Procedura : 2018/2858(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0484/2018

Teksty złożone :

B8-0484/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 25/10/2018 - 13.13
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0429

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 459kWORD 57k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0484/2018
17.10.2018
PE624.175v01-00
 
B8-0484/2018

złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B8‑0410/2018

zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu


w sprawie dobrostanu zwierząt, stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływu przemysłowego chowu brojlerów na środowisko (2018/2858(RSP))


Anja Hazekamp, Stefan Eck, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL
Keith Taylor, Thomas Waitz, Maria Heubuch, Martin Häusling, Yannick Jadot, Marco Affronte, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Philippe Lamberts, Karima Delli, Eva Joly, Linnéa Engström, Jakop Dalunde, Margrete Auken, Sven Giegold, Ska Keller, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Bart Staes, Tilly Metz, Bronis Ropė, Ana Miranda, Jordi Solé, Heidi Hautala, Bodil Valero, Julia Reda, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Michel Reimon, Klaus Buchner, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE
Karin Kadenbach, Pavel Poc, Jytte Guteland, Maria Noichl, Miriam Dalli, Jeppe Kofod, David Martin, Julie Ward, Kathleen Van Brempt, Miltiadis Kyrkos w imieniu grupy S&D
Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi, Laura Agea w imieniu grupy EFDD

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie dobrostanu zwierząt, stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływu przemysłowego chowu brojlerów na środowisko (2018/2858(RSP))  
B8‑0484/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając dyrektywę Rady 98/58/WE z dnia 20 lipca 1998 r. dotyczącą ochrony zwierząt hodowanych dla celów rolniczych(1)

–  uwzględniając dyrektywę Rady 2007/43/WE z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia minimalnych zasad dotyczących ochrony kurcząt utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa („dyrektywa w sprawie brojlerów”)(2),

–  uwzględniając Rozporządzenie Komisji (WE) nr 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. wprowadzające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego(3),

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie wpływu selekcji genetycznej na dobrostan kurcząt utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa (COM(2016)0182),

–  uwzględniając badanie Komisji z dnia 21 listopada 2017 r. dotyczące stosowania dyrektywy Rady 2007/43/WE i opracowania wskaźników dobrostanu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie stosowania dyrektywy 2007/43/WE i jej wpływu na dobrostan kurcząt utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa oraz w sprawie opracowania wskaźników dobrostanu (COM(2018)0181),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania(4),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Europejskiego planu działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe(5),

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie różnych metod ogłuszania drobiu (COM(2013)0915),

–  uwzględniając badanie Komisji z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przygotowania najlepszych praktyk dotyczących ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania,

–  uwzględniając studium wykonalności Komisji z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie znakowania dotyczącego dobrostanu zwierząt i ustanowienia wspólnotowego ośrodka referencyjnego ds. ochrony i dobrostanu zwierząt (Część 1: znakowanie dotyczące dobrostanu zwierząt),

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie możliwości znakowania dotyczącego dobrostanu zwierząt oraz ustanowienia europejskiej sieci ośrodków referencyjnych ds. ochrony i dobrostanu zwierząt (COM(2009)0584),

–  uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 28 października 2009 pt. „Impact assessment report accompanying the report to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on options for animal welfare labelling and the establishment of a European Network of Reference Centres for the protection and welfare of animals” [„Sprawozdanie z oceny skutków towarzyszące sprawozdaniu dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie możliwości znakowania dotyczącego dobrostanu zwierząt oraz ustanowienia europejskiej sieci ośrodków referencyjnych ds. ochrony i dobrostanu ’ zwierząt”] (SEC(2009)1432),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”)(6),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin („rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych”)(7),

–  uwzględniając specjalne badania Eurobarometr 270 i 450 w sprawie stosunku obywateli UE do dobrostanu zwierząt i stosunku obywateli UE do znakowania produktów pochodzenia zwierzęcego ze względu na sposób produkcji,

–  uwzględniając opinie i sprawozdania naukowe w sprawie wpływu selekcji genetycznej, sposobów i warunków hodowli kurcząt rzeźnych i hodowlanych kur brojlerów na ich zdrowie i dobrobyt, a także wskaźniki dobrobytu i odporności na stres kurcząt brojlerowych opublikowane przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w odpowiedzi na pytania EFSA-Q-2012-01002(8), EFSA-Q-2012-00670(9), EFSA-Q-2011-00915(10), EFSA-Q-2009-00798(11), EFSA-Q-2009-00504(12), EFSA-Q-2009-00505(13), EFSA-Q-2009-00796(14), EFSA-Q-2009-00797(15),

–  uwzględniając opinie naukowe i sprawozdania w sprawie zagrożenia dla zdrowia publicznego związanego z występowaniem Campylobacter spp. i Salmonella spp. w produkcji mięsa z brojlerów opublikowane przez EFSA w odpowiedzi na pytania EFSA-Q-2008-293(16), EFSA-Q-2009-00233(17), EFSA-Q-2010-00687(18), EFSA-Q-2008-416A(19), EFSA-Q-2008-416B(20), EFSA-Q-2008-469(21), EFSA-Q-2006-040(22), EFSA-Q-2006-046(23),

–  uwzględniając sprawozdanie podsumowujące Unii Europejskiej w sprawie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u bakterii odzwierzęcych i bakterii wskaźnikowych pochodzących od ludzi, zwierząt i z produktów spożywczych w 2014 i 2016 r. opublikowane przez EFSA i Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) w odpowiedzi na pytania EFSA-Q-2015-00088(24), EFSA-Q-2016-00622(25),

–  uwzględniając pytanie do Komisji w sprawie dobrostanu zwierząt, stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływu przemysłowego chowu brojlerów na środowisko (O-000095/2018 – B8‑0410/2018),

–  uwzględniając art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że każdego roku w Unii Europejskiej dokonuje się uboju około siedmiu miliardów brojlerów do celów spożywczych(26);

B.  mając na uwadze, że znaczna większość brojlerów jest hodowana w konwencjonalnych systemach hodowli przemysłowej, gdzie dziesiątki tysięcy(27) ptaków są trzymane w ciasnych pomieszczeniach, bez urozmaicenia warunków bytowania, dostępu do przestrzeni zewnętrznych czy naturalnego światła, w warunkach wysokiego stężenia szkodliwych gazów; mając na uwadze, że takie warunki są szkodliwe dla zdrowia zwierząt i ludzi i zanieczyszczają środowisko;

C.  mając na uwadze, że EFSA uznała selekcję genetyczną brojlerów pod kątem szybkiego wzrostu za istotny czynnik zagrażający zdrowiu i dobrostanowi tych zwierząt oraz za przyczynę kulawizny, zapaści krążeniowej i wysokiej śmiertelności;

D.  mając na uwadze, że mniej niż 5 % wszystkich brojlerów w UE należy do wolniej rosnących ras, które odznaczają się z lepszą jakością życia i lepszym zdrowiem; mając na uwadze, że 40 % brojlerów jest trzymana w pomieszczeniach przy gęstości obsady 34-39 kg/m2, a kolejne 26 % przy gęstości obsady do 42 kg/m2, podczas gdy zgodnie z dyrektywą 2007/43/WE gęstość obsady powinna wynosić poniżej 33 kg/m2;

E.  mając na uwadze, że wskaźniki dobrostanu zwierząt podczas uboju określone w dyrektywie w sprawie brojlerów są często niewystarczająco i niejednolicie stosowane przez państwa członkowskie;

F.  mając na uwadze, że EFSA określiła solidne i ukierunkowane na zwierzęta środki na rzecz dobrostanu brojlerów(28), które mogą przyczynić się do polepszenia dobrostanu brojlerów w gospodarstwach, podczas transportu i podczas uboju;

G.  mając na uwadze, że ogłuszanie kąpielą wodną połączone z pętaniem i umieszczaniem w odwrotnym położeniu żywych kurcząt stwarza poważne a możliwe do uniknięcia zagrożenie dla dobrostanu zwierząt, a także dla zdrowia pracowników; mając na uwadze, że przy zastosowaniu dozwolonych obecnie parametrów elektrycznych znaczna liczba zwierząt może nie zostać prawidłowo ogłuszona(29);

H.  mając na uwadze, że w Unii Europejskiej coraz częściej dochodzi do pożarów w budynkach gospodarskich;

I.  mając na uwadze, że wykorzystanie systemów hodowli i ras brojlerów zapewniających większy dobrostan może w rezultacie poprawić zdrowie zwierząt i ich dobrostan, przyczyniając się do ograniczenia potrzeby stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości produktu;

J.  mając na uwadze, że niski poziom dobrostanu wynikający z wysokiej gęstości obsady(30) i stresu termicznego(31) może wywołać niedobory hormonalne, fizjologiczne i odpornościowe brojlerów i zwiększyć ich podatność na choroby;

K.  mając na uwadze, że związek między warunkami negatywnie wpływającymi na dobrostan zwierząt a bezpieczeństwem żywności i zdrowiem ludzi i zwierząt uzasadnia niepokoje dotyczące dobrostanu zwierząt;

L.  mając na uwadze, że występowanie na fermach brojlerów i w mięsie brojlerów opornych na wiele leków szczepów odzwierzęcych Campylobacter spp. i Salmonella spp. stanowi coraz większe zagrożenie dla zdrowia publicznego, jak wskazują EFSA i EDCD(32);

M.  mając na uwadze, że przerzedzanie, polegające na usuwaniu części stada przed zakończeniem okresu chowu w celu zwiększenia wagi pozostałych kurcząt, jest związane z o 25 % wyższym ryzykiem zakażenia mięsa z brojlerów bakteriąCampylobacter spp., jak wskazuje EFSA(33);

N.  mają na uwadze, że wylęgarnie i stada rodzicielskie nie są objęte dyrektywą w sprawie brojlerów i w związku z tym nie są objęte monitorowaniem pod kątem zdrowia i dobrostanu zwierząt, mimo że warunki w wylęgarniach i kondycja stada rodzicielskiego wpływają na wskaźniki zdrowia i śmiertelności na fermach brojlerów;

O.  mając na uwadze, że najnowsze badanie Eurobarometr w sprawie dobrostanu zwierząt wykazało, że ponad 50 % obywateli Unii przy kupowaniu produktów pochodzenia zwierzęcego szuka informacji na temat metody ich produkcji i byłoby skłonne zapłacić więcej za wyższy poziom dobrostanu zwierząt; mając na uwadze, ze ponad 80 % obywateli Unii chce zwiększenia dobrostanu zwierząt hodowanych w UE;

P.  mając na uwadze, że według sprawozdania Komisji z dnia 28 października 2009 r. (COM(2009)0584) dostarczanie konsumentom więcej informacji na temat chowu zwierząt hodowlanych zwiększyłoby przejrzystość i mogłoby promować dobrostan zwierząt w praktykach hodowlanych;

Q.  mając na uwadze, że terminologia znakowania mięsa drobiowego dozwolona w ramach obowiązujących norm handlowych jest dowolna i nie zapewnia konsumentom pełnej przejrzystości co do metod produkcji;

R.  mając na uwadze, że rolnicy z UE oraz organizacje pozarządowe wyrażali swoje zaniepokojenie wpływem na społeczeństwo i środowisko importu mięsa z kurcząt produkowanego po niskich kosztach oraz mylącym znakowaniem mięsa z kurcząt przetwarzanego w Unii Europejskiej, ale pochodzącego z państw trzecich takich jak Ukraina;

1.  wyraża zaniepokojenie wzrostem opornych na wiele leków odzwierzęcych czynników chorobotwórczych typowych dla hodowli brojlerów, takich jak Campylobacter spp., Salmonella spp. i E. coli(34);

2.  wzywa Komisję do opracowania polityk zachęcających do korzystania z alternatywnych systemów hodowli brojlerów, zwłaszcza w odniesieniu do hodowli ras tradycyjnych lub brojlerów, które zapewniają wyższy poziom dobrostanu ptaków;

3.  wyraża zaniepokojenie, że w sprawozdaniu Komisji dotyczącym wpływu dyrektywy w sprawie brojlerów na dobrostan zwierząt wykazano przewagę wysokich gęstości obsad, powyżej ogólnej zasady 33 kg/m2, a nie wykazano poprawy monitorowanych parametrów, w tym wskaźników dobrostanu, które są często niewystarczająco i niejednolicie stosowane przez państwa członkowskie;

4.  wzywa państwa członkowskie do lepszego wdrażania i egzekwowania obowiązujących zasad dotyczących dobrostanu brojlerów;

5.  wzywa Komisję do opracowania solidnych i sprawdzonych wskaźników dobrostanu brojlerów i stad rodzicielskich, obejmujących wskazówki dotyczące najlepszych praktyk dla wylęgarni, w oparciu o opinie EFSA i powiązane dowody naukowo-techniczne;

6.  wzywa Komisję do stopniowego wycofania chowu ras kurcząt rosnących w skrajnie szybkim tempie, ze szkodą dla dobrostanu brojlerów;

7.  wzywa Komisję i państwa członkowskie to zbadania możliwości zwiększenia proporcji wolnowybiegowego chowu drobiu i przyjęcia za cel zapewnienia wszystkim zwierzętom co najmniej regularnego dostępu do światła dziennego oraz możliwości przejawiania zachowań typowych dla ich gatunku;

8.  wzywa Komisję i państwa członkowskie to zajęcia się problemem pożarów budynków gospodarskich poprzez promowanie najlepszych praktyk i wprowadzenie wymogów bezpieczeństwa pożarowego gwarantujących zwierzętom możliwość ucieczki z budynków gospodarskich w razie pożaru;

9.  wzywa Komisję do ustanowienia zasad mających na celu stopniowe zaprzestanie pętania żywych ptaków i umieszczania brojlerów w odwrotnym położeniu oraz ich ogłuszania w kąpieli wodnej, a także do promowania zamiast tego stosowania skutecznych, humanitarnych i sanitarnych metod ogłuszania;

10.  wzywa EFSA do wydania opinii w sprawie występowania i czynników ryzyka opornych na środki przeciwdrobnoustrojowe bakterii Campylobacter spp., Salmonella spp. i E. Coli, które mogą zostać przeniesione ze zwierząt na ludzi;

11.  wzywa Komisję do opracowania planu działania w kierunku alternatywnych systemów hodowli brojlerów na niewielka skalę, które gwarantują wyższy poziom dobrostanu, lub wykorzystania tradycyjnych ras brojlerów, zwracając szczególną uwagę na ograniczenie występowania i rozprzestrzeniania opornych na środki przeciwdrobnoustrojowe zakaźnych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz na ograniczenie stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych, które są ważne dla zdrowia ludzi, zgodnie z planem działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i rozporządzeniem w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych;

12.  wzywa Komisję do dokonania przeglądu norm handlowych dotyczących drobiu i, w celu zapewnienia przejrzystości dla konsumentów, wprowadzenia w stosownym terminie obowiązku znakowania mięsa kurcząt, produktów mięsnych i wyrobów mięsnych według metody produkcji (podobnie do systemu znakowania jaj), kraju pochodzenia, dobrostanu zwierząt, wpływu na zdrowie i śladu ekologicznego;

13.  podkreśla, że wzrósł import mięsa z kurcząt z krajów o niższych normach środowiskowych, społecznych, dotyczących bezpieczeństwa żywności i dobrostanu zwierząt; wzywa Komisję do zapewnienia, aby importowane mięso z kurcząt, produkty mięsne i wyroby mięsne były produkowane zgodnie z obowiązującymi w Unii normami środowiskowymi, społecznymi, dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i dobrostanu zwierząt;

14.  wzywa Komisję do dokonania w stosownym terminie przeglądu dyrektywy Rady 2007/43/WE, do wprowadzenia szczegółowych wskaźników dotyczących dobrostanu zwierząt mających zastosowanie do wylęgarni i hodowlanych kur brojlerów, do określenia pełnego zestawu obowiązkowych i sprawdzonych wskaźników dobrostanu w celu monitorowania dobrostanu poszczególnych kurcząt na fermie (w tym stada rodzicielskiego) i podczas uboju zgodnie z art. 21 ust. 8 lit. e i art. 96 lit. b rozporządzenia (UE) 2017/625 oraz do przyjęcia ulepszonych norm środowiskowych i hodowlanych (takich jak wykorzystanie ras zapewniających wyższy poziom dobrostanu, niższe gęstości obsadzenia bez odstępstw, zakaz przerzedzania częściej niż jeden raz na stado, zapewnienie odpowiedniego urozmaicenia warunków bytowania, wystarczającej ilości naturalnego światła i miejsca na żerdzi oraz surowsze parametry jakości powietrza);

15.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

 

(1)

Dz. U. L 221 z 8.8.1998, s. 23.

(2)

Dz. U. L 182 z 12.7.2007 , s. 19.

(3)

Dz. U. L 157 z 17.6.2008, s. 46.

(4)

Dz. U. L 303 z 18.11.2009, s. 1.

(5)

Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0354.

(6)

Dz. U. L 84 z 31.3.2016 , s. 1.

(7)

Dz. U. L 95 z 7.4.2017 , s. 1.

(8)

Dziennik EFSA 2013; 11(7):3299.

(9)

Publikacja dodatkowa EFSA 2012:EN-341.

(10)

Publikacja dodatkowa EFSA 2012:EN-295.

(11)

Dziennik EFSA 2010; 8(7):1670.

(12)

Dziennik EFSA 2010; 8 (7):1666.

(13)

Dziennik EFSA 2010; 8(7):1667.

(14)

Sprawozdanie techniczne przedłożone EFSA przez Institut National de la Recherche Agronomique, Animal Sciences Group of Wageningen UR oraz Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments pt. „Toward an Information System on Broiler Welfare: Genetic Selection Aspects” [„W kierunku systemu informacyjnego dotyczącego dobrostanu brojlerów: aspekty selekcji genetycznej”], 11 maja 2010 r.

(15)

Dziennik EFSA 2009; 7(12):1439.

(16)

Dziennik EFSA 2011; 9(7):2106.

(17)

Dziennik EFSA 2011; 9(4):2105.

(18)

Dziennik EFSA 2011; 9(2):2017.

(19)

Dziennik EFSA 2010; 8(03):1503.

(20)

Dziennik EFSA 2010; 8(8):1522.

(21)

Dziennik EFSA 2010; 8(1):1437.

(22)

Sprawozdanie grupy zadaniowej ds. zbierania danych dotyczących chorób odzwierzęcych w sprawie analizy badania podstawowego dotyczącego występowania bakterii Salmonella w stadach brojlerów Gallus gallus, część A, Dziennik EFSA (2007) 98, 1-85.

(23)

Sprawozdanie zawierające wniosek dotyczący zharmonizowanego systemu monitorowania oporności przeciwdrobnoustrojowej na Salmonella u ptactwa domowego (Gallus gallus), indyków i świń oraz na Campylobacter jejuni i C. coli u brojlerów, Dziennik EFSA (2007) 96, 1-46.

(24)

Dziennik EFSA 2016; 14(2):4380.

(25)

Dziennik EFSA 2018; 16(2):5182.

(26)

Eurostat, dane statystyczne dotyczące uboju, wszystkie gatunki, w podziale na państwa, 2014.

(27)

Germán Giner Santonja, Konstantinos Georgitzikis, Bianca Maria Scalet, Paolo Montobbio, Serge Roudier, Luis Delgado Sancho, Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs, [Dokument referencyjny w sprawie najlepszych dostępnych technik (BAT) dotyczących intensywnego chowu drobiu i świń], 2017.

(28)

Dziennik EFSA (2012); 10(6):2767.

(29)

Komisja Europejska, Overview report of FVO audits to evaluate the official controls of animal welfare at slaughter, carried out in Member States in 2016-2015 [Sprawozdanie ogólne z audytów Biura ds. Żywności i Weterynarii oceniających kontrole urzędowe dobrostanu zwierząt podczas uboju przeprowadzonych w państwach członkowskich w latach 2015-2016].

(30)

Özcan Cengiz, Bekir Hakan Köksal, Onur Tatlı, Eren Kuter, Umair Ahsan, Gülşen Güven, Ömer Sevim, Sacit F Bilgili, Ahmet Gökhan Önol, „Supplemental boric acid does not prevent the development of footpad dermatitis in broilers subjected to high stocking density” [„Dodatkowy kwas borowy nie zapobiega wystąpieniu zapalenia skóry w okolicach opuszki podeszwowej u brojlerów trzymanych w warunkach wysokiej gęstości obsady”], Poultry Science, pey337, 14 sierpnia 2018.

(31)

Lara, L.J., Rostagno, M.H., Impact of Heat Stress on Poultry Production [„Wpływ stresu termicznego na produkcję drobiu”], Animals, 2013, 3, 356-369.

(32)

Dziennik EFSA 2018;16(2):5182.\\tradstudiopproj\PPROJ_WF$\WF_VE\Unit Projects\@REs\Project 5\en-GB\EFSA Journal 2018;16(2):5182.

(33)

Dziennik EFSA 2010; 8(03):1503.

(34)

Dziennik EFSA 2018; 16(2):5182.

 

Ostatnia aktualizacja: 22 października 2018Informacja prawna