Förfarande : 2018/2869(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0482/2018

Ingivna texter :

B8-0482/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/10/2018 - 13.12
CRE 25/10/2018 - 13.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0428

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 470kWORD 57k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0481/2018
17.10.2018
PE624.173v01-00
 
B8-0482/2018

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om ökningen av nyfascistiskt våld i Europa (2018/2869(RSP))


Soraya Post för S&D-gruppen
Ana Miranda, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Terry Reintke, Ska Keller, Molly Scott Cato, Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras för Verts/ALE-gruppen
Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Sabine Lösing, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Martin Schirdewan, Stefan Eck, Malin Björk, Ángela Vallina, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen

Europaparlamentets resolution om ökningen av nyfascistiskt våld i Europa (2018/2869(RSP))  
B8–0482/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av den internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering,

–  med beaktande av rapporten av den 27 augusti 2014 från FN:s särskilda rapportör för främjande av sanning, rättvisa, gottgörelse och garantier för icke-upprepning,

–  med beaktande av rapporten av den 9 maj 2017 från FN:s särskilda rapportör om nutida former av rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet och därmed sammanhängande intolerans,

–  med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 71/179 av den 19 december 2016 om Combating glorification of Nazism, neo-Nazism and other practices that contribute to fuelling contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance,

–  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av artiklarna 2, 3, 6 och 7 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget),

–  med beaktande av rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung(1) (direktivet om likabehandling oavsett ras),

–  med beaktande av rådets rambeslut 2008/913/RIF av den 28 november 2008 om bekämpande av vissa former av och uttryck för rasism och främlingsfientlighet enligt strafflagstiftningen(2),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/29/EU av den 25 oktober 2012 om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem samt om ersättande av rådets rambeslut 2001/220/RIF(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser(4),

–  med beaktande av inrättandet i juni 2016 av en högnivågrupp för kampen mot rasism, främlingsfientlighet och andra former av intolerans,

–  med beaktande av EU:s uppförandekod avseende desinformation,

–  med beaktande av uppförandekoden om motverkande av olaglig hatpropaganda över internet,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och FN-stadgan föreskriver värderingar och principer som är gemensamma för alla medlemsstater, men nyfascism strider mot dessa värderingar och principer.

B.  I artikel 2 i EU-fördraget föreskrivs att unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa värden är gemensamma för alla medlemsstater.

C.  Bristen på konkreta åtgärder mot fascistiska och högerextrema rörelser har möjliggjort den rådande ökningen av främlingsfientlighet i Europa.

D.  Öppet nyfascistiska, nynazistiska, rasistiska och främlingsfientliga grupper och politiska partier har uppmanat till hat och våld i samhället mot ”påstådda fiender”.

E.  I enlighet med Europols rapport(5) betonade EU:s säkerhetskommissionär, Julian King, i ett tal den 22 mars 2017 till minne av attackerna i Bryssel 2016, det växande hotet från våldsam högerextremism och konstaterade att han inte kände till en enda EU-medlemsstat som inte påverkades av detta fenomen på något sätt samt nämnde i synnerhet Breivikmassakern i Norge, mordet på den brittiska parlamentsledamoten Jo Cox och attacker mot flyktingförläggningar och moskéer runt om i Europa för att poängtera vad han varnade för som ett ”mindre rapporterat” säkerhetshot.

F.  Nyfascistiska och nynazistiska organisationer tar sig uttryck på många olika sätt. De flesta nyfascistiska och nynazistiska organisationer åberopar principen om yttrandefrihet, men rätten till yttrandefrihet är inte absolut.

G.  I artikel 30 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna anges tydligt att ingenting i förklaringen ”får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen”.

H.  I artikel 4 i den internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering bekräftas att konventionsstaterna fördömer all propaganda och alla organisationer som bygger på idéer eller teorier om överlägsenhet för en viss ras eller en grupp av människor med en viss hudfärg eller ett visst etniskt ursprung.

I.  Europol rapporterade att antalet personer som grips för högerextrema brott nästan fördubblades 2017(6).

J.  Den 22 juli 2011 dödades 77 personer och 151 skadades i attackerna i Norge.

K.  Den 16 juni 2016 mördades Jo Cox, en brittisk parlamentsledamot, brutalt i Birstall, i Förenade kungariket, av en person med högerextrema åsikter som den 23 november 2016 befanns vara skyldig till mordet och dömdes till livstids fängelse.

L.  Tre ungerska militanter dömdes till livstids fängelse för att ha mördat sex romer, däribland ett litet barn, och skadat flera andra under 2008 och 2009.

M.  Medlemmar i den tyska gruppen Nationalsocialistiska underjorden (Nationalsozialistischer Untergrund, NSU) mördade nio turkisk- och grekiskfödda invandrare samt en tysk poliskvinna mellan år 2000 och 2006. Ett parlamentsutskott i den tyska förbundsdagen avslöjade flera fall där säkerhetstjänster föreföll dölja vad de kände till om gruppen, vilket ledde till att man inte lyckades stoppa gruppens handlingar under många år.

N.  Enligt rapporten med titeln 2017 Report on the Protection of the Constitution (Facts and Trends) från Tysklands inhemska underrättelsetjänst, Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), begicks 1 054 högerextrema våldshandlingar i Tyskland 2017.

O.  Fem förhindrade, misslyckade eller genomförda terroristattacker som tillskrevs högerextremister rapporterades av Förenade kungariket till Europol under 2017(7).

P.  Rättegången mot det nynazistiska partiet Gyllene gryning (Chrysí Avgí), som anklagas för att vara en kriminell organisation och för mordet på Pavlos Fyssas samt andra brott, däribland mordförsök, pågår fortfarande i Grekland.

Q.  Grekland har sett en ökning av högerextrema angrepp mot sociala centrum, aktivister, parlamentsledamöter, flyktingar, migranter och advokater, däribland advokaten för familjen Fyssas. Racist Violence Recording Network (RVRN) dokumenterade år 2017, genom intervjuer med offer, 102 fall av våld mot flyktingar, invandrare, hbtqi-personer samt deras försvarare(8).

R.  Den 21 september 2018 mördades hbtqi-aktivisten Zak Kostopoulos brutalt i centrala Aten. En av de anklagade påstås ha förbindelser med högerextrema krafter. Ministeriet för den allmänna ordningen och den grekiska polisen beordrade en disciplinär utredning mot flera polismän efter att en ny video avslöjade våldshandlingar mot en man som låg orörlig och skadad på marken. Flera medier har yttrat sig på ett diskriminerande och kränkande sätt mot offret efter dennes död och högerextrema grupper demonstrerade med homofobiska och våldsamma slagord på den plats där offret avled(9).

S.  En italiensk man har dömts till tolv års fängelse för att ha skjutit och skadat sex afrikanska migranter i ett rasistiskt motiverat angrepp i staden Macerata i centrala Italien.

T.  Den 3 augusti 2018 varnade antirasistiska grupper i Italien för en snabbare ökning av antalet attacker mot invandrare efter att tolv skottlossningar, två mord och 33 fysiska angrepp registrerats under en period av två månader(10).

U.  Den 21 september 2018 angrep militanter inom det nyfascistiska partiet CasaPound en grupp aktivister, däribland Europaparlamentsledamoten Eleonora Forenza och hennes assistent Antonio Perillo, som skadades allvarligt, efter en antifascistisk och antirasistisk demonstration i Bari, Italien.

V.  Sju medlemmar av en högerextrem ”vigilantgrupp” som arresterades i Chemnitz i mitten av september 2018 för att ha brutit mot den allmänna ordningen ställdes nyligen inför rätta på grund av misstanke om att utgöra en terroristorganisation med namnet Revolution Chemnitz. Enligt förbundsåklagare hade utredarna valt att åtala gruppen för terrorism i stället för brottslighet efter att ha granskat gruppens interna kommunikationer.

W.  Under 2018 har högerextrema grupper utfört en rad angrepp i Frankrike, till exempel den 16 mars mot en självförvaltande gymnasieskola i Paris, den 3 april mot den juridiska fakulteten i Montpellier, den 7 april på Tolbiac-universitetet i Paris, den 22 april för att hindra migranter i Alperna från att nå Frankrike och den 5 oktober mot den icke-statliga räddningsorganisationen SOS Méditerranée.

X.  I Frankrike dömdes den 7 december 2017 fem medlemmar i rörelsen Generation Identitaire för att ha uppmanat till rasistiskt och religiöst hat(11). Den 24 juni 2018 arresterades 10 medlemmar i den högerextrema gruppen Action des Forces Opérationnelles (AFO) för att ha planerat en rad angrepp mot muslimer(12). Den 14 september 2018 befanns två före detta skinnskallar vara skyldiga för mordet på Clément Méric, en ung student och antifascistisk aktivist som dödades i juni.

Y.  Den franska underrättelsetjänsten har uttryckt oro över det ökande antalet medlemmar i militära och brottsbekämpande styrkor som ansluter sig till våldsamma högerextrema grupper(13).

Z.  Personer kopplade till högerextrema grupper, inklusive Action Française, planerade en terroristattack mot ett antal franska politiker och moskéer under presidentvalet 2017. Upprepade begäranden gjordes om stängningsmeddelanden för Action Françaises lokaler. De flesta medlemmarna i gruppen anslöt sig först till Front National(14).

AA.  I Spanien undersöks för närvarande tolv medlemmar i den nynazistiska organisationen Hogar Social Madrid för uppmaning till hat. Medlemmar i de spanska fascistgrupperna Falange, Alianza Nacional och Democracia Nacional arresterades och dömdes av högsta domstolen i Spanien efter att ha attackerat kulturcentrumet Blanquerna i Madrid under firandet av Kataloniens nationaldag 2013. Under 2016 dokumenterade den antirasistiska icke-statliga organisationen SOS Racismo 309 fall av främlingsfientligt våld(15). Ordföranden för denna organisation mottog dödshot efter att ha rapporterat fallen och har fördömt bristen på effektiva mekanismer för att anmäla dessa brott.

AB.  Fundación Nacional Francisco Franco, en organisation som förhärligar en diktatur och dess brott, och familjen Franco har anklagat 19 personer för flera brott som kan innebära 13 års fängelse efter att de utfört en fredlig och symbolisk handling i vilken två stora banderoller vecklades ut från herrgården Pazo de Meirás där man uppmanade de offentliga myndigheterna att ingripa och återkräva fastigheten för det galiciska folket.

AC.  Den nynazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR) organiserar regelbundet demonstrationer runt om i Skandinavien, där man ropar slagord och viftar med organisationens grönvita flaggor. Flera medlemmar i NMR har blivit dömda för våldsamma attacker mot civila och polisen. En av NMR:s ledare dömdes för en våldsam attack mot en Eurovision-fest som organiserades av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter). Medlemmar i NMR angrep tre kvinnor med en regnbågsflagga i Almedalen.

AD.  Våldsamma attacker av högerextrema grupper och personer har ökat i Sverige. De många mordbrandsattackerna mot flyktinganläggningar ledde till att den svenska regeringen år 2015 valde att inte avslöja platsen för en byggnad som öronmärkts för att hysa flyktingar.

AE.  Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI), som upprättats av Europarådet, uttryckte stor oro över ökningen av högerextremism och nyfascism i Kroatien i en rapport som offentliggjordes den 15 maj 2018(16).

AF.  Öppet rasistiska, främlingsfientliga och intoleranta politiska partier företräds för närvarande i Europaparlamentet och sprider hat både under parlamentets olika sammanträden och utanför dessa.

AG.  Varje år samlas tusentals människor på Legionärernas minnesdag den 16 mars i Riga, Lettland, för att hedra de letter som tjänstgjorde i Waffen-SS.

AH.  En video av en väpnad milisgrupp i Slovenien som publicerades på sociala nätverk ledde nyligen till att den före detta presidentkandidaten och ledaren för den högerextrema rörelsen Förenade Slovenien (Zedinjena Slovenija), Andrej Šiško, som var tydligt identifierbar som gruppens ledare i videon, arresterades.

AI.  Den ungerske premiärministern Viktor Orban lovordade nazikollaboratören Miklós Horthy som en ”exceptionell statsman” i sitt tal den 21 juni 2017.

AJ.  Europaparlamentsledamot Cécile Kyenge har stämts av det italienska partiet Lega Nord för att ha kallat det rasistiskt.

AK.  Den 25 oktober 2017 dömdes Bulgariens vice premiärminister, Valeri Simeonov, för hatpropaganda mot romer av en regional domstol i Bulgarien, i ett civilrättsligt mål som väckts av de bulgariska journalisterna Kremena Budinova och Ognyan Isaev.

AL.  Den 4 september 2018 hävdade det ukrainska parlamentets talman, Andrey Parubiy, på TV att Adolf Hitler var ”en stor person som praktiserade direktdemokrati”. Sedan början av 2018 har C14 och andra högerextrema grupper i Ukraina, som den Azovanknutna nationella milisen, Högra Sektorn (Pravyi Sektor), Karpatska Sich och andra grupper, angripit romska grupper flera gånger, liksom antifascistiska demonstrationer, kommunfullmäktigesammanträden, ett evenemang organiserat av Amnesty International, konstutställningar, hbtqi-evenemang och miljöaktivister. Ukrainas ungdoms- och idrottsministerium finansierar den nynazistiska gruppen C14 för att främja ”nationella patriotiska utbildningsprojekt” i landet. Amnesty International har varnat för att Ukraina håller på att sjunka till ett kaos av okontrollerat våld som orsakas av radikala grupper och deras totala straffrihet och att i stort sett ingen i landet kan känna sig trygg under sådana förhållanden(17).

1.  Europaparlamentet fördömer skarpt och beklagar nyfascistiska och nynazistiska organisationers terroristattacker, mord, våldsamma fysiska attacker och demonstrationer som har ägt rum i olika EU-medlemsstater.

2.  Europaparlamentet finner det djupt oroande att fascism, rasism, främlingsfientlighet och andra former av intolerans normaliseras allt mer i EU och är bekymrat över rapporter i vissa medlemsstater om samverkan av politiska ledare, politiska partier och brottsbekämpande myndigheter med nyfascister och nynazister.

3.  Europaparlamentet påminner om de fruktansvärda konsekvenser som nazism och fascism har haft i Europa.

4.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att återta alla officiella hedersbetygelser som tilldelats till nyfascister.

5.  Europaparlamentet finner det i synnerhet oroande att det nyfascistiska våldet är inriktat på vissa grupper såsom svarta européer och personer av afrikansk härkomst, judar, muslimer, romer, tredjelandsmedborgare, hbtqi-personer, personer med funktionsnedsättning, hemlösa och feminister.

6.  Europaparlamentet är djupt oroat över nyfascistiska partiers och rörelsers användning av termen ”genusideologi”, som har till syfte att främja våld och hat mot feministrörelsen och samtidigt skapa missförstånd om den verkliga betydelsen av feminism, som är baserad på jämlikhet och rättigheter.

7.  Europaparlamentet understryker att de våldsdåd som begås av nyfascistiska grupper i Europa åtföljs av en ökning av antidemokratiska åtgärder, begränsningar av rättigheter och förföljelse och kriminalisering av sociala rörelsers, fackföreningars och progressiva och demokratiska krafters aktiviteter och kamper.

8.  Europaparlamentet erinrar om att den fascistiska ideologin och intoleransen alltid är förbundna med ett angrepp på demokratin själv.

9.  Europaparlamentet finner det djupt oroande att nyfascistiska och nynazistiska grupper agerar utan att straffas i vissa medlemsstater och betonar att denna straffrihet är en av anledningarna till den oroande ökningen av våldsamma handlingar bland vissa högerextrema organisationer.

10.  Europaparlamentet anser att de grundläggande orsakerna till den nyfascistiska ideologins framgång och ökningen av nyfascistiska grupper inkluderar följande: politiska åtgärder som påverkar arbetstagares och människors socioekonomiska ställning negativt samt ökningen av social ojämlikhet, bristande respekt för internationell rätt och FN-stadgan och spridningen av rasistiska och främlingsfientliga idéer till officiell politik, särskilt inom EU.

11.  Europaparlamentet anser att demokrati, tolerans, kultur och solidaritet utgör grunden för en sund samexistens och för att stärka vänskapsbanden mellan länder och folk i Europa.

12.  Europaparlamentet är medvetet om den oroande tendensen att nyfascistiska och nynazistiska grupper använder sociala medier och internet för att organisera sig och dra upp strategier i hela Europeiska unionen.

13.  Europaparlamentet fördömer eftertryckligen det angrepp som CasaPounds fascistgrupper utförde mot Europaparlamentsledamot Eleonora Forenza, hennes assistent Antonio Perillo och andra personer som deltog i en antifascistisk och antirasistisk demonstration den 21 september 2018 i Bari, Italien.

14.  Europaparlamentet begär att grekisk polis genomför en fullständig utredning av mordet på och misshandeln av Zak Kostopoulos så att alla ansvariga ställs inför rätta, oavsett om de är civila eller poliser. Parlamentet uppmanar de grekiska myndigheterna att omedelbart vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att poliser alltid håller sig till lagen.

15.  Europaparlamentet välkomnar domstolsbeslutet i Finland om att förbjuda Nordiska motståndsrörelsen.

16.  Europaparlamentet välkomnar att det tyska förbundsrådet har bett Tysklands högsta domstol att förbjuda finansiering för det högerextrema Tysklands nationaldemokratiska parti (Nationaldemokratische Partei Deutschlands).

17.  Europaparlamentet välkomnar den spanska deputeradekammarens beslut om att anta en motion om att flytta Francisco Franco från hans grav vid det krigsmonument som är känt som Valle de los Caídos, en pilgrimsplats för extremhögern. Parlamentet uppmanar de spanska myndigheterna att effektivt undanröja alla kvarvarande symboler eller monument som förhärligar den militära resningen, inbördeskriget och Francos diktatur och ber att de som inte kan avlägsnas blir föremål för nödvändig kontextualisering och nytolkning, så att de kan bidra till allmänhetens medvetenhet och hågkomst om det förgångna.

18.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att eftertryckligen fördöma och utfärda sanktioner mot hatbrott, hatpropaganda och utpekandet av syndabockar genom politiker och offentliga tjänstemän på alla nivåer och i alla typer av medier, eftersom det direkt normaliserar och förstärker hat och våld i samhället.

19.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta ytterligare åtgärder för att förhindra, fördöma och bekämpa hatpropaganda och hatbrott.

20.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utreda och lagföra hatbrott och dela med sig av bästa praxis för att identifiera och utreda hatbrott, inbegripet sådana som specifikt motiveras av olika former av främlingsfientlighet.

21.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att planera för och tillhandahålla lämpligt rättsligt, psykologiskt och materiellt stöd till offer för rasistiska eller främlingsfientliga brott och hatbrott samt skydd för alla vittnen mot förövarna, oavsett om de är civila eller poliser.

22.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att upprätta antihatbrottsenheter inom polisstyrkorna. Parlamentet uppmanar polisstyrkorna att säkerställa att deras personal inte begår några typer av rasistiska, främlingsfientliga eller diskriminerande handlingar och att alla sådana handlingar utreds och de ansvariga ställs inför rätta.

23.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att bekämpa hatpropaganda och hatbrott och efterlyser en nära samverkan mellan medlemsstaterna och organisationer i det civila samhället för att identifiera och kämpa mot hatpropaganda och hatbrott.

24.  Europaparlamentet stöder, lovordar och uppmanar till att skydda gemenskapsgrupper och organisationer i det civila samhället som kämpar mot fascism, rasism, främlingsfientlighet och andra former av intolerans.

25.  Europaparlamentet efterlyser en konsoliderad EU-lagstiftning mot diskriminering, inbegripet införlivande och genomförande av befintlig lagstiftning, och antagande av ny lagstiftning, inbegripet likabehandlingsdirektivet.

26.  Europaparlamentet påminner om att rådets rambeslut 2008/913/RIF om bekämpande av vissa former av och uttryck för rasism och främlingsfientlighet enligt strafflagstiftningen utgör en rättslig grund för att införa sanktioner för juridiska personer som offentligt uppmanar till våld eller hat mot en minoritetsgrupp. Parlamentet erinrar om att dessa sanktioner är följande: fråntagande av offentliga förmåner, näringsförbud, rättslig övervakning och rättsliga beslut om avveckling av verksamhet. Parlamentet påminner om att rådets rambeslut skulle ha genomförts av medlemsländerna senast den 28 november 2010.

27.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppdatera sin rapport från 2014 om genomförande av rådets ovannämnda rambeslut och att inleda överträdelseförfaranden mot de medlemsstater som inte efterlevt bestämmelserna i beslutet.

28.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa sin efterlevnad av bestämmelserna i rådets rambeslut, för att motarbeta organisationer som sprider hatpropaganda och våld i det offentliga rummet och på nätet genom att genomföra de sanktioner som föreskrivs i rådets rambeslut och att effektivt förbjuda nyfascistiska och nynazistiska grupper och andra stiftelser eller sammanslutningar som förhärligar och glorifierar nazism och fascism, och samtidigt respektera nationell rättsordning och jurisdiktion.

29.  Europaparlamentet efterlyser nationella handlingsplaner mot fascism, rasism, främlingsfientlighet och andra former av intolerans.

30.  Europaparlamentet uppmanar brottsbekämpande myndigheter, rättsväsendet och organisationer i det civila samhället att samarbeta fullständigt och i god tid i kampen mot fascism, rasism, främlingsfientlighet och andra former av intolerans.

31.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att samarbeta i kampen mot fascism, rasism, främlingsfientlighet och andra former av intolerans.

32.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillhandahålla obligatorisk, människorättsbaserad och serviceinriktad fortbildning för tjänstemän inom brottsbekämpande myndigheter och inom rättsväsendet på alla nivåer.

33.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillhandahålla obligatorisk utbildning till personer som arbetar vid offentliga radio- och tv-bolag och inom media för att öka deras medvetenhet om de utmaningar och den diskriminering som offren för nyfascistiska och nynazistiska organisationer ställs inför.

34.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inrätta nationella ”utträdesprogram” för att hjälpa individer att lämna våldsamma nyfascistiska och nynazistiska grupper. Parlamentet betonar att sådana program bör sträcka sig bortom individuella insatser och inbegripa långsiktigt stöd till dem som har svårt att finna arbete, flytta och utveckla nya och trygga sociala nätverk.

35.  Europaparlamentet betonar att historisk medvetenhet är en grundförutsättning för att förhindra att sådana brott inträffar i framtiden och spelar en viktig roll i att utbilda de yngre generationerna. Parlamentet framhåller att en nedtoning av nazismens brott är ett första steg mot att återuppväcka tankegångar från den tiden.

36.  Europaparlamentet uppmanar till en gemensam kultur av hågkomst som förkastar de fascistiska brotten i det förgångna. Parlamentet är djupt bekymrat över att yngre generationer i Europa och på andra ställen intresserar sig allt mindre för fascismens historia och därför riskerar att bli likgiltiga inför nya hot.

37.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja en utbildning i majoritetssamhället om mångfalden i vårt samhälle och vår gemensamma historia, inbegripet de grymheter som begicks under andra världskriget, såsom förintelsen, och den systematiska avhumaniseringen av dess offer under flera år.

38.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet, medlemsstaternas regeringar och parlament samt Europarådet.

 

(1)

EUT L 180, 19.7.2000, s. 22.

(2)

EUT L 328, 6.12.2008, s. 55.

(3)

EUT L 315, 14.11.2012, s. 57.

(4)

EUT L 317, 4.11.2014, s. 1.

(5)

European Union Terrorism Situation and Trend Report 2018 (TESAT 2018), Europol.

(6)

European Union Terrorism Situation and Trend Report 2018 (TESAT 2018), Europol.

(7)

European Union Terrorism Situation and Trend Report 2018 (TESAT 2018), Europol.

(8)

RVRN Annual Report 2017, 28 mars 2018.

(9)

http://www.eatg.org/news/we-call-on-the-authorities-to-ensure-that-justice-for-zak-kostopoulos-is-done/

(10)

Artikel i The Guardian av den 3 augusti 2018 med rubriken Warning of ‘dangerous acceleration’ in attacks on immigrants in Italy.

(11)

Artikel i Le Figaro av den 20 oktober 2017 med rubriken Poitiers : prison avec sursis pour les «identitaires» qui avaient occupé une mosquée (uppdaterad den 7 december 2017).

(12)

Artikel i Le Monde av den 4 september 2018 med rubriken Ce que révèle l’enquête sur les projets d’attentats de l’ultradroite visant des musulmans (uppdaterad den 5 september 2018).

(13)

Artikel i Mediapart av den 9 april 2018 med rubriken Forces de l’ordre liées à l’ultra-droite violente: la DGSI s’inquiète.

(14)

Artikel i Le Figaro av den 18 oktober 2017 med rubriken Visé par un projet d’attentat, Mélenchon veut des sanctions contre l’Action française (uppdaterad den 19 oktober 2017).

(15)

Rapport från SOS Racismo 2016.

(16)

Europarådets ECRI Report on Croatia (Fifth Monitoring Cycle), 15 maj 2018.

(17)

Blogginlägg, Atlantic Council, den 20 juni 2018.

Senaste uppdatering: 22 oktober 2018Rättsligt meddelande