de moord en werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf;

L.  overwegende dat drie Hongaarse militanten tot levenslang werden veroordeeld voor de moord op zes Roma, onder wie een klein kind, en voor het verwonden van meerdere andere Roma in 2008 en 2009;

M.  overwegende dat leden van de Duitse Nationalsozialistische Untergrund (NSU) tussen 2000 en 2006 negen van oorsprong Turkse en Griekse immigranten vermoordden evenals een Duitse politieagente; overwegende dat een parlementaire commissie van de Duitse bondsdag diverse gevallen heeft onthuld waarbij veiligheidsdiensten door hen verzamelde informatie over de groepering achterhielden, hetgeen ertoe leidde dat deze groepering jarenlang niet kon worden gestopt;

N.  overwegende dat volgens het Verslag over de bescherming van de grondwet (feiten en trends) uit 2017 van de Duitse inlichtingendienst Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), er in 2017 in Duitsland 1 054 daden van extreemrechts geweld zijn gepleegd;

O.  overwegende dat het VK in 2017 bij Europol melding heeft gemaakt van vijf verijdelde, mislukte of geslaagde terroristische aanslagen die werden toegeschreven aan ultrarechtse daders(7);

P.  overwegende dat in Griekenland de rechtszaak tegen de neonazistische Gouden Dageraad, die ervan wordt beschuldigd een criminele organisatie te zijn en die naast andere misdrijven wordt beschuldigd van de moord op Pavlos Fyssas, nog steeds loopt;

Q.  overwegende dat in Griekenland het aantal extreemrechtse aanslagen op maatschappelijke centra, activisten, parlementsleden, vluchtelingen, migranten en advocaten, onder wie de advocaten van de familie van Fyssas, is toegenomen; overwegende dat het Racist Violence Recording Network (RVRN) in 2017 door middel van interviews 102 gevallen van geweld tegen vluchtelingen, immigranten, leden van de LGBTQI-gemeenschap en hun beschermers heeft gedocumenteerd(8);

R.  overwegende dat de LGBTQI-activist Zak Kostopoulos op 21 september 2018 op brute wijze werd vermoord in het centrum van Athene; overwegende dat een van de verdachten naar verluidt in verband wordt gebracht met extreemrechtse groeperingen; overwegende dat het Griekse Ministerie van Openbare Orde en de Griekse politie opdracht hebben gegeven tot een tuchtrechtelijke onderzoeksprocedure tegen diverse politiemannen nadat op een recente video te zien was hoe zij geweld pleegden tegen een man die bewegingloos en gewond op de grond lag; overwegende dat meerdere media zich na zijn dood discriminerend en beledigend over het slachtoffer hebben uitgelaten, terwijl extreemrechtse groeperingen met homofobe en gewelddadige slogans demonstreerden op de plaats van zijn dood(9);

S.  overwegende dat een Italiaanse man tot 12 jaar gevangenisstraf is veroordeeld wegens het beschieten en verwonden van zes Afrikaanse migranten tijdens een door racistische motieven ingegeven aanslag in de stad Macerata in het midden van Italië;

T.  overwegende dat antiracistische groeperingen in Italië op 3 augustus 2018 hebben gewaarschuwd tegen het toenemende aantal aanslagen op immigranten, nadat gedurende een periode van twee maanden 12 beschietingen, 2 moorden en 33 gevallen van fysiek geweld werden geregistreerd(10);

U.  overwegende dat militanten van de neofascistische CasaPound op 21 september 2018 na een antifascistische demonstratie in Bari, Italië, een groep activisten heeft aangevallen, onder wie parlementslid Eleonora Forenza en haar assistent Antonio Perillo, die daarbij ernstige verwondingen opliepen;

V.  overwegende dat zeven leden van een ultrarechtse "burgerwacht" die half september 2018 in Chemnitz werden gearresteerd wegens het verstoren van de vrede onlangs in staat van beschuldiging zijn gesteld op verdenking van het vormen van een terroristische organisatie die zichzelf Revolution Chemnitz noemt; overwegende dat volgens federale openbaar aanklagers rechercheurs de aanklacht hebben verzwaard van crimineel naar terroristisch na het bekijken van de interne communicatie van de groepering;

W.  overwegende dat in 2018 in Frankrijk door extreemrechtse groeperingen een reeks aanslagen is gepleegd, bijvoorbeeld op 16 maart op een zelf-bestuurde middelbare school in Parijs, op 3 april op de rechtenfaculteit van Montpellier, op 7 april op de Tolbiac-universiteit in Parijs, op 22 april om te voorkomen dat migranten via de Alpen naar Frankrijk kwamen en op 5 oktober op de opsporings- en reddings-ngo SOS Méditerannée;

X.  overwegende dat in Frankrijk op 7 december 2017 vijf leden van de beweging Generation Identitaire werden veroordeeld wegens aanzetten tot godsdienst- en rassenhaat(11); overwegende dat op 24 juni 2018 10 leden van de ultrarechtse groep Action des Forces Opérationnelles (AFO) zijn gearresteerd wegen het voorbereiden van een reeks aanslagen op leden van de moslimgemeenschap(12); overwegende dat op 14 september 2018 twee voormalige skinheads schuldig zijn bevonden aan de moord op Clément Méric, een jonge student en antifascistische activist die in juni werd vermoord;

Y.  overwegende dat de Franse inlichtingendienst zijn bezorgdheid heeft geuit over het toenemende aantal leden van strijdkrachten en rechtshandhavingsinstanties dat zich aansluit bij extreemrechtse gewelddadige groeperingen(13);

Z.  overwegende dat personen die banden onderhouden met ultrarechtse groeperingen, zoals Action Française, voorbereidingen troffen om tijdens de presidentsverkiezingen in 2017 een terroristische aanslag op een aantal Franse politici en moskeeën te plegen; overwegende dat er herhaaldelijk op is aangedrongen de panden van Action Française te sluiten; overwegende dat het merendeel van de leden van de groepering eerst lid was van het Front National(14);

AA.  overwegende dat in Spanje momenteel een onderzoek loopt naar 12 leden van de neonazistische organisatie Hogar Social Madrid wegens het aanzetten tot haat; overwegende dat leden van de Spaanse fascistische groeperingen Falange, Alianza Nacional en Democracia Nacional zijn gearresteerd en door het hooggerechtshof van Spanje zijn veroordeeld voor de aanval op het culturele centrum Blanquerna in Madrid tijdens feestelijkheden voor de nationale feestdag van Catalonië in 2013; overwegende dat de antiracistische ngo SOS Racismo in 2016 309 gevallen van xenofoob geweld heeft gedocumenteerd(15); overwegende dat de voorzitter van deze organisaties doodsbedreigingen ontving nadat hij deze gevallen bekendmaakte, en dat hij zich kritisch heeft uitgelaten over het ontbreken van een doeltreffend mechanisme om dergelijke misdaden aan de kaak te stellen;

AB.  overwegende dat de Francisco Franco-stichting, een instelling die een dictatoriaal regime en zijn misdaden verheerlijkt, en de familie Franco 19 personen hebben beschuldigd van diverse misdrijven waarvoor zij tot 13 jaar gevangenisstraf zouden kunnen krijgen, vanwege hun betrokkenheid bij een vreedzame en symbolische actie, waarbij zij twee grote spandoeken van het herenhuis Pazo de Meirás naar beneden lieten zakken om de overheidsautoriteiten op te roepen dit pand terug te geven aan de bevolking van Galicië;

AC.  overwegende dat de neonazistische Noordse Verzetsbeweging (NMR) in heel Scandinavië geregeld bijeenkomsten houdt, waarbij slogans worden gescandeerd en er wordt gezwaaid met de groen-witte vlaggen van de organisatie; overwegende dat diverse leden van de NMR zijn veroordeeld wegens gewelddadige aanvallen op burgers en politieagenten; overwegende dat een van de leiders van de NMR is veroordeeld wegens een gewelddadige aanval op een Eurovision-feest dat werd georganiseerd door de RFSL, de Zweedse Vereniging voor rechten van homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en queers; overwegende dat leden van de NMR in Almedalen drie vrouwen hebben aangevallen die een regenboogvlag droegen;

AD.  overwegende dat het aantal gewelddadige aanvallen door ultrarechtse groeperingen en personen in Zweden is toegenomen; overwegende dat de Zweedse regering vanwege het grote aantal gevallen van brandstichting bij opvangcentra in 2015 heeft besloten om de locatie van gebouwen die zijn bestemd om vluchtelingen te huisvesten, geheim te houden;

AE.  overwegende dat de Europese Commissie tegen Racisme en Onverdraagzaamheid (ECRI), die is opgericht door de Raad van Europa, in een verslag dat is gepubliceerd op 15 mei 2018(16) de noodklok heeft geluid vanwege de opkomst van rechtsextremisme en neofascisme in Kroatië;

AF.  overwegende dat openlijk racistische, xenofobe en intolerante politieke partijen momenteel vertegenwoordigd zijn in het Europees Parlement, waar zij tijdens de diverse vergaderingen van het Parlement en daarbuiten haat verspreiden;

AG.  overwegende dat in Riga op 16 maart jaarlijks duizenden mensen bijeen komen voor de Letse Legioen Dag ter ere van Letse soldaten die bij de Waffen-SS dienden;

AH.  overwegende dat een op sociale netwerken gepubliceerde video van gewapende milities in Slovenië onlangs heeft geleid tot de arrestatie van de voormalige presidentskandidaat en leider van de ultrarechtse beweging Verenigd Slovenië, Andrej Šiško, die in de video duidelijk was te identificeren als leider van de militie;

AI.  overwegende dat de Hongaarse minister-president Viktor Orban in zijn toespraak van 21 juni 2017 nazicollaborateur Miklós Horthy, prees als een "uitzonderlijk staatsman";

AJ.  overwegende dat Europarlementariër Cécile Kyenge door de Italiaanse Lega-partij is aangeklaagd omdat zij haar als racistisch bestempelde;

AK.  overwegende dat de vicepremier van Bulgarije, Valeri Simeonov, op 25 oktober 2017 in een civiele zaak die was aangespannen door de Bulgaarse journalisten Kremena Budinova en Ognyan Isaev door een regionale rechtbank werd veroordeeld wegens haatzaaiende uitingen ten aanzien van Roma;

AL.  overwegende dat de voorzitter van het Oekraïens parlement Andrey Parubiy op 4 september 2018 op televisie verklaarde dat Adolf Hitler een geweldig persoon was die directe democratie beoefende; overwegende dat C14 en andere ultrarechtse groeperingen in Oekraïne, zoals de aan Azov gelieerde Nationale Milities, Rechtse Sector, Karpatska Sich en andere, sinds begin 2018 herhaaldelijk aanvallen hebben uitgevoerd op groepen Roma, alsook op antifascistische demonstraties, gemeenteraadsvergaderingen, een door Amnesty International georganiseerd evenement, kunsttentoonstellingen, LGBTQI-evenementen en milieuactivisten; overwegende dat het Oekraïense Ministerie van Jeugd en Sport financiering verstrekt aan de neonazistische groepering C14 om "nationale patriottische onderwijsprojecten" in het land te bevorderen; overwegende dat Amnesty International heeft gewaarschuwd dat Oekraïne wegzinkt in een chaos van ongecontroleerd geweld door radicale groeperingen en totale straffeloosheid ten aanzien van deze groeperingen, alsook dat niemand in het land zich onder deze omstandigheden veilig kan voelen(17);

1.  veroordeelt en betreurt de terroristische aanslagen, moorden, gewelddadige aanvallen en marsen door neofascistische en neonazistische organisaties die hebben plaatsgevonden in diverse EU-lidstaten ten stelligste;

2.  is ernstig bezorgd over de toenemende normalisering van fascisme, racisme, vreemdelingenhaat en andere vormen van onverdraagzaamheid in de Europese Unie, en is bezorgd over berichten uit sommige lidstaten over samenzweringen tussen politieke leiders, politieke partijen en ordehandhavingstroepen en neofascisten en neonazi's;

3.  herinnert aan de afschuwelijke gevolgen van het nazisme en het fascisme in Europa;

4.  dringt erbij de lidstaten op aan te overwegen alle aan neofascisten toegekende officiële onderscheidingen in te trekken;

5.  is in het bijzonder verontrust over het neofascistische geweld dat gericht is tegen specifieke groepen, zoals zwarte Europeanen/mensen van Afrikaanse afkomst, joden, moslims, Roma, mensen uit derde landen, LGBTI's, personen met een beperking, daklozen en feministen;

6.  is ernstig bezorgd over de door neofascistische partijen en bewegingen gebezigde term "genderideologie", die is bedoeld om geweld en haat jegens de feministische beweging aan te wakkeren en tegelijkertijd verwarring te zaaien over de daadwerkelijke betekenis van feminisme, dat gebaseerd is op gelijke rechten;

7.  benadrukt dat het door neofascistische groeperingen in Europa gepleegde geweld gepaard gaat met een toename van antidemocratische maatregelen, de inperking van rechten, en vervolging en criminalisering van acties en campagnes van maatschappelijke bewegingen, vakbonden en progressieve en democratische krachten;

8.  herinnert eraan dat de fascistische ideologie en intolerantie altijd in verband worden gebracht met een aanval op het wezen van de democratie;

9.  is zeer bezorgd over de straffeloosheid waarmee neofascistische en neonazistische groeperingen in sommige lidstaten te werk gaan, en benadrukt dat dit gevoel van straffeloosheid een van de redenen is voor de alarmerende toename van de gewelddadigheden die bepaalde ultrarechtse organisaties begaan;

10.  is van mening dat de onderliggende oorzaken van de opkomst van de neofascistische ideologie en neofascistische groeperingen onder meer gelegen zijn in beleid met negatieve effecten op de sociaaleconomische positie van werknemers en burgers en de toename van sociale ongelijkheid, de gebrekkige eerbiediging van het internationaal recht en het Handvest van de VN, en de toenemende opname van racistische en xenofobe ideeën in officieel beleid, met name in de EU;

11.  gelooft dat democratie, tolerantie, cultuur en solidariteit de basis vormen voor een goede co-existentie van en de versterking van de vriendschapsbanden tussen landen en volkeren in Europa;

12.  is zich bewust van de zorgelijke tendens dat neofascistische en neonazistische groeperingen gebruikmaken van sociale media en internet om zich te organiseren en strategieën te bepalen in de hele Europese Unie;

13.  veroordeelt met klem de aanval door fascistische brigades van CasaPound op Europarlementariër Eleonora Forenza, haar assistent Antonio Perillo, en anderen die deelnamen aan een antiracistische demonstratie in Bari, Italië, op 21 september 2018;

14.  eist dat de Griekse politie een grondig onderzoek instelt naar de moord op en mishandeling van Zak Kostopoulos en dat alle daders, of dit nu burgers of politiefunctionarissen zijn, worden berecht; dringt er bij de Griekse autoriteiten op aan onverwijld alle noodzakelijke maatregelen te nemen om te garanderen dat politiefunctionarissen zich te allen tijde aan de wet houden;

15.  is ingenomen met de gerechtelijke uitspraak in Finland dat de Noordse Verzetsbeweging moet worden verboden;

16.  is verheugd over het feit dat de Duitse Bondsraad het hoogste gerechtshof in Duitsland heeft verzocht de financiering voor de ultrarechtse Nationaldemokratische Partei Deutschlands te verbieden;

17.  is verheugd dat het Spaanse congres van afgevaardigden heeft besloten een motie goed te keuren om de stoffelijke resten van Francisco Franco weg te halen uit de graftombe bij het oorlogsmonument dat bekend staat als de vallei der gevallenen, een bedevaartsoord voor ultrarechts; dringt er bij de Spaanse autoriteiten op aan alle resterende symbolen of monumenten die dienen ter verheerlijking van de militaire opstand, de burgeroorlog en het dictatorschap van Franco daadwerkelijk te verwijderen, en pleit ervoor dat de symbolen en monumenten die niet kunnen worden verwijderd, worden voorzien van de noodzakelijke context en herinterpretatie, zodat zij bijdragen tot het publieke bewustzijn en het herdenken van het verleden;

18.  roept de lidstaten op om haatmisdrijven, haatzaaiende taal van en het zoeken naar zondebokken door politici en ambtenaren op alle niveaus en in alle soorten media, ronduit te veroordelen en te bestraffen, aangezien zij haat en geweld in de samenleving direct normaliseren en versterken;

19.  verzoekt de lidstaten verdere maatregelen te nemen om haatzaaiende taal en haatmisdrijven te voorkomen, te veroordelen en te bestrijden;

20.  verzoekt de lidstaten haatmisdrijven te onderzoeken en te vervolgen en goede werkmethoden uit te wisselen voor het in kaart brengen en onderzoeken van haatmisdrijven, zo ook de misdrijven die specifiek zijn ingegeven door diverse vormen van vreemdelingenhaat;

21.  verzoekt de lidstaten voldoende juridische, psychologische en materiële steun in te plannen en te bieden voor de slachtoffers van door racisme, haat of vreemdelingenhaat ingegeven misdrijven, en alle getuigen tegen de daders te beschermen, of dit nu burgers of politiefunctionarissen zijn;

22.  dringt er bij de lidstaten op aan binnen hun politiemacht eenheden voor anti-haatmisdrijven op te zetten; verzoekt de politiemachten erop toe te zien dat hun personeel zich niet leent voor racistische, xenofobe of discriminerende handelingen, en dat dergelijke handelingen die wel begaan zijn onderzocht worden en de daders berecht worden;

23.  dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan haatzaaiende taal en haatmisdrijven te bestrijden en pleit voor nauwe samenwerking tussen de lidstaten en organisaties van het maatschappelijk middenveld bij het vaststellen en bestrijden van haatzaaiende taal en haatmisdrijven;

24.  steunt, prijst en pleit voor de bescherming van burgergroeperingen en maatschappelijke organisaties die fascisme, racisme, vreemdelingenhaat en andere vormen van onverdraagzaamheid bestrijden;

25.  pleit voor geconsolideerde EU-wetgeving inzake non-discriminatie, waaronder de omzetting/tenuitvoerlegging van bestaande wetgeving en het aannemen van nieuwe wetgeving, zoals de richtlijn inzake gelijke behandeling;

26.  wijst erop dat Kaderbesluit 2008/913/JBZ van de Raad betreffende de bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht voorziet in een rechtsgrond om straffen op te leggen aan rechtspersonen die aanzetten tot geweld of haat tegen een minderheidsgroepering; herinnert eraan dat hier de volgende straffen op staan: uitsluiting van overheidssteun, verbod op het uitoefenen van commerciële activiteiten, plaatsing onder toezicht van de rechter en afgifte van een rechterlijk bevel tot ontbinding; herinnert eraan dat de lidstaten uiterlijk op 28 november 2010 aan bovengenoemd kaderbesluit van de Raad moesten voldoen;

27.  dringt er bij de Commissie op aan haar verslag uit 2014 over de tenuitvoerlegging van bovengenoemd kaderbesluit te actualiseren, en inbreukprocedures in te leiden tegen de lidstaten die niet hebben voldaan aan de bepalingen van het besluit;

28.  dringt er bij de lidstaten op aan ervoor te zorgen dat zij aan de bepalingen van het kaderbesluit van de Raad voldoen, organisaties die in de publieke ruimte en online haatzaaiende taal en geweld verspreiden te bestrijden door de in het kaderbesluit van de Raad vastgelegde sancties op te leggen, en neofascistische en neonazistische groeperingen en andere stichtingen of verenigingen die nazisme en fascisme verheerlijken doeltreffend te verbieden, waarbij de nationale rechtsorden en jurisdicties worden geëerbiedigd;

29.  pleit voor nationale actieplannen ter bestrijding van fascisme, racisme, vreemdelingenhaat en andere vormen van onverdraagzaamheid;

30.  dringt aan op volledige en tijdige samenwerking tussen rechtshandhavingsdiensten, de rechterlijke macht en maatschappelijke organisaties in de strijd tegen fascisme, racisme, vreemdelingenhaat en andere vormen van onverdraagzaamheid;

31.  roept de lidstaten op samen te werken bij het bestrijden van fascisme, racisme, vreemdelingenhaat en andere vormen van onverdraagzaamheid;

32.  verzoekt de lidstaten te voorzien in verplichte, op mensenrechten gebaseerde en op dienstverlening gerichte trainingen op de werkvloer voor rechtshandhavingsambtenaren en ambtenaren die werkzaam zijn binnen het gerechtelijk apparaat op alle niveaus;

33.  dringt er bij de lidstaten op aan verplichte opleidingen aan te bieden aan werknemers bij de publieke omroep en de media om hen bewust te maken van de uitdagingen en discriminatie waarmee de slachtoffers van neofascistische en neonazistische organisaties te maken krijgen;

34.  verzoekt de lidstaten nationale "exitprogramma's" op te zetten om mensen te helpen gewelddadige neofascistische en neonazistische groeperingen te verlaten; onderstreept dat deze programma's veel verder moeten gaan dan één-op-éénmaatregelen, en langetermijnondersteuning moeten bieden aan mensen die moeite hebben een baan te vinden, zich elders te vestigen en een nieuw en veilig sociaal netwerk op te bouwen;

35.  wijst erop dat historisch bewustzijn een noodzakelijke voorwaarde is om dergelijke misdrijven in de toekomst te voorkomen, en dat dit een belangrijke rol speelt in het onderwijs aan de jongere generaties; merkt op dat het bagatelliseren van nazistische misdaden een eerste stap is op weg naar een heropleving van ideeën uit dat tijdperk;

36.  roept op tot een gemeenschappelijke cultuur van herdenking waarin de fascistische misdaden uit het verleden worden verworpen; is ernstig bezorgd over het feit dat jongere generaties in Europa en elders zich steeds minder zorgen maken over de geschiedenis van het fascisme, en daardoor onverschillig dreigen te worden ten opzichte van nieuwe dreigingen;

37.  spoort de lidstaten aan educatie via de mainstreamcultuur over de diversiteit van onze samenleving en over onze gemeenschappelijke geschiedenis aan te moedigen, inclusief de wreedheden die zijn begaan in de Tweede Wereldoorlog, zoals de Holocaust, en het proces van stelselmatige en jarenlange ontmenselijking van de slachtoffers;

38.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad, de regeringen en parlementen van de lidstaten, en de Raad van Europa.

(1)

PB L 180 van 19.7.2000, blz. 22.

(2)

PB L 328 van 6.12.2008, blz. 55.

(3)

PB L 315 van 14.11.2012, blz. 57.

(4)

PB L 317 van 4.11.2014, blz. 1.

(5)

Verslag over de stand van zaken en de tendensen in verband met het terrorisme in Europa (TE-SAT 2018), Europol.

(6)

Verslag over de stand van zaken en de tendensen in verband met het terrorisme in Europa (TE-SAT 2018), Europol.

(7)

Verslag over de stand van zaken en de tendensen in verband met het terrorisme in Europa (TE-SAT 2018), Europol.

(8)

Jaarverslag RVRN 2017, 28 maart 2018.

(9)

http://www.eatg.org/news/we-call-on-the-authorities-to-ensure-that-justice-for-zak-kostopoulos-is-done/

(10)

Artikel in de Guardian van 3 augustus 2018 getiteld "Warning of 'dangerous acceleration' in attacks on immigrants in Italy".

(11)

Artikel in Le Figaro van 20 oktober 2017 getiteld "Poitiers: prison avec sursis pour les «identitaires» qui avaient occupé une mosquée" (Geactualiseerd op 7 december 2017).

(12)

Artikel in Le Monde van 4 september 2018 getiteld "Ce que révèle l'enquête sur les projets d'attentats de l'ultradroite visant des musulmans" (Geactualiseerd op 5 september 2018).

(13)

Artikel van Mediapart van 9 april 2018 getiteld "Forces de l'ordre liées à l'ultra-droite violente: la DGSI s'inquiète".

(14)

Artikel in Le Figaro van 18 oktober 2017 getiteld "Visé par un projet d'attentat, Mélenchon veut des sanctions contre l'Action française" (Geactualiseerd op 19 oktober 2017).

(15)

Verslag SOS Racismo 2016.

(16)

Raad van Europa ECRI-verslag over Kroatië (vijfde monitoringcyclus), 15 mei 2018.

(17)

Atlantic Council blog post van 20 juni 2018.

Laatst bijgewerkt op: 22 oktober 2018Juridische mededeling