Procedură : 2018/2858(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0484/2018

Texte depuse :

B8-0484/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/10/2018 - 13.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0429

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 442kWORD 58k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0484/2018
17.10.2018
PE624.175v01-00
 
B8-0484/2018

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B8-0410/2018

în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienelor și impactul creșterii industriale a puilor de carne asupra mediului (2018/2858(RSP))


Anja Hazekamp, Stefan Eck, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo în numele Grupului GUE/NGL
Keith Taylor, Thomas Waitz, Maria Heubuch, Martin Häusling, Yannick Jadot, Marco Affronte, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Philippe Lamberts, Karima Delli, Eva Joly, Linnéa Engström, Jakop Dalunde, Margrete Auken, Sven Giegold, Ska Keller, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Bart Staes, Tilly Metz, Bronis Ropė, Ana Miranda, Jordi Solé, Heidi Hautala, Bodil Valero, Julia Reda, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Michel Reimon, Klaus Buchner, Bas Eickhout în numele Grupului Verts/ALE
Karin Kadenbach, Pavel Poc, Jytte Guteland, Maria Noichl, Miriam Dalli, Jeppe Kofod, David Martin, Julie Ward, Kathleen Van Brempt, Miltiadis Kyrkos în numele Grupului S&D
Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi, Laura Agea în numele Grupului EFDD

Rezoluția Parlamentului European referitoare la bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienelor și impactul creșterii industriale a puilor de carne asupra mediului (2018/2858(RSP))  
B8-0484/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere Directiva 98/58/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind protecția animalelor de fermă(1),

–  având în vedere Directiva 2007/43/CE a Consiliului din 28 iunie 2007 de stabilire a normelor minime de protecție a puilor destinați producției de carne(2),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 543/2008 al Comisiei din 16 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește standardele de comercializare a cărnii de pasăre(3),

–  având în vedere Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 7 aprilie 2016 privind impactul selecției genetice asupra bunăstării puilor destinați producției de carne (COM(2016)0182),

–  având în vedere studiul Comisiei din 21 noiembrie 2017 privind aplicarea Directivei 2007/43/CE a Consiliului și dezvoltarea indicatorilor de bunăstare,

–  având în vedere Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 13 aprilie 2018 privind aplicarea Directivei 2007/43/CE și influența acesteia asupra bunăstării puilor crescuți pentru producția de carne, precum și dezvoltarea indicatorilor de bunăstare (COM(2018)0181),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1099/2009 al Consiliului din 24 septembrie 2009 privind protecția animalelor în momentul uciderii(4),

–  având în vedere Rezoluția sa din 13 septembrie 2018 referitoare la planul de acțiune european „O singură sănătate” (One Health) împotriva rezistenței la antimicrobiene (RAM)(5),

–  având în vedere Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 19 decembrie 2013 privind diferitele metode de asomare a păsărilor de curte (COM(2013)0065),

–  având în vedere studiul Comisiei din 9 noiembrie 2017 privind elaborarea de bune practici în ceea ce privește protecția animalelor în momentul sacrificării acestora,

–  având în vedere studiul de fezabilitate al Comisiei din 26 ianuarie 2009 privind etichetarea în domeniul bunăstării animalelor și stabilirea unui centru de referință comunitar pentru protecția și bunăstarea animalelor (Partea 1: Etichetarea în domeniul bunăstării animalelor),

–  având în vedere Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 28 octombrie 2009 privind opțiunile de etichetare în domeniul bunăstării animale și stabilirea unei rețele europene de centre de referință pentru protecția și bunăstarea animalelor (COM(2009)0584),

–  având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 28 octombrie 2009 intitulat „Raport de evaluare a impactului care însoțește Raportul către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind opțiunile de etichetare în domeniul bunăstării animale și stabilirea unei rețele europene de centre de referință pentru protecția și bunăstarea animalelor” (SEC(2009)1432),

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”)(6),

–  având în vedere Regulamentul (EU) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor („Regulamentul privind controalele oficiale”)(7),

–  având în vedere Eurobarometrele speciale 270 și 450 privind atitudinea cetățenilor UE față de bunăstarea animalelor și atitudinea consumatorilor din UE față de etichetarea produselor de origine animală în funcție de metoda de producție,

–  având în vedere avizele științifice și rapoartele privind implicațiile asupra sănătății și bunăstării ale selecției genetice, ale creșterii animalelor, ale condițiilor în care sunt ținuți puii de carne și puii de reproducție pentru puii de carne, precum și indicatorii referitori la animale privind bunăstarea și rezistența la stres a puilor de carne publicate de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) în răspuns la întrebările EFSA-Q-2012-01002(8), EFSA-Q-2012-00670(9), EFSA-Q-2011-00915(10), EFSA-Q-2009-00798(11), EFSA-Q-2009-00504(12), EFSA-Q-2009-00505(13), EFSA-Q-2009-00796(14), EFSA-Q-2009-00797(15),

–  având în vedere avizele științifice și rapoartele privind riscurile la adresa sănătății publice legate de prezența Campylobacter spp. și a Salmonella spp. în producția de carne de pui publicate de EFSA în răspuns la întrebările EFSA-Q-2008-293(16), EFSA-Q-2009-00233(17), EFSA-Q-2010-00687(18), EFSA-Q-2008-416A(19), EFSA-Q-2008-416B(20), EFSA-Q-2008-469(21), EFSA-Q-2006-040(22), EFSA-Q-2006-046(23),

–  având în vedere raportul de sinteză al Uniunii Europene privind rezistența antimicrobiană a bacteriilor zoonotice și a bacteriilor-indicator prelevate de la oameni, animale și produse alimentare în 2014 și 2016 publicat de EFSA și de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) în răspuns la întrebările EFSA-Q-2015-00088(24), EFSA-Q-2016-00622(25),

–  având în vedere întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei privind bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienelor și impactul creșterii industriale a puilor de carne asupra mediului (O-000095/2018 – B8-0410/2018),

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât aproximativ șapte miliarde de pui de carne sunt sacrificați anual în Uniunea Europeană pentru producția de alimente(26);

B.  întrucât marea majoritate a puilor de carne sunt crescuți în sisteme convenționale de creștere industrială, în care zeci de mii(27) de păsări trăiesc înghesuite, fără acces la suplimente de îmbogățire, spații exterioare sau lumină naturală și cu concentrații ridicate de gaze nocive; întrucât astfel de condiții dăunează sănătății animalelor și a oamenilor și poluează mediul;

C.  întrucât selecția genetică a puilor de carne pentru o creștere rapidă a fost identificată de EFSA ca fiind un factor major care afectează sănătatea și bunăstarea acestor animale și duce la șchiopătare, insuficiență cardiovasculară și o mortalitate ridicată;

D.  întrucât mai puțin de 5 % din totalul puilor de carne din UE aparțin unor specii cu creștere mai lentă, asociate cu o calitate mai bună a vieții și o sănătate mai bună; întrucât 40 % din puii de carne sunt ținuți la niveluri de densitate a efectivelor de 34-39 kg/m2, alți 26 % sunt ținuți la niveluri de densitate a efectivelor de până la 42 kg/m2, în timp de densitate ar trebui să fie situată sub 33 kg/m2 în conformitate cu Directiva 2007/43/CE;

E.  întrucât indicatorii de bunăstare a animalelor în momentul sacrificării prevăzuți în Directiva privind puii de carne sunt deseori insuficienți și sunt utilizați în mod neuniform în statele membre;

F.  întrucât măsurile riguroase axate pe animale identificate de EFSA pentru bunăstarea puilor de carne(28) pot contribui la îmbunătățirea bunăstării puilor de carne în fermă, în timpul transportului și în momentul sacrificării;

G.  întrucât asomarea cu baie de apă cu imobilizarea animalelor vii și agățarea puilor cu capul în jos prezintă riscuri grave pentru bunăstarea animalelor, care pot fi evitate, precum și riscuri de sănătate pentru lucrători; întrucât parametrii electrici permiși în prezent pot determina ca un număr semnificativ de animale să fie asomate incorect(29);

H.  întrucât incendiile în spațiile în care sunt adăpostite animale au devenit din ce în ce mai frecvente în Uniunea Europeană;

I.  întrucât utilizarea sistemelor de creștere și a speciilor de pui care permit un grad mai ridicat de bunăstare pot îmbunătăți rezultatele în materie de sănătate și bunăstare a animalelor, contribuind astfel la reducerea necesarului de antimicrobiene și asigurând totodată o calitate ridicată a produselor;

J.  întrucât un nivel scăzut de bunăstare cauzat de o densitate mare a efectivelor de animale(30) și de stres termic(31) poate provoca deficite hormonale, fiziologice și imunologice și poate face ca puii de carne să fie mai sensibili la boli;

K.  întrucât relația dintre condițiile precare de bunăstare a animalelor, siguranța alimentară și efectele asupra sănătății umane și a animalelor reprezintă un motiv important al preocupărilor legate de bunăstarea animalelor;

L.  întrucât prezența unor tulpini zoonotice de Campylobacter spp. și Salmonella spp. multirezistente în fermele de pui de carne și în carnea de pui reprezintă o amenințare din ce în ce mai mare la adresa sănătății publice, după cum au comunicat EFSA și ECDC(32);

M.  întrucât practica răririi, care constă în înlăturarea unei părți a efectivului de păsări înainte de sfârșitul perioadei de creștere pentru a mări greutatea puilor rămași, este asociată cu un risc cu 25 % mai mare de contaminare a cărnii de pui cu Campylobacter spp., conform informațiilor comunicate de EFSA(33);

N.  întrucât incubatoarele și păsările matcă părinți nu sunt incluse în domeniul de aplicare al Directivei privind puii de carne și, prin urmare, nu sunt monitorizate în ceea ce privește sănătatea și bunăstarea animalelor, deși condițiile din incubatoare și ale păsărilor matcă părinți influențează starea de sănătate și rata mortalității în fermele de pui de carne;

O.  întrucât cel mai recent sondaj Eurobarometru special privind bunăstarea animalelor arată că peste 50 % din cetățenii europeni caută informații privind metoda de producție atunci când cumpără produse de origine animală și ar fi dispuși să plătească mai mult pentru o bunăstare mai mare a animalelor; întrucât peste 80 % din cetățenii europeni doresc ca bunăstarea animalelor de fermă să fie consolidată în UE;

P.  întrucât, în conformitate cu raportul Comisiei din 28 octombrie 2009 (COM(2009)0584), dacă li s-ar oferi consumatorilor mai multe informații despre modul în care sunt crescute animalele de fermă, s-ar mări transparența și s-ar putea promova un nivel mai ridicat de bunăstare în practicile de creștere a animalelor;

Q.  întrucât terminologia pentru etichetarea cărnii de pasăre permisă de standardele actuale de comercializare a păsărilor de curte este voluntară și nu oferă o transparență totală pentru consumatori în ceea ce privește metoda de producție;

R.  întrucât fermierii din UE, precum și ONG-urile, și-au exprimat îngrijorarea cu privire la impactul social și asupra mediului al importurilor de carne de pui produsă la costuri reduse și al etichetării înșelătoare a cărnii de pui prelucrate în Uniunea Europeană, dar care provine din țări terțe, cum ar fi Ucraina,

1.  este preocupat de numărul din ce în ce mai mare de agenți zoonotici multirezistenți întâlniți în general în fermele de pui de carne, cum ar fi Campylobacter spp., Salmonella spp. și E. coli(34);

2.  invită Comisia să elaboreze politici pentru a încuraja adoptarea de sisteme alternative de creștere pentru puii de carne, cu o trimitere specială la cele care folosesc rase tradiționale și/sau de pui de carne care permit un nivel mai ridicat de bunăstare;

3.  este îngrijorat de faptul că raportul Comisiei referitor la impactul Directivei privind puii de carne asupra bunăstării animalelor indică o predominanță a densității mari a efectivelor, mai mare decât cea prevăzută de regula generală de 33 kg/m2, și arată că nu s-au realizat progrese în ceea ce privește parametrii monitorizați, inclusiv în ceea ce privește indicatorii de bunăstare care deseori sunt puși în aplicare într-o măsură insuficientă și în mod inconsecvent în statele membre;

4.  solicită statelor membre să pună în aplicare mai bine normele existente privind bunăstarea puilor de carne și să asigure într-o mai mare măsură respectarea acestora;

5.  îndeamnă Comisia să elaboreze indicatori fiabili și validați pentru bunăstarea puilor de carne și a păsărilor matcă părinți, inclusiv orientări privind cele mai bune practici disponibile pentru incubatoare, pe baza avizelor EFSA și a dovezilor științifice și tehnice conexe;

6.  invită Comisia să elimine treptat creșterea raselor de pui cu creștere rapidă la rate de creștere extreme, care compromite bunăstarea puilor de carne;

7.  invită Comisia și statele membre să examineze posibilitățile de mărire a proporției păsărilor de curte crescute în aer liber cu scopul de a oferi fiecărui animal cel puțin posibilitatea de a beneficia în mod regulat de lumina zilei și de a îi permite să se comporte conform speciei sale;

8.  invită Comisia și statele membre să abordeze problema incendiilor din halele de animale prin promovarea celor mai bune practici și prin introducerea unor cerințe de protecție împotriva incendiilor care să garanteze că animalele pot scăpa din hale în caz de incendiu;

9.  invită Comisia să stabilească norme pentru eliminarea treptată a imobilizării și suspendării cu capul în jos a puilor de carne vii și a asomării lor prin electrocutare în baia de apă și să promoveze în schimb utilizarea unor metode eficiente umane și igienice de asomare;

10.  solicită EFSA să elaboreze un aviz cu privire la prevalența și factorii de risc ai bacteriilor Campylobacter spp., Salmonella spp. și E. coli cu potențial zoonotic rezistente la antimicrobiene;

11.  invită Comisia să elaboreze o foaie de parcurs pentru sisteme alternative și la scară mică de creștere a puilor de carne care să garanteze un nivel mai ridicat al bunăstării și/sau să utilizeze rase tradiționale de pui de carne, acordând o atenție deosebită reducerii prevalenței și răspândirii agenților zoonotici infecțioși rezistenți la antimicrobiene și reducerii utilizării de substanțe antimicrobiene importante pentru sănătatea umană, în conformitate cu Planul de acțiune european „O singură sănătate” (One Health) împotriva rezistenței la antimicrobiene și cu Regulamentul privind medicamentele de uz veterinar;

12.  invită Comisia să revizuiască standardele de comercializare a păsărilor de curte și, pentru a asigura transparența pentru consumatori, să introducă într-un interval de timp adecvat obligația de etichetare a cărnii de pui și a produselor și preparatelor din carne în funcție de metoda de producție (un sistem similar cu cel de etichetare a ouălor), țara de origine, bunăstarea animalelor, efectele asupra sănătății și amprenta ecologică;

13.  subliniază că au crescut importurile de carne de pui din țări cu standarde de mediu, sociale, de siguranță alimentară și de bunăstare a animalelor mai reduse; invită Comisia să se asigure că carnea de pui și produsele și preparatele din carne importate au fost produse în conformitate cu standardele de mediu, sociale, de siguranță alimentară și de bunăstare a animalelor ale Uniunii;

14.  invită Comisia să revizuiască Directiva 2007/43/CE a Consiliului într-un interval de timp adecvat, să introducă indicatori specifici de bunăstare a animalelor, aplicabili în cazul incubatoarelor și pentru protecția puilor de reproducere pentru puii de carne, să specifice o gamă completă de indicatori de bunăstare obligatorii și validați pentru monitorizarea bunăstării puilor individuali la fermă (inclusiv a păsărilor matcă părinți) și atunci când sunt sacrificați, în conformitate cu articolul 21 alineatul (8) litera (e) și cu articolul 96 litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/625 și să adopte standarde îmbunătățite de mediu și de creștere a animalelor (inclusiv utilizarea de rase care permit un nivel mai ridicat de bunăstare, densități reduse ale efectivelor de animale fără derogări, o interdicție în ceea ce privește rărirea mai mult de o dată per efectiv, administrarea de suplimente de îmbogățire adecvate, lumină naturală suficientă și spațiu suficient pe stinghie, precum și parametri de calitate a aerului mai stricți);

15.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

 

 

(1)

JO L 221, 8.8.1998, p. 23.

(2)

JO L 182, 12.7.2007, p. 19.

(3)

JO L 157, 17.6.2008, p. 46.

(4)

JO L 303, 18.11.2009, p. 1.

(5)

Texte adoptate, P8_TA(2018)0354.

(6)

JO L 84, 31.3.2016, p. 1.

(7)

JO L 95, 7.4.2017, p. 1.

(8)

EFSA Journal 2013;11(7):3299.

(9)

EFSA Supporting Publications [Materiale conexe ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA)] 2012:EN-341.

(10)

EFSA Supporting Publications [Materiale conexe ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA)] 2012:EN-295.

(11)

EFSA Journal 2010; 8(7):1670.

(12)

EFSA Journal 2010; 8 (7):1666.

(13)

EFSA Journal 2010; 8(7):1667.

(14)

Raportul tehnic transmis EFSA de către Institut National de la Recherche Agronomique, the Animal Sciences Group of Wageningen UR și Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, „Toward an Information System on Broiler Welfare: Genetic selection Aspects”, 11 mai 2010.

(15)

EFSA Journal 2009; 7(12):1439.

(16)

EFSA Journal 2011; 9(7):2106.

(17)

EFSA Journal 2011; 9(4):2105.

(18)

EFSA Journal 2011; 9(2):2017.

(19)

EFSA Journal 2010; 8(03):1503.

(20)

EFSA Journal 2010; 8(8):1522.

(21)

EFSA Journal 2010; 8(1):1437.

(22)

Raportul Grupului operativ însărcinat cu colectarea de informații privind zoonozele referitor la analiza studiului de referință pe tema prevalenței Salmonella la șeptelurile de pui de carne din specia Gallus gallus, Partea A, The EFSA Journal (2007) 98, 1-85.

(23)

Raport care include o propunere pentru un sistem armonizat de monitorizare a rezistenței antimicrobiene a Salmonella în păsări de curte (Gallus gallus), curcani și porci și a Campylobacter jejuni și C. coli în puii de carne, The EFSA Journal (2007) 96, 1-46.

(24)

EFSA Journal 2016; 14(2):4380.

(25)

EFSA Journal 2018;16(2):5182.

(26)

Eurostat, statistici privind sacrificarea animalelor, toate speciile, pe țări, 2014.

(27)

Germán Giner Santonja, Konstantinos Georgitzikis, Bianca Maria Scalet, Paolo Montobbio, Serge Roudier, Luis Delgado Sancho, Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs, 2017.

(28)

EFSA Journal 2012; 10(6):2767.

(29)

Comisia Europeană, Raport general al auditurilor efectuate de OAV în vederea evaluării controalelor oficiale privind bunăstarea animalelor în momentul sacrificării, desfășurate în statele membre în 2016-2015.

(30)

Özcan Cengiz, Bekir Hakan Köksal, Onur Tatlı, Eren Kuter, Umair Ahsan, Gülșen Güven, Ömer Sevim, Sacit F Bilgili, Ahmet Gökhan Önol, „Supplemental boric acid does not prevent the development of footpad dermatitis in broilers subjected to high stocking density”, („Suplimentele de acid boric nu împiedică dezvoltarea dermatitei părții inferioare a ghearelor la puii de carne ținuți în condiții de densitate mare” Poultry Science, pey337, 14 august 2018.

(31)

Lara, L.J., Rostagno, M.H., „Impact of Heat Stress on Poultry Production” („Impactul stresului termic asupra producției de păsări de curte”), Animals, 2013, 3, 356-369.

(32)

EFSA Journal 2018;16(2):5182.\\tradstudiopproj\PPROJ_WF$\WF_VE\Unit Projects\@REs\Project 5\en-GB\EFSA Journal 2018;16(2):5182.

(33)

EFSA Journal 2010; 8(03):1503.

(34)

EFSA Journal 2018;16(2):5182.

 

Ultima actualizare: 22 octombrie 2018Notă juridică