Procedura : 2018/2869(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0482/2018

Teksty złożone :

B8-0482/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 25/10/2018 - 13.12
CRE 25/10/2018 - 13.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0428

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 453kWORD 59k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0481/2018
17.10.2018
PE624.173v01-00
 
B8-0482/2018

złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji

złożony zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie wzrostu neofaszystowskiej przemocy w Europie (2018/2869(RSP))


Soraya Post w imieniu grupy S&D
Ana Miranda, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Terry Reintke, Ska Keller, Molly Scott Cato, Jordi Solé, Josep‑Maria Terricabras w imieniu grupy Verts/ALE
Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Marie‑Pierre Vieu, Marie‑Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Sabine Lösing, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Martin Schirdewan, Stefan Eck, Malin Björk, Ángela Vallina, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wzrostu neofaszystowskiej przemocy w Europie (2018/2869(RSP))  
B8‑0482/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka,

–  uwzględniając Międzynarodową konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej,

–  uwzględniając sprawozdanie przedstawione w dniu 27 sierpnia 2014 r. przez specjalnego sprawozdawcę ONZ na temat wspierania prawdy, sprawiedliwości, zadośćuczynienia i gwarancji niepowtórzenia,

–  uwzględniając sprawozdanie przedstawione w dniu 9 maja 2017 r. przez specjalnego sprawozdawcę ONZ na temat współczesnych form rasizmu, dyskryminacji rasowej, ksenofobii oraz powiązanego z tymi kwestiami braku tolerancji,

–  uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 71/179 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zwalczania gloryfikacji nazizmu, neonazizmu i innych praktyk przyczyniających się do podsycania współczesnych form rasizmu, dyskryminacji rasowej, ksenofobii i oraz powiązanego z tymi kwestiami braku tolerancji,

–  uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 2, 3, 6 i 7 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

–  uwzględniając dyrektywę Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającą w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne(1) (dyrektywa o równości rasowej),

–  uwzględniając decyzję ramową Rady 2008/913/WSiSW z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych(2),

–  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającą normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującą decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW(3),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych(4),

–  uwzględniając ustanowienie w czerwcu 2016 r. unijnej grupy wysokiego szczebla ds. zwalczania rasizmu, ksenofobii i innych form nietolerancji,

–  uwzględniając unijny kodeks postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji,

–  uwzględniając Kodeks postępowania dotyczący zwalczania nielegalnego nawoływania do nienawiści w internecie,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w Powszechnej deklaracji praw człowieka i Karcie Narodów Zjednoczonych zapisano wartości i zasady wspólne wszystkim państwom członkowskim; mając na uwadze, że neofaszyzm jest sprzeczny z tymi wartościami i zasadami;

B.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 2 TUE Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości; mając na uwadze, że wartości te są wspólne wszystkim państwom członkowskim;

C.  mając na uwadze, że brak poważnych działań wobec ruchów faszystowskich i skrajnie prawicowych pozwolił na obecny gwałtowny wzrost ksenofobii w Europie;

D.  mając na uwadze, że otwarcie neofaszystowskie, neonazistowskie, rasistowskie i ksenofobiczne grupy i partie polityczne nawołują do nienawiści i przemocy wobec domniemanych wrogów w społeczeństwie;

E.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem Europolu(5) podczas obchodów upamiętnienia ataków w Brukseli z 2016, które to obchody odbyły się w dniu 22 marca 2017 r., komisarz ds. unii bezpieczeństwa Julian King, podkreślił rosnące zagrożenie ze strony prawicowego brutalnego ekstremizmu oraz stwierdził, że zgodnie z jego wiedzą każde państwo członkowskie UE jest w jakimś stopniu dotknięte tym problemem, oraz wyszczególnił dokonaną przez Breivika masakrę w Norwegii, zabójstwo brytyjskiej posłanki Jo Cox oraz ataki na ośrodki dla uchodźców i meczety w całej Europie, by podkreślić, że ostrzega przed „rzadziej zgłaszanymi” zagrożeniami dla bezpieczeństwa;

F.  mając na uwadze, że organizacje neofaszystowskie i neonazistowskie przyjmują różne formy; mając na uwadze, że większość organizacji neofaszystowskich i neonazistowskich odwołuje się do zasady wolności słowa; mając na uwadze, że prawo do wolności słowa nie jest absolutne;

G.  mając na uwadze, że art. 30 Powszechnej deklaracji praw człowieka jasno głosi, że żadnego z postanowień deklaracji „nie można rozumieć jako udzielającego jakiemukolwiek Państwu, grupie lub osobie jakiegokolwiek prawa do podejmowania działalności lub wydawania aktów zmierzających do obalenia któregokolwiek z praw i wolności zawartych w [...] Deklaracji”.

H.  mając na uwadze, że w art. 4 Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej stwierdza się, że „Państwa Strony Konwencji potępiają wszelką propagandę i wszelkie organizacje oparte na ideach lub teoriach o wyższości jednej rasy lub grupy osób określonego koloru skóry lub pochodzenia etnicznego”;

I.  mając na uwadze, że według sprawozdania Europolu w 2017 r. liczba osób zatrzymanych za przestępstwa związane z prawicowym ekstremizmem niemal się podwoiła(6);

J.  mając na uwadze, że w dniu 22 lipca 2011 r. 77 osób zginęło, a 151 zostało rannych w atakach w Norwegii;

K.  mając na uwadze, że w dniu 16 czerwca 2016 r. Jo Cox, posłanka do parlamentu brytyjskiego, została brutalnie zamordowana w Birstall w Zjednoczonym Królestwie, przez osobę o skrajnie prawicowych poglądach, która została uznana za winną jej zabójstwa w dniu 23 listopada 2016 r. i skazana na karę dożywotniego więzienia;

L.  mając na uwadze, że trzech węgierskich bojowników zostało skazanych na karę dożywotniego więzienia za zabójstwo sześciorga Romów, w tym małego dziecka, i zranienie kilkorga innych Romów w 2008 i 2009 r.;

M.  mając na uwadze, że członkowie niemieckiego Narodowosocjalistycznego Podziemia (NSU) w latach 2000–2006 zamordowali dziewięciu imigrantów tureckiego i greckiego pochodzenia, a także niemiecką policjantkę; mając na uwadze, że komisja parlamentarna niemieckiego Bundestagu wykryła kilka przypadków, w których służby bezpieczeństwa zdawały się ukrywać to, co wiedzą na temat grupy, przez co działań grupy przez lata nie zatrzymano;

N.  mając na uwadze, że według sprawozdania zatytułowanego „2017 Report on the Protection of the Constitution (Facts and Trends)” [sprawozdanie za 2017 r. na temat ochrony konstytucji (fakty i trendy)] opracowanego przez niemiecką agencję wywiadu wewnętrznego (Bundesamt für Verfassungsschutz) w 2017 r. w Niemczech popełniono 1054 akty prawicowej brutalnej przemocy;

O.  mając na uwadze, że w 2017 r. Zjednoczone Królestwo zgłosiło do Europolu pięć ataków terrorystycznych, którym zapobieżono lub które się nie udały lub których udało się dokonać, i które przypisano osobom o poglądach skrajnie prawicowych(7);

P.  mając na uwadze, że w Grecji wciąż trwa proces neonazistowskiej partii Złoty Świt, którą oskarżono o bycie organizacją przestępczą, zabójstwo Pavlosa Fyssasa oraz inne przestępstwa, w tym usiłowanie zabójstwa;

Q.  mając na uwadze, że w Grecji widać wzrost skrajnie prawicowych ataków na ośrodki socjalne, aktywistów, posłów, uchodźców, migrantów i prawników, w tym na prawnika rodziny Fyssasów; mając na uwadze, że w 2017 r. organizacja Sieć rejestrowania rasistowskiej przemocy (RVRN) udokumentowała za pomocą wywiadów z ofiarami 102 przypadki przemocy wobec uchodźców, imigrantów, członków społeczności LGBTQI i ich obrońców(8);

R.  mając na uwadze, że w dniu 21 września 2018 r. aktywista LGBTQI Zak Kostopoulos został brutalnie zamordowany w centrum Aten; mając na uwadze, że jeden z oskarżonych ma domniemane związki ze skrajnie prawicowymi siłami; mając na uwadze, że Ministerstwo Porządku Publicznego i grecka policja zleciły dochodzenie dyscyplinarne wobec kilku policjantów, po tym jak na jaw wyszło nowe nagranie pokazujące akty przemocy wobec zranionego mężczyzny leżącego nieruchomo na ziemi; mając na uwadze, że w kilku redakcjach medialnych wypowiadano się o ofierze w sposób dyskryminujący i obraźliwy po jej śmierci, a skrajnie prawicowe grupy demonstrowały z homofobicznymi i pełnymi przemocy sloganami na miejscu jej śmierci(9);

S.  mając na uwadze, że obywatel Włoch został skazany na 12 lat więzienia za zastrzelenie i zranienie sześciorga afrykańskich migrantów w motywowanym rasowo ataku w Maceracie w środkowych Włoszech;

T.  mając na uwadze, że w dniu 3 sierpnia 2018 r. włoskie grupy antyrasistowskie ostrzegały przed rosnącą liczbą ataków na imigrantów, po tym jak w okresie dwóch miesięcy zarejestrowano 12 strzelanin, dwa zabójstwa, i 33 napaści fizyczne(10);

U.  mając na uwadze, że w dniu 21 września 2018 r. bojownicy neofaszystowskiej partii CasaPound napadli na grupę aktywistów, w tym posłankę do Parlamentu Europejskiego Eleonorę Forenzę i jej asystenta Antonia Perillo, którzy zostali poważnie ranni po antyfaszystowskiej, antyrasistowskiej demonstracji w Bari we Włoszech;

V.  mając na uwadze, że siedmiu członków skrajnie prawicowej grupy „strażników” aresztowanych w Chemnitz w połowie września 2018 r. za zakłócanie porządku ostatnio postawiono w stan oskarżenia jako podejrzanych o założenie organizacji terrorystycznej pod nazwą „Rewolucja Chemnitz”; mając na uwadze, że według prokuratorów federalnych prowadzący śledztwo zmienili zarzuty z kryminalnych na terrorystyczne po zapoznaniu się z wewnętrzną komunikacją grupy;

W.  mając na uwadze że w 2018 r. we Francji skrajnie prawicowe grupy przeprowadziły serię ataków, na przykład dnia 16 marca na samodzielnie zarządzaną szkołę średnią w Paryżu, 3 kwietnia na Wydział Prawa w Montpellier, 7 kwietnia na kampusie uniwersyteckim Tolbiac w Paryżu, 22 kwietnia w celu przeszkodzenia migrantom w Alpach w przedostaniu się do Francji i 5 października na organizację pozarządową SOS Méditerranée prowadzącą operacje poszukiwawcze i ratownicze;

X.  mając na uwadze, że we Francji w dniu 7 grudnia 2017 r. pięciu członków ruchu Generation Identitaire zostało skazanych za podżeganie do nienawiści rasowej i religijnej(11); mając na uwadze, że w dniu 24 czerwca 2018 r. 10 członków skrajnie prawicowej grupy Action des Forces Opérationnelles zostało aresztowanych za planowanie serii ataków wymierzonych w członków społeczności muzułmańskiej(12); mając na uwadze, że w dniu 14 września 2018 r. dwóch byłych skinów uznano winnymi zamordowania Clémenta Mérika, młodego studenta i aktywisty antyfaszystowskiego zabitego w czerwcu;

Y.  mając na uwadze, że francuskie służby wywiadowcze wyraziły zaniepokojenie rosnącą liczbą członków sił zbrojnych i organów ścigania wstępujących do agresywnych, skrajnie prawicowych grup(13);

Z.  mając na uwadze, że osoby powiązane ze skrajnie prawicowymi grupami, w tym Action Française, planowały atak terrorystyczny na wielu francuskich polityków i meczety podczas wyborów prezydenckich w 2017 r.; mając na uwadze, że wielokrotnie żądano wydania zawiadomień o zamknięciu placówek Action Française; mając na uwadze, że większość członków grupy najpierw wstąpiło do partii Front National(14);

AA.  mając na uwadze, że w Hiszpanii wobec 12 członków neonazistowskiej organizacji Hogar Social Madrid prowadzone jest śledztwo w sprawie podżegania do nienawiści; mając na uwadze, że członków hiszpańskich faszystowskich grup Falange, Alianza Nacional i Democracia Nacional aresztowano i skazano przed hiszpańskim Sądem Najwyższym po ataku na centrum kulturalne Blanquerna w Madrycie podczas obchodów narodowego dnia Katalonii w 2013 r.; mając na uwadze, że w 2016 r. antyrasistowska organizacja pozarządowa SOS Racismo udokumentowała 309 przypadków ksenofobicznej przemocy(15); mając na uwadze, że prezesowi tej organizacji grożono śmiercią po zgłoszeniu tych przypadków i potępił brak skutecznych mechanizmów ujawniania takich przestępstw;

AB.  mając na uwadze, że fundacja Francisco Franco, podmiot gloryfikujący dyktaturę i jej zbrodnie, oraz rodzina Franco oskarżyły 19 osób o popełnienie przestępstw, które mogłyby poskutkować karą do 13 lat więzienia, po przeprowadzeniu pokojowych, symbolicznych działań obejmujących rozwinięcie w rezydencji Pazo de Meirás dwóch dużych banerów wzywających władze publiczne do interwencji i odebrania własności Galisyjczyków;

AC.  mając na uwadze, że neonazistowski Nordycki Ruch Oporu (NMR) regularnie organizuje wiece w całej Skandynawii, na których skanduje się hasła i powiewają zielono-białe flagi organizacji; mając na uwadze, że kilku członków NMR skazano za brutalne ataki na cywilów i policję; mając na uwadze, że jeden z liderów NMR został skazany za brutalny atak na imprezę z okazji Eurowizji zorganizowaną przez RFSL, szwedzką federację na rzecz praw lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i queer; mając na uwadze, że członkowie NMR zaatakowali trzy kobiety z tęczową flagą w Almedalen;

AD.  mając na uwadze, że w Szwecji wzrosła liczba brutalnych ataków ze strony skrajnie prawicowych grup i osób; mając na uwadze, że duża liczba podpaleń ośrodków recepcyjnych dla uchodźców sprawiła, że rząd szwedzki w 2015 r. postanowił ukrywać lokalizację budynków, w których planowano umieszczenie uchodźców;

AE.  mając na uwadze, że ustanowiona przez Radę Europy Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) w sprawozdaniu opublikowanym w dniu 15 maja 2018 r. wyraziła niepokój wzrostem prawicowego ekstremizmu i neofaszyzmu w Chorwacji(16);

AF.  mając na uwadze, że otwarcie rasistowskie, ksenofobiczne i nietolerancyjne partie polityczne reprezentowane są obecnie w Parlamencie Europejskim i rozprzestrzeniają nienawiść podczas różnych posiedzeń parlamentu i poza nimi;

AG.  mając na uwadze, że co roku 16 marca tysiące osób gromadzą się w Rydze podczas Dnia Legionu Łotewskiego, by uczcić Łotyszy, którzy służyli w Waffen-SS;

AH.  mając na uwadze, że nagranie opublikowane w serwisach społecznościowych przedstawiające zbrojną bojówkę w Słowenii doprowadziło ostatnio do zatrzymania Andreja Šiško, byłego kandydata na prezydenta i lidera skrajnie prawicowego ruchu Zjednoczona Słowenia, którego jednoznacznie rozpoznać można jako przywódcę oddziału widocznego na nagraniu;

AI.  mając na uwadze, że w przemówieniu z dnia 21 czerwca 2017 r. premier Węgier Viktor Orban wyraził cześć wobec nazistowskiego kolaboranta Miklósa Horthyego jako „wyjątkowego męża stanu”;

AJ.  mając na uwadze, że posłanka do PE Cécile Kyenge została pozwana przez włoską partię polityczną Liga za nazwanie tej partii rasistowską;

AK.  mając na uwadze, że w dniu 25 października 2017 r. wicepremier Bułgarii Waleri Simeonow został skazany za mowę nienawiści wobec Romów przez sąd okręgowy w Bułgarii w sprawie cywilnej wytoczonej przez bułgarskich dziennikarzy Kremenę Budinową i Ogniana Isaewa;

AL.  mając na uwadze, że w dniu 4 września 2018 r. przewodniczący ukraińskiego parlamentu Andrij Parubij stwierdził w telewizji, że Adolf Hitler był „wspaniałą osobą praktykującą demokrację bezpośrednią”; mając na uwadze, że od początku 2018 r. C14 i inne skrajnie prawicowe grupy na Ukrainie, takie jak Milicja Narodowa związana z pułkiem „Azow”, Prawy Sektor, Sicz Karpacka i in. kilkukrotnie atakowały grupy Romów, a także demonstracje antyfaszystowskie, posiedzenia rad miast, wydarzenie organizowane przez Amnesty International, wystawy sztuki, wydarzenia społeczności LGBTQI i aktywistów ekologicznych; mając na uwadze, że ukraińskie Ministerstwo Młodzieży i Sportu finansuje neonazistowską grupę C14, by promowała „projekty edukacyjne narodowego patriotyzmu” w tym kraju; mając na uwadze, że Amnesty International ostrzega, że „Ukraina popada w chaos niekontrolowanej przemocy stosowanej przez radykalne grupy z całkowitą bezkarnością. Właściwie nikt w kraju nie może czuć się bezpiecznie w takich warunkach”(17);

1.  stanowczo potępia ataki terrorystyczne, morderstwa, brutalne napaści oraz marsze organizacji neofaszystowskich i neonazistowskich, które miały miejsce w różnych państwach członkowskich, oraz ubolewa nad nimi;

2.  wyraża głębokie zaniepokojenie rosnącą normalizacją faszyzmu, rasizmu, ksenofobii i innych form nietolerancji w Unii Europejskiej oraz jest zaniepokojony sprawozdaniami z niektórych państw członkowskich mówiącymi o zmowie między przywódcami politycznymi, partiami politycznymi i organami ścigania a neofaszystami i neonazistami;

3.  przypomina o straszliwych konsekwencjach nazizmu i faszyzmu w Europie;

4.  apeluje do państw członkowskich, by rozważyły wycofanie wszystkich oficjalnych odznaczeń przyznanych neofaszystom;

5.  jest szczególnie zaniepokojony neofaszystowską przemocą wobec konkretnych grup, takich jak czarnoskórzy Europejczycy, osoby pochodzenia afrykańskiego, muzułmanie, Romowie, obywatele państw trzecich, osoby LGBTQI, osoby niepełnosprawne, osoby bezdomne i feministki;

6.  wyraża głębokie zaniepokojenie stosowaniem przez partie i ruchy neofaszystowskie pojęcia „ideologia gender”, co ma na celu nawoływanie do przemocy i nienawiści wobec ruchu feministycznego, a jednocześnie powoduje nieporozumienia dotyczące prawdziwego znaczenia feminizmu, który opiera się na równości i prawach;

7.  podkreśla, że przemocy stosowanej przez grupy neofaszystowskie w Europie towarzyszy wzrost środków antydemokratycznych, ograniczanie praw, prześladowanie i kryminalizacja działań i dążeń ruchów społecznych, związków zawodowych oraz sił progresywnych i demokratycznych;

8.  przypomina, że ideologia faszystowska i nietolerancja zawsze powiązane są z atakiem na samą demokrację;

9.  wyraża głębokie zaniepokojenie bezkarnością, z jaką grupy neofaszystowskie i neonazistowskie funkcjonują w niektórych państwach członkowskich, i podkreśla, że to poczucie bezkarności jest jednym z powodów wyjaśniających niepokojący wzrost liczby brutalnych działań niektórych skrajnie prawicowych organizacji;

10.  uważa, że wśród pierwotnych przyczyn wzrostu ideologii i grup neofaszystowskich wymienić można: politykę niekorzystnie wpływającą na sytuację społeczno-ekonomiczną pracowników i innych osób oraz wzrost nierówności społecznych, brak poszanowania prawa międzynarodowego i Karty Narodów Zjednoczonych, rozprzestrzenianie się rasistowskich i ksenofobicznych idei w oficjalnych strategiach, szczególnie w UE;

11.  uważa, że demokracja, tolerancja, kultura i solidarność tworzą podstawę solidnego współistnienia i wzmacniania więzi przyjaźni między krajami i narodami w Europie;

12.  zauważa niepokojący trend neofaszystowskich i neonazistowskich grup używających mediów społecznościowych i internetu do organizowania się i budowania strategii w całej Unii Europejskiej;

13.  stanowczo potępia atak faszystowskich bojówek CasaPound na posłankę do Parlamentu Europejskiego Eleonorę Forenzę i jej asystenta Antonia Perillo oraz innych, którzy brali udział w antyfaszystowskiej, antyrasistowskiej demonstracji w dniu 21 września 2018 r. w Bari we Włoszech;

14.  domaga się, by grecka policja przeprowadziła pełne śledztwo w sprawie zabójstwa i niewłaściwego traktowania Zaka Kostopoulosa, tak by wszyscy odpowiedzialni stanęli przed sądem, bez względu na to, czy są cywilami, czy policjantami; apeluje do greckich władz, by natychmiast podjęły wszelkie niezbędne środki w celu zagwarantowania, by policjanci zawsze przestrzegali prawa;

15.  przyjmuje z zadowoleniem decyzję sądu w Finlandii, by zabronić działalności Nordyckiego Ruchu Oporu;

16.  przyjmuje z zadowoleniem, że niemiecki Bundesrat zwrócił się do niemieckiego Sądu Najwyższego o zakazanie finansowania skrajnie prawicowej Narodowodemokratycznej Partii Niemiec;

17.  przyjmuje z zadowoleniem decyzję Kongresu Deputowanych Hiszpanii, by przyjąć wniosek o przeniesienie Francisca Franco z jego grobowca w pomniku wojennym znanym jako Dolina Poległych, który stanowi miejsce pielgrzymek skrajnej prawicy; wzywa hiszpańskie władze do skutecznego usunięcia wszelkich pozostałych symboli i pomników ku czci przewrotu wojskowego, wojny domowej i dyktatury Franco oraz apeluje, by te, których nie można usunąć, poddać koniecznej rekontekstualizacji i reinterpretacji, by mogły przyczynić się do wzrostu świadomości społecznej i upamiętnienia przeszłości;

18.  apeluje do państw członkowskich, by stanowczo potępiały i sankcjonowały przestępstwa z nienawiści, mowę nienawiści i strategie szukania kozłów ofiarnych stosowane przez polityków i osoby publiczne na wszelkich szczeblach i we wszystkich mediach, ponieważ bezpośrednio normalizują oni i wzmacniają nienawiść i przemoc w społeczeństwie;

19.  wzywa państwa członkowskie do podjęcia dalszych kroków w celu zapobiegania i przeciwdziałania mowie nienawiści i przestępstwom z nienawiści oraz potępienia ich;

20.  apeluje do państw członkowskich, by prowadziły śledztwa i wszczynały postępowania w sprawie przestępstw z nienawiści oraz dzieliły się najlepszymi praktykami dotyczącymi identyfikowania przestępstw z nienawiści i prowadzenia śledztw w ich sprawie, w tym tych przestępstw, które motywowane są konkretnie różnymi formami ksenofobii;

21.  apeluje do państw członkowskich, by przewidziały i zapewniły odpowiednie wsparcie prawne, psychologiczne i materialne ofiarom rasistowskich i ksenofobicznych przestępstw oraz przestępstw z nienawiści, a także ochronę wszystkich świadków zeznających przeciw sprawcom, zarówno cywilom, jak i policjantom;

22.  apeluje do państw członkowskich o ustanowienie jednostek do spraw przeciwdziałania nienawiści w ramach sił policyjnych; apeluje do sił policyjnych o zapewnienie, by ich personel nie brał udziału w żadnych działaniach rasistowskich, ksenofobicznych czy dyskryminacyjnych oraz by we wszystkich przypadkach takich działań przeprowadzano śledztwa, a osoby odpowiedzialne były stawiane przed sądem;

23.  wzywa Komisję i państwa członkowskie, by zwalczały mowę nienawiści i przestępstwa z nienawiści oraz apeluje o ścisłą współpracę między państwami członkowskimi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, by identyfikować i zwalczać mowę nienawiści i przestępstwa z nienawiści;

24.  wspiera i pochwala grupy działające w społecznościach i organizacje społeczeństwa obywatelskiego zwalczające faszyzm, rasizm, ksenofobię i inne formy nietolerancji, a także apeluje o ich ochronę;

25.  apeluje o skonsolidowane unijne prawodawstwo antydyskryminacyjne, w tym o transpozycję / wdrożenie istniejącego prawodawstwa, oraz o przyjęcie nowego prawodawstwa, w tym dyrektywy w sprawie równego traktowania;

26.  przypomina, że decyzja ramowa Rady 2008/913/WSiSW w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych stanowi podstawę prawną nakładania sankcji na osoby prawne publicznie podżegające do przemocy i nienawiści wobec grup mniejszościowych; przypomina, że sankcje te obejmują: pozbawienie prawa do wsparcia publicznego, zakaz działalności handlowej, nadzór sądowy i nakaz likwidacji; przypomina, że decyzja ramowa Rady powinna zostać wdrożona przez państwa członkowskie do dnia 28 listopada 2010 r.;

27.  apeluje do Komisji o aktualizację jej sprawozdania z 2014 r. w sprawie wdrożenia wspomnianej decyzji ramowej Rady i wszczęcie postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wobec tych państw członkowskich, które nie stosują się do przepisów decyzji;

28.  apeluje do państw członkowskich, by zapewniły zgodność z przepisami decyzji ramowej Rady, zwalczały organizacje rozprzestrzeniające mowę nienawiści i przemoc w przestrzeni publicznej i w internecie, nakładając sankcje ustanowione w decyzji ramowej Rady, i skutecznie zakazywały działalności grup neofaszystowskich i neonazistowskich oraz wszelkich innych fundacji lub stowarzyszeń czczących lub gloryfikujących nazizm i faszyzm, z poszanowaniem krajowego porządku prawnego i systemu sądownictwa;

29.  apeluje o krajowe plany działania wobec faszyzmu, rasizmu, ksenofobii i innych form nietolerancji;

30.  wzywa do pełnej i terminowej współpracy między organami ścigania, sądownictwem, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w celu zwalczania faszyzmu, rasizmu, ksenofobii i innych form nietolerancji;

31.  apeluje do państw członkowskich o współpracę w zakresie zwalczania faszyzmu, rasizmu, ksenofobii i innych form nietolerancji;

32.  apeluje do państw członkowskich o zapewnienie obowiązkowych, opartych na prawach człowieka i zorientowanych na usługi, prowadzonych w czasie pełnienia służby szkoleń dla funkcjonariuszy organów ścigania i urzędników systemu sądowego na wszystkich szczeblach;

33.  apeluje do państw członkowskich o zapewnienie obowiązkowych szkoleń dla osób pracujących dla nadawców publicznych i w mediach, by zwiększać ich świadomość na temat wyzwań i dyskryminacji, z którymi mierzą się ofiary organizacji neofaszystowskich i neonazistowskich;

34.  apeluje do państw członkowskich, by opracowały krajowe programy pomagające w opuszczaniu brutalnych grup neofaszystowskich i neonazistowskich; podkreśla, że takie programy powinny obejmować znacznie więcej niż pojedyncze interwencje oraz powinny uwzględniać także długofalowe wsparcie osób, którym trudno znaleźć pracę, zmienić miejsce zamieszkania i zbudować nowe, bezpieczne kontakty społeczne;

35.  podkreśla, że świadomość historii jest jednym z warunków wstępnych zapobiegania takim przestępstwom w przyszłości i odgrywa ważną rolę w kształceniu młodszych pokoleń; zwraca uwagę, że bagatelizowanie zbrodni nazistowskich stanowi pierwszy krok w kierunku ponownego przebudzenia idei z tamtego okresu;

36.  apeluje o wspólną kulturę pamięci odrzucającą faszystowskie zbrodnie z przeszłości; wyraża głębokie zaniepokojenie faktem, że młodsze pokolenia w Europie i poza nią coraz mniej przejmują się historią faszyzmu, co grozi obojętnością na nowe zagrożenia;

37.  zachęca państwa członkowskie, by promowały edukację ogółu społeczeństwa na temat różnorodności naszego społeczeństwa, wspólnej historii, w tym zbrodni z czasów drugiej wojny światowej, takich jak Holokaust, oraz proces systematycznej dehumanizacji jego ofiar przez lata;

38.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Radzie Europy.

 

(1)

L 180 z 19.7.2000, s. 22.

(2)

L 328 z 6.12.2008, s. 55.

(3)

L 315 z 14.11.2012, s. 57.

(4)

L 317 z 4.11.2014, s. 1.

(5)

Sprawozdanie dotyczące sytuacji i tendencji w dziedzinie terroryzmu w UE z 2018 r. (TE-SAT 2018), Europol.

(6)

Sprawozdanie dotyczące sytuacji i tendencji w dziedzinie terroryzmu w UE z 2018 r. (TE-SAT 2018), Europol.

(7)

Sprawozdanie dotyczące sytuacji i tendencji w dziedzinie terroryzmu w UE z 2018 r. (TE-SAT 2018), Europol.

(8)

Sprawozdanie roczne RVRN za 2017 r., 28 marca 2018 r.

(9)

http://www.eatg.org/news/we-call-on-the-authorities-to-ensure-that-justice-for-zak-kostopoulos-is-done/

(10)

Artykuł w gazecie „Guardian” z dnia 3 sierpnia 2018 r. zatytułowany „Warning of «dangerous acceleration» in attacks on immigrants in Italy” [Ostrzeżenie przed „niebezpiecznie rosnącą” liczbą ataków na imigrantów we Włoszech].

(11)

Artykuł z gazety „Le Figaro” z dnia 20 października 2017 r. zatytułowany „Poitiers : prison avec sursis pour les «identitaires» qui avaient occupé une mosquée” (zaktualizowany 7 grudnia 2017 r.).

(12)

Artykuł z gazety „Le Monde” z 4 września 2018 r. zatytułowany „Ce que révèle l’enquête sur les projets d’attentats de l’ultradroite visant des musulmans” (zaktualizowany 5 września 2018 r.).

(13)

Artykuł z czasopisma „Mediapart” z dnia 9 kwietnia 2018 r. zatytułowany „Forces de l’ordre liées à l’ultra-droite violente: la DGSI s’inquiète”.

(14)

Artykuł z gazety „Le Figaro” z dnia 18 października 2017 r. zatytułowany „Visé par un projet d’attentat, Mélenchon veut des sanctions contre l’Action française” (zaktualizowany 19 października 2017 r.).

(15)

Sprawozdanie SOS Racismo za 2016 r.

(16)

Rada Europy, Sprawozdanie ECRI dotyczące Chorwacji (piąty cykl monitorowania), 15 maja 2018 r.

(17)

Post na blogu „Atlantic Council” z dnia 20 czerwca 2018 r.

Ostatnia aktualizacja: 22 października 2018Informacja prawna